TlačPoštaZväčšiZmenši

Kauzálna príslušnosť v sporoch týkajúcich sa zmeniek

25.10. 2021, 17:33 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 22 C. s. p., je pomerne široko koncipované, bez limitujúcich podmienok, vzťahujúcich sa napr. k druhu uplatnenej žaloby, stranám sporu, miestu vystavenia zmenky a podobne. Na to, aby bola daná kauzálna príslušnosť súdu v zmysle ustanovenia § 22 C. s. p., preto postačuje, že ide o konanie v spore týkajúcom sa zmenky, šeku alebo iného cenného papiera. Z uvedeného ustanovenia nevyplýva, že rozhodujúcim faktorom pre určenie kauzálne príslušného súdu by bolo sídlo vystaviteľa zmenky.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 8. 2021, sp. zn. 4Ndob/8/2021, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Nitra listom zo dňa 13. mája 2021 postúpil návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci poskytnutia ochrany zo zmenky/zmeniek, vedený pod sp. zn. 31CbZm/5/2021 v zmysle ust. § 43 ods. 1, § 40 a § 22 písm. a/ Civilného sporového poriadku (ďalej len „C. s. p.“) Okresnému súdu Bratislava V z dôvodu kauzálnej príslušnosti.

2. Okresný súd Bratislava V s postúpením sporu Okresným súdom Nitra nesúhlasil a so sporom súvisiaci spis s poukazom na § 43 ods. 2 C. s. p., predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) ako spoločne nadriadenému súdu na rozhodnutie o príslušnosti. Svoj nesúhlas s postúpením sporu odôvodnil tým, že v danej veci je v zmysle § 22 písm. d/ C. s. p., kauzálne príslušný Okresný súd Nitra. Poukázal na to, že v konaní námietka miestnej nepríslušnosti podaná zo strany žalovaného nebola a nemožno sa stotožniť ani s odôvodnením kauzálnej a miestnej príslušnosti podľa sídla vystaviteľa zmenky, ktorý nie je ani stranou sporu. Návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a neodkladného opatrenia bol podaný na kauzálne a miestne príslušnom súde, z tohto dôvodu bola vec Okresnému súdu Bratislava V postúpená nesprávne.

3. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd spoločne nadriadený Okresnému súdu Nitra a Okresnému súdu Bratislava V (§ 43 ods. 2 C. s. p.), po preskúmaní sporu o príslušnosť dospel k záveru, že nesúhlas Okresného súdu Bratislava V s postúpením sporu Okresným súdom Nitra je dôvodný. 4. Z obsahu návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a neodkladného opatrenia vyplýva, že žalobca ako fyzická osoba a spoločnosť Arca Investments, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 35 975 041 (ďalej len „Arca Investments“), uzatvorili Zmluvu o vystavení vlastnej blankozmenky („Zmluva 1“), na základe ktorej žalobca poskytol Arca Investments peňažné prostriedky vo výške 2.500.000 CZK ako krátkodobú finančnú investíciu. Žalobca a Arca Investments uzatvorili následne ďalšiu Zmluvu o vystavení vlastnej zmenky a dohodu o započítaní pohľadávok („Zmluva 2“), na základe ktorej bol úrok zo Zmenky 1 vyplatený žalobcovi na jeho bankový účet a finančná investícia sa revolvovala na novú Zmenku 2. V dôsledku uvedených skutočností sa žalobca stal majiteľom vlastnej Zmenky 2 vystavenej Arca Investments dňa 30. 01. 2020 „bez protestu“. Žalobca a Arca Investments uzatvorili Rámcovú zmluvu o investičnej spolupráci a o vystavení blankozmeniek („Zmluva 3“) a Protokol o odovzdaní vlastnej zmenky a dohodu o započítaní pohľadávok, na základe ktorých bol úrok zo Zmenky 2 vyplatený žalobcovi na jeho bankový účet a finančná investícia sa revolvovala na novú Zmenku 3. V dôsledku uvedeného sa žalobca stal majiteľom vlastnej Zmenky 3 vystavenej Arca Investments dňa 30. 04. 2020 „bez protestu“. Žalobca a Arca Investments uzatvorili následne ďalšiu Rámcovú zmluvu o investičnej spolupráci („Zmluva 4“) a Protokol o odovzdaní vlastnej zmenky a dohodu o započítaní pohľadávok, na základe ktorých došlo k započítaniu pohľadávok a finančná investícia sa revolvovala na novú Zmenku 4. Žalobca je t. č. majiteľom vlastnej Zmenky 4 vystavenej Arca Investments dňa 30. 07. 2020 „bez protestu“. Žalobca nemal záujem spoločnosti Arca Investments poskytnúť ďalšie peňažné prostriedky a očakával vyplatenie Zmenky 4 v lehote splatnosti, k vyplateniu však nedošlo. Žalobca poukázal na záporný hospodársky výsledok Arca Investments v roku 2019 a nepoctivé konanie spoločnosti. Z dôvodu konania a úkonov ovládaných a majetkovo prepojených spoločností zo skupiny Arca Capital na Arca Investments, je potrebné ochrániť porušené a ohrozené práva žalobcu prostredníctvom návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia a neodkladného opatrenia. Z predmetného návrhu je súčasne zrejmé, že tento bol podaný pred začatím konania vo veci samej.

5. Podľa § 22 C. s. p., na konanie v sporoch týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov vrátane sporov týkajúcich sa zmenkových protestov sú príslušné

a) Okresný súd Bratislava V pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

b) Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,

c) Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

d) Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,

e) Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,

f) Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,

g) Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a

h) Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

6. Podľa § 40 C. s. p., súd bez námietky skúma vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť a funkčnú príslušnosť počas celého konania.

7. Podľa § 13 C. s. p., na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak.

8. Podľa § 15 ods. 1 C. s. p., všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v ktorého obvode má právnická osoba adresu sídla. 9. Podľa § 41 C. s. p., súd skúma miestnu príslušnosť iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí; výlučnú miestnu príslušnosť skúma aj bez námietky na začiatku konania.

10. Podľa § 43 ods. 1 C. s. p., ak súd postupom podľa § 40 a § 41 zistí, že nie je príslušný, bezodkladne postúpi spor príslušnému súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom žalobcu. Žalovaného upovedomí len vtedy, ak mu už bola žaloba doručená.

11. Podľa § 43 ods. 2 C. s. p., ak súd, ktorému bol spor postúpený, s postúpením nesúhlasí, bezodkladne predloží súdny spis bez rozhodnutia spoločne nadriadenému súdu na rozhodnutie o príslušnosti; ak ide o spor o miestnu príslušnosť, predloží súdny spis svojmu nadriadenému súdu. Týmto rozhodnutím sú súdy viazané.

12. V posudzovanom prípade je zrejmé, že ide o nárok uplatnený zo zmenky, teda o určenie kauzálnej príslušnosti, ktorú je súd povinný ex offo skúmať počas celého konania, a ktorá skutočnosť medzi súdmi prvej inštancie sporná nebola. Podľa postupujúceho súdu, t. j. Okresného súdu Nitra, je však na rozhodnutie sporu príslušný Okresný súd Bratislava V, nakoľko z obsahu dotknutého hmotnoprávneho vzťahu je zrejmé, že prípadný spor vo veci samej bude vedený medzi žalobcom a spoločnosťou Arca Investments, a. s., so sídlom v Bratislave. Okresný súd Nitra tak otázku miestnej a kauzálnej príslušnosti súdu spája s vedením prípadného sporu vo veci samej.

13. Nadriadený súd uvedený záver Okresného súdu Nitra za správny nepovažuje. Koncepcia neodkladných opatrení nie je vždy nevyhnutne viazaná na konanie vo veci samej, ani na dočasný a provizórny charakter poskytnutej súdnej ochrany, keďže neodkladným opatrením je možné upraviť pomery medzi stranami sporu natrvalo. Z tohto dôvodu tak nie je daná spojitosť so sídlom zmenkového dlžníka, t. j. vystaviteľa vlastnej zmenky, spoločnosti Arca Investments. Naviac, ustanovenie § 22 C. s. p., je pomerne široko koncipované, bez limitujúcich podmienok, vzťahujúcich sa napr. k druhu uplatnenej žaloby, stranám sporu, miestu vystavenia zmenky a podobne. Na to, aby bola daná kauzálna príslušnosť súdu v zmysle vyššie citovaného ustanovenia C. s. p., preto postačuje, že ide o konanie v spore týkajúcom sa zmenky, šeku alebo iného cenného papiera. Z uvedeného ustanovenia nevyplýva, že rozhodujúcim faktorom pre určenie kauzálne príslušného súdu by bolo sídlo vystaviteľa zmenky. Najvyšší súd súčasne poukazuje na ustanovenie § 13 a § 15 ods. 1 C. s. p., z ktorých vyplýva všeobecná miestna príslušnosť, ktorá sa viaže na všeobecný súd žalovaného, t. j. v danom prípade na sídlo žalovanej právnickej osoby v 1. rade.

14. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatuje, že nesúhlas Okresného súdu Bratislava V s postúpením veci je dôvodný a o návrhu na nariadenie zabezpečovacieho a neodkladného opatrenia bude konať Okresný súd Nitra ako súd miestne a kauzálne príslušný.

15. Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0 (§ 393 ods. 2 veta druhá C. s. p., a § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z., o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01. 05. 2011).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 440
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Povinnosť náležitého vyčíslenia trov konania

Princípu spravodlivosti sa prieči, aby v dôsledku procesnej aktivity sporovej strany, ktorá sa sťažnosťou podľa § 239 a nasledujúcich CSP ...

Povaha sťažnosti proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka podľa CSP

Pojem opravný prostriedok podľa čl. 142 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) treba vykladať extenzívne ako účinný ...

Ustálenie predmetu sporu podľa § 129 CSP

Predmet konania (resp. obsah žaloby) nie je tvorený výlučne žalobným návrhom (petitum), ale aj rozhodujúcimi skutkovými tvrdeniami - ...

Ustálená rozhodovacia prax, oceňovanie vecí patriacich do vyporiadavaného BSM

Za ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu považovať právny názor, podľa ktorého pri oceňovaní vecí patriacich do vyporiadavaného BSM ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Právny obzor 4/2023

Právny obzor 4/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2023

Súkromné právo 3/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2023

Zo súdnej praxe 3/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2023

Právny obzor 3/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 2/2023

Súkromné právo 2/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2023

Právny obzor 2/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: