TlačPoštaZväčšiZmenši

Právnické profesie

11.4. 2011, 16:36 |  Admin 3

Z každodennej praxe vidno, že množstvo ľudí nemá vedomosť o tom, ktorá právnická profesia čo vykonáva, za kým ísť v prípade problémov, kto má aké právomoci. Advokát, notár, exekútor, prokurátor... Máte v tom úplne jasno?

Advokát

Medzi úlohy advokátov patrí zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Advokát vykonáva svoju funkciu za odmenu, preto sa pri návšteve advokáta vopred opýtajte na sumu, ktorú od vás za zastupovanie v konaní alebo spísanie určitej zmluvy bude požadovať.

Pokiaľ peniaze na advokáta nemáte, navštívte niektorú z pobočiek Centra právnej pomoci, kde vám môžu poskytnúť právne poradenstvo bezplatne. Zoznam pobočiek nájdete TU (kliknite).

Ak potrebujete spísať napríklad kúpnu zmluvu na predaj domu, môžete navštíviť jednak advokáta, ale aj notára, obidvaja sú totiž oprávnení spisovať zmluvy. Advokáti nesídlia v budovách súdov, majú súkromné kancelárie v mestách a obciach.

Advokátom sa môže stať každý, kto má skončené právnické vzdelanie, vykonal trojročnú prax u advokáta a zložil advokátsku alebo obdobnú skúšku.

Pozrite si zoznam advokátov, ktorí sú zverejnení na portáli najprávo.sk TU.

Notár

Notárskou činnosťou je spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (rôzne zmluvy, závety a podobne), osvedčovanie právne významných skutočností (osvedčujú na listinách pravosť podpisov a správnosť fotokópie tak ako aj na matrikách, osvedčujú aj priebeh valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb ako aj iné skutočnosti), konania vo veciach notárskych úschov (notár môže prijať do notárskej úschovy rôzne listiny, peniaze, cenné papiere), úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov (register závetov, register záložných práv, register dražieb, register listín).

Notár ako súdny komisár je oprávnený viesť samostatne konanie o dedičstve.

Aj notárska činnosť sa vykonáva za odmenu, preto sa pri návšteve notára taktiež opýtajte, koľko bude stáť ním poskytovaná služba. Notári nesídlia v budovách súdov, ani neexistujú notárstva, kde by boli všetci notári zamestnaní, každý notár má svoju samostatnú súkromnú kanceláriu.

Predpoklady na výkon funkcie notára sú skončené právnické vzdelanie, vykonanie päťročnej praxe, z toho minimálne dva roky u notára, zloženie notárskej alebo obdobnej skúšky a úspešnosť na výberovom konaní.

Exekútor

Ak už máte v rukách exekučný titul, napríklad rozsudok súdu, platobný rozkaz a podobne, avšak dlžník aj napriek tomu odmieta splniť uloženú povinnosť (napríklad zaplatiť dlh), môžete navštíviť exekútora. Základnou úlohou exekútorov je teda nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí. Inak povedané, exekútor môže siahnuť dlžníkovi na jeho mzdu, jeho peniaze na bankovom účte, predať jeho nehnuteľnosť či ho vypratať z bytu.

Pokiaľ budete chcieť využiť služby exekútora, návrh na vykonanie exekúcie vám exekútor pomôže spísať sám.

Exekútor môže od vás žiadať zaplatenie zálohy. Treba si tiež uvedomiť, že ak by bola exekúcia neúspešná, teda by exekútor od povinného nevymohol nič, napríklad z dôvodu nemajetnosti, bude si svoju odmenu vymáhať od oprávnenej strany, teda od toho, kto sa na neho so žiadosťou o exekúciu obrátil (s výnimkou vymáhania pohľadávok výživného).

Ani exekútori nesídlia v budovách súdov, aj keď ide o súdnych exekútorov, majú svoje súkromné kancelárie a svoje vlastné súkromné úrady.

Exekútorom sa môže stať každý, kto má skončené právnické vzdelanie, vykonal trojročnú prax u exekútora alebo na súde na exekučnom oddelení a zložil exekútorskú alebo obdobnú skúšku.

Mediátor

Mediátor je fyzická osoba, ktorá vám môže pomôcť vyriešiť váš rodinnoprávny či susedský spor. Mediácia je mimosúdna činnosť (vykonáva sa v kancelárii mediátora „pri kávičke", nie v úradných budovách), pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Inak povedané, mediácia je alternatíva k súdnemu riešeniu sporu a mediátor sa len snaží nájsť riešenie, ktoré by bolo vyhovujúce obidvom stranám sporu.

Ak by strany sporu dospeli k dohode, samotná dohoda nie je exekučne vynútiteľná. Môže sa stať exekučne vynútiteľnou len v prípade, ak sa spíše vo forme notárskej zápisnice alebo schváli súdom ako zmier.

Mediácia je podnikaním, takže aj mediátori vykonávajú svoju činnosť za odmenu.

Mediátor nemusí byť právnikom, mediátorom môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie.

Probačný a mediačný úradník

Probačný a mediačný úradník je štátnym zamestnancom, ktorý pracuje na okresnom súde. Vykonáva jednak probáciu, t. j. dohľad nad odsúdenými, kontrolovanie uložených trestov, správanie obvineného počas skúšobnej doby a podobne, a aj mediáciu. Mediácia, ktorú vykonáva mediačný úradník na súde nie je mediáciou, ktorú vykonáva mediátor ako súkromná osoba (viď vyššie). Mediácia na súde sa týka len trestných konaní a smeruje k uzavretiu dohody medzi obvineným a poškodeným.

Za probačného a mediačného úradníka môže byť vymenovaný ten, kto získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa absolvovaním magisterského právnického, učiteľského, teologického alebo iného spoločenskovedného študijného programu, čiže nemusí ísť len o právnika, ale aj o učiteľa, teológa, sociológa, psychológa a podobne.

Vyšší súdny úradník

Vyšší súdny úradník je štátnym zamestnancom, ktorý vykonáva svoju prácu na súde. Rozhoduje o návrhoch na vydanie platobného rozkazu, v konaní o dedičstve, v exekučnom konaní, do jeho právomocí patrí rozhodovanie o poriadkových pokutách, súdnych poplatkoch, znalečnom, svedočnom, rozhoduje o príslušnosti a právomoci súdu, vybavuje dožiadania iných súdov, pripravuje súdne pojednávania, pripravuje hodnotenie dôkazov po skončení dokazovania, pripravuje pre sudcu rozhodnutia – rozsudky, uznesenia a podobne.

Vyšším súdnym úradníkom sa môže stať ten, kto má vysokoškolské právnické vzdelanie a uspel vo výberovom konaní.

Prokurátor

Základnou úlohou prokurátorov je trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania. Trestné stíhanie pred súdom je možné len na základe návrhu alebo obžaloby podanej prokurátorom, ktorý v konaní pred súdom obžalobu alebo návrh zastupuje. Prokurátori sú spolu s policajtami orgánmi činnými v trestnom konaní, a teda trestné oznámenie (oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin) môže byť podané buď na polícii alebo na prokuratúre.

Prokurátori sídlia na prokuratúrach, ktorých adresy a kontaktné údaje nájdete TU.

Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie, ovláda štátny jazyk, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nie je členom politickej strany ani politického hnutia a zložil odbornú justičnú skúšku.

Sudca (Predseda senátu)

Sudca je predstaviteľ súdnej moci, rozhoduje súdne spory, rozhoduje o vine a treste. Sudcovia musia byť nezávislí. Štát zabezpečuje nezávislosť sudcov aj ich hmotným zabezpečením.

Sudca nemôže dávať účastníkom súdnych konaní právne poradenstvo, a to ani na pojednávaní. Môže ich len poučiť o procesných právach, ktoré majú v súdnom konaní, iné rady im dávať nemôže.

Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý v deň vymenovania dosiahol vek aspoň 30 rokov, získal právnické vzdelanie, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, zložil odbornú justičnú skúšku a úspešne absolvoval výberové konanie.

Ak chcete zistiť mená sudcov, ktorí pracujú na jednotlivých súdoch, kliknite SEM.

Rozhodca

Rozhodca resp. arbiter (samozrejme nemyslíme rozhodcu v športových podujatiach) môže rozhodovať majetkové spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov. Rozhodca nesmie rozhodovať spory o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, o osobnom stave (napríklad rozvod), spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania.

Zjednodušene by sa dalo povedať, že pred rozhodcom (či už fyzickou osobou, alebo rozhodcovským súdom) sa môže prejednať spor obdobne ako na riadnom všeobecnom súde. Podmienkou však je, že sa zmluvné strany dohodnú v rozhodcovskej zmluve, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní (arbitráž). Teda, ak takáto dohoda existuje, spor sa neprejedná pred okresným súdom, ale pred dohodnutým rozhodcovským súdom, kde rozhoduje rozhodca. Ide teda o akúsi alternatívu vyriešenia sporu, pričom rozhodnutie rozhodcu je exekučným titulom, je teda možné ho nútene vymôcť.

Rozhodcom sa môže stať každá fyzická osoba, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, ak je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, má skúsenosti na výkon funkcie rozhodcu a je bezúhonná. Právnické vzdelanie sa nevyžaduje.

Zhrňme si to:

  • Ak potrebujem spísať zmluvu idem za: advokátom alebo notárom
  • Ak potrebujem zastupovať na súdnom pojednávaní idem za: advokátom
  • Ak potrebujem obhajovať v trestnom konaní idem za: advokátom
  • Ak sa chcem vyvarovať zdĺhavému súdnemu konaniu idem za: mediátorom alebo rozhodcom
  • Ak mi dlžník nechce vyplatiť peniaze napriek tomu, že mi ich súd priznal v platobnom rozkaze, idem za: exekútorom
  • Ak chcem podať trestné oznámenie, idem za: prokurátorom alebo policajtom
  • Ak potrebujem právnu radu a nemám na ňu peniaze, idem do: Centra právnej pomoci
  • Ak potrebujem overiť pravosť podpisu alebo fotokópie, idem za: notárom alebo na matriku. 
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3177
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: