Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Priestupky

Monika Kiklicová • 1.6. 2022, 16:01

AKTUALIZOVANÉ DŇA 25.05.2022

Určite sa každý z nás aspoň raz stretol s vyčíňaním susedov, s hlasnou hudbou, bezohľadným vodičom, neoprávneným uvádzaním vysokoškolských titulov, nepravdivými tvrdeniami (slušné označenie pre klamstvá) pred orgánmi verejnej správy, neoprávneným užívaním nebytového priestoru či bytu, neoprávneným sprostredkovaním pracovnej činnosti, falošným lekárskym predpisom, predávaním alkoholu mladistvým, rušením nočného kľudu, fackami na verejnosti, urážkami pred svedkami, podvodmi, malými krádežami či poškodzovaním cudzej veci. A vedeli ste, že vo všetkých týchto prípadoch sa môže jednať o spáchanie priestupku? Viete, čo je priestupok, čo všetko pod tento pojem možno subsumovať (zahŕňať)? Viete, kto je oprávnený objasňovať a riešiť priestupky, resp. kto vedie priestupkové konanie? Ktorý zákon predmetnú oblasť upravuje? Ako postupovať pri podávaní návrhu na priestupkové konanie? Ako konať, vystupovať pri priestupkovom konaní? Aké sú vaše práva a povinnosti? Čítajte ďalej a všetko sa dozviete.

Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch, presne zákon č. 372/1990 Zb. bol prijatý 28.08.1990. Do dnešného dňa bol už skoro sedemdesiatkrát novelizovaný! Naposledy bol tento zákon novelizovaný zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach s účinnosťou od 1. decembra 2011.

Hneď úvodné ustanovenie priestupkového zákona uvádza, že orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov; dbajú najmä o to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.

Predmetné ustanovenie je základným ustanovením tohto právneho predpisu. Každý občan má povinnosť dodržiavať zákony, právne predpisy, má rešpektovať práva i ostatných, nemá sťažovať plnenie úloh štátnej správy a obcí, nemá narúšať verejný poriadok a občianske spolunažívanie.

Čo je priestupok

Podľa zákona je priestupkom zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo iných zákonov, pokiaľ nejde o iný správny delikt, postihnuteľný podľa iných osobitných právnych predpisoch alebo ak ide o trestný čin (§ 2 ods. 1).

Čo má na mysli zákonodarca pod pojmom zavinené konanie? Na zodpovednosť za priestupok postačuje zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie (§ 3).

Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ :

a) vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí, alebo

b) nevedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.

Priestupok je spáchaný úmyselne, ak páchateľ :

a) chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom alebo

b) vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, a pre prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený.

Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ povinný, vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery.

Zákonodarca vymedzuje i negatívne, čo nie je priestupkom. Priestupkom podľa zákona nie je také konanie, ktorým niekto odvracia primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chráneného zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ako hrozil a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácií odstrániť inak.

Za priestupok je zodpovedný ten, kto dovŕšil 15 rokov svojho veku a kto je duševne zdravý a netrpí duševnou poruchou.

Ale pozor! Kto sa vlastným pričinením priviedol do stavu nepríčetnosti, napr. požitím alkoholických nápojov či užitím návykovej látky, ten sa tejto zodpovednosti nezbavuje.

Ak sa jedná o právnickú osobu, za túto je v zmysle zákona zodpovedná za priestupok osoba, ktorá za právnickú osobu koná, alebo mala konať, v prípade, že ide o konanie na príkaz, ten kto ten príkaz vydal.

Priestupky podľa zákona

Zákon vo svojej druhej časti (osobitná časť) ustanovuje, ktoré priestupky sa prejednávajú v zmysle zákona.

Priestupky proti poriadku v správe sú:

 • a) priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy
 • b) priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • c) priestupky na úseku podnikania
 • d) na úseku hospodárskych stykov so zahraničím
 • e) na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi
 • f) na úseku financií a slovenskej meny
 • g) na úseku práce a sociálnych vecí
 • h) na úseku zdravotníctva
 • i) na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
 • j) na úseku kultúry
 • k) na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva
 • l) na úseku všeobecnej vnútornej správy
 • m) na úseku práva na prístup k informáciám
 • n) na úseku ochrany životného prostredia
 • o) iné priestupky proti poriadku v správe
 • p) priestupky proti verejnému poriadku
 • q) priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
 • r) priestupky proti majetku.

Rozpisovať všetky priestupkové konania v tomto článku nebudeme, bolo by to na dlhé písanie... Uvedieme iba ilustratívne niektoré najčastejšie :

 • úmyselné uvedenie nesprávneho alebo neúplného údaju orgánom štátnej správy, obci, právnickej osobe, alebo údaj zatají, ak ho má povinnosť uviesť
 • nepravdivá a neúplná svedecká výpoveď v správnom konaní
 • odmietnutie vodiča podrobeniu sa vyšetrenia na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky
 • jazda motorovým vozidlom bez vodičského preukazu, počas zadržania vodičského preukazu
 • jazda motorovým vozidlom pod vplyvom alkoholu, či iných návykových látok
 • porušenie predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku spôsobí dopravnú nehodu
 • prekročenie rýchlosti
 • neoprávnené vykonávanie obchodnej, výrobnej alebo zárobkovej činnosti
 • úmyselné vyzradenie bankového alebo obchodného tajomstva
 • protiprávne získanie, obsadenie a užívanie bytu alebo nebytového priestoru
 • marenie výkonu ochrannej výchovy maloletého alebo narušenie výchovy maloletého zvereného do výchovy iného než rodiča
 • práca cudzinca bez pracovného povolenia
 • zmarenie, sťaženie a ohrozenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti
 • nepodrobenie sa povinnému ošetreniu alebo liečeniu
 • ohrozenie zdravotnej nezávadnosti pitnej vody
 • sfalšovanie lekárskej správy alebo zdravotného preukazu
 • sfalšovanie lekárskeho predpisu
 • predaj alkoholických nápojov osobám mladším ako osemnásť rokov
 • úmyselná výroba destilátov a liehu bez povolenia
 • neoprávnené použitie diela podľa autorského zákona alebo umeleckého výkonu
 • znečistenie pôdy nevhodným skladovaním olejov, pohonných hmôt, pesticídov, hnojív
 • úmyselné poškodenie, zneužitie a zneváženie štátneho symbolu
 • vedomé vydanie nepravdivých a neúplných informácií, porušenie práva na sprístupnenie informácií
 • porušenie právnych predpisov na ochranu životného prostredia
 • neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomocí
 • rušenie nočného kľudu
 • vzbudzovanie verejného pohoršenia
 • znečistenie verejného priestranstva
 • znečistenie verejnoprospešných zariadení výzdobou plagátov, reklamnými letákmi a oznamami,
 • verejné nosenie chladných zbraní, najmä dýk, nožov, bodákov a šablí
 • urážka na cti
 • z nedbanlivosti ublíženie na zdraví
 • úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania vyhrážaním sa ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním
 • násilné vymáhanie majetkových práv, práv z nich vyplývajúcich
 • napomáhanie osobnou účasťou na násilnom vymáhaní majetkových práv, práv z nich vyplývajúcich
 • úmyselné spôsobenie škody na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom, zničením, poškodením ...

Konanie o priestupkoch

Priestupky prejednávajú obvodné úrady, ak zákon neustanoví inak. Orgány Policajného zboru SR prejednávajú priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ak tak ustanoví osobitný predpis.

Na prejednanie priestupku je miestne príslušný správny orgán, v ktorého územnom obvode bol priestupok spáchaný.

Ak sa páchateľ dopustil viacerých priestupkov, prejednávajú sa tieto priestupky v jednom konaní.

Objasňovaním priestupkov sa rozumie obstarávanie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu. Ten objasní najmä:

 • či sa stal skutok, ktorý je priestupkom
 • či tento skutok spáchala osoba podozrivá zo spáchania priestupku
 • či sa uloží sankcia alebo sa od jej uloženia upustí
 • či sa uloží ochranné opatrenie
 • či sa uloží páchateľovi povinnosť nahradiť spôsobenú škodu.

Pri objasňovaní priestupkov je každý povinný poskytnúť správnemu orgánu súčinnosť a to podaním vysvetlenia na preverenie skutočností uvádzaných v oznámení o priestupku, či poskytnutím potrebných dokladov, podkladov, spisov, iných písomností.

Objasňovanie priestupkov sa skončí spravidla v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa správny orgán dozvedel o priestupku.

Prejednanie priestupkov

Priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, ak nejde o priestupky, ktoré sa prejednávajú len na návrh. Len na návrh sa prejednávajú tieto priestupky:

 • a) na úseku všeobecnej vnútornej správy
 • b) na úseku práva na prístup k informáciám
 • c) na úseku ochrany životného prostredia
 • d) iné priestupky proti poriadku v správe
 • e) priestupky proti verejnému poriadku
 • f) priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.

Návrh na priestupok možno podať iba v lehote 3 mesiacov odo dňa, kedy sa o priestupku navrhovateľ dozvedel.

Čo treba v návrhu uviesť?

V návrhu na prejednanie priestupku je potrebné a nutné uviesť:

 • kto je postihnutou osobou
 • koho označuje navrhovateľ za páchateľa
 • kde sa priestupok spáchal
 • kedy sa priestupok spáchal
 • ako, akým spôsobom sa priestupok spáchal.

Príklad:

.... Ja, Jozef Mrkvička, obyvateľ Stromovej ulici č. 5 v Brezovej, podávam týmto návrh na prejednanie priestupku voči Milanovi Strežeňovi, bytom Stromová ulica č. 5 v Brezovej, susedovi, bývajúcom na 5 poschodí, ktorý dňa 12.08.2011 počas popoludňajších hodín v podnapitom stave močil z balkóna pred zrakmi ostatných spolubývajúcich a spoluobčanov, čím sa dopustil vzbudzovania verejného pohoršenia, najmä z ohľadu na tú skutočnosť, že oproti jeho balkóna sa nachádza materská škôlka a v tom čase sa deti zdržujú na ihrisku, čím dochádza i k mravnému ohrozovaniu výchovy týchto detí. Okrem toho dňa 14.08.2011 sa dopustil Milan Strežeň i rušenia nočného kľudu, keď v nočných hodinách, do 03.40 hod., vykrikoval, hrubo nadával a púšťal hlasnú hudbu a z toho dôvodu som bol nútený privolať i políciu. K priestupku došlo v dome na Stromovej ulici 5 v Brezovej, vyššie menovaným, popísaným spôsobom. Žiadam o prešetrenie tohto konania a priestupku, ktorého sa dopustil menovaný....

V Brezovej, dňa 11.09.2011 Jozef Mrkvička

V takomto podaní je zahrnuté všetko. Kto je postihnutá osoba – Jozef Mrkvička. Koho označuje za páchateľa – Milana Strežeňa. Kde sa priestupok spáchal – v Brezovej, na Stromovej ul. č. 5. Kedy sa priestupok spáchal – dňa 12.08.2011 a 14.08.2011. Ako, akým spôsobom sa priestupok spáchal – tým, že došlo k vzbudzovaniu verejného pohoršenia močením z balkóna ako i tým, že došlo k rušeniu nočného kľudu vykrikovaním, nadávaním, hlasným púšťaním hudby v nočných hodinách.

Kto je účastníkom konania?

Účastníkom konania je:

 • obvinený z priestupku
 • poškodený (pri prejednaní náhrady majetkovej škody)
 • vlastník veci (ak má byť vec zhabaná alebo bola zhabaná)
 • navrhovateľ (ak ide o začatie konania na návrh).

Kto je obvineným?

Občan je obvinený z priestupku, len čo správny orgán vykonal voči nemu prvý procesný úkon. Na takého občana sa hľadí ako na nevinného, pokým jeho vina nebola vyslovená právoplatným rozhodnutím. Obvinený má právo vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy, opravné prostriedky. K výpovedi ani k priznaniu ho nemožno nútiť.

Pri priestupku urážky na cti sa pokúsi správny orgán obvineného a urazeného na cti zmieriť.

Ak si uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu v priestupkovom konaní, pôsobí správny orgán, ktorý vo veci koná na to, aby bola škoda dobrovoľne nahradená. Ak sa dobrovoľne nenahradí a škoda a jej výška bola spoľahlivo zistená, uloží správny orgán páchateľovi obvinenému z priestupku povinnosť nahradiť ju. Inak odkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody na súd alebo iný príslušný orgán.

Práva a povinnosti navrhovateľa v priestupkovom konaní

Navrhovateľ, teda ten, kto podal návrh na prejednanie priestupku, má v priestupkovom konaní tieto práva:

 • v prvom rade má každý právo podať návrh na prejednanie priestupku
 • má právo disponovať so svojim návrhom až do vydania rozhodnutia, to znamená, že ho môže meniť, môže ho vziať späť,
 • môže nazerať do spisov, robiť si výpisky, odpisy, žiadať fotokópie, alebo informácie zo spisu,
 • navrhovať dôkazy, robiť návrhy na doplnenie dokazovania, klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom prejednávaní a miestnej obhliadke,
 • pred vydaním rozhodnutia má právo vyjadriť sa k jeho podkladom, spôsobu jeho zistenia, navrhovať doplnenie,
 • dať sa v konaní zastupovať advokátom alebo iným zvoleným splnomocneným zástupcom.

Takisto má i povinnosti, ktorými sú:

 • uviesť vo svojom návrhu všetky skutočnosti, ktoré požaduje zákon, teda uviesť kto je postihnutou osobou, koho označuje za páchateľa, kedy došlo k priestupku, kde došlo k priestupku, ako a akým spôsobom bol priestupok spáchaný,
 • dostaviť sa na ústne prejednanie, ak ste boli riadne a včas predvolaný, v opačnom prípade môže byť konanie zastavené a bude Vám uložená povinnosť nahradiť trovy konania.

Postup správneho orgánu – obvodného úradu

Pri priestupkovom konaní správny orgán – obvodný úrad po objasnení priestupku môže vec odložiť, môže vec postúpiť, môže konanie zastaviť a môže vo veci rozhodnúť, či pokúsiť sa o zmier.

Vec odloží ak:

 • osoba podozrivá z priestupku požíva imunitu a výsady podľa medzinárodného práva alebo podľa zákona,
 • osoba, v čase spáchania priestupku, nedovŕšila pätnásty rok svojho veku, alebo trpela duševnou chorobou,
 • osoba zomrela pred začatím konania,
 • došlé oznámenie neodôvodňuje začatie priestupkového konania alebo postúpenia veci,
 • o skutku sa vedie trestné stíhanie alebo konanie pred iným príslušným orgánom,
 • o skutku už právoplatne bolo rozhodnuté,
 • o skutku sa už rozhodlo v kárnom alebo disciplinárnom konaní,
 • zodpovednosť za priestupok zanikla,
 • návrh na začatie priestupkového konania bol podaný oneskorene (pozor na zachovanie trojmesačnej lehoty odo dňa, kedy sa navrhovateľ o priestupku dozvedel!).

Vec postúpi:

 • ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že sa jedná o trestný čin orgánom PZ SR alebo prokuratúre,
 • orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu na prejednanie skutku,
 • správnemu orgánu príslušnému na prejednanie skutku, ktorý je iným správnym deliktom ako priestupkom.

Vec zastaví, ak sa v ňom zistí, že:

 • a) skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je priestupkom,
 • b) skutok nespáchal obvinený z priestupku,
 • c) spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému z priestupku preukázané,
 • d) obvinený z priestupku požíva podľa medzinárodného práva alebo podľa zákona výsady a imunity,
 • e) obvinený z priestupku v čase spáchania priestupku nedovŕšil pätnásty rok svojho veku alebo trpel duševnou poruchou, pre ktorú nemohol rozpoznať, že svojím konaním porušuje alebo ohrozuje záujmy chránené zákonom, alebo ovládať svoje konanie,
 • f) zodpovednosť za priestupok zanikla,
 • g) o skutku už bolo právoplatne rozhodnuté správnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní,
 • h) za priestupok bola uložená bloková pokuta,
 • i) o skutku už bolo rozhodnuté v disciplinárnom alebo kárnom konaní a toto rozhodnutie sa považuje za postačujúce,
 • j) obvinený z priestupku zomrel,
 • k) navrhovateľ vzal svoj návrh na začatie konania späť alebo sa nedostavil na ústne pojednávanie bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu, hoci bol riadne a včas predvolaný,
 • l) v konaní o urážke na cti došlo ku zmieru,
 • m) vec bola postúpená po začatí konania.

Alebo vo veci rozhodne. Výrok rozhodnutia o priestupku, ktorým je obvinený uznaný vinným, musí obsahovať popis skutku s označením miesta a času spáchania priestupku, vyslovenie vinu, druh a výšku sankcie, prípade upustenie od sankcie, o započítaní času do času zákazu činnosti, o uložení ochranného opatrenia, o nároku na náhradu škody a o trovách konania.

Druhy sankcií

Správny orgán môže za priestupky uložiť tieto sankcie:

 • pokarhanie
 • pokutu
 • zákaz činnosti
 • prepadnutie veci

Môže uložiť i ochranné opatrenia, ktorými sú :

 • obmedzujúce opatrenie (zákaz navštevovať určité verejné prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo konajú verejné telovýchovné, kultúrne či športové podujatia. Možno ho uložiť páchateľovi priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom, toxikománií, proti verejnému poriadku a proti občianskemu spolunažívaniu.)
 • zhabanie veci (vec sa stáva vlastníctvom Slovenskej republiky, platí v tomto prípade prekluzívna lehota 2 roky).

Sankcie možno uložiť samostatne alebo s inou sankciou, nemožno uložiť pokarhanie spolu s pokutou.

Od uloženia sankcie možno upustiť, ak postačuje k náprave páchateľa samotné prejednanie priestupku.

Za viac priestupkov sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. Zákaz činnosti možno uložiť, ak je možné ho uložiť za niektorý priestupok. Predmetné musí byť uvedené priamo v zákone.

Pokutu možno uložiť do 33,-€, ak osobitná časť zákona alebo iný zákon neustanovujú vyššiu pokutu (vyššie pokuty upravuje napríklad zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách). V blokovom konaní možno uložiť iba pokutu do 33,-€ a v rozkaznom konaní iba do 250,-€.

Zákaz činnosti možno uložiť iba za priestupky uvedené v osobitnej časti zákona alebo v inom zákone, na čas v nich ustanovený, najdlhšie na obdobie 5 rokov, a ak ide o činnosti, ktoré páchateľ vykonáva v pracovnom pomere, v inom obdobnom pomere, na ktorú treba povolenie alebo súhlas štátneho orgánu, a ak páchateľ spáchal priestupok touto činnosťou alebo v súvislosti s ňou.

Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí páchateľovi a bola použitá na spáchanie priestupku, alebo bola na to určená, alebo bola priestupkom získaná, alebo nadobudnutá za vec získanú priestupkom. Vlastníkom veci sa stáva Slovenská republika.

Trovy konania

Občanovi, ktorý bol uznaný vinným zo spáchania priestupku a navrhovateľovi, ktorý vzal svoj návrh späť, alebo bolo zastavené, uloží správny orgán povinnosť zaplatiť trovy konania štátu, ktoré sú spojené s prejednaním priestupku. Trovy konania sa uhrádzajú paušálnou sumou, ktorú určí MV SR po dohode s MF SR všeobecne záväzným právnym predpisom. V súčasnosti je to 16,-€.

Trovy konania nemožno uložiť v blokovom a rozkaznom konaní.

Odvolacie konanie

Proti rozhodnutiu o priestupku sa môže odvolať v plnom rozsahu iba obvinený. Poškodený sa môže odvolať len vo veci náhrady škody. Vlastník veci len proti časti rozhodnutia, v ktorej sa vyslovuje zhabanie veci.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov možno podať návrh na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu na súd. 

Monika Kiklicová

JUDr. Monika Kiklicová
mona.kiklicova@gmail.com 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4037

Nový príspevok

co si normalna?

mala by si si menej pripustat take veci k telu, zjavne nemas realne problemy a riesis taketo chu...oviny :D

peter | 01.10.2013 10:28
Priestupok?

Dobry den, znamy ucastnik emailovej komunikacie napisal znamemu ucastnikovi ( nie zo zartu, ani z opitosti, lebo sa za tento email neospravdelnil ) - su to byvali susedia, ktori sa velmi dobre poznaju, text: "stara bosorka, skap" - je to mozne klasifikovat ako priestupok ? alebo vyhrazku ? dakujem, aneta

aneta | 19.09.2013 17:34
PoUtStŠtPiSoNe
: