TlačPoštaZväčšiZmenši

Pojednávanie súdu

5.3. 2011, 14:51 |  Admin 3

Čaká vás súdne pojednávanie? Aké následky môže mať vaša neúčasť? Ako sa treba správať v pojednávacej miestnosti? Všetko o súdnom pojednávaní sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Nie všetky konania sa musia prejednávať na pojednávaní

Zmyslom pojednávania je prejednanie veci samej, t. j. zisťovanie skutkového stavu veci, vykonávanie dôkazov, výsluchy svedkov, účastníkov a pod. Prejednávanie veci na ústnom pojednávaní je pravidlom v občianskom súdnom sporovom konaní.

Pozor, nie všetky veci sa musia riešiť na pojednávaní! Niektoré konania sa môžu prejednať a rozhodnúť aj mimo pojednávania. Napríklad ak sa vec vybaví platobným rozkazom, ak protistrana uznáva uplatnený nárok, ak žalovaný zmeškal možnosť vyjadriť sa k návrhu atď. Pojednávanie netreba nariaďovať ani v niektorých prípadoch rozhodovania o opravných prostriedkoch (odvolania, dovolania) alebo v iných prípadoch (konanie vo veciach obchodného registra, konanie o úschovách a podobne).

Predvolanie

Ak súd nariadi na prejednanie veci pojednávanie, predvolá všetkých účastníkov a tiež všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná (tlmočníkov, znalcov, svedkov).

Predvolanie na súd sa vykonáva spravidla písomne a v naliehavých prípadoch i telegraficky, telefaxom alebo telefonicky. Predvolať možno i ústne na predchádzajúcom pojednávaní alebo pri inom úkone súdu, na ktorom je prítomný ten, kto má byť predvolaný. Pozor, ak ste zobrali termín nového pojednávania na vedomie, písomne vás už súd nebude predvolávať, čiže neobdržíte predvolanie.

Ak sa predvolanie doručuje musí sa účastníkom doručiť tak, aby mali dostatok času na prípravu (t. j. oboznámenie sa so žalobou, dokladmi, prípadne na vyhľadanie advokáta), spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Neposkytnutie dostatku času na prípravu na pojednávanie sa môže považovať za odňatie možnosti konať pred súdom! Ak teda účastník obdržal predvolanie v lehote kratšej ako uvádzaných minimálnych päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať a z tohto dôvodu nemal dostatok času na prípravu, môže tento účastník požiadať o odročenie pojednávania. V písomnom predvolaní sa uvádza hlavne vec, miesto, čas a predmet konania. Písomnosti určené manželom nie je možné zasielať v spoločnej obálke.

Doručovanie predvolania a následky jeho neprebratia alebo nedostavenia sa na pojednávanie

Pri doručovaní predvolania zákon nevyžaduje, aby sa toto doručovalo do vlastných rúk, v zásade je teda prípustné, aby predvolanie prevzal aj dospelý rodinný príslušník, kolega v zamestnaní, sused a pod., ktorý je ochotný odovzdať túto zásielku súdu adresátovi. Účinky doručenia predvolania však nikdy nemôžu nastať, ak sa predvolanie takto doručí inému účastníkovi, ktorý má na veci protichodný záujem a u ktorého je z tohto dôvodu predpoklad, že by nemusel predvolanie bezokladne odovzdať adresátovi. Súd musí v tomto prípade doručenie zopakovať a prípadne rozhodnúť, že sa musí doručiť do vlastných rúk.

Ak by však zároveň s predvolaním súd žalovanému doručoval aj žalobu (návrh na začatie konania), zásielka je doručovaná vždy do vlastných rúk a nemôže ju prevziať nikto okrem adresáta.

Neprávnická verejnosť zastáva niekedy názor, „ak predvolanie neprevezmem, súd konať nemôže". Je potrebné zdôrazniť, že aj pri nemožnosti doručiť predvolanie alebo inú zásielku súdu účastníkovi, môže nastať tzv. fikcia doručenia a súd vo veci bude ďalej pokračovať, prípadne aj rozhodne, a to aj v prípade, keď sa adresát o predvolaní vôbec nedozvie.  Ignorovanie zásielok súdu alebo nezabezpečenie preberania zásielok oprávnenou osobou (zamestnancom) zo strany podnikateľov na udaných adresách môže podstatným spôsobom ovplyvniť priebeh konania a jeho výsledok. Inak povedané, tým, že sa človek "zatají" sa sám pripravuje o možnosť reálnej obrany a pred svojou povinnosťou neunikne.

Zmeškanie

Súd môže rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie vtedy, ak sú v rovnakom čase splnené súčasne všetky tieto podmienky:

a) žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný s poučením o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnutia rozsudkom pre zmeškanie,

b) žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do 15 dní odo dňa, keď mu boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti,

c) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami,

Ak by boli všetky tieto podmienky naplnené, súd môže (nie je povinný) rozhodnúť vo veci rozsudkom pre zmeškanie.

Čo z toho vyplýva pre žalovaného? Skutkovým základom rozsudku pre zmeškanie je len žalobcom tvrdený skutkový stav, ak ho súd považuje za nesporný. Proti rozsudku pre zmeškanie v zásade nie je prípustné odvolanie, zákon pripúšťa v tomto prípade len odvolanie podané z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ide teda o závažné procesné následky spojené s nedostavením sa na pojednávanie a neuposlúchnutím výzvy súdu na vyjadrenie sa k návrhu. Zákonná úprava tu vychádza zo záveru, že za nedisciplínu účastníka, napriek jeho riadnemu poučeniu, musí tento niesť procesnú zodpovednosť.

Život však môže priniesť rôzne situácie, kedy sa žalovaný nedostaví na pojednávanie z objektívnych dôvodov, napríklad náhlej hospitalizácie, autonehody a podobne. V týchto prípadoch, teda ak žalovaný z ospravedlniteľného dôvodu nebol prítomný na pojednávaní, na ktorom súd rozhodol rozsudkom pre zmeškanie, môže do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podať návrh na jeho zrušenie. Ak súd návrhu vyhovie, zruší rozsudok uznesením a začne vo veci opäť konať. Vzhľadom na procesne zložitejšiu situáciu a možné následky však odporúčame žalovanému v týchto prípadoch urýchlene navštíviť advokáta. 

Súd nemôže nikdy rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie v prípadoch,

a) ak by rozsudok spôsobil vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu medzi účastníkmi,

b) v spore vzniknutom z medzinárodného obchodného styku a

c) v spore, ktorý účastníci nemôžu skončiť súdnym zmierom.

Ako sa správať v pojednávacej miestnosti

Občianske súdne pojednávania prebiehajú v budove súdu len v pojednávacích miestnostiach. Pri vchode do pojednávacej miestnosti je vždy zverejnený zoznam pojednávaných vecí a poučenie pre osoby vstupujúce do pojednávacej miestnosti.

Zavolanie osôb do pojednávacej miestnosti 

Pred začatím súdneho pojednávania vyvolá asistent predo dvermi pojednávacej miestnosti nahlas a zrozumiteľne vec, v ktorej súd bude konať. Zároveň predbežne zistí, či sa dostavili osoby, ktoré boli na súdne pojednávanie predvolané, a vyzve ich na vstup do pojednávacej miestnosti. Vyvolanie vecí týmto spôsobom môže byť nahradené aj vhodným technickým zariadením.

Kto má kde sedieť

Počas súdneho pojednávania sedia všetci prítomní vrátane súdnych osôb na svojich miestach, t. j.

  • navrhovateľ (žalobca) a jeho právny zástupca po pravej ruke predsedu senátu (samosudcu),
  • odporca (žalovaný) a jeho právny zástupca pri stole po ľavej ruke predsedu senátu (samosudcu).

Vyjadrovanie sa

K senátu alebo samosudcovi sa hovorí postojačky, ak predseda senátu neurčí inak. Pri príchode alebo odchode senátu alebo samosudcu osoby prítomné v pojednávacej miestnosti vstanú. Ak nie je k dispozícii poradná miestnosť, čo je častejší prípad, súdne osoby sú v úradnom odeve a na svojich miestach už pri vyvolaní veci.

Po začatí pojednávania účastníci prednesú alebo doplnia svoje návrhy a predseda senátu alebo samosudca oznámi výsledky prípravy pojednávania. Ďalší priebeh pojednávania určuje predseda senátu alebo samosudca podľa okolností prípadu.

Klásť otázky a vyjadrovať sa možno len so súhlasom alebo na pokyn predsedu senátu. Obracať sa na sudcu, prokurátora, obhajcu alebo právneho zástupcu účastníka konania v priebehu konania vo veciach, ktoré s prejednávanou vecou nesúvisia, nie je prípustné. Osoby prítomné v pojednávacej miestnosti sa musia zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť dôstojný a plynulý priebeh súdneho pojednávania, nesmú prejavovať súhlas alebo nesúhlas s priebehom súdneho pojednávania, výpoveďami osôb a s vyhlásenými rozhodnutiami, ak k vysloveniu názoru neboli vyzvaní predsedom senátu.

Účastníkom a ich právnym zástupcom musí byť umožnené, aby sa v priebehu súdneho pojednávania v prípade potreby navzájom poradili o svojich stanoviskách a návrhoch. Na ten účel možno súdne pojednávanie na primeraný čas prerušiť.

V pojednávacej miestnosti sa všetkým, s výnimkou osôb mladších ako 14 rokov, zásadne vyká. V odôvodnených prípadoch možno tykať maloletým starším ako 14 rokov. Súdne osoby i ostatné prítomné osoby sa navzájom oslovujú "pán - pani - slečna" s pripojením procesného postavenia, v ktorom oslovený vystupuje, alebo jeho akademického titulu (napríklad pán sudca, pán advokát, pani odporkyňa, pán doktor a pod.). V prípade, že je nevyhnutné rozlíšiť osoby s rovnakým procesným postavením, možno uvedené oslovenie doplniť i priezviskom konkrétnej osoby (pán advokát Novák, pani doktorka Nováková a pod.)

Sudca môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 820 € tomu, kto ruší poriadok v pojednávacej miestnosti alebo sa v nej správa urážlivo, alebo môže takú osobu vykázať z pojednávacej miestnosti.

Záver pojednávania 

Na záver pojednávania môžu účastníci zhrnúť svoje návrhy a vyjadriť sa k dokazovaniu i k právnej stránke veci. Súd môže na pojednávaní rozhodnúť sám autoritatívne, účastníci môžu uzavrieť pred súdom súdny zmier, ktorý môže následne súd schváliť ak bol uzavretý v spore, kde to povaha veci pripúšťa a nie je v rozpore s právnymi predpismi, alebo môže pojednávanie odročiť.

V tejto súvislosti pripomíname, že ak úspešnému účastníkovi vznikli v konaní trovy, o ich náhrade rozhoduje súd, avšak len na návrh. Preto ak vám vznikli v konaní nejaké trovy, napríklad za zaplatené súdne poplatky alebo cestovné a boli ste v konaní úspešný, musíte o náhradu trov požiadať.

Odročenie pojednávania

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Ak sa pojednávanie odročuje, predseda senátu alebo samosudca spravidla oznámi deň, kedy sa bude konať nové pojednávanie alebo môže odročiť pojednávanie na neurčito.

Čo sa považuje za dôležité dôvody na odročenie pojednávania, zákon necháva na posúdení konajúceho sudcu. Dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania je hlavne práceneschopnosť podložená lekárskym potvrdením. Pozor! Nepostačuje samotné predloženie kópie lekárskeho potvrdenia, musí k nemu byť pripojená aj žiadosť o odročenie pojednávania z tohto dôvodu, dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania pred súdom môže byť aj kolízia s iným pojednávaním právneho zástupcu účastníka konania, ak od účastníka nemožno spravodlivo požadovať, aby si zvolil iného zástupcu. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4580
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
odročenie

pekný večer,je možné aby od mája minulého roka nebolo vytýčené pojednávanie??sú to prieťahy,a kde napísať sťažnosť,aby sudca nebol v ďalšom konaní zaujatý,že sa sťažujem,,,,,,,ďakujem

 
majo | 25.03.2018 23:50
 
zaslanie zápisnice z pojednávania

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, má súd povinnosť mi oznámiť, či sa pojednávanie konalo a či má povinnosť zaslať zápisnicu z pojednávania ak bola vyhotovená v prípade, že som sa nemohol dostaviť na pojednávanie zo zdravotných dôvodov (hospitalizácie v nemocnici) a v čas som sa z neúčasti ospravedlnil. Ďakujem. Rasťo.

 
rasto | 13.05.2017 10:00
 
odročenie rozvodu pre PN sudcu

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, včera sme mali mať súd ohľadom rozvodu s manželom, kde sme sa dostavili obaja a bolo nám oznámené, že sudkyňa je PN. Neviem kedy dajú nový termín pojednávania, nakoľko s manželom sme sa dohodli na rozvode a nechceme to naťahovať. Viete mi prosím poradiť, do koľkých dní, musí súd stanoviť nový termín pojednávania? Vopred ďakujem

 
Lucia | 03.02.2016 10:08
 
trestne pravo

podala som trestne oznamenie za vyhrazanie.ja som ako poskodena.konalo sa sudne pojednavanie.pri vypocuti obzalovaneho ma sudca poslal na chodbu.moze taketo nieco urobit?na zaver pojednavania obhajcovia obvineneho pytali kopiu zapisnice,pytala som si aj ja.sudca mi povedal ze nemam na to narok.je to pravda?

 
eva | 14.02.2013 08:13

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

PoUtStŠtPiSoNe
: