TlačPoštaZväčšiZmenši

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

28.1. 2011, 21:52 |  Janka Kotová

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov, IURA EDITION, 2010

Na slovenskom knižnom trhu sa v minulom roku objavila nová zaujímavá knižka prezentujúca výber aktuálnej rozhodovacej činnosti slovenských a českých súdov v oblasti zabezpečovacích právnych inštitútov. Ide už o tretiu knižku z rozšírenej a v právnickej praxi, ale aj na univerzitných pôdach, obľúbenej edície výberu judikatúry, v rámci ktorej už bola knižne spracovaná judikatúra k podielovému spoluvlastníctvu (2008) či bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov (2008).

Knižná ponuka na trhu

 V oblasti zabezpečenia záväzkov, a to či už obchodných alebo občianskych, nenachádzame na slovenskom knižnom trhu ponuku, ktorú by bolo možné charakterizovať ako bohatú.

 Okrem tradičnej komentárovej literatúry, teda komentárov ku kódexom, za zmienku stojí:

- kvalitná a svojim obsahom jedinečná monografia JUDr. Daniela Jakuboviča, PhD: Zmluvná disciplína a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve s relevantnou judikatúrou, ktorú vydalo vydavateľstvo EPOS v roku 2005

z českej literatúry treba spomenúť:

- publikáciu autorského kolektívu František Faldyna, Jan Hušek, Tomáš Pohl: Zajištění a zánik obchodních závazků, ASPI, Praha, 2007, prípadne

- publikáciu autorského kolektívu Giese/Dušek/Payne-Koubová/Dietschová s názvom Zajištění závazků v ČR vydanú vydavateľstvom C.H.Beck alebo

- „českého brata“ recenzovanej publikácie, knižku spracovanú JUDr. Ivanou Štenglovou s názvom Přehled judikatury ve věcech zajištění závazků vydanú vydavateľstvom ASPI, a. s., Praha 2007, ktorú som si dovolila, pre svoju obsahovú blízkosť, na niektorých miestach komparovať s recenzovanou knižkou.

Stručne k obsahu knihy

Ako konštatuje sám autor v predslove knihy, judikáty sú zozbierané k tzv. špeciálnym zabezpečovacím inštitútom upraveným v Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku, t. j. k takým, ktorých primárna funkcia je zabezpečovacia. V predslove autor polemizuje pri téme zabezpečenia záväzkov o vhodnosti výberu judikatúry v širšom rozsahu, teda aj k tým inštitútom, ktorých primárnou úlohou nie je zabezpečenie, zabezpečovaciu funkciu však nepochybne plnia. Takýmito inštitútmi sú napríklad dohoda o výške úrokov z omeškania alebo dohode o platbe vopred, výhrada vlastníckeho práva, zmenka a i. Na zabezpečenie splnenia záväzku slúži okrem iného aj zverejnenie dlžníka a ako je širokej verejnosti známe aj z médií, k tejto problematike už súdy u našich západných susedov vyprodukovali viacej zaujímavých rozhodnutí.

Autor publikácie k systematike svojho diela však uviedol, že spracovanie judikatúry k zabezpečeniu záväzkov v intenciách takto širšie poňatého pojmu „zabezpečenie záväzkov“ by narážalo na nekomplexnosť a presah do takých právnych inštitútov, kde zabezpečenie nie je ich primárnou funkciou.

Kniha pozostáva z deviatich kapitol, ktoré sú zoradené podľa frekvencie využívania jednotlivých zabezpečovacích prostriedkov v praxi:

 1. Zmluvná pokuta

            1.1 Všeobecne k zmluvnej pokute

            1.2 Forma a obsah dojednania o zmluvnej pokute

            1.3 Primeranosť výšky zmluvnej pokuty

                        1.3.1 Moderačné oprávnenie súdu

                        1.3.2 Dobré mravy a zásady poctivého obchodného styku

2. Ručenie

            2.1 Všeobecne k ručeniu

            2.2 Ručenie v občianskom práve

            2.3 Ručenie v obchodnom práve

3. Záložná zmluva

4. Zádržné právo

5. Uznanie práva, dlhu, záväzku

6. Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov

7. Zabezpečovací prevod práva

8. Zabezpečovacie postúpenie pohľadávky

9. Banková záruka

Čím môže kniha zaujať?

Po podrobnom oboznámení sa s knižkou čitateľ v prvom rade ocení jej vysokú aktuálnosť a prehľadnosť. Hľadané rozhodnutie je v obsahu knihy možné nájsť podľa výstižného názvu rozhodnutia takmer okamžite (tieto vlastnosti čitatelia oceňovali už v spomínaných prvých dvoch publikáciách edície). Autor neselektuje rozhodnutia pri protichodných názoroch viacerých súdov. Dáva čitateľovi na výber, ktorý z názorov bude určujúcim pri tvorbe jeho vlastného právneho názoru. Pri niektorých problémoch je zaujímavý viditeľný a chronologicky usporiadaný vývoj judikatúry ohľadom konkrétneho  problému.

Oceňujem tiež to, že judikáty pri každom inštitúte, napríklad zmluvnej pokute či ručení začínajú výberom názorov súdov k samotnému inštitútu, jeho funkciám a účelu (funkcie zmluvnej pokuty, charakter zmluvnej pokuty, komparácia ručenia a záložného práva a podobne). Výklad všeobecných pojmov zo strany orgánov aplikácie práva v jednotlivých súdnych rozhodnutiach je zaujímavý nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre študentov právnických fakúlt či podnikateľov. Až následne sú zaradené rozhodnutia obsahujúce názory s „hlbším významom“.

 Pár slov k prínosu knihy

Autor sa vo svojej publikačnej činnosti viackrát zaoberal významom judikatúry. Zaujal názor, že súdne rozhodnutia nie sú v našom právnom poriadku všeobecne právne záväzné, nenadobúdajú normatívny význam, zaväzujú v súlade s príslušnou právnou úpravou len v konkrétnom spore. Faktický význam súdnych rozhodnutí pre rýchle a jednotné rozhodovanie súdov, a teda následne aj pre upevňovanie elementárneho princípu právnej istoty, je zrejmý, čo nepopiera ani právna teória (pozri napríklad Tóthová, M.: Právna komparatistika - Veľké právne systémy, PF UPJŠ, 2009, str. 73 alebo Ottová, E.: Teória práva, Heuréka, 2006, str. 188-189 a i.) a už vôbec nie aplikačná prax, ktorá sa k rozhodnutiam v podobných sporoch stavia častokrát ako k fakultatívnym faktickým prameňom práva. Zákonodarca svoj postoj k naznačenej otázke vyjadril jednoznačne v novozavedenom ustanovení § 250ja ods. 7 OSP, ktorého zmyslom má byť zvýšenie efektívnosti práce a podľa ktorého ak Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje ako odvolací súd v obdobnej veci, aká už bola predmetom konania pred odvolacím súdom, môže v odôvodnení poukázať už len na podobné rozhodnutie, ktorého celý text v odôvodnení uvedie.“

Pre laickú verejnosť význam judikátov zostaviteľ objasnil v predslove publikácie s výberom judikatúry k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov. Škoda, že sa významom a hlavne záväznosťou judikátov nezaoberal aj v predslove recenzovanej knihy, aby napríklad podnikateľ bez právnického vzdelania neargumentoval prezentovanými právnymi názormi v svojom spore s očakávaním ich všeobecnej záväznosti. Publikácia je však určená predovšetkým pre odbornú aplikačnú prax (vyšší súdni úradníci, sudcovia, advokáti).

Ohľadom prínosu knihy musím zdôrazniť jednu skutočnosť. V článku Korektív dobrých mravov vs. princíp právnej istoty (Obchodné právo, Epos, 2007, č. 11) autor, ktorý je aj zostaviteľom recenzovanej publikácie, uviedol, že ustanovenie § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka je právnou normou s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou. Z toho dôvodu a pri súčasnej nemožnosti vylúčenia subjektívneho prvku pri jeho aplikácii sa výklad uvedeného ustanovenia pohybuje v pomerne širokých dimenziách, čo spôsobuje nejednotnosť v rozhodovacej činnosti súdov. Snahu autora zosumarizovať názory súdov k problematike súladu napríklad výšky zmluvnej pokuty s dobrými mravmi treba vysoko oceniť, keďže sa v publikácii neobmedzil len na rozhodnutia konštatujúce potrebu posudzovania tohto súladu s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu, ale zozbieral a zatriedil názory súdov posudzujúce konkrétnu výšku dojednanej zmluvnej pokuty, preto môžeme v knihe nájsť názory súdov na súlad dojednanej zmluvnej pokuty vo výške 0,33% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, 1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ale aj vo výške 2% či  3% s dobrými mravmi. Takáto pomôcka je pre prax mimoriadne hodnotná.

 Úroveň spracovania témy

 Hodnotenie úrovne spracovania odbornej praktickej publikácie vykoná sama prax, ktorá vysloví verdikt tým, ako sa kniha na knižnom trhu ujme a ako ju bude právnická verejnosť vo svojej činnosti využívať.

Ako som sa však dozvedela od samotného autora, tvorba knihy pozostávala z čítania stoviek, ba aj tisícok súdnych rozhodnutí, a to nielen publikovaných, ale predovšetkým nepublikovaných rozhodnutí slovenských a českých súdov zo všetkých dostupných zdrojov. Autor podotkol, že situácia ohľadom zverejňovania súdnych rozhodnutí je v súčasnosti diametrálne lepšia než pred pár rokmi a verejnosť má sama možnosť sa s nimi oboznámiť v plnom znení na internetových stránkach súdov, či stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

K úrovni spracovania témy knihy mi však nedá neuviesť, že v publikácii Přehled judikatúry ve věcech zajištění závazků, ktorú sme spomínali pri analýze knižnej ponuky na trhu, môžeme nájsť napríklad k inštitútu zmluvnej pokuty 23 súdnych rozhodnutí bez bližšieho zatriedenia do podkapitol, pričom recenzovaná publikácia obsahuje k inštitútu zmluvnej pokuty 72 súdnych rozhodnutí zatriedených do podkapitol Všeobecne k zmluvnej pokute, Forma a obsah dojednania o zmluvnej pokute a Primeranosť výšky zmluvnej pokuty, ktorá sa ďalej člení na podkapitoly Moderačné oprávnenie súdu a Dobré mravy a zásady poctivého obchodného styku. Takáto komparácia s uvedenou publikáciou by kladne dopadla pre recenzovanú publikáciu aj pri iných inštitútoch (uznanie dlhu, ručenie a i.). Samozrejme, ide len o jedno hodnotiace kritérium, ktoré bolo vybrané pre názornosť úrovne spracovania knihy.

Záver a subjektívne sumárne hodnotenie publikácie recenzentom

Klady:

+ vysoká praktická využiteľnosť knihy pre aplikačnú prax

+ aktuálnosť a prehľadnosť spracovania

Zápory:

- menej prehľadné registre. Kniha obsahuje Register predpisov a Register spisových značiek. Úroveň spracovania týchto registrov však podľa môjho názoru nezodpovedá úrovni ostatného obsahu knihy. Pokiaľ súdne rozhodnutie súvisí s viacerými ustanoveniami zákona, je v registri zaradené len podľa ustanovenia uvedeného na prvom mieste. Napríklad rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 5/2000 uverejnený na strane 21 pod názvom Nemožnosť sankcionovania odstúpenia od zmluvy o budúcej zmluve zmluvnou pokutou súvisí s ustanoveniami § 39, § 48 a § 544 OZ, avšak v Registri predpisov pri § 544 OZ by ho čitateľ hľadal márne. V tomto smere mi nedá nespomenúť kvalitu Prehľadu uverejnených judikátov podľa právnych predpisov, ktorý je používaný v už spomínanej českej publikácii výberu judikatúry k zabezpečeniu záväzkov vydavateľstva ASPI, a. s. Praha. Register spisových značiek by bolo podľa môjho názoru vhodné zatriediť chronologicky podľa dátumu vydania rozhodnutia resp. podľa samotnej spisovej značky, ináč je pre prax prakticky nevyužiteľný, keďže ide len o zoznam súdnych rozhodnutí v takej istej následnosti, v akej sú rozhodnutia zaradené v samotnej knihe.

- absencia vecného registra.  Kvalite publikácie by nepochybne prospel vecný register, ktorý je nedielnou súčasťou publikácií výberu judikatúry českého vydavateľstva ASPI, a. s. Praha.

Janka Kotová
študentka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Recenzovanú publikáciu si môžete zakúpiť TU (KLIKNITE) 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1972
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poslanci schválili novelu zákona o športe súvisiacu s pandémiouhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-poslanci-schvalili-novelu-zakona/565317-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela nadobudne účinnosť dňom jej vyhlásenia.

Poslanci schválili novelu o COVID preukazochhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-nrsr-poslanci-schvalili-novelu/565313-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Parlament o právnej norme rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Poslanci schválili novelu zákona proti byrokracii, obmedzí sa aj možnosť vzniku korupciehttps://www.webnoviny.sk/poslanci-schvalili-novelu-zakona-proti-byrokracii-obmedzi-sa-aj-moznost-vzniku-korupcie/

V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa povinnosť predkladať ...

Poslanci NR SR schválili Kolíkovej návrh na zmeny pri kolúznej väzbehttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-nr-sr-schvalili-kolikovej-na/565047-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nová úprava nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z väzby po ...

Advokátska komora: Novela trestného poriadku nespĺňa predstavy o zmenehttps://www.teraz.sk/slovensko/advokatska-komora-novela-trestneho-po/565077-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novelu Trestného poriadku schválili v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR.

Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-mapa-by-mohla-ist-do-mesiaca-op/564884-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: