TlačPoštaZväčšiZmenši

Kúpna zmluva - auto (vzor) 3

13.11. 2011, 08:08 |  Monika Kiklicová

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi :

I.

Zmluvné strany

Predávajúci :

Meno/názov

Bydlisko/sídlo

PSČ Mesto

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať

Číslo účtu

Kupujúci :

Meno/názov

Bydlisko/sídlo

PSČ Mesto

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať

Číslo účtu

II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a záväzok kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za podmienok upravených touto zmluvou.

Predmetom tejto zmluvy je motorové vozidlo TAZ 1500 Mikrobus 4dv kombi, E. Č. : BA 902 KT, výrobca TAZ, rok výroby 1993, zdvihový objem valca 1433 cm3, technický preukaz č. SC 020636, výrobné číslo vozidla TME1203KLPOKM8640, výrobné číslo karosérie TME1203KLPOKM8640, počet ubehnutých km podľa tachometra 179624.

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie dopravy predmetom kúpy kupujúcim pre svoje potreby.

III.

Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu kúpy, ktorá predstavuje sumu 10.358,- € ( slovom desaťtisíc tristo päťdesiat osem euro ).

Podkladom pre určenie zmluvnej ceny bola suma stanovená znaleckým posudkom č. 305/2008, vypracovaným znalcom Ing. Milanom Zachardom, Píla 17, 900 89 Častá.

Dohodnutá zmluvná cena je cenou pevnou, stálou, nemennou. Predávajúci nie je platcom DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet kúpy sa uhradí v hotovosti v deň prevzatia predmetu zmluvy a jej podpísania oboma zmluvnými stranami / prevodom na účet, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu s potrebnými dokladmi vzťahujúcimi sa k riadnemu užívaniu predmetu kúpy v deň podpísania tejto zmluvy v mieste svojho sídla v Bratislave, na Antolskej ul. č. 11.

Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastníctvo k predmetu kúpy v deň odovzdania predmetu kúpy.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať od kupujúceho predmet kúpy v deň podpísania tejto zmluvy v mieste sídla predávajúceho.

Pri preberaní a odovzdaní predmetu zmluvy sa vyhotoví písomný odovzdávací a preberací protokol, v ktorom sa uvedie technický stav vozidla, s ktorým je kupujúci oboznámený a ktorý berie na vedomie, so všetkými náležitými a potrebnými údajmi o vozidle a podpíše sa oboma zúčastnenými stranami.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za predmet kúpy v hotovosti/prevodom na účet, v deň podpísania tejto zmluvy a prevzatia predmetu kúpy.

V.

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju riadne, zrozumiteľne a jasne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

V Bratislave, dňa ...........

predávajúci:                               kupujúci:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1189
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: