TlačPoštaZväčšiZmenši

Ako exekučne vymáhať dlžné pohľadávky

26.10. 2011, 08:23 |  Júlia Čechová

Nedarí sa Vám vymôcť pohľadávku od dlžníka? Neplatí manžel/manželka výživné? Stále čakáte na splnenie povinnosti, ktorá vyplýva z vykonateľného rozhodnutia súdu, prípadne iného exekučného titulu?

Máte možnosť vymôcť si svoju pohľadávku, záväzky, alebo iné plnenie prostredníctvom súdneho exekútora, ktorý s využitím všetkých zákonom ustanovených spôsobov vo veci efektívne a včas koná.

Výber súdneho exekútora

Oprávnený má možnosť na základe vlastného rozhodnutia a prípadných referencií zvoliť si súdneho exekútora. Zoznam súdnych exekútorov sa nachádza na stránke Slovenskej komory exekútorov.

Informácie o exekútorských úradoch tiež na požiadanie poskytnú pracovníci infocentier na každom okresnom súde. Súdny exekútor má pôsobnosť na celom území SR, nie je preto nutné zvoliť si exekútora výlučne v mieste bydliska, alebo podľa miesta podnikania!

Pred návštevou exekútorského úradu

Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Oprávnený môže doručiť návrh na vykonanie exekúcie zvolenému exekútorskému úradu osobne, alebo prostredníctvom pošty, prípadne kuriérskej služby. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia príslušného súdu na jej vykonanie.

Návrh na vykonanie exekúcie a postup po začatí exekučného konania

Návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať presnú identifikáciu oprávneného a povinného (meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba), a presné označenie exekučného titulu (kto ho vydal, spisová značka, dátum vydania rozhodnutia), vymedzenie vymáhaného nároku (dlžná suma, príslušenstvo, trovy predchádzajúceho konania, atď.), prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva (§ 39 ods. 1 EP) a musí byť podpísaný a datovaný. Rovnopis návrhu je treba podať v dvoch vyhotoveniach, s potrebným počtom príloh. Vzor návrhu na vykonanie exekúcie nájdete na portáli najpravo.sk (KLIKNITE SEM)

Exekučný titul

Základným predpokladom pre začatie exekúcie je existencia vykonateľného exekučného titulu, ktorý obsahuje presné a nezameniteľné označenie oprávneného a povinného, vymedzenie práv a povinností, a presný rozsah a obsah ich plnenia. Exekúciou je možné uplatniť si nárok len v rozsahu, v akom ho priznáva exekučný titul + ďalšie trovy, ktoré oprávnenému vznikli v súvislosti s exekúciou (napr. úradné overenie exekučného titulu, spísanie návrhu u advokáta, právne zastúpenie v exekúcii...).

K návrhu na vykonanie exekúcie je potrebné priložiť originál, alebo úradne overenú fotokópiu vykonateľného exekučného titulu. Exekučným titulom je najmä: rozhodnutie súdu (uznesenie, platobný rozkaz, rozsudok, schválený zmier), notárska zápisnica, vykonateľné rozhodnutie rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií, osvedčenie o dedičstve a ostatné exekučné tituly podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku.

Súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie je podľa sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov vo výške 16,50 € (o túto sumu sa potom navýši vymáhaná čiastka, čiže oprávnený o ňu nepríde). Tento poplatok sa však neplatí v prípade vymáhania pohľadávky výživného.

Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom súdu a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Príslušný súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o udelenie poverenia spĺňajú zákonom stanovené náležitosti, súd v lehote 15 dní vydá poverenie na vykonanie exekúcie.

Po doručení poverenia na vykonanie exekúcie exekútorskému úradu súdny exekútor vydá Upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré doručí oprávnenému a povinnému, kde účastníkov upovedomí o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie; povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky podľa § 50 EP.

Prečo si vybrať súdneho exekútora

Exekútor na rozdiel od súkromných spoločností vymáhajúcich pohľadávky má rozsiahlu právomoc pri zisťovaní informácií o osobe a majetku povinného, z ktorého by včasne uspokojil pohľadávku oprávneného a trovy exekúcie. Môže požiadať o poskytnutie súčinnosti tretie osoby, ako sú napr. Sociálna poisťovňa (oznámenie zamestnávateľa, poberanie dôchodku), Daňový úrad (informácia o bankových účtoch), Dopravný inšpektorát Policajného zboru (vlastníctvo motorových vozidiel), poisťovne, pošta, a iné (§ 34 ods. 1 – 11 EP).

Ak povinný v lehote 14 dní od doručenia Upovedomenia o začatí exekúcie dobrovoľne neuspokojí pohľadávku oprávneného, exekútor pristúpi k nútenému výkonu rozhodnutia niektorým zákonom ustanoveným spôsobom s prihliadnutím na povahu danej pohľadávky (najmä výška vymáhanej pohľadávky), majetkové a osobné pomery povinného. Exekútor môže rýchlo a vhodne vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi, ak to konanie vyžaduje.

Spôsoby vykonávania exekúcie

Exekučný poriadok poskytuje viacero rôznych spôsobov vedenia exekúcie, pri ktorých je základných diferenciačným kritériom povaha pohľadávky – jej peňažná alebo nepeňažná forma. Exekučný poriadok taxatívne vymedzuje spôsoby vykonávania exekúcie peňažnej sumy nasledovnými spôsobmi (§ 63 ods. 1 EP):

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
 • prikázaním pohľadávky
 • predajom hnuteľných vecí
 • predajom cenných papierov
 • predajom nehnuteľnosti
 • predajom podniku
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu

Pri exekúcii inej povinnosti než zaplatenie peňažnej sumy, Exekučný poriadok vymedzuje nasledujúce spôsoby vedenia exekúcie (§ 63 ods. 2 EP):

 • vyprataním
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
 • rozdelením spoločnej veci
 • uskutočnením prác a výkonov

Výhody exekúcie

Každá exekúcia je svojím charakterom jedinečná a exekútor individuálne na základe lustrácií o postihnuteľnom majetku povinného flexibilne vyhodnocuje možnosť reálneho vymoženia pohľadávky a trov exekúcie.

Napriek vôli zákonodarcu poskytnúť súdnemu exekútorovi čo najväčší možný rozsah postihnutia majetku povinného nie je zaručené, že oprávnený svoju pohľadávku vymôže v plnej výške. Poverenie súdneho exekútora vymáhaním dlžnej čiastky je však v súčasnosti stále najefektívnejším spôsobom ako uspokojiť pohľadávku oprávneného v platnom právnom systéme Slovenskej republiky.

Zverenie vymáhania do rúk súkromných spoločností pôsobiacich v tejto oblasti nesie so sebou už vyššie spomínané nevýhody, ktoré sa nemalou mierou odrážajú na výsledku vymáhania pohľadávok týmto spôsobom. 

JUDr. Júlia Čechová

JUDr. Júlia Čechová
súdny exekútor
Parašutistov 8
917 01 Trnava

e-Mail: cechova@exekutortrnava.sk; julia.cech@gmail.com
Mobil: 0949 175 935
Tel/fax: 033 544 73 41 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2099
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Náhrada škody priznanej v trestnom konaní

Zaujímalo by ma, aký je bežný postup pri vymáhaní náhrady škody priznanej rozsudkom v trestnom konaní. V rozsudku je uvedená výška škody, kto ju má komu uhradiť, ale nieje tam uvedená lehota. Je stanovená nejakým predpisom? Od vynesenia rozsudku uplynulo vyše pol roka. Povinný (odsúdený) nebol nikdy zamestnaný a je vo výkone TOS. Škoda je 280 eur. Oplatí sa to vôbec vymáhať prostredníctvom exekútora? V prípade že povinný nemá žiaden majetok a ani žiaden príjem, nevzniknú z exekúcie finančné náklady nakoniec mne ako oprávnenému?

 
valad | 19.05.2013 07:42

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za hromadnými odchodmi sudcov sú zrejme ekonomické obavy, situácia je však riešiteľnáhttps://www.webnoviny.sk/za-hromadnymi-odchodmi-sudcov-su-zrejme-ekonomicke-obavy-situacia-je-vsak-riesitelna/

Hromadné odchody sudcov z justície spôsobili zrejme ekonomické obavy.

Rezort vnútra:Zákon o štátnom občianstve pripravil o náš pas 3300 ľudíhttps://www.teraz.sk/slovensko/mv-sr-zakon-o-statnom-obcianstve-pr/458161-clanok.html

Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 ...

Prezidentka sa pre 13. dôchodky obrátila na Ústavný súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-sa-pre-13-dochodky-obrati/457956-clanok.html

Výhrady prezidentky sa podľa neho týkajú výhradne legislatívneho procesu, v ktorom bol ...

Polícia upozorňuje na povinnosť vytvorenia záchranárskej uličkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-upozornuje-na-povinnost-vytvo/458091-clanok.html

Záchranársku uličku môže podľa polície použiť len vodič vozidla s právom prednostnej ...

Novela Zákonníka práce podľa odborníkov pomôže firmám aj zamestnancomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-podla-odborn/458036-clanok.html

Zmeny v Zákonníku práce, ktoré tento týždeň schválil parlament, podľa odborníkov pomôžu ...

Prezidentka podpísala 2 zákony z balíka opatrení na podporu ekonomikyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-2-zakony-z-bali/457958-clanok.html

Podľa novely Zákonníka práce budú môcť napríklad nezamestnaní dlhšie čerpať dávku v ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: