Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka

Judikatúra

⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Spočívanie plynutia premlčacej lehoty v konaní na nepríslušnom rozhodcovskom súde

Bolo by v rozpore s právnou istotou nastolenou stranami uzavretou zmluvou, aby sťažovateľka neplatnosť rozhodcovskej doložky predpokladala a konala v protiklade s ňou tak, že by si právo zo zmluvy uplatnila na súde.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zmysel pokynového uznesenia

Zmyslom pokynového uznesenia je vytvoriť samostatný exekučný titul pre oprávneného proti exekútorovi, ktorý si nesplnil svoju povinnosť odovzdať vymožené plnenie.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Oslobodenie od súdnych poplatkov

Súd je oprávnený a zároveň povinný skúmať len skutočnosť, aká je majetková situácia žiadateľa o oslobodenie spod poplatkovej povinnosti. Hodnotenie dôvodov, pre ktoré sa strana sporu ocitla v nepriaznivej majetkovej situácii nemá žiadnu oporu v právnom poriadku.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Povaha výzvy na zaplatenie súdneho poplatku

Výzva na zaplatenie súdneho poplatku je teda do určitej miery privilégiom, pričom jej účelom nie je uloženie povinnosti zaplatiť súdny poplatok, ale upozornenie na jej nesplnenie, keďže samotná poplatková povinnosť vyplýva priamo zo zákona o súdnych poplatkoch.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Doplnenie dôvodov odvolania po uplynutí odvolacej lehoty

Ak krajský súd v okolnostiach veci uprednostnil právo na prístup súdu v podobe prejednania oneskorene doplneného odvolania o konkretizáciu odvolacích dôvodov, rozhodol v rozpore so zákonom.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Postúpenie pohľadávky a postúpenie súvisiacej náhrady škody

Pokiaľ poškodený mieni postúpiť nárok na náhradu škody spolu s postupovanou pohľadávkou (v súvislosti s ktorou škoda vznikla), musí zmluvne výslovne určiť, že postupuje aj svoj nárok na náhradu škody.
16. November 2023Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Oslobodenie právnickej osoby od platenia súdnych poplatkov

Objektívne posúdenie finančnej situácie nemôže byť založené iba na hypotetickej možnosti zaplatiť súdny poplatok, ale musí vychádzať zo skutočností preukázaných v konaní.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Záložné právo k nehnuteľnosti ako nekalá podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Nekalá podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou slúžiacou ako rodinné obydlie - súd musí posúdiť proporcionalitu medzi možnosťou predajcu alebo dodávateľa požadovať splatenie celého úveru a závažnosťou nesplnenia povinnosti spotrebiteľom.
14. November 2023Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Neúčelnosť a nehospodárnosť trov – advokát z iného okresu

Neúčelnosť a nehospodárnosť rozhodnutia sťažovateľa však nemožno vyvodiť z toho, že sťažovateľ sa dal zastúpiť advokátom z vedľajšieho, pár desiatok kilometrov vzdialeného okresného mesta.
8. November 2023Občianske právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Záväznosť pokynu nadriadeného súdu vykonať konkrétny dôkaz

Pokyn nadriadeného súdu vykonať konkrétny dôkaz je bez ďalšieho pre súd záväzný a preto je bez právneho významu, či takýto dôkaz (ne)navrhne súdu vykonať i sporová strana.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Princíp "nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi" a nepredloženie veci veľkému senátu

Z ústavného príkazu, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“, ako jedného z princípov právneho štátu vyplýva, že nerešpektovanie zákona, v akom zložení má byť vec rozhodovaná, predstavuje vo svojich dôsledkoch porušenie čl. 48 ods. 1 ústavy.
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Dražba a výmaz záložných práv

Pri vykonaní záznamu o vlastníckom práve k nehnuteľnosti do katastra príklepom licitátora na dražbe na základe realizácie záložného práva prednostného veriteľa je potrebné do katastra nehnuteľností zapísať i zánik záložného práva ostatných záložných veriteľov.
2. November 2023Občianske právo
PoUtStŠtPiSoNe
: