TlačPoštaZväčšiZmenši

Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu

5.11. 2014, 16:28 |  najpravo.sk

Rozhodovanie o žiadosti generálneho prokurátora o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu vyžaduje, aby zo žiadosti bolo zrejmé, že je dostatočne odôvodnený záver o tom, že sudca spáchal konkrétny trestný čin. Generálneho prokurátora žiadajúceho súhlas na trestné stíhanie sudcu zaťažuje v tomto type konania pred ústavným súdom bremeno preukázania minimálne dôvodného podozrenia, že sudca svojím konaním mohol naplniť všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu (porov. PL. ÚS 101/2011).

Súhlas ústavného súdu na trestné stíhanie a vzatie do väzby sudcu je podmienený aj tým, že ústavný súd nezistí žiadnu skutočnosť, ktorá by v čase rozhodovania odôvodňovala podozrenie, že ide o pokus zneužiť trestné stíhanie proti konkrétnemu sudcovi (porov. PL. ÚS 19/02).

K obsahovým náležitostiam žiadosti generálneho prokurátora o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu patrí nielen jednoznačná právna kvalifikácia trestného činu, pre ktorý sa vydanie súhlasu na trestné stíhanie žiada, ale aj vymedzenie skutku, ktorého sa mal dotknutý sudca dopustiť, opisom skutku (konania či opomenutia tohto sudcu) s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo, resp. tak, aby skutok nemohol byť zamenený s iným skutkom.

(uznesenie Ústavného súdu SR zo 4. júna 2014, sp. zn. PL. ÚS 15/2014-17)

Z odôvodnenia:

 I.

1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 26. marca 2014 doručená žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) č. k. VII/1 Gv 3/13/1000-17 z 24. marca 2014 na základe čl. 136 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa § 74e ods. 2 prvej vety a § 32 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a v spojitosti s § 231 písm. j) Trestného poriadku o vydanie súhlasu na trestné stíhanie (ďalej aj „žiadosť“) sudcu Okresného súdu Trebišov JUDr. M. J. (ďalej aj „sudca“), pre skutky právne kvalifikované ako pokračovací zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 a 2 Trestného zákona v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomocí verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. h) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že:

„v bode 1.) sudca Okresného súdu Trebišov JUDr. M. J. dňa 12. 02. 2013 v čase od 08:56:00 h. do 09:07:20 h., v priestoroch svojej kancelárie č. 40 nachádzajúcej sa na 1. poschodí budovy Okresného súdu v Trebišove, Námestie Mieru č. 838/2, prijal od A. V. loveckú dýku v hodnote minimálne 16.000 českých korún, čo po prepočte výmenným kurzom NBS činí 632,04 eur za to, že v konaní sp. zn. 4T/96/2008 na verejnom zasadaní Okresného súdu Trebišov dňa 10. 07. 2008 schválil dohodu o vine a treste, uzatvorenú medzi obv. A. V. a prokurátorom Okresnej prokuratúry Trebišov zo dňa 11. 06. 2008 a na jej základe vydal rozsudok sp. zn. 4T/96/2008, ktorým bol A. V. uznaný za vinného zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) Tr. zák., prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) Tr. zák., prečinu nedovolenej výroby omamných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 171 ods. 1 Tr. zák., trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 231 ods. 1 Tr. zák., účinného do 31. 12. 2005, trestného činu vydierania podľa § 235 ods. 1 Tr. zák., účinného do 31. 12. 2005 a trestného činu útlaku podľa § 237 Tr. zák., účinného do 31. 12. 2005 a bol mu za to uložený úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 3 roky s podmienečným odkladom v trvaní 5 rokov spolu s probačným dohľadom a konkrétnymi obmedzeniami a povinnosťami a tiež za to, že dňa 11. 02. 2013 urýchlene vydal v predmetnej trestnej veci uznesenie o účasti odsúdeného A. V. na amnestii prezidenta SR zo dňa 02. 01. 2013 a o odpustení jeho trestu odňatia slobody, čím zároveň konal v rozpore najmä s ustanoveniami § 2 ods. 2, § 30 ods. 1, ods. 2 písm. b), d), e), f) a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

v bode 2.) sudca Okresného súdu Trebišov JUDr. M. J. dňa 12. 02. 2013 v čase od 14:31:40 h. do 14:34:00 h. v priestoroch svojej kancelárie č. 40 nachádzajúcej sa na 1. poschodí budovy Okresného súdu v Trebišove, Námestie Mieru č. 838/2, si nechal sľúbiť presne nešpecifikovanú peňažnú sumu od advokáta JUDr. A. B. ako úplatok za to, aby v konaní 4T/193/2012, týkajúceho sa obžalovaného D. B. uložil tomuto obžalovanému peňažný trest namiesto prokurátorom navrhovaného nepodmienečného trestu odňatia slobody, pričom konkrétny druh trestu pri tomto súkromnom rozhovore s týmto advokátom aj dohodoval a následne dňa 14. 02. 2013 vydal rozsudok, ktorým odsúdil obžalovaného D. B. k peňažnému trestu vo výške 500 eur s náhradným trestom odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov, čím zároveň konal v rozpore najmä s ustanoveniami § 2 ods. 2, § 30 ods. 1, ods. 2 písm. b), d), e), f) a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

v bode 3.) sudca Okresného súdu Trebišov JUDr. M. J. dňa 19. 03. 2013 v čase od 09:03:00 h. do 09:05:05 h. v priestoroch svojej kancelárie č. 40 nachádzajúcej sa na 1. poschodí budovy Okresného súdu v Trebišove, Námestie Mieru č. 838/2, si nechal sľúbiť peňažnú sumu 1.500 eur ako úplatok od O. T. a M. M., ktorí sú v trestnom konaní vedenom na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 5T/48/2012 v postavení obžalovaných a to pre zločin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. b) Tr. zák. za to, aby v tomto konaní rozhodol v ich prospech, čím zároveň konal v rozpore najmä s ustanoveniami § 2 ods. 2, § 30 ods. 1, ods. 2 písm. b), d), e), f) a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

2. Generálny prokurátor žiadosť odôvodnil týmito skutočnosťami:

«Dňa 19. 12. 2012 vydal vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii Odboru boja proti korupcii Východ (v súčasnosti Národná kriminálna agentúra, národná protikorupčná jednotka expozitúra Východ) uznesenie, ktorým podľa § 199 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku začal trestné stíhanie pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona a prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona, ku ktorým malo dôjsť na tom skutkovom základe, že:

- doposiaľ presne nestotožnená osoba vystupujúca ako sudca Okresného súdu v Trebišove, od presne nezisteného obdobia najneskôr od januára 2012 a konajúc tak aj naďalej, prevažne v kancelárii č. 40 na 1. poschodí budovy Okresného súdu v Trebišove, Námestie Mieru č. 838/2, prijíma v súvislosti s rozhodovacou právomocou sudcu rôzne, najmä finančné úplatky v neustálenej výške od presne neidentifikovateľných osôb majúcich záujem o oslobodzujúci rozsudok, uloženie miernejšieho trestu či dosiahnutie iných výhod v rámci trestných konaní vedených na tomto súde,

- doposiaľ presne nestotožnené osoby majúce záujem o oslobodzujúci rozsudok, uloženie miernejšieho trestu či dosiahnutie iných výhod v rámci trestných konaní vedených na Okresnom súde v Trebišove, od presne nezisteného obdobia najneskôr od januára 2012 a konajúc tak aj naďalej, prevažne v kancelárii č. 40 na 1. poschodí budovy Okresného súdu v Trebišove, Námestie Mieru č. 838/2, poskytujú doposiaľ presne nestotožnenej osobe vystupujúcej ako sudca Okresného súdu v Trebišove za uvedeným účelom rôzne, najmä finančné úplatky v doposiaľ neustálenej výške.

Následne v rámci prípravného konania boli vykonané úkony smerujúce k tomu, aby bolo zabezpečené dostatočné množstvo dôkazov použiteľných pre ďalší postup vo vyšetrovaní uvedeného prípadu. Ťažiskom prípravného konania bolo teda získať také dôkazy, ktoré by preukázali, resp. vyvrátili skutočnosti uvedené vo výrokovej vete uznesenia o začatí trestného stíhania.

Vzhľadom na charakter trestnej činnosti a spôsob jej spáchania, boli ako jeden z dôkazných prostriedkov pre zabezpečenie relevantných dôkazov v tomto prípade a po splnení všetkých zákonných podmienok pre ich použitie, využité inštitúty upravené v 5. hlave 1. časti Trestného poriadku. Takto získanými dôkazmi boli zistené skutočnosti preukazujúce to, že k trestnej činnosti dochádza spôsobom opísaným vo výrokovej časti uznesenia o začatí trestného stíhania. Následne za účelom overenia takto zaznamenaných skutočnosti boli z Okresného súdu Trebišov zabezpečené na vec sa vzťahujúce písomnosti - vyšetrovacie spisy, resp. ich relevantné časti, ktoré poskytujú ďalšie informácie vzťahujúce sa k vyšetrovaným skutkom, čím tak poskytujú ucelenejší obraz o konaní podozrivých. V ďalšom priebehu vyšetrovania boli v procesnom postavení svedkov vypočuté osoby podozrivé z podplácania menovaného sudcu. Jedná sa o A. V., JUDr. A. B., M. M., O. T., D. B., M. N., J. H., I. M., Š. M. a D. H.

Vyššie uvedenými úkonmi prípravného konania sa podarilo preukázať v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre podanie tejto žiadosti, že sudca Okresného súdu Trebišov JUDr. M. J. sa svojím konaním opísaným pod bodmi 1 až 3 mal dopustiť pokračovacieho zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods.1, ods. 2 Trestného zákona v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. h) Trestného zákona.

Ad 1) Na základe doposiaľ zabezpečených dôkazov bolo zistené, že sudca Okresného súdu Trebišov JUDr. M. J. dňa 12. 02. 2013... v priestoroch svojej kancelárie č. 40 nachádzajúcej sa na 1. poschodí budovy Okresného súdu v Trebišove, Námestie Mieru č. 838/2, prijal od A. V. loveckú dýku v hodnote minimálne 16.000 českých korún, čo po prepočte výmenným kurzom NBS činí 632,04 eur za to, že v konaní sp. zn. 4T/96/2008 na verejnom zasadaní Okresného súdu Trebišov dňa 10. 07. 2008 schválil dohodu o vine a treste, uzatvorenú medzi obv. A. V. a prokurátorom Okresnej prokuratúry Trebišov zo dňa 11. 06. 2008 a na jej základe vydal rozsudok sp. zn. 4T/96/2008, ktorým bol A. V. uznaný za vinného zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) Tr. zák., prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) Tr. zák., prečinu nedovolenej výroby omamných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 171 ods. 1 Tr. zák., trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 231 ods. 1 Tr. zák., účinného do 31. 12. 2005, trestného činu vydierania podľa § 235 ods. 1 Tr. zák., účinného do 31. 12. 2005 a trestného činu útlaku podľa § 237 Tr. zák., účinného do 31. 12. 2005 a bol mu za to uložený úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 3 roky s podmienečným odkladom v trvaní 5 rokov spolu s probačným dohľadom a konkrétnymi obmedzeniami a povinnosťami a tiež za to, že dňa 11. 02. 2013 urýchlene vydal v predmetnej trestnej veci uznesenie o účasti odsúdeného A. V. na amnestii prezidenta SR zo dňa 02. 01. 2013 a o odpustení jeho trestu odňatia slobody, čím zároveň konal v rozpore najmä s ustanoveniami § 2 ods. 2, § 30 ods. 1, ods. 2 písm. b), d), e), f) a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prostredníctvom odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky bol zadokumentovaný telefonický rozhovor, kde dňa 08. 02. 2013 telefonicky kontaktuje sudcu JUDr. M. J. advokát JUDr. Š. J. a vysvetľuje, že ho „otravuje“ klient (osoba A. V. - pozn.), kedy sa už dostane k nejakému rozhodnutiu o amnestii. JUDr. M. J. sľubuje, že dá vybrať spis a dá pokyn, aby to urobili a nech sa mu ozve v pondelok(...) V pondelok opäť volá JUDr. Š. J. a spolu sa dohadujú, že keď to bude hotové, nebude to expedovať a môže si prísť dotyčný A. V. pre to osobne(...) Následne už volá samotný A. V. a hovorí sudcovi JUDr. M. J., že zajtra pre to príde, tak nech ho na vrátnici nekontrolujú, lebo niečo donesie(...) Dňa 12. 02. 2013 je zachytený krátky telefonát A. V. sudcovi JUDr. M. J., že je dole ... Následne je obrazovo-zvukovými záznamami z kancelárie sudcu JUDr. M. J. potvrdené, že sa tento sudca dňa 11. 02. 2013 ubezpečuje u administratívnej pracovníčky, či to bude urobené... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.) (...) Dňa 12. 02. 2013(...) je zaznamenané, ako A. V. odovzdáva sudcovi JUDr. M. J. krabicu so slovami, že... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.). Po odovzdaní krabice ju dotyčný sudca otvára a vyberá z nej dýku, ktorú si obzerá, pričom niekoľko krát hovorí že je nádherná. Ďalej spolu rozoberajú podmienky amnestie a dotyčný sudca mu medzi iným zdôrazňuje, že urýchlil vydanie rozhodnutia slovami, že... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.) (...). Zo súvisiaceho trestného spisu bolo tiež zistené, že presne v deň právoplatnosti tohto rozhodnutia, t. z. dňa 18. 02. 2013 posiela toto rozhodnutie administratívna pracovníčka J. P. mailom... a A. V. následne mailom ďakuje(...) Je to mail súkromnej obchodnej spoločnosti, v ktorej je A. V. generálnym riaditeľom.

Následne je zaznamenané, ako sa sudca JUDr. M. J. pred viacerými osobami pracujúcimi na súde doslova chváli, že dostal dýku od „pražáka“ V. a že má hodnotu 16.000 českých korún. Podstatný záznam je ďalej zachytený zo dňa 12. 02. 2013..., kedy sa sudca JUDr. M. J. opäť chváli, čo dostal a hovorí... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.) (...) Uvedené tvrdenie je taktiež obsiahnuté aj v zázname vyhotovenom... toho istého dňa, kedy dotyčný sudca hovorí... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky; pozn.) (...)

Zo zabezpečených listín z Okresného súdu v Trebišove bolo pritom zistené, že sudca JUDr. M. J. v roku 2008 pod sp. zn. 4T/96/2008 prejednával a rozhodoval trestné konanie vo veci obž. A. V., ktoré sa skutočne skončilo schválenou dohodou o vine a treste, a to rozsudkom vydaným dňa 10. 07. 2008. Korupčné konanie vo vzťahu k tomuto konaniu 4T/96/2008 je teda preukázané týmito listinami a predovšetkým vyššie uvedenými obrazovo-zvukovými záznamami z kancelárie sudcu JUDr. M. J., ktorý sám viacerým osobám vysvetľuje, že ods. A. V. mu v súvislosti s uzatváranou dohodou o vine a treste ponúkal peniaze, ale on ich odmietol a namiesto peňazí si od neho vypýtal luxusnú loveckú dýku.

A. V. ako svedok vo výpovedi dňa 04. 12. 2013(...) nepopiera, že odovzdal sudcovi JUDr. M. J. loveckú dýku, no nie ako úplatok, ale ako dar k narodeninám. Toto tvrdenie je však v rozpore s tým, čo JUDr. M. J. niekoľkokrát rozpráva na pracovisku, keď sa chváli s dýkou, pričom jednoznačne uvádza, že mu boli pôvodne núkané peniaze, no on chcel dýku. Navyše sudca JUDr. M. J. inkriminovaného dňa 12. 02. 2013 ani v blízkom časovom období nemal meniny ani narodeniny. Tvrdenie A. V., že dýka bola len darček pre JUDr. M. J. je preto úplne nedôveryhodné. Blízky vzťah s A. V., resp. akási zaviazanosť sudcu JUDr. M. J. vyplýva aj z prepisu telekomunikačnej prevádzky..., kde A. V. volá dotyčnému sudcovi s tým, že potrebuje veľmi rýchly rozvod. Ten reaguje, že zo dňa na deň to nepôjde, ale urobí čo sa dá, aby to bolo čim skôr.

Ad 2) Sudca Okresného súdu Trebišov JUDr. M. J. dňa 12. 02. 2013 v čase od 14:31:40 h. do 14:34:00 h. v priestoroch svojej kancelárie č. 40 nachádzajúcej sa na 1. poschodí budovy Okresného súdu v Trebišove, Námestie Mieru č. 838/2, si nechal sľúbiť presne nešpecifikovanú peňažnú sumu od advokáta JUDr. A. B. ako úplatok za to, aby v konaní 4T/193/2012, týkajúceho sa obžalovaného D. B. uložil tomuto obžalovanému peňažný trest namiesto prokurátorom navrhovaného nepodmienečného trestu odňatia slobody, pričom konkrétny druh trestu pri tomto súkromnom rozhovore s týmto advokátom aj dohodoval a následne dňa 14. 02. 2013 vydal rozsudok, ktorým odsúdil obžalovaného D. B. k peňažnému trestu vo výške 500 eur s náhradným trestom odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov, čím zároveň konal v rozpore najmä s ustanoveniami § 2 ods. 2, § 30 ods. 1, ods. 2 písm. b), d), e), f) a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyššie opísané konanie JUDr. M. J. je preukázané predovšetkým obrazovo-zvukovým záznamom zo dňa 12. 02. 2013 z času od 14:31:40 h. do 14:34:00 h., kedy obhajca obžalovaného D. B. JUDr. A. B., prišiel do kancelárie sudcu JUDr. M. J. a v súkromnej, neoficiálnej debate dojednáva miernejší trest pre obžalovaného. Samotné sľúbenie úplatku je signalizované naznačeným gestom advokáta, ktoré dotyčný sudca dobre pochopil a prebieha počas naraz stíšenej reči dotyčného obhajcu... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.). Na uvedenú ponuku pritom JUDr. M. J. súhlasne reaguje... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.). V ďalšej časti rozhovoru sa obaja dohodujú na druhu trestu pre obžalovaného D. B... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.). Potom debata medzi dotyčným sudcom a obhajcom pokračuje a menia predchádzajúcu dohodu o podmienečnom treste odňatia slobody na trest peňažný so slovami... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.) (...) Počas tohto rozhovoru JUDr. A. B. tiež uviedol... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.).

Zabezpečené listiny z Okresného súdu Trebišov v plnom rozsahu potvrdzujú túto „dohodu“ o treste. Zo spisovej dokumentácie je zrejmé, že dňa 22. 11. 2012 bola podaná obžaloba na obv. D. B. pre trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) Trestného zákona a v ten istý deň bola pridelená sudcovi JUDr. M. J. k spis. značke 4T 193/2012. Po pridelení veci sudca JUDr. M. J. dňa 28. 11. 2012 vydal trestný rozkaz, v ktorom D. B. uznal za vinného a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní 1 rok nepodmienečne. D. B. podal následne dňa 11. 12. 2012 proti tomuto rozhodnutiu odpor a dňa 13. 02. 2013 si oficiálne zvolil za obhajcu JUDr. A. B. Po vyššie opísanej intervencii JUDr. A. B. dňa 12. 02. 2013 u sudcu JUDr. M. J. tento vykonal v predmetnej trestnej veci hlavné pojednávanie dňa 14. 02. 2013(...), na ktorom, hoci prokurátor navrhol uložiť obžalovanému trest odňatia slobody v dolnej polovici zákonom stanovenej sadzby nepodmienečne, rozhodol popri uznaní viny D. B. o uložení mu peňažného trestu vo výške 500 eur spolu s náhradným trestom odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov, teda presne v zmysle predchádzajúcej dohody s JUDr. A. B.

JUDr. A. B. k týmto skutočnostiam vypovedal dňa 06. 12. 2013(...) ako svedok. Poprel, že by niekedy niekomu sľuboval úplatok, no na priame otázky, nech vysvetlí svoje slová, odpovedal vyhýbavo, resp. sa nepamätal. Svedok D. B. vo svojej výpovedi zo dňa 10. 12. 2013(...) okrem iného uviedol, že o korupčnom správaní sa svojho obhajcu nemá žiadne vedomosti.

Ad 3) Z priebehu vyšetrovania tiež vyplynulo, že sudca Okresného súdu Trebišov JUDr. M. J. dňa 19. 03. 2013 v čase od 09:03:00 h. do 09:05:05 h. v priestoroch svojej kancelárie č. 40 nachádzajúcej sa na 1. poschodí budovy Okresného súdu v Trebišove, Námestie Mieru č. 838/2, si nechal sľúbiť peňažnú sumu 1.500 eur ako úplatok od O. T. a M. M., ktorí sú v trestnom konaní vedenom na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 5T/48/2012 v postavení obžalovaných a to pre zločin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. b) Trestného zákona za to, aby v tomto konaní rozhodol v ich prospech, čím zároveň konal v rozpore najmä s ustanoveniami § 2 ods. 2, § 30 ods. 1, ods. 2 písm. b), d), e), f) a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento inkriminovaný skutok JUDr. M. J. preukazuje predovšetkým obrazovo-zvukový záznam zo dňa 19. 03. 2013... z jeho kancelárie sudcu, kedy prišli za ním osoby O. T. a M. M. a pýtali sa ho... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.). Sudca JUDr. M. J. na to pritakáva a dodáva... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.). Následne O. T. opäť opakuje korupčnú ponuku... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.). JUDr. M. J. na to reaguje tým spôsobom, že... (nasleduje citácia z prepisu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, pozn.). Následne sa dohodnú na stretnutí v Tescu v kaviarničke. Z ďalšieho záznamu z toho istého dňa... je zrejmé, že JUDr. M. J. prichádza do svojej kancelárie, je tam sám a vyberá z vrecka nohavíc nezistené predmety, ktoré svojím vzhľadom, rozmermi a fialovou farbou markantne pripomínajú práve 500 eurové bankovky a tieto predmety hneď aj odkladá medzi svoje ostatné veci(...)

Zo zabezpečených listín z Okresného súdu Trebišov vyplýva, že v súčasnosti sudca JUDr. M. J. vedie trestné konanie pod sp. zn. 5T/48/2012, voči obžalovaným M. M., O. T. a M. T. a to pre zločin krádeže. V tomto konaní bol stíhaný aj obž. J. K., ktorý sa spomína v rozhovore M. M. a O. T. so sudcom JUDr. M. J., avšak ten bol už medzitým vylúčený na samostatné konanie pod sp. zn. 4T 147/2011 a toto konanie bolo ukončené dňa 13. 12. 2012 schválením dohody o vine a treste. Dohodu schvaľoval taktiež sudca JUDr. M. J. K obžalovaným O. T. a M. M. bolo zistené, že na O. T. bola dňa 22. 03. 2012 podaná obžaloba pre trestný čin podvodu a dňa 26. 08. 2013 podaná druhá obžaloba za trestný čin krádeže (sp. zn. 7T 60/2013 - pozn.), ktorá bola spojená práve do konania sp. zn. 5T 48/2012. Dňa 22. 09. 2011 bola zase podaná obžaloba na M. M. a M. T. (sp. zn. 4T 147/2011 - pozn.), ktorá bola neskôr spojená taktiež do 5T 48/2012. Tak ako sa spomína v rozhovore M. M. a O. T. so sudcom JUDr. M. J., skutočne sa vo štvrtok konalo pojednávanie (svedčí o tom zápisnica z 21. 03. 2013 - pozn.), kde boli prítomní všetci obžalovaní. Na tomto pojednávaní boli vypočutí obžalovaní a sudca JUDr. M. J. odročil pojednávanie na ďalší termín. V tomto konaní sa následne konali viaceré hlavné pojednávania, o čom svedčia zabezpečené zápisnice, pričom doposiaľ nebolo v konaní meritórne rozhodnuté.

O. T. vo výpovedi v postavení svedka dňa 09. 12. 2013(...) potvrdil skutočnosti ohľadne svojho trestného stíhania vedeného spolu s M. M. a M. T. a tiež, že bol v tejto veci za sudcom sa pýtať, ako stojí táto vec. Po prehratí inkriminovaného obrazovo-zvukového záznamu zo dňa 19. 03. 2013 svedok odoprel vypovedať argumentujúc, že by si svojou výpoveďou ďalej spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania. Svedok M. M. vo výpovedi dňa 11. 12. 2013(...) od počiatku využil toto právo a odoprel vypovedať. ...

Na základe vyššie uvedených dôkazných prostriedkov a ich vyhodnotením, boli ustálené skutkové zistenia, ktoré umožňujú prijať záver, že spáchanie skutkov uvedených pod bodmi 1 až 3 je dostatočne preukázané a že tieto skutky vykazujú zákonné znaky pokračovacieho zločinu prijímania úplatku podľa § 329 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 odsek 1 písmeno a), odsek 2 písmeno a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. h) Trestného zákona. Zároveň je možné prijať aj právny záver, že páchateľom tohto trestného činu je JUDr. M. J., toho času sudca Okresného súdu Trebišov. Individuálne konanie tohto páchateľa (rovnako ako aj konanie osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania prečinu podplácania podľa § 333 odsek 1, odsek 2 písmeno b) Trestného zákona) je pritom zhromaždenými dôkazmi podrobne rozvedenými v odôvodnení jednotlivých skutkov dostatočne preukázané. Z hľadiska subjektívnej stránky zavinenie spočíva vo forme priameho úmyslu.

Rovnosť ľudí v dôstojností i v právach a účel trestného konania vyjadrený v ustanovení § 1 Trestného poriadku (účelom trestného konania je náležité zistenie trestných činov a zákonné a spravodlivé potrestanie ich páchateľov, pričom konanie musí pôsobiť na upevňovanie zákonnosti, na predchádzanie a zamedzovanie trestnej činnosti, na výchovu občanov v duchu dôsledného zachovávania zákonov a pravidiel občianskeho spolužitia i čestného plnenia povinností ku štátu a spoločnosti) sú takými relevantnými princípmi právneho štátu a demokratickej spoločnosti, že ich aplikácia v konkrétnych prípadoch (trestných kauzách) musí mať prioritný charakter vo vzťahu k uplatňovaniu inštitútu trestno-procesnej exempcie sudcu (všeobecného súdu).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, je uznesenie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky vydané na základe tejto žiadosti o daní súhlasu na trestné stíhanie JUDr. M. J. tým individuálnym právnym aktom, ktorý eliminuje procesno-právne konzekvencie uplatňovania inštitútu neprípustnosti trestného stíhania (§ 9 odsek 1 písmeno b) Trestného poriadku) v trestnom konaní a zároveň dovoľuje dôsledné rešpektovanie a aplikáciu ústavného princípu rovnosti ľudí a naplnenie účelu trestného konania.

Z vyššie uvedených dôvodov žiadam o vydanie súhlasu na trestné stíhanie osoby sudcu JUDr. M. J. a to pre skutky rozpísané v úvodnej časti tejto žiadosti, právne kvalifikované ako pokračovací zločin prijímania úplatku podľa § 329 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona spáchaný v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 odsek 1 písmeno a), odsek 2 písmeno a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. h) Trestného zákona.»

3. K žiadosti generálneho prokurátora bol pripojený vyšetrovací spis č. PPZ-266/NKA-PK-VY-2012 evidovaný vyšetrovateľom Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry, národnej protikorupčnej jednotky, expozitúry Východ.

II.

4. Na základe výzvy bolo ústavnému súdu 28. apríla 2014 doručené vyjadrenie sudcu k žiadosti generálneho prokurátora. Sudca vo svojom vyjadrení uviedol:

„Skutky uvedené v návrhu sú založené len na domnienkach a predpokladoch, nemajú žiadnu oporu v dôkazoch, ktoré boli vykonané. Mám taktiež pochybnosti o zákonnosti dôkazov, ktoré boli v návrhu k jednotlivým skutkom predložené. Konanie proti mojej osobe týmito zložkami je zrejme odplatou za rozhodnutia vo veciach, kde boli pre nezákonnosť práve dôkazy získané obdobným spôsobom a použité na podanie obžaloby vyhodnotené ako nepoužiteľné v konaní pred súdom a následne odmietnuté. Verím, že plénum ústavného súdu objektívne posúdi a zhodnotí predložené dôkazy a žiadosť o vydanie súhlasu na trestné stíhanie zamietne.“

 5. Sudca súčasne uviedol, že nevyužije možnosť ústneho vyjadrenia k veci.

 III.

 6. Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

 Podľa čl. 136 ods. 2 prvej vety ústavy ústavný súd dáva súhlas na trestné stíhanie alebo vzatie do väzby sudcu a generálneho prokurátora.

Podľa čl. 130 ods. 1 písm. e) ústavy ústavný súd začne konanie, ak podá návrh generálny prokurátor.

Podľa § 231 písm. j) Trestného poriadku iba prokurátor je oprávnený v prípravnom konaní vyžiadať súhlas na trestné stíhanie alebo na podanie návrhu na vzatie do väzby osoby, v ktorej prípade je na taký úkon potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, Súdnej rady Slovenskej republiky, ústavného súdu alebo Európskeho parlamentu.

Podľa § 74e ods. 2 zákona o ústavnom súde ak príslušný orgán oznámi predsedovi ústavného súdu, že žiada ústavný súd o vydanie súhlasu na trestné stíhanie alebo na vzatie do väzby sudcu, sudcu podľa osobitného predpisu alebo generálneho prokurátora Slovenskej republiky, predseda ústavného súdu zvolá bez zbytočného odkladu plénum ústavného súdu. Plénum ústavného súdu prerokuje a rozhodne o žiadosti príslušného orgánu, pričom umožní osobe, ktorej sa žiadosť týka, vyjadriť sa o veci.

 IV.

7. Pri rozhodovaní o žiadosti generálneho prokurátora o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu Okresného súdu Trebišov podľa čl. 136 ods. 2 ústavy ústavný súd vychádzal zo svojej ustálenej judikatúry (porov. PL. ÚS 19/02, PL. ÚS 24/03, PL. ÚS 4/04) a nasledujúcich úvah:

8. Ústava vo vzťahu k niektorým skupinám a kategóriám osôb upúšťa od zásady rovnosti práva a pripúšťa výnimku z pôsobnosti trestného práva pre tieto skupiny a kategórie osôb v rozsahu a spôsobom ustanoveným ústavou a zákonom. Do tejto kategórie osôb patria aj sudcovia. Účelom imunity sudcu je najmä zaistiť nezávislosť jeho rozhodovania, posilňovať jeho občiansku odvahu rozhodovať v súdnych sporoch v konkrétnych prípadoch len na základe ústavy, ústavných zákonov a medzinárodných zmlúv, ochranu funkcie sudcu pred zneužitím práva stíhať pre trestné činy používaním nátlaku prostriedkami trestného konania a používaním donucovaných prostriedkov v rámci trestného konania.

9. Táto imunita sudcu však, prirodzene, nemôže slúžiť na to, aby bola zaistená beztrestnosť páchateľov trestných činov, a preto nie je absolútna, trvá len do rozhodnutia ústavného súdu o vydaní súhlasu na trestné stíhanie sudcu.

10. Ústavný súd už v rámci svojej skoršej judikatúry uviedol, že rozhodovanie o žiadosti generálneho prokurátora o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu vyžaduje, aby zo žiadosti bolo zrejmé, že je dostatočne odôvodnený záver o tom, že sudca spáchal konkrétny trestný čin. Generálneho prokurátora žiadajúceho súhlas na trestné stíhanie sudcu zaťažuje v tomto type konania pred ústavným súdom bremeno preukázania minimálne dôvodného podozrenia, že sudca svojím konaním mohol naplniť všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu (porov. PL. ÚS 101/2011). Súhlas ústavného súdu na trestné stíhanie a vzatie do väzby sudcu je podmienený aj tým, že ústavný súd nezistí žiadnu skutočnosť, ktorá by v čase rozhodovania odôvodňovala podozrenie, že ide o pokus zneužiť trestné stíhanie proti konkrétnemu sudcovi (porov. PL. ÚS 19/02).

11. K obsahovým náležitostiam žiadosti generálneho prokurátora o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu patrí nielen jednoznačná právna kvalifikácia trestného činu, pre ktorý sa vydanie súhlasu na trestné stíhanie žiada, ale aj vymedzenie skutku, ktorého sa mal dotknutý sudca dopustiť, opisom skutku (konania či opomenutia tohto sudcu) s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo, resp. tak, aby skutok nemohol byť zamenený s iným skutkom.

12. Vzhľadom na uvedené ústavný súd k žiadosti generálneho prokurátora konštatuje, že relevantné skutkové okolnosti v žiadosti generálneho prokurátora a dôkazy na podporu jeho skutkových tvrdení sa týkali predovšetkým skutkov sudcu, na trestné stíhanie ktorého žiadal generálny prokurátor súhlas. Žiadosť generálneho prokurátora vzhľadom na v nej uvedené závery a ich odôvodnenie, na obsah vyšetrovacieho spisu a dôkazy, na ktoré odkazuje generálny prokurátor, taktiež spĺňa atribúty vymedzené ústavným súdom v bodoch 10 a 11 tohto uznesenia.

13. Ústavný súd na základe tajného hlasovania podľa § 32 ods. 3 zákona o ústavnom súde rozhodol, že dáva súhlas na trestné stíhanie sudcu Okresného súdu Trebišov JUDr. M. J. pre skutky právne kvalifikované ako pokračovací zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 a 2 Trestného zákona v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomocí verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. h) Trestného zákona na skutkovom základe uvedenom v žiadosti generálneho prokurátora č. k. VII/1 Gv 3/13/1000-17 z 24. marca 2014 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie.

14. Súhlas ústavného súdu umožňuje, aby o prípadnom trestnom stíhaní sudcu ďalej rozhodovali príslušné orgány činné v trestnom konaní a nezávislý súd.

15. Ústavný súd napokon dodáva, že otázka, či je sudca vinný zo spáchania skutkov napĺňajúcich znaky trestných činov, nemôže byť predmetom konania ústavného súdu podľa čl. 136 ods. 3 prvej vety ústavy, ale iba trestného konania (porov. PL. ÚS 32/05).

Zdroj: Ústavný súd SR
Tvorba právnej vety: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1514
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

NAKA v 1. polroku 2020 vyšetrovala historicky najviac trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-v-1-polroku-2020-vysetrovala-hist/478672-clanok.html

Najvýznamnejším korupčným prípadom bola akcia Dobytkár, kde úplatky dosiahli výšku takmer ...

L. Drábiková: Pri striedavej starostlivosti by pomohol detský advokáthttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-striedavej-starostlivosti-by-pomohol/478674-clanok.html

Pri striedavej starostlivosti o dieťa by malo prísť k dohode už počas rozvodu, aby sa nekonali ...

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problémhttps://www.teraz.sk/slovensko/komisarka-konania-o-rodicovskych-pr/478369-clanok.html

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné ...

Koaliční poslanci chcú späť zákon štátneho občianstva spred roka 2010https://www.teraz.sk/slovensko/koalicni-poslanci-chcu-obnovit-zako/478358-clanok.html

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v ...

R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlohttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-o-buducnosti-projektu-ident/478384-clanok.html

Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to ...

Na najvyššom súde chyba takmer štvrtina sudcov a môže sa to ešte viac zhoršiťhttps://www.webnoviny.sk/na-najvyssom-sude-chyba-takmer-stvrtina-sudcov-a-moze-sa-to-este-viac-zhorsit/

Na Najvyššom súde Slovenskej republiky chýba takmer štvrtina z celkového počtu 80 sudcov.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: