TlačPoštaZväčšiZmenši

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania

2.6. 2015, 17:19 |  najpravo.sk

HORVÁTH, E.: Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania, Wolters Kluwer, 2015, 272 strán, mäkká väzba

Edícia autorsky spracovaných judikátov vydavateľstva Wolters Kluwer sa opäť rozrástla, tentokrát o výber rozhodnutí, ktorý bol spracovaný JUDr. Edmundom Horváthom.

Ako sú už čitatelia tejto edície zvyknutí, výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských, ako aj českých súdov, pokiaľ môžu byť vďaka hodnotným zovšeobecneným názorom užitočné aj pre slovenskú právnu prax. Keďže právna úprava trov konania je v obidvoch republikách v procesných kódexoch takmer totožná, nie je pochýb o tom, že aj judikatúra českých súdov je pre slovenskú právnu prax plnohodnotným prameňom zaujímavých právnych názorov. Zároveň je potrebné dodať, že publikácia ostáva aktuálnou aj po prijatí Civilného sporového poriadku, kde v zásade okrem modifikácie procesu rozhodovania o trovách konania, zostávajú zásady náhrady trov konania zachované.

Judikatúra vo veciach občianskeho súdneho konania

Je potrebné zdôrazniť, že do tejto publikácie neboli zaraďované súdne rozhodnutia týkajúce sa individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov, ktoré síce vychádzajú z ustanovenia § 138 OSP, ktoré je systematicky zaradené do tretej hlavy tretej časti Občianskeho súdneho poriadku nazvanej „Trovy konania“, no ich spracovanie môže odborná verejnosť nájsť v publikácii ,,Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov“, kde považoval autor pre komplexnosť spracovania témy súdnych poplatkov ich zaradenie za vhodnejšie.

Čitateľom edície je to už známe, pre ostatných priblížime, že z jednotlivých rozhodnutí je v publikácii vyabstrahovaná právna veta a pri niektorých rozhodnutiach sa uvádza tiež stručný opis skutkového stavu alebo časť odôvodnenia rozhodnutia pre lepšie pochopenie interpretácie a následnej praktickej aplikácie konkrétnej právnej úpravy zo strany súdu. Pri každom judikáte sú uvedené ustanovenia právnych predpisov, s ktorými daný judikát súvisí.

Judikatúra vo veciach občianskeho súdneho konania

„Z veľkého množstva dostupných rozhodnutí sme sa snažili vybrať hlavne tie, ktorých zovšeobecnené závery by mohli byť užitočné pre čo najviac súčasných či budúcich sporov a eliminovať výber takých rozhodnutí, ktoré by už pre svoju špecifickosť alebo zásadné zmeny v relevantnej právnej úprave nenašli širšie využitie.“ uvádza autor v predslove publikácie.

Členenie publikácie

1. Všeobecne k trovám konania, druhy trov konania (§ 137 OSP) - 14 judikátov, napríklad k témam priznanie nezaplateného súdneho poplatku v rámci náhrady trov konania, rozhodujúci moment pre určenie výšky odmeny advokáta, základná sadzba tarifnej odmeny v konaní o incidenčnej žalobe, v konaní podľa antidiskriminačného zákona, pri negatórnej žalobe, režijný paušál a zastupovanie viacerých klientov, výpočet odmeny za právne zastúpenie v prípade eventuálneho petitu, trovy právneho zastúpenia za predžalobnú upomienku a i.

2. Preddavky na trovy dôkazu a preddavky na trovy konania (§ 141, § 141a OSP) - 7 judikátov, napríklad k témam nezaplatenie zálohy na trovy dôkazu ako dôvod nevykonania dôkazu, nútený výkon uznesenia o zálohe na trovy dôkazu, princíp proporcionality pri určovaní preddavku na trovy konania a i.

3. Náhrada trov konania - 7 judikátov, napríklad k témam zásady pre rozhodovanie o náhrade trov konania, možnosť vzdania sa nároku na náhradu trov konania, stanovisko k postupu podľa § 191 OSP a iné.

3.1 Zásada zodpovednosti za výsledok (§ 142 ods. 1 OSP) - 35 judikátov, napríklad k témam konanie o viacerých právnych veciach v spoločnom konaní a náhrada trov konania, samostatnosť čiastočných nárokov na náhradu škody, účelnosť trov - cestovné a náhrada za stratu času advokáta, zastupovanie advokáta ako účastníka v spore vlastnou advokátskou kanceláriou, nepriznanie náhrady trov právneho zastúpenia za prevzatie veci a prípravu zastúpenia v dovolacom konaní, podanie k vykonaniu opatrení, o ktorých súd koná ex offo, účelnosť trov konania a účelnosť pojednávaní a iné

3.2 Pomer úspechu účastníka v konaní (§ 142 ods. 2 OSP) - 9 judikátov, napríklad k témam postup pri pomernom rozdelení náhrady trov konania, uplatnenie viacerých nárokov v jednom konaní a úspech v konaní len ohľadom jedného nároku, nekvantifikované príslušenstvo uplatnenej pohľadávky a pomer úspechu v konaní a i.

3.3 Čiastočný úspech v konaní a plná náhrada trov konania (§ 142 ods. 3 OSP) - 11 judikátov napríklad k témam objektívna nevyhnutnosť znaleckého posudzovania výšky nároku, znalecké posúdenie základu uplatňovaného nároku, úvaha súdu - skutkové okolnosti podstatné pre rozhodnutie o výške plnenia, moderácia zmluvnej pokuty s poukazom na ustálenú judikatúru, konanie o ochrane osobnosti a náhrade nemajetkovej ujmy v peniazoch a i.

3.4 Náhrada trov konania v prípade zastavenia konania a zámene účastníkov (§ 146 OSP) - 25 judikátov napríklad k témam vnútorná pohnútka žalobcu vedúca k späťvzatiu žaloby, úspech žalobcu v konaní za súčasného zavinenia žalobcu na čiastočnom zastavení konania, pripísanie žalovanej sumy na účet žalobcu v deň podania žaloby a dôvodnosť podania žaloby, predčasné úkony žalovaného, späťvzatie odvolania z dôvodu názoru súdu v inom konaní a zavinenie zastavenia konania a iné

4. Zavinenie vzniku trov konania (§ 147 OSP) - 3 judikáty napríklad k témam zavinenie vzniku trov advokátom nereagovaním na výzvu súdu, zavinenie vzniku trov podaním odvolania, rozhodovanie o trovách konania mimo rozhodnutia, ktorým sa konanie končí

5. Náhrada trov štátu (§ 148 OSP) - 11 judikátov napríklad k témam predpoklady na náhradu trov štátu, opodstatnenosť vzniku trov štátu a povinnosť ich náhrady, aplikácia § 150 OSP pri rozhodovaní o náhrade trov štátu, trovy za vyhotovenie prekladu rozsudku a i.

6. Výnimočné nepriznanie náhrady trov konania (§ 150 OSP) - 22 judikátov napríklad k témam aplikácia § 150 OSP v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, neprimeranosť trov právneho zastúpenia k výške pohľadávky, nečinnosť súdu ako dôvod hodný osobitného zreteľa a i.

7. Rozhodnutie o trovách konania (§ 151 - 151a OSP) - 27 judikátov napríklad k témam námietka započítania voči pohľadávke na trovy konania, vyjadrenie protistrany k vyčísleným trovám konania, prekvapivé rozhodnutie o trovách konania, vyrubenie poplatku po priznaní náhrady trov konania a iné.

Judikatúra vo veciach občianskeho súdneho konania

Publikáciu uzatvára Register predpisov, v ktorom si môže čitateľ prehľadne nájsť judikát ku konkrétnemu ustanoveniu zákona a Register spisových značiek.

Výber judikatúry je určený predovšetkým advokátom, advokátskym koncipientom, vyšším súdnym úradníkom, sudcom, podnikovým právnikom a všetkým, ktorí prichádzajú do styku s uplatňovaním nárokov prostredníctvom súdov.

Publikáciu „Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania“ si môžete zakúpiť priamo u vydavateľa TU.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1110
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: