TlačPoštaZväčšiZmenši

Povinnosti pacientov

15.4. 2012, 22:34 |  Monika Kiklicová

Ústava Slovenskej republiky v článku 40 uvádza:

„Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon."

O bezplatnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti sa dá polemizovať a diskutovať na samostatný článok. Ako však vraví klasik, nič nie je zadarmo... Ibaže, medzi nami dievčatami (a ostatným pánom tvorstva takisto), sa častejšie hovorí o právach, o to menej o povinnostiach. I občanov ako pacientov. Úprimne, koľkí z nás vedia, aké majú pacienti povinnosti? Úprimne, ani ja som o všetkých nevedela, pokým som si ich zámerne nevyhľadala kvôli napísaniu tohto článku.

Je ich toľko, že nie je možné všetky úplne dopodrobna obsiahnuť v jednom článku. Povieme si to najdôležitejšie, niečo pre lepšiu orientáciu sa v problematike.

Povinnosti pacientov v liečebno-preventívnej starostlivosti je možné rozdeliť a rozložiť do niekoľkých skupín, či rovín. Hovoríme o povinnostiach nás pacientov - poistencov najmä voči zdravotnej poisťovni, o povinnostiach pacienta -zamestnanca počas práceneschopnosti, o povinnostiach pacienta ležiaceho v nemocničnom zariadení, o povinnostiach pacienta v súvislosti s prenosnou chorobou, o povinnostiach pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a takto by sme mohli pokračovať...

Povinnosti pacienta – zamestnanca počas práceneschopnosti

V prípade, ak ste ako zamestnanec práceneschopný, vystaví Vám ošetrujúci lekár Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, v deň jej zistenia. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, konkrétne jeho II.diel, ste povinný zaslať Vášmu zamestnávateľovi. Ako pacient ste povinný vyznačiť v Potvrdení, o akú dávku žiadate a preukázať skutočnosti rozhodujúce pre vznik, trvanie, výšku a zánik nároku na náhradu príjmu počas práceneschopnosti a Potvrdenie podpísať.

Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba Potvrdenie nezasiela zamestnávateľovi, ale sama priamo pobočke Sociálnej poisťovni.

V období dočasnej práceneschopnosti je pacient povinný dodržiavať liečebný režim, určený svojim ošetrujúcim lekárom. Liečebným režimom sa má na mysli životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár (§2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z.z.). V rámci liečebného režimu Vám lekár môže určiť i vychádzkové hodiny, t.zn. hodiny počas dňa, cez ktoré máte právo zdržovať sa mimo svojho obydlia za účelom prechádzky, pobytu na čerstvom vzduchu, či zadováženia si svojich základných potrieb.

Dodržiavanie tejto povinnosti pacienta kontroluje posudkový lekár a určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Kontrola dodržiavania liečebného režimu, určeného lekárom, sa uskutočňuje v byte kontrolovaného (pacienta) s jeho súhlasom, alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa kontrolovaný (pacient) zdržuje (§ 155 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). Nie ste povinný vpustiť kontrolu do svojho bytu, ale ste povinný umožniť výkon kontroly tým, že kontrole otvoríte a tá na mieste zistí, že sa zdržiavate na svojom mieste. A najlepšie v pyžame...

Dodržiavanie liečebného režimu počas dočasnej práceneschopnosti upravuje i Zákonník práce, vo svojom ustanovení § 81 písm. d) – základné povinnosti zamestnanca:

„Zamestnanec je povinný najmä:

d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom."

Pri porušení povinností súvisiacich s dodržiavaním liečebného režimu pacienta poistenca ste povinný zaplatiť Sociálnej poisťovni pokutu až vo výške 165,96€. Sociálna poisťovňa môže pristúpiť i k iným sankčným prostriedkom (vymáhanie neoprávnene vyplatených nemocenských dávok poisťovňou).

Po ukončení dočasnej práceneschopnosti ste povinný odovzdať zamestnávateľovi IV.diel Potvrdenia (hlásenie zamestnávateľovi) o jej ukončení. Ak trvala dočasná práceneschopnosť viac ako 10 dní, je potrebné zasielať IV.diel Potvrdenia i do Sociálnej poisťovni, nakoľko od 11teho dňa sa už pacientovi - zamestnancovi neposkytuje náhrada príjmu, ale poskytuje sa mu nemocenské z prostriedkov nemocenského poistenia Sociálnou poisťovňou (§ 34 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z.).

Ako pacient poistenec ste takisto povinný príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Do 8 dní ste povinný oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nárok na jej výplatu a jej sumu. Ak ste písomne vyzvaný príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne, aby ste preukázali tieto skutočnosti, ste povinný výzve vyhovieť. Takisto ste povinný v lehote do 8 dní oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne i zmenu mena, priezviska či bydliska, adresy ako príjemcu nemocenskej dávky.

Povinnosti pacienta – poistenca voči zdravotnej poisťovni

Povinnosti poistenca voči zdravotnej poisťovni upravuje zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ustanovenie § 22 tohto zákona pojednáva o právach a povinnostiach poistenca. Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. poistenec je povinný:

 • a) uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu (vyššie uvedené) alebo užitia návykovej látky,
 • b) preukázateľne vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz, aj európsky preukaz pri zmene zdravotnej poisťovne alebo zániku skutočností zakladajúcich účasť na verejnom zdravotnom poistení v lehote ustanovenej týmto zákonom [§ 7 ods. 4, § 10a ods. 3 a § 23 ods. 1 písm. c)- ide zväčša o 8 dňovú lehotu]; ak ide o poistenca, ktorého potvrdená prihláška sa stala predmetom prevodu poistného kmeňa podľa osobitného predpisu, preukázateľne vrátiť preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz, aj európsky preukaz pri prevode poistného kmeňa v lehote ustanovenej osobitným predpisom,
 • c) plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa § 19,
 • d) plniť povinnosti podľa § 6 ods. 1 (Poistenec je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "prihláška") v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia (§ 4), ak ďalej nie je ustanovené inak.),
  e) doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia,
 • f) plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 1, 4 a 6 (Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní

ako aj:

 • a) zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu,
 • b) zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • c) skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (§ 5 ods. 2 a 3) a vrátiť preukaz poistenca,
 • d) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné (§ 11 ods. 7),
 • e) skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného (§ 12).

Poistenec je povinný oznámiť najneskôr do ôsmich dní skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (§ 5 ods. 2 a 3) zdravotnej poisťovni, do ktorej si podal prihlášku podľa § 7 ods. 2. Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi v deň nástupu do zamestnania príslušnú zdravotnú poisťovňu (§ 6 ods. 5) a počas trvania zamestnania zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne (§ 7 ods. 2) do ôsmich dní odo dňa každej zmeny príslušnej zdravotnej poisťovne; ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi. Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi aj údaje podľa § 11 ods. 7 a údaje, ktoré sú rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného podľa § 12, do ôsmich dní od vzniku alebo zmeny týchto údajov.),

 • g) dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom,
 • h) preukazovať sa preukazom poistenca alebo európskym preukazom pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • i) predložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pri predpisovaní a výdaji liekov, dietetických potravín alebo zdravotníckych pomôcok podľa osobitného predpisu liekovú knižku, ak mu ju zdravotná poisťovňa vydala podľa osobitného predpisu,
 • j) oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zmenu zdravotnej poisťovne,
 • k) poskytovať súčinnosť pri kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Avšak základnou povinnosťou je platiť zdravotnej poisťovni poistné riadne a včas, v správne vypočítanej výške. Ak je pacient zamestnanec, povinnosť platiť poistné zdravotnej poisťovni za neho preberá zamestnávateľ. Samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ, osoba verejne zdravotne poistená a samozrejme štát sú povinní platiť poistné samostatne.

Za nesplnenie povinností môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť sankcie, ktorými sú pokuty za nedodržiavanie zákonom stanovených podmienok. Pri porušení oznamovacej povinnosti až do výšky 331,-€, poistencovi pri neplnení povinností uložených zákonom až do výšky 165,-€ a platiteľovi poistného až do výšky 3.319,-€. Pri opakovanom porušení povinnosti môže byť uložená až dvojnásobná výška pokuty.

Povinnosti hospitalizovaného pacienta v nemocničnom zariadení

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pojednáva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o poskytovaní služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, o právach a povinnostiach fyzických či právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a iné záležitosti.

V prípade ústavnej starostlivosti sa v ňom toho o povinnostiach pacienta veľa nehovorí. Je tu iba daná zmienka o povinnosti pacienta, osoby, ktorá má prenosnú chorobu. Tá je podľa § 11 ods. 13 zákona č. 576/2004 Z.z. povinná:

 • a) správať sa tak, aby zabránila prenosu takejto choroby na iné osoby,
 • b) označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie,
 • c) určiť okruh osôb, na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť.

Ak je pacient prijatý do ústavnej starostlivosti, jeho povinnosti vyplývajú zvyčajne z určitého vnútro-organizačného poriadku toho ktorého ústavného zariadenia. Nejedná sa o povinnosti vyplývajúce z nejakej zákonnej právnej normy. Avšak je na mieste a celkom pochopiteľné, ak nemocnica vyžaduje od pacienta a pacient je povinný dodržiavať v nemocnici poriadok, dotýkajúci sa dodržiavania stanovených procedúr, čo je koniec koncov i v jeho záujme, ak chce čo najskôr opustiť nemocničné zariadenie. Takisto je povinný dodržiavať nariadenia lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov nemocnice, pokyny na dodržiavanie liečebného režimu, nočného kľudu či dodržiavanie morálno-etických pravidiel slušného správania sa.

Za nesplnenie povinností Vám nehrozí žiadna sankcia, ani nežiadaný odchod z nemocničného zariadenia, avšak... skúste neuposlúchnuť lekára v nemocnici...

Čo sa týka porušovania povinností pri prenosných chorobách, tu trestný zákon hovorí jasnou rečou:

§ 163 Trestného zákona - Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby:

1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

§ 164 Trestného zákona:

1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Ostatné povinnosti súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

Rodičia, obvykle mamičky, túto povinnosť poznajú už z pôrodnice a neskôr sa s ňou stretávajú počas detských liet svojich ratolestí – povinné očkovanie. Povinnosťou každého rodiča je dať zaočkovať svoje dieťa a dostaviť sa so svojim dieťaťom k obvodnej detskej lekárke, ak mu bola doručená výzva na dostavenie sa k zaočkovaniu v určený termín.

Ak nám bola súdom nariadená ústavná liečba či ambulantná liečba v prípadoch, v ktorých to zákon dovoľuje (alkoholická liečba, drogová liečba, liečba závislosti na hazardných hrách), alebo prikazuje, sme ako pacienti povinní dostaviť sa na liečbu a dodržiavať nariadenú liečbu, či už ústavnú alebo ambulantnú.

Záver

Áno, je veľmi veľa povinností, ktoré sme ako pacienti povinní dodržiavať a riadiť sa nimi. Tieto povinnosti upravuje viacero právnych predpisov, ich dodržiavanie sleduje a kontroluje viacero inštitúcií a organizácii. Za ich nedodržiavanie nám hrozia často rôzne sankcie, najčastejšie peňažného charakteru.

Avšak, oveľa viac je toho na strane práv pacientov... 

 

Monika Kiklicová

JUDr. Monika Kiklicová
mona.kiklicova@gmail.com 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1282
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Čaputová podpísala zavedenie OP pre deti aj zmeny v cestnej premávkehttps://www.teraz.sk/slovensko/zcaputova-podpisala-zavedenie-op-pre/430282-clanok.html

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej ...

Prieskum: Slováci tolerujú drobnú korupciu na úradoch viac ako vlanihttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-slovaci-toleruju-drobnu-kor/430271-clanok.html

Výsledky prieskumu tiež ukázali, že takmer polovica ľudí v produktívnom veku je ...

Policajti budú mať nové preukazy, o ktorých sa začalo hovoriť po kauze lustrácie novinárovhttps://www.webnoviny.sk/policajti-budu-mat-nove-preukazy-o-ktorych-sa-zacalo-hovorit-po-kauze-lustracie-novinarov/

Policajti budú disponovať novými služobnými preukazmi.

‚Roztříštěnost systému ochrany dětí.‘ Válková navrhne vznik postu dětského ombudsmanahttps://www.lidovky.cz/domov/roztristenost-system-ochrany-deti-zmocnenkyne-valkova-navrhne-vznik-postu-detskeho-ombudsmana.A191114_181346_ln_domov_ele

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) navrhne vládě zřízení postu ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: