TlačPoštaZväčšiZmenši

Kedy možno vianočné darčeky vrátiť do obchodu?

27.12. 2011, 12:14 |  najpravo.sk

Ak ste našli pod vianočným stromčekom darček, ktorý sa vám nepáči, napríklad vám nesedí veľkosť oblečenia, manžel neodhadol vkus pri kúpe šperku či ste dostali rovnaký darček od viacerých členov rodiny, možno pomýšľate nad jeho vrátením. Pozorne si prečítajte, kedy máte na vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru nárok.

Rozhodujúca je vôľa obchodníka

Skutočnosť, že sa vám zakúpený sveter farebne nehodí do šatníka, alebo vám nevyhovuje jeho strih či veľkosť nie je dôvodom na to, aby bol obchodník povinný takýto tovar od vás po Vianociach prevziať a vrátiť vám peniaze alebo ho vymeniť za iný.

V klasických predajniach (nazývaných slangovo tzv. kamenné predajne) závisí výmena nevhodného darčeka za iný tovar alebo vrátenie peňazí za nevhodný darček v plnej miere na obchodníkovi. Keďže je to na jeho vôli, môže si stanovovať (na rozdiel od reklamácie tovaru) rôzne podmienky, napríklad vrátenie tovaru v originálnom obale, pôvodné štítky, visačky, nálepky, samozrejmosťou je pokladničný blok (ktorý si zákazník logicky musí od darcu počas sviatkov vypýtať). Zákazník, teda nespokojný obdarovaný nemá z dôvodu nevhodného darčeka voči obchodníkovi žiadne nároky. Krik a vyhrážky v obchode zo strany zákazníka dožadujúceho sa vrátenia peňazí alebo výmeny tovaru teda určite nepomôžu. Legislatíva v tomto smere chráni obchodníkov, aby si „tiežzákazníci" nerobili z predajne požičovňu.

Odporúčame teda slušnou formou a v čo najkratšom čase po Vianociach navštíviť predajňu, v ktorej bol darček zakúpený a požiadať o informáciu, či obchodník umožňuje vrátenie darčeka po Vianociach. Mnohé malé prevádzky umožňujú tiež dohodnúť sa ešte pred Vianocami na prípadnom vrátení darčeka, ak nebude obdarovanému vyhovovať, na túto skutočnosť by však mal darca myslieť vopred a druhá vec je, že ani prísľub vrátenia darčeka obchodníka nezaväzuje a stále ostáva voľba medzi prípadným vrátením peňazí, výmenou tovaru alebo úplným nesúhlasným stanoviskom na jeho vôli.

Internetové obchody a zásielkový predaj

Pri tzv. zásielkovom predaji, ktorý sa realizuje prostredníctvom rôznych katalógov ako aj pri nákupe cez internetové obchody (e-shopy) legislatíva chráni spotrebiteľa vo väčšej miere.

Zákon definuje zmluvu uzavieranú na diaľku ako zmluvu, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takto uzavretej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti (ak bol zákazník riadne poučený napríklad o práve odstúpiť od zmluvy). Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že odo dňa prevzatia tovaru začína plynúť zákazníkovi (ak si predávajúci splnil všetky zákonné povinnosti) 7 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy (jedná sa o pracovné dni), takže ak vám tovar objednaný cez internetový obchod doniesol kuriér napríklad 22. decembra 2011, máte na jeho vrátenie bez udania dôvodu čas do 4. januára 2012. 7-dňová lehota sa začína počítať až deň nasledujúci po dni prevzatia tovaru. Ak by ste teda chceli vrátiť darček, ktorý ste si našli pod stromčekom a ktorý bol zakúpený cez internetový obchod, zabaľte ho do pôvodného obalového materiálu spolu s kompletným príslušenstvom, pripojte odstúpenie od zmluvy spolu s číslom vášho bankového účtu a odošlite čo najrýchlejšie na adresu dodávateľa – internetového obchodu. Dôvod vrátenia tovaru (malý sveter, nevkusná farba a podobne) nemusíte uvádzať vôbec.

K danej téme si prečítajte aj článok o nákupoch cez internetové obchody a vzor odstúpenia od zmluvy pri nákupe cez internetový obchod.

Podotýkame, že spotrebiteľ v zásade nemôže odstúpiť od zmluvy, teda žiadať vrátenie peňazí pri nákupe cez internet, ak bolo predmetom kúpy:

  • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (teda tzv. tovar na zákazku) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
  • predaj audiovizuálneho diela (DVD), zvukového záznamu (CD) alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
  • predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
  • lotérie a iné podobné hry.

Osobný odber tovaru pri nákupe cez internet a zákonná lehota na vrátenie tovaru

Problémy v praxi vznikajú pri objednaní tovaru cez internetový obchod a následnom osobnom odbere tovaru v sídle obchodu, inak povedané, tovar ste si síce objednali cez internetový obchod, avšak nedoručil vám ho kuriér alebo pošta, ale prevzali ste si tovar na výdajnom mieste internetového obchodu. Niektoré internetové obchody nepovažujú takýto obchod za zásielkový a neakceptujú prípadné vrátenie tovaru v 7-dňovej lehote! V tomto smere (aby ste sa vyhli prípadným problémom) si radšej vždy prečítajte obchodné podmienky internetového obchodu. Viacerí právnici však zastávajú názor, že aj v prípade osobného odberu ide o zásielkový predaj a 7-dňová lehota na vrátenie tovaru (teda odstúpenie od zmluvy) bez udania dôvodu ostáva zachovaná bez ohľadu či sa platí za tovar pri osobnom odbere alebo vopred pri objednávke tovaru alebo následne prevodom. Iná skupina právnikov zastáva názor, že pri osobnom odbere a súčasnej platbe už nejde o zásielkový predaj a právo na odstúpenie od zmluvy v 7-dňovej lehote tu zákazníkovi nevzniká.

Rozhodne ide o problém nedokonalej a nejasnej legislatívy v tomto smere a výsledok prípadného sporu by bol nepredvídateľný. Vyvarujte sa teda prípadným problémom dôsledným oboznámením sa s obchodnými podmienkami obchodu. 

Dúfajme, že zjednotenie spotrebiteľských práv v rámci EÚ, ktoré by sa malo zrealizovať v priebehu budúcich rokov, odstráni obdobné výkladové nejasnosti.

Ak je darček vadný, mení to situáciu

Doposiaľ sme sa venovali len situáciám, keď darček, ktorý ste si našli pod vianočným stromčekom vám nevyhovuje subjektívne, teda je malý, príliš veľký, nekorešponduje s vašim vkusom a podobne, avšak vo svojej podstate nejde o vadný výrobok. Iná je však situácia, ak by ste po rozbalení darčeka zistili, že je darček nefunkčný, teda napríklad prehrávač nehrá, jedna topánka je väčšia ako druhá, mobil má nefunkčnú nabíjačku a podobne. Tu už hovoríme o vadách tovaru a o zodpovednosti predávajúceho za tieto vady tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena, preto si treba vopred rozmyslieť kúpu tovaru s označenými vadami.

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Odstrániteľné a neodstrániteľné vady tovaru

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1180
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Právomoc súdu na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom

Na rozhodnutie o nároku na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom (§ 85g ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Via Iuris: Skrátené legislatívne konanie na návrhy vlády je nezákonnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-skratene-legislativne-konan/446930-clanok.html

Nezisková organizácia Via Iuris považuje použitie skráteného legislatívneho konania na ...

Částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi, se zvýšíhttps://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/domaci/castka-kterou-exekutor-nesmi-strhnout-dluznikovi-se-zvysi_6905.html

Lidem v exekuci nebo v insolvenci tak zůstane měsíčně více peněz než dosud.

Daňoví poplatníci zaplatí dluhy za část odsouzených dlužníkůhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/danovi-poplatnici-zaplati-dluhy-za-cast-odsouzenych-dluzniku_539580.html

Exekutorská komora ČR má zásadní připomínky k návrhu novely zákona, který předává ...

Soudní poplatky mají vzrůst na dvojnásobek, pohledávky mají vymáhat celnícihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-trestni-rad-celnici-ministryne-spravedlnosti-benesova.A200217_095213_domaci_kop

Řada soudních poplatků by se mohla zvýšit na dvojnásobek. Vláda podpořila návrh, který má ...

Modely právnej ochrany menšín predstaví medzinárodná konferenciahttps://www.teraz.sk/slovensko/modely-legislativnej-ochrany-prav-men/446794-clanok.html

Samostatný zákon má podľa iniciátorov pomôcť zjednotiť v súčasnosti rozdrobenú právnu ...

SaS vyzýva Gála, aby pred voľbami nemenoval šéfov súdovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sas-vyzyva-ggala-aby-pred-volbami-n/446778-clanok.html

Opozičná SaS vyzýva ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby nevymenoval predsedov ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: