TlačPoštaZväčšiZmenši

Kúpna zmluva - auto (vzor) 3

13.11. 2011, 08:08 |  Monika Kiklicová

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi :

I.

Zmluvné strany

Predávajúci :

Meno/názov

Bydlisko/sídlo

PSČ Mesto

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať

Číslo účtu

Kupujúci :

Meno/názov

Bydlisko/sídlo

PSČ Mesto

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať

Číslo účtu

II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a záväzok kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za podmienok upravených touto zmluvou.

Predmetom tejto zmluvy je motorové vozidlo TAZ 1500 Mikrobus 4dv kombi, E. Č. : BA 902 KT, výrobca TAZ, rok výroby 1993, zdvihový objem valca 1433 cm3, technický preukaz č. SC 020636, výrobné číslo vozidla TME1203KLPOKM8640, výrobné číslo karosérie TME1203KLPOKM8640, počet ubehnutých km podľa tachometra 179624.

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie dopravy predmetom kúpy kupujúcim pre svoje potreby.

III.

Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu kúpy, ktorá predstavuje sumu 10.358,- € ( slovom desaťtisíc tristo päťdesiat osem euro ).

Podkladom pre určenie zmluvnej ceny bola suma stanovená znaleckým posudkom č. 305/2008, vypracovaným znalcom Ing. Milanom Zachardom, Píla 17, 900 89 Častá.

Dohodnutá zmluvná cena je cenou pevnou, stálou, nemennou. Predávajúci nie je platcom DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet kúpy sa uhradí v hotovosti v deň prevzatia predmetu zmluvy a jej podpísania oboma zmluvnými stranami / prevodom na účet, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu s potrebnými dokladmi vzťahujúcimi sa k riadnemu užívaniu predmetu kúpy v deň podpísania tejto zmluvy v mieste svojho sídla v Bratislave, na Antolskej ul. č. 11.

Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastníctvo k predmetu kúpy v deň odovzdania predmetu kúpy.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať od kupujúceho predmet kúpy v deň podpísania tejto zmluvy v mieste sídla predávajúceho.

Pri preberaní a odovzdaní predmetu zmluvy sa vyhotoví písomný odovzdávací a preberací protokol, v ktorom sa uvedie technický stav vozidla, s ktorým je kupujúci oboznámený a ktorý berie na vedomie, so všetkými náležitými a potrebnými údajmi o vozidle a podpíše sa oboma zúčastnenými stranami.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za predmet kúpy v hotovosti/prevodom na účet, v deň podpísania tejto zmluvy a prevzatia predmetu kúpy.

V.

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju riadne, zrozumiteľne a jasne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

V Bratislave, dňa ...........

predávajúci:                               kupujúci:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1140
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: