Nájdených výsledkov: 219
Plná moc pre realitnú kanceláriu

Plná moc pre realitnú kanceláriu

Právny poriadok Slovenskej republiky rozoznáva sprostredkovateľskú zmluvu podľa ust. § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka, ako aj zmluvu o sprostredkovaní podľa ust. 642 a nasl. Obchodného ...

373/2018 Z. z.

D Ô V O D O V Á   S P R Á V A A.           Všeobecná ...

345/2018 Z. z.

Dôvodová správa A. Všeobecná časť Návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ...
ESĽP: Slovenské orgány opomenuli prešetriť možný rasový motív skutku

ESĽP: Slovenské orgány opomenuli prešetriť možný rasový motív skutku

Za situácie, keď slovenský právny poriadok neumožňuje poškodeným vystupovať v trestnom konaní v postavení vedľajšieho účastníka alebo súkromného žalobcu, ako je to v niektorých ...

291/2018 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA   DÔVODOVÁ SPRÁVA   A. Všeobecná časť   Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky predložil do legislatívneho procesu návrh zákona, ...
Odplata za dojednanie záväzku poskytnúť úver

Odplata za dojednanie záväzku poskytnúť úver

Súd, ktorý vyhlasuje dojednanie tejto odplaty v spotrebiteľskej zmluve, hoci odplata je vyjadrená určito, jasne, zrozumiteľne, prípadne bola individuálne dojednaná, za neprijateľnú zmluvnú ...

Odpor podaný právnickou osobou zameranou na ochranu spotrebiteľa v jeho individuálnej veci

1. Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách v spojení so zásadou ekvivalencie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej ...
PoUtStŠtPiSoNe
: