Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zabezpečovací charakter pristúpenia k záväzku

najpravo.sk • 9.4. 2013, 21:13

Podľa § 533 Občianskeho zákonníka kto bez súhlasu dlžníka dohodne písomne s veriteľom, že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok, stáva sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a obaja dlžníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne; ustanovenie § 531 ods. 4 tu platí obdobne.

V zmysle citovaného zákonného ustanovenia predpokladom vzniku zabezpečenia záväzku je uzavretie dohody medzi veriteľom a pristupujúcim dlžníkom. Táto dohoda musí mať písomnú formu a jej obsahom je záväzok tretej osoby splniť za dlžníka jeho peňažný dlh veriteľovi. Pôvodný dlžník nie je účastníkom tejto dohody, preto sa súhlas pôvodného dlžníka s dohodou nevyžaduje. Je tomu tak preto, že nedochádza k zmene pôvodného záväzkového vzťahu (pôvodný dlžník neprestáva byť dlžníkom a nezaniká jeho povinnosť z už vzniknutého záväzkového vzťahu). V prípade pristúpenia k záväzku (dlhu) ide o pristúpenie ďalšieho dlžníka do existujúceho záväzkového právneho vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom, a to na strane pôvodného dlžníka (tzv. kumulatívna intercesia). Nový dlžník je veriteľovi zaviazaný spoločne a nerozdielne s pôvodným dlžníkom. V plnom rozsahu je tu potrebné aplikovať ustanovenie § 511 Občianskeho zákonníka o pasívnej solidarite, vrátane práva na následný postih medzi pôvodným a novým dlžníkom. V naposledy uvedenom prípade sa zrejme bude vychádzať z toho, že pokiaľ nebolo inej dohody, podiely dlžníkov na dlhu sú rovnaké (§ 511 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Splnením záväzku ktorýmkoľvek dlžníkom dochádza k zániku pôvodného záväzkového vzťahu a súčasne aj k zániku zabezpečenia záväzku.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. júna 2012, sp. zn. 3 Cdo 133/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava V rozsudkom 23. júna 2009 č.k. 12 C 352/2007-129 zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľka domáhala zaplatenia 11 229,15 € (338 288,70 Sk) s 8,5 % úrokom z omeškania ročne od 27. novembra 2007 do zaplatenia titulom bezdôvodného obohatenia. V odôvodnení uviedol, že po rozvode manželstva účastníkov (manželstvo právoplatne rozvedené 3. júla 1991), odporca dňa 25. novembra 1991 uzavrel so S. S., a.s. úverovú zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver 179 000 Kčs. Ručenie za úver prevzali ručiteľky A. V. a T. P.. Keďže odporca úver nesplácal, rozsudkom Okresného súdu Bratislava II z 20. septembra 2000 č.k. 22 Cb 198/1999-48 boli odporca a ručiteľky zaviazaní spoločne a nerozdielne zaplatiť S. S., a.s. 128 250 Sk s 28 % úrokom od 17. augusta 1993 do zaplatenia a trovy konania 5 128 Sk. Uvedený rozsudok nenadobudol právoplatnosť, lebo bol odvolacím súdom zrušený a následne pre späťvzatie návrhu bolo konanie uznesením Okresného súdu Bratislava II z 21. januára 2008 č.k. 22 Cb 198/1999-193 zastavené. V konaní bolo preukázané, že navrhovateľka uhradila S. S., a.s. dňa 8. júna 1999 istinu 128 250 Sk v dvoch platbách po 64 125 Sk, čím bola zaplatená istina pohľadávky, ktorú mala S. S., a.s. voči odporcovi, a ktorá bola predmetom konania na Okresnom súde Bratislava II sp. zn. 22 Cb 198/1999. Navrhovateľka dňa 12. decembra 2005 uzavrela so S. K., a.s. (právnou nástupkyňou S. S., a.s.) zmluvu o pristúpení k záväzku odporcu podľa § 533 Občianskeho zákonníka, ktorou sa zaviazala spoločne a nerozdielne s odporcom splniť peňažný záväzok dlžníka (odporcu) – a to nedoplatok úrokov vo výške 203 056,70 Sk. Potvrdením S. K., a.s. z 20. januára 2007 bolo preukázané, že navrhovateľka uvedený záväzok splnila a tiež bolo preukázané, že uhradila aj sumu 5 182 Sk z titulu trov súdneho konania Okresného súdu Bratislava II sp.zn. 22 Cb 198/1999. Okrem toho dňa 28. novembra 2007 zaplatila S. 1 800 Sk ako poplatok za vyhľadanie dokladov z Centrálneho archívu. Celkovo navrhovateľka uhradila za odporcu S. S., a.s. a S. K., a.s. 338 288,70 Sk. Súd prvého stupňa zamietnutie žaloby odôvodnil jednak premlčaním uplatneného nároku pokiaľ ide o sumu 128 250 Sk a jednak nedostatkom pasívnej legitimácie odporcu. Námietku premlčania vznesenú odporcom považoval za dôvodnú, keď mal preukázané, že navrhovateľka uhradila S. S., a.s. uvedenú sumu 8. júna 1999. Dvojročná premlčacia doba v zmysle § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka uplynula 8. júna 2001, návrh na súd bol podaný 27. novembra 2007, teda po uplynutí premlčacej doby. Keďže navrhovateľka plnila S. S., a.s. bez právneho dôvodu, súd považoval za dôvodnú aj námietku odporcu o nedostatku jeho pasívnej legitimácie. Navrhovateľka v zmluve uzavretej so S. K., a.s. 12. decembra 2005 pristúpila k záväzku odporcu a sama sa zaviazala dlh (nedoplatok úrokov vo výške 203 056 Sk popri dlžníkovi uhradiť), t.j. sama mala zákonnú povinnosť banke plniť. Podľa názoru súdu v danom prípade preto neboli splnené predpoklady vzniku bezdôvodného obohatenia na strane odporcu v zmysle § 451 ods. 1 a § 454 Občianskeho zákonníka, z ktorého dôvodu návrh zamietol.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3531

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: