Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena (vzor)

12.3. 2011, 13:03 |  Stanislava Ďurišová

DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)

a ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

uzavretá podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zmluva")

medzi:

Darcovia

a oprávnení z vecného bremena:

1.)

Peter Púčik, rod. Púčik

nar.12.07.1939, r. č.: 390712/883, občan SR

trvale bytom Moyzesova 842/25

019 03 Zvolen

2.)

Lucia Púčiková, rod. Sliepková

nar.15.04.1940, r. č.: 405415/842, občan SR

trvale bytom Moyzesova 842/25

019 03 Zvolen

Obdarovaný

a povinný z vecného bremena:

Roman Púčik, rod. Púčik

nar.04.08.1977, r. č.: 770804/8514, občan SR

trvale bytom Moyzesova 842/25

019 03 Zvolen

I. Úvodné ustanovenia

Darcovia v prvom rade a druhom rade vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a slobodne a vážne uzatvárajú túto zmluvu. Obdarovaný prehlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.

II. Predmet zmluvy

Darcovia v prvom rade a druhom rade sú v okrese: Zvolen, v obci: Zvolen, v katastrálnom území: Zvolen, bezpodielovými spoluvlastníkmi týchto nehnuteľností:

Nehnuteľnosť

1: rodinný dom súp. č. 222, Postavený na parcele č. 3417/11

2: pozemok parc. č. 3417/11, O výmere 700 m², Zastavané plochy a nádvoria

Vyššie uvedené nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, Správou katastra Zvolen, pre katastrálne územie Zvolen, zapísané na LV č. 1234.

III. Darovanie

Darcovia v prvom rade a druhom rade týmto d a r u j ú obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v bode II. tejto zmluvy. Obdarovaný toto ako dar s vďakou prijíma.

IV. Stav daru

Stav nehnuteľností zodpovedá opotrebeniu primeranému dobe ich užívania. Obdarovaný vyhlasuje, že mu je stav darovaných nehnuteľností známy. Na predmetných nehnuteľnostiach viaznu ťarchy a to 1) záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z hypotekárneho úveru v prospech: Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava, IČO: 00 245 269 na nehnuteľnosti – rod. dom súp. č. 222 na KN parc. č. 3417/11 a pozemok KN parc. č. 3417/11 na základe záložnej zmluvy zo dňa 30.09.2001 – V 1526/01 a 2) záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z hypotekárneho úveru v prospech: Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava, IČO: 00 245 269 na nehnuteľnosti – rod. dom súp. č. 222 na CKN 3417/11 a pozemok CKN 3417/11 na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 20.04.2003 – V 1234/03 – 1569/03. Obdarovaný o vyššie uvedených ťarchách vie a darované nehnuteľnosti prijíma zaťažené predmetnými ťarchami.

V. Zriadenie vecného bremena

Účastníci zmluvy sa dohodli že v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka sa zriaďuje vecné bremeno v prospech darcu 1.) Peter Púčik, rod. Púčik, nar.12.07.1939 a darcu 2.) Lucia Púčiková, rod. Sliepková, nar.15.04.1940, spočívajúce v práve uvedených osôb do svojej smrti bezodplatne užívať nehnuteľnosti uvedené v bode II. tejto zmluvy v plnom rozsahu.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, bez existencie tiesne, nátlaku alebo nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpísali.

VII. Kataster nehnuteľností

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti účastníci zmluvy navrhujú, aby Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen, podľa § 31 katastrálneho zákona vykonala v katastri nehnuteľností tento zápis vo forme vkladu:

List vlastníctva

Okres: Zvolen

Obec: ZVOLEN

Katastrálne územie: Zvolen

A: Majetková podstata

Parcelné číslo Výmera v m² Druh pozemku

3417/11 700 Zastavané plochy a nádvoria

Súpisné číslo na parcele číslo Popis stavby

222 3417/11 rodinný dom

B: Vlastníci

Roman Púčik, rod. Púčik podiel: 1/1

nar.04.08.1977, občan SR

bytom Moyzesova 842/25

019 03 Zvolen

C: Ťarchy

1) záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z hypotekárneho úveru v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, IČO: 00 245 269 na nehnuteľnosti – rod. dom súp. č. 222 na KN parc. č. 3417/11 a pozemok KN parc. č. 3417/11 na základe záložnej zmluvy zo dňa 30.09.2001 – V 1526/01

2) záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z hypotekárneho úveru v prospech: Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava, IČO: 00 245 269 na nehnuteľnosti – rod. dom súp. č. 222 na CKN 3417/11 a pozemok CKN 3417/11 na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 20.04.2003 – V 1234/03 – 1569/03.

3) v zmysle § 151n Občianskeho zákonníka vecné bremeno v prospech darcu 1.) Peter Púčik, rod. Púčik, nar.12.07.1939 a darcu 2.) Lucia Púčiková, rod. Sliepková, nar.15.04.1940, spočívajúce v práve uvedených osôb do svojej smrti bezodplatne užívať nehnuteľnosti v plnom rozsahu.

Vo Zvolene, dňa 02.03.2011

 

Peter Púčik
darca v prvom rade a oprávnený z vecného bremena

Lucia Púčiková
darca v druhom rade a oprávnený z vecného bremena

Roman Púčik
obdarovaný a povinný z vecného bremena

Súhlas Slovenskej sporiteľne, a.s., ako záložného veriteľa, s darovaním nehnuteľností obdarovanému i so zriadením vecného bremena v prospech darcu v prvom rade a darcu v druhom rade, spočívajúceho v práve týchto osôb do svojej smrti bezodplatne užívať nehnuteľnosti v plnom rozsahu.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca