TlačPoštaZväčšiZmenši

Zákaz zhromažďovania neovplyvňuje činnosť ministerstva, súdov ani právnických profesií

20.10. 2020, 18:08 |  najpravo.sk

​Uznesenie vlády, ktoré sa týka zákazu zhromažďovania, neobmedzuje činnosť ministerstva, súdov, ani právnických profesií, a to ani v prípade, ak je pri konkrétnom úkone nevyhnutná účasť viac ako šiestich osôb. Ministerstvo spravodlivosti, súdy aj právnické profesie musia v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie zákonom zverených úloh, povinností a služieb pre verejnosť. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností a s cieľom zjednotiť postup ministerstva spravodlivosti, súdov a právnických profesií, a v súvislosti s aplikáciou opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, záverov ústredného krízového štábu, pandemickej komisie a uznesením vlády Slovenskej republiky z 12. októbra 2020 vydalo ministerstvo aktualizované opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia, ktoré oddnes (20. októbra 2020) platia pre rezort spravodlivosti, súdy aj Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). 

Súdy naďalej zabezpečujú všetky svoje činnosti, vrátane služieb pre verejnosť ako sú napríklad podateľňa, infocentrum, pokladňa, vyššie overovanie listín, pri dodržiavaní aktuálnych opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva. V nevyhnutnom rozsahu a pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva sa uskutočňujú aj pojednávania, pričom je potrebné vykonať opatrenia proti prepĺňaniu pojednávacej miestnosti a zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou. Zároveň platí, že predsedovia súdov sú povinní vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie pre využívanie video-konferenčných zariadení a iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to predovšetkým za účelom minimalizácie eskort odsúdených v trestnom konaní, v ktorom je potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby. Okrem toho je potrebné na viditeľných miestach zabezpečiť oznamy, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná ostať v domácej izolácii. Pri vstupe do priestorov súdu je dezinfekcia na ruky, meria sa teplota, vstup je umožnený len s rúškom alebo iným vhodným prekrytím úst a nosa. Dbá sa aj na pravidelné vetranie a dezinfekciu priestorov a dotykových plôch, platí zákaz podávania rúk. 

Povinnosť nosiť rúška, dodržiavať odstupy a dezinfikovať si ruky platí aj pre Zbor väzenskej a justičnej stráže. Pri vstupe do väzenských zariadení merajú teplotu. V ZVJS platia osobitné opatrenia v stravovacích zariadeniach a jedálňach, väznené osoby majú zabezpečené dezinfekčné prostriedky na čistenie rúk a tváre po každej návšteve a predvedení. Návštevy väznených sú realizované bezkontaktne, v obmedzenom režime. To znamená, že návšteva trvá maximálne jednu hodinu a je možné prijať maximálne tri osoby. Pri nástupe obvinených alebo odsúdených platia osobitné opatrenia, vrátane desaťdňovej izolácie či testov na COVID-19. 

Pokiaľ ide o ministerstvo spravodlivosti, naďalej platia všetky doterajšie povinnosti – nosiť rúško, dodržiavať odstup, dezinfekcia a pravidelné umývanie rúk, vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš). 

OPATRENIA PRE REZORT SPRAVODLIVOSTI PLATNÉ OD 20. OKTÓBRA 2020

S cieľom zjednotiť postup úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, súdov a právnických profesií, a v súvislosti s aplikáciou opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, záverov ústredného krízového štábu a pandemickej komisie, a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020, je nevyhnutné uviesť, že ministerstvo, súdy a všetky právnické profesie musia v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie zákonom zverených úloh a povinností a služieb pre verejnosť. 

Pre zamedzenie pochybností, keďže za zhromaždenie v zmysle § 2 písm. a) a b) zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov sa nepovažuje zhromaždenie osôb súvisiace s činnosťou štátnych orgánov upravené inými právnymi predpismi a zhromaždenia súvisiace s poskytovaním služieb, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020 (ktorým sa zakazuje, s účinnosťou od 13. októbra 2020, v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov) žiadnym spôsobom neobmedzuje činnosť ministerstva, súdov, ani právnických profesií, a to ani v prípade, ak je pri konkrétnom úkone nevyhnutná účasť viac ako 6 osôb.

OPATRENIA PRE ÚRAD MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI

1. Za účelom zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020, ktorým sa vo všeobecnosti pre prevádzku akéhokoľvek zariadenia i osobitne pre konanie zasadnutí, schôdzí a iných podujatí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a zasadnutí (schôdzí) a iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, je nevyhnutné v podmienkam ministerstva dodržiavať nasledovné: 

 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

2. Za účelom dodržiavania a aplikácie aktuálnych opatrení ÚVZ zabezpečiť plnenie povinností zo strany zamestnancov ministerstva vyplývajúcich z príkazov generálneho tajomníka služobného úradu č. 4/2020 a č. 6/2020.

3. S cieľom zabezpečiť chod úradu, všetkých služieb a funkcií ministerstva riadiť sa príkazom generálneho tajomníka služobného úradu č. 5/2020.

OPATRENIA PRE SÚDY

1. Zabezpečiť všetky činnosti súdu/úradu v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane všetkých služieb pre verejnosť (podateľňa, informačné centrum, pokladňa, vyššie overovanie listín apod.), pri dodržaní príslušných aktuálnych opatrení a odporúčaní ÚVZ a s obmedzeniami z nich vyplývajúcich. 

2. Uskutočňovať pojednávania v nevyhnutnom rozsahu v súlade s ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, teda riadne uskutočňovať pojednávania (t. j. vo všetkých veciach) a pri ich uskutočnení dodržiavať aktuálne opatrenie ÚVZ sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020  (resp. opatrenia, ktoré ho nahradí) a nasledujúce povinnosti: 

 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom
 • zaistiť meranie telesnej teploty osobám pri vstupe do objektov súdov za účelom overenia, či osoba nevykazuje príznaky ochorenia COVID-19 (horúčka nad 38°C),
 • pri plánovaní a uskutočňovaní pojednávaní vykonávať opatrenia proti prepĺňaniu pojednávacej miestnosti a zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou (ak to podmienky umožňujú, zabezpečiť odstup dva (2) metre medzi osobami, a ak to je potrebné, obmedziť kapacitu pojednávacích miestností).

3. Predsedovia súdov sú povinní vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie pre využívanie video-konferenčných zariadení a iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to predovšetkým za účelom minimalizácie eskort odsúdených v trestnom konaní, v ktorom je potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby.

4. Dôsledne sledovať a aplikovať dodatočné opatrenia miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

OPATRENIA PRE ZVJS 

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) postupuje v rámci protiepideických opatrení v zmysle Rozkazu generálneho riaditeľa č. 44/2020, ktorým sa upravuje postup pri protiepidemických opatreniach v Zbore väzenskej a justičnej stráže v súvislosti s druhou fázou epidémie ochorenia COVID-19, platného od 4. septembra 2020, v znení neskorších noviel a v súlade s pokynmi na realizáciou opatrení úradov verejného zdravotníctva.

Základné protiepidemické opatrenia v zbore platné na území s vyhlásenou zelenou, oranžovou alebo červenou farbou pandemického semafóru:

 • povinné používanie rúšok, interpersonálne odstupy 2 metre a hygiena + dezinfekcia rúk (tzv. opatrenie ROR), v prípade zvýšeného rizika infekcie používanie ďalších OOPP (respirátory, jednorazové rukavice, chrániče očí a tvárové štíty, celotelové overaly, jednorazové návleky na obuv alebo dezinfikovateľná ochranná obuv),  
 • povinné meranie telesnej teploty pred vstupom do väzenských zariadení (pri zelenej farbe pandemického semafóru sa nemeria príslušníkom a zamestnancom zboru),
 • osobitné sprísnené opatrenia v ústavoch zboru na sanitáciu priestorov, na nakladanie s biologickým odpadom, na nakladanie s kontaminovanou bielizňou,
 • oznamovacia povinnosť pre príslušníkov a zamestnancov zboru pri návrate z rizikovej oblasti a zo zahraničia alebo v prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19,
 • osobitné opatrenia pri nástupe obvinených a odsúdených osôb do VV alebo VTOS – 10 dňová izolácia nastupujúcich v nástupných oddieloch (bez účasti na hromadných aktivitách, bez účasti na hromadných eskortách), realizácia testov na COVID-19 podľa stupňa infekčnej rizikovosti väznených osôb, v prípade väznených osôb prichádzajúcich zo zahraničia z rizikových krajín mimo EÚ obligátne PT-PCR vykonanie testu na COVID-19,
 • návštevy väznených osôb sú realizované výlučne bezkontaktným spôsobom v obmedzenom režime (doba trvania skrátená na jednu hodinu a povolené je prijať na návšteve maximálne tri osoby),  
 • vytvorenie zásob OOPP, liečiv, dezinfekčných prostriedkov a trvanlivých potravín na 1 mesiac,
 • osobitné organizačno – technické opatrenia v stravovacích zariadeniach a jedálňach zboru,
 • zabezpečenie prístupu väznených osôb k umývaniu rúk a dezinfekčným prostriedkom, zabezpečenie umývania rúk a tváre a použitie dezinfekčného prostriedku na ruky po každej návšteve a predvedení,
 • testovanie osôb s epidemiologickým rizikom pomocou skríningových antigénových testov.

Zdroj: MS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 29
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

V indikatívnej voľbe GP obstál najlepšie Žilinka,koalícia ďalej rokujehttps://www.teraz.sk/slovensko/v-indikativnej-volbe-gp-obstal-najlep/511607-clanok.html

V koaličnej indikatívnej voľbe kandidáta na generálneho prokurátora najlepšie obstál Maroš ...

Novela zákona definuje podmienky pobytu občanov Británie na Slovenskuhttps://www.teraz.sk/slovensko/schvalila-novelu-zakona-tykajucu-sa/511481-clanok.html

Slovenská republika sa pri riešení rozhodla pre deklaratórny systém pobytu.

Novela rozširuje okruh skutkových podstát neprimeraných podmienokhttps://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-novela-rozsiruje-okruh-skutkov/511477-clanok.html

Legislatívny návrh novely prerokovala a schválila vláda.

Poslanci schválili NR SR rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/poslanci-schvalili-nr-sr-rozsiahlu-nove/511530-clanok.html

Parlament v stredu schválil rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov s viacerými pozmeňujúcimi ...

Za ľudí podporuje za šéfa GP J. Hrivnáka, J. Šantu a T. Honzahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-ludi-podporuje-za-sefa-gp-j-hriv/511320-clanok.html

Stranu títo kandidáti podľa Remišovej presvedčili ich prácou, životným príbehom a tiež ...

Reforme súdnictva sa bude plénum venovať vo štvrtokhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforme-sudnictva-sa-bude-plenum-venov/511309-clanok.html

Šeliga pri právomoci ÚS rozhodovať o ústavnosti hovorí o kompromise, po ktorom by všetci ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: