TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Právník 8/2011

17.11. 2011, 19:49 |  najpravo.sk

ŠÁMAL, Pavel: Pojetí protiprávnosti podle nového trestního zákoníku
Autor v článku osvětluje některé důležité aspekty a zásadní přístupy k pojetí trestného činu, resp. jeho skutkové podstaty a protiprávnosti (jako obligatorního znaku skutkové podstaty trestného činu) a ukazuje, jak tyto teoretické koncepty zákonodárce promítl do příslušných ustanovení nového trestního zákoníku, vyhlášeného pod č. 40/2009 Sb., jehož přijetím se završilo desetileté soustředěné úsilí o vytvoření nového moderního kodexu trestního práva hmotného. Autor článku chápe svůj příspěvek též jako podnět k další diskusi nad otázkami, o nichž pojednává, a sám se hodlá do další diskuse zapojit; avizuje v této souvislosti své předpokládané literární výstupy z promýšlení takových témat, jako je posuzování protiprávnosti při řešení právního omylu ve smyslu § 19 TrZ nebo nepříčetnosti či zmenšené příčetnosti podle §§ 26 a 27 TrZ. V článku použitý, poměrně bohatý, poznámkový aparát je zároveň jakousi dokumentací vývoje českého teoretického trestněprávního myšlení o pojednávaných otázkách ve dvacátém století až do současnosti. CR – cze
rok: 2011, 8, 729-750

HALÁSZ, Ivan: Zrod a charakteristika nového základného zákona Maďarska
Článek je pohotovou reflexí přijetí základního zákona (de facto nové ústavy) Maďarské republiky, přijatého jejím parlamentem na jaře letošního roku. Autor, slovenský historik, právník a slavista, t.č. vědecký pracovník Ústavu právních věd Maďarské akademie věd a Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, přibližuje historické i politické okolnosti vzniku nové ústavy Maďarska, nově nazývané „Základní zákon", jakož i řadu nových prvků, jež ústavní úprava přináší: např. změna názvu státu z Maďarské republiky na Maďarsko, historizující a národně laděné aspekty nové ústavy, explicitní zohlednění potřeby nedeficitního hospodaření státu, zapracování moderních ekologických požadavků v lidskoprávní části ústavy, důraz na odpovědnost jednotlivce apod. Článek je zasvěceným přehledem jak přínosů základního zákona, tak nevyužitých příležitostí a nenaplněných očekávání, jež jeho přijetí v konečné podobě s sebou nese. Vzhledem k tomu, že řada témat v něm obsažených a při jeho přípravě posuzovaných je diskutována ve většině evropských zemí (a nejen v nich), ať již jde např. o otázky konstitucionalizace rozpočtové odpovědnosti veřejné moci či některých bioetických otázek (klonování), je článek zajímavým přínosem nejen pro oblast srovnávacího ústavního práva, nýbrž i pro další oblasti právní vědy. CR – sla
rok: 2011, 8, 751-783

SOKOLEWICZ, Wojciech: Spojování zastupitelské a přímé demokracie v polském ústavním právu
Článek z pera polského konstitucionalisty není omezen pouze na vztah zastupitelské a přímé demokracie v polském ústavním právu, jak by odpovídalo jeho názvu; je spíše pokusem o identifikaci rozmanitých příčin a následků jevu, na jehož výskyt v řadě evropských států autor poukazuje, jímž je disonance mezi deklarováním věrnosti paradigmatu svrchované moci lidu moderním demokratickým státem a jeho neochotou svěřit témuž lidu jakékoli veřejné věci k přímému rozhodování či alespoň ke spolurozhodování mimo systém zastupitelských institucí a postupů. Autor neopomíjí poukázat též na faktory, jež hovoří ve prospěch uplatňování přímé demokracie v praxi. Bilancování jedněch i druhých jej vede k závěru, že instituty a postupy přímé demokracie v moderních systémech vládnutí mohou mít a mají pouze omezený a podpůrný význam, což se odráží nejen v ústavním právu jednotlivých států včetně Polska, nýbrž i v čerstvě reformovaném evropském právu, které je poznamenáno značnou zdrženlivostí evropského zákonodárce v prosazování participační demokracie. CR – cze
rok: 2011, 8, 784-797

CHOVANCOVÁ, Katarína: Švédska arbitráž od islandských ság až po súčasnosť
Význam a aktuálnost článku je dána tím, že Švédsko je jedním z nejdůležitějších center mezinárodní arbitráže. V období studené války, zejména však od sedmdesátých let minulého století, je totiž vnímáno jako neutrální půda pro rozhodování obchodních sporů mezi subjekty z USA a SSSR, a příslušnost Stockholmského rozhodčího soudu je dosud považována za nejlepší volbu v obchodních sporech se státy SNS a dnes i Číny. Autorka v článku poukazuje na skutečnost, že počátky tradice arbitráže na švédské půdě sahají až do jedenáctého století, nadto pro legislativní rámec švédské arbitráže je příznačná vysoká míra stálosti, datující se již od 14. století, a to jsou důvody, pro které stojí za to věnovat pozornost švédské právní úpravě rozhodčího řízení, ale i jeho historickému zázemí. První část článku poskytuje čtenáři nástin historického vývoje arbitráže ve Švédsku, druhá je věnována charakteristice a struktuře švédského zákona o rozhodčím řízení, a v třetí, nejrozsáhlejší části článku, se autorka zaměřuje na ta ustanovení zákona, která jsou důležitá jak pro švédskou, tak zejména pro mezinárodní arbitrážní praxi. CR – cze
rok: 2011, 8, 798-822

MRÁZOVÁ, Ivana; recenze: EBERS, M. – JANSSEN, A. edit. – MEYER, O. edit.: Martin Ebers, André Janssen, Olaf Meyer (eds.): European Perspectives on Producers´ Liability. Sellier: Mnichov 2009, 600 s. Evropský pohled na odpovědnost výrobce
Recenzované dílo vytvořil tým 43 autorů reprezentujících 23 evropských zemí a podává přehled právních úprav odpovědnosti výrobce a prodejce vůči spotřebiteli v případě, že výrobek neodpovídá ujednání v kupní smlouvě ve většině členských států Evropské unie, jakož i v několika evropských zemích stojících mimo EU. Tento přehled je dále obohacen o průřezový, horizontální pohled na danou problematiku. CR – cze
rok: 2011, 8, 823-824

SUCHEL, Josef; recenze: RYS, V.: Vladimír Rys: Reinventing social security worldwide: Back to essentials (Cesta ke světové obrodě sociálního zabezpečení: Zpět k základním myšlenkám), Bristol. The Policy Press, 2010, 126 s.
Recenzovaná kniha je poslední knihou Dr. Ryse, ve které se vrací ke svému zájmu o vývoj sociálního zabezpečení ve světovém měřítku a reaguje na výzvy, kterým sociální zabezpečení čelí. Kniha je jedinečnou analýzou problémů všech oblastí sociálního zabezpečení jak v historickém kontextu, tak v současném světě. CR – cze
rok: 2011, 8, 824-825

KOHOUT, Martin; recenze: ARBURG, Adrian v. – DVOŘÁK, T. – KOVAŘÍK, D.: Adrian v. Arburg, Tomáš Dvořák, David Kovařík: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2010. 536 s.
Recenzovaná publikace je výsledkem dvacetiletého bádání předních odborníků na tuto tématiku. Publikace si neklade za cíl shrnout celou problematiku, spíše shrnuje nové poznatky, k nimž věda za dvacet let dospěla, a současně vytyčuje směr další práce při studiu toho významného a stále živého tématu. CR – cze
rok: 2011, 8, 826-827

GRINC, Jan – PREUSS, Ondřej: Zpráva o vědecké konferenci "Constitutionalism in a New Key" konané v Berlíně dne 28. a 29. ledna 2011
Informace o obsahu a průběhu konference. CR – cze
rok: 2011, 8, 828-830

KOHOUT, Martin: Aktuální témata v mezinárodních arbitrážích - Zpráva z mezinárodní konference v Kodani
Informace o obsahu a průběhu konference. CR – cze
rok: 2011, 8, 830-831

PAUKNEROVÁ, Monika: Zpráva o Journal of Private International Law Conference, Milano
Tato konference je největší a vlastně jedinou konferencí, která se komplexně a výlučně věnuje mezinárodnímu právu soukromému. Informace o obsahu a průběhu konference. CR – cze
rok: 2011, 8, 831 

Právník je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vychází 12x ročně. ISSN 0231-6625 www.ilaw.cas.cz  

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 387
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka podpísala ďalšie zákony prijaté pre pandémiu COVID-19https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-dalsie-zakony/459030-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákony, ktorými sa upravuje legislatíva v pôsobnosti ...

Ombudsmanka kritizuje vládu, rodičom zle vysvetlila pravidlá o deťoch v striedavej starostlivostihttps://www.webnoviny.sk/ombudsmanka-kritizuje-vladu-rodicom-zle-vysvetlila-pravidla-o-detoch-v-striedavej-starostlivosti/

Vládou prijaté opatrenia v súvislosti s obmedzením pohybu dostatočne neobjasňujú, ako ...

Právnik: Obmedzenie pohybu je ústavné, problémom môžu byť výnimkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnik-povazuje-obmedzenie-pohybu-za/458758-clanok.html

Voľný pohyb osôb vláda obmedzí v súvislosti s novým koronavírusom na obdobie od stredy 8. ...

Právnik o zákaze vychádzania: Výnimky musia byť precízne stanovenéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/547895-zakaz-vychadzania-vynimky-musia-byt-precizne-stanovene/

Zákaz vychádzania z obydlia počas veľkonočných sviatkov. Opatrenie vlády by malo platiť od ...

Čentéš:Zákon umožňuje vyvodiť trestnú zodpovednosť za šírenie COVID-19https://www.teraz.sk/slovensko/centeszakon-umoznuje-vyvodit-tre/458720-clanok.html

Rozšírením nákazlivej ľudskej choroby sa rozumie zvýšenie nebezpečenstva choroby v miestach, ...

Čižnár zatiaľ o sťažnostiach voči obvineniam sudcov rozhodnúť nemoholhttps://www.teraz.sk/slovensko/ciznar-zatial-o-staznostiach-voci/458609-clanok.html

Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 11. marca ráno 13 sudcov.

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: