Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Námietky proti trovám exekúcie - zamietnutie oneskorené § 201 ods. 2 EP (vzor uznesenia)

1.3. 2011, 18:57 |  Stanislava Ďurišová

3Er/156/2010-12

EX 75/2010

6905204923

U z n e s e n i e

Okresný súd Trenčín vo veci exekúcie oprávneného: Barbara Hladká, nar.22.07.1990, trvale bytom Levočská 1767/2, Trenčín, občan SR, p r o t i povinnému: Zoltán Hladký, nar.23.05.1960, trvale bytom Hviezdoslavova 15/4, Trenčín, občan SR, na vymoženie: zameškaného a bežného výživného o námietkach povinného proti trovám exekúcie, takto

r o z h o d o l:

Súd námietky povinného proti trovám exekúcie   z a m i e t a.

O d ô v o d n e n i e

Okresný súd v Trenčíne poveril vykonaním exekúcie súdnu exekútorku: Mgr. Ninu Malú, sídlo exekútorského úradu: Nám. sv. Egídia č. 22, Púchov číslo poverenia: 5609 - 025631 Exekučný titul: rozsudok 5NcP 185/2006, zo dňa 04.12.2006, vydaný Okresným súdom Trenčín, v spojení s rozsudkom 8 CoP 5/07-12, zo dňa 22.06.2007, vydaným Krajským súdom v Trenčíne.

Súdna exekútorka doručila povinnému upovedomenie o začatí exekúcie. Povinný upovedomenie o začatí exekúcie prevzal dňa 08.11.2010.

Povinný podal na pošte dňa 11.11.2010 podanie, ktorého súčasťou sú aj námietky proti trovám exekúcie, ktoré bolo súdnej exekútorke doručené dňa 15.11.2010. Deň 11.11.2010 však nemožno považovať za deň podania námietok proti trovám exekúcie, pretože v čase podania námietok povinného proti trovám exekúcie tieto námietky neboli povinným podpísané, t.j. neobsahovali všetky nevyhnutné náležitosti, ktoré musí obsahovať úplné a bezvadné podanie. Súdna exekútorka vo svojom postúpení podania povinného súdu na rozhodnutie uvádza, že podanie povinného bolo doručené neplatne, pretože podanie nebolo podpísané povinným, deň podpísania je až 19.11.2010, kedy povinný pred súdnou exekútorkou svoje podanie podpísal, teda až dňom 19.11.2010 bolo podanie kompletné. Za deň podania námietok proti trovám exekúcie sa teda z uvedeného dôvodu považuje 19.11.2010.

Podľa § 50 ods. 1 Exekučného poriadku (zákon č. 233/1995 Z. z.) povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46), o námietkach netreba rozhodnúť.

Podľa § 201 ods. 2 Exekučného poriadku môže účastník konania vzniesť u exekútora do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti trovám exekúcie. O námietkach rozhoduje súd (§ 45). Proti rozhodnutiu súdu o námietkach proti trovám exekúcie nie je prípustné odvolanie.

Povinný nepodal námietky proti trovám exekúcie v zákonnej lehote, t. j. do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Upovedomenie o začatí exekúcie, zo dňa 03.11.2010, bolo povinnému doručené dňa 08.11.2010. Tento dátum doručenia je uvedený na fotokópii doručenky, zaslanej súdu súdnou exekútorkou. Námietky povinného proti trovám exekúcie boli podané na pošte dňa 11.11.2010, súdnej exekútorke boli doručené dňa 15.11.2010, podpísané však boli povinným až dňa 19.11.2010, teda až týmto dňom sa podanie povinného stalo kompletným a bezvadným, preto tento deň je dňom podanie námietok proti trovám exekúcie. Lehota, ktorá uplynula medzi doručením upovedomenia o začatí exekúcie povinnému (08.11.2010), do podania kompletných a bezvadných námietok proti trovám exekúcie (19.11.2010) je teda dlhšia ako tri dni.

Vzhľadom na túto skutočnosti súd námietky povinného proti trovám exekúcie zamieta.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Toto rozhodnutie je vykonateľné, len čo bolo doručené exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.

V Trenčíne, dňa 25.02.2011

JUDr. Alica Kováčová

sudca

Za správnosť vyhotovenia: Lucia Sladká 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca