TlačPoštaZväčšiZmenši

Kúpna zmluva - auto (vzor) 3

13.11. 2011, 08:08 |  Monika Kiklicová

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi :

I.

Zmluvné strany

Predávajúci :

Meno/názov

Bydlisko/sídlo

PSČ Mesto

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať

Číslo účtu

Kupujúci :

Meno/názov

Bydlisko/sídlo

PSČ Mesto

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať

Číslo účtu

II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a záväzok kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za podmienok upravených touto zmluvou.

Predmetom tejto zmluvy je motorové vozidlo TAZ 1500 Mikrobus 4dv kombi, E. Č. : BA 902 KT, výrobca TAZ, rok výroby 1993, zdvihový objem valca 1433 cm3, technický preukaz č. SC 020636, výrobné číslo vozidla TME1203KLPOKM8640, výrobné číslo karosérie TME1203KLPOKM8640, počet ubehnutých km podľa tachometra 179624.

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie dopravy predmetom kúpy kupujúcim pre svoje potreby.

III.

Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu kúpy, ktorá predstavuje sumu 10.358,- € ( slovom desaťtisíc tristo päťdesiat osem euro ).

Podkladom pre určenie zmluvnej ceny bola suma stanovená znaleckým posudkom č. 305/2008, vypracovaným znalcom Ing. Milanom Zachardom, Píla 17, 900 89 Častá.

Dohodnutá zmluvná cena je cenou pevnou, stálou, nemennou. Predávajúci nie je platcom DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet kúpy sa uhradí v hotovosti v deň prevzatia predmetu zmluvy a jej podpísania oboma zmluvnými stranami / prevodom na účet, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu s potrebnými dokladmi vzťahujúcimi sa k riadnemu užívaniu predmetu kúpy v deň podpísania tejto zmluvy v mieste svojho sídla v Bratislave, na Antolskej ul. č. 11.

Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastníctvo k predmetu kúpy v deň odovzdania predmetu kúpy.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať od kupujúceho predmet kúpy v deň podpísania tejto zmluvy v mieste sídla predávajúceho.

Pri preberaní a odovzdaní predmetu zmluvy sa vyhotoví písomný odovzdávací a preberací protokol, v ktorom sa uvedie technický stav vozidla, s ktorým je kupujúci oboznámený a ktorý berie na vedomie, so všetkými náležitými a potrebnými údajmi o vozidle a podpíše sa oboma zúčastnenými stranami.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za predmet kúpy v hotovosti/prevodom na účet, v deň podpísania tejto zmluvy a prevzatia predmetu kúpy.

V.

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju riadne, zrozumiteľne a jasne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

V Bratislave, dňa ...........

predávajúci:                               kupujúci:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1282
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kováčiková: Nikdy som pre Jankovskú nič nevybavovala. V prípade jej obvinenia som postupovala správnehttps://www.webnoviny.sk/kovacikova-nikdy-som-pre-jankovsku-nic-nevybavovala-v-pripade-jej-obvinenia-vraj-postupovala-spravne/

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková trvá na tom, že pri ...

Súdnictvo na Slovensku je momentálne v prechodnom období, zhodol sa Šikuta s Mazákomhttps://www.webnoviny.sk/sudnictvo-na-slovensku-je-momentalne-v-prechodnom-obdobi-zhodol-sa-sikuta-s-mazakom/

Súdnictvo na Slovensku sa momentálne nachádza v prechodnom období, v ktorom prichádza k ...

V. Kováčiková: Ak prejde veto o prokuratúre, obrátime sa na ÚS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-kovacikova-ak-prejde-veto-o-prok/486206-clanok.html

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa podľa vlastných slov zhoduje ...

Ochrana zdravia pracovníkov by sa mala sprísniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/ochrana-zdravia-pracovnikov-by-sa-mala/486195-clanok.html

Novelou, ktorá je v súlade s európskym cieľom, sa má zabezpečiť lepšia ochrana zdravia ...

Prevencia kriminality sa má venovať online bezpečnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/prevencia-kriminality-sa-ma-venovat-on/486197-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje zvýšenie počtu probačných a mediačných ...

Etická komisia zverejnila stanovisko k prípadu Trnka, bývalý generálny prokurátor porušil pravidláhttps://www.webnoviny.sk/eticka-komisia-zverejnila-stanovisko-k-pripadu-trnka-byvaly-generalny-prokurator-porusil-pravidla/

Etická komisia prokuratúry zverejnila stanovisko k bývalému generálnemu prokurátorovi ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: