TlačPoštaZväčšiZmenši

Kúpna zmluva - auto (vzor) 3

13.11. 2011, 08:08 |  Monika Kiklicová

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi :

I.

Zmluvné strany

Predávajúci :

Meno/názov

Bydlisko/sídlo

PSČ Mesto

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať

Číslo účtu

Kupujúci :

Meno/názov

Bydlisko/sídlo

PSČ Mesto

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať

Číslo účtu

II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a záväzok kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za podmienok upravených touto zmluvou.

Predmetom tejto zmluvy je motorové vozidlo TAZ 1500 Mikrobus 4dv kombi, E. Č. : BA 902 KT, výrobca TAZ, rok výroby 1993, zdvihový objem valca 1433 cm3, technický preukaz č. SC 020636, výrobné číslo vozidla TME1203KLPOKM8640, výrobné číslo karosérie TME1203KLPOKM8640, počet ubehnutých km podľa tachometra 179624.

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie dopravy predmetom kúpy kupujúcim pre svoje potreby.

III.

Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu kúpy, ktorá predstavuje sumu 10.358,- € ( slovom desaťtisíc tristo päťdesiat osem euro ).

Podkladom pre určenie zmluvnej ceny bola suma stanovená znaleckým posudkom č. 305/2008, vypracovaným znalcom Ing. Milanom Zachardom, Píla 17, 900 89 Častá.

Dohodnutá zmluvná cena je cenou pevnou, stálou, nemennou. Predávajúci nie je platcom DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet kúpy sa uhradí v hotovosti v deň prevzatia predmetu zmluvy a jej podpísania oboma zmluvnými stranami / prevodom na účet, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu s potrebnými dokladmi vzťahujúcimi sa k riadnemu užívaniu predmetu kúpy v deň podpísania tejto zmluvy v mieste svojho sídla v Bratislave, na Antolskej ul. č. 11.

Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastníctvo k predmetu kúpy v deň odovzdania predmetu kúpy.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať od kupujúceho predmet kúpy v deň podpísania tejto zmluvy v mieste sídla predávajúceho.

Pri preberaní a odovzdaní predmetu zmluvy sa vyhotoví písomný odovzdávací a preberací protokol, v ktorom sa uvedie technický stav vozidla, s ktorým je kupujúci oboznámený a ktorý berie na vedomie, so všetkými náležitými a potrebnými údajmi o vozidle a podpíše sa oboma zúčastnenými stranami.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za predmet kúpy v hotovosti/prevodom na účet, v deň podpísania tejto zmluvy a prevzatia predmetu kúpy.

V.

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju riadne, zrozumiteľne a jasne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

V Bratislave, dňa ...........

predávajúci:                               kupujúci:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1318
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Tresty za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o ne sa sprísniahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-tresty-za-tyranie-zvierat-a-zaned/495853-clanok.html

Účinnosť nadobudne novela v prípade podpisu prezidentkou SR 1. novembra 2020.

Návrh na umožnenie odoberania titulov posunuli do druhého čítaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/navrh-na-umoznenie-odoberania-titulov/495869-clanok.html

Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov.

Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora, užitočnejší je v prvej líniihttps://www.webnoviny.sk/lipsic-nebude-kandidovat-na-post-generalneho-prokuratora-uzitocnejsi-je-v-prvej-linii/

Daniel Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora.

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom, navrhuje M. Kernhttps://www.teraz.sk/slovensko/kradez-zvierata-by-mohla-byt-trestn/495547-clanok.html

Prezídium policajného zboru SR pripravilo novelu zákona o trestných činoch, ktorá by to ...

Via Iuris: Prezidentka má právo zvážiť odvolanie sudcov nad 65 rokovhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-prezidentka-ma-pravo-zvaz/495614-clanok.html

V minulosti sa o odchádzajúcich sudcoch rozhodovalo jednotlivo.

Pre COVID-19 otvoril Ústavný súd svoje brány verejnosti iba virtuálnehttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-pre-koronavirus-otvoril/495550-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok v rámci piateho ročníka Dňa otvorených dverí otvára svoje ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: