TlačPoštaZväčšiZmenši

Podanie odvolania obvineným, ktorý opustil pojednávaciu miestnosť počas vyhlasovania rozsudku

15.1. 2013, 09:53 |  najpravo.sk

Pod vyhlásením rozsudku v prítomnosti obvineného v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por. sa rozumie prečítanie (oznámenie) výrokovej časti rozsudku, jeho odôvodnenia a poučenia o opravnom prostriedku.

Ak teda obvinený opustil pojednávaciu miestnosť počas vyhlasovania rozsudku, a nebol tak preukázateľne prítomný pri vyhlásení celého rozsudku v zmysle § 171 ods. 2 Tr. por., nie je možné v žiadnom prípade toto vyhlásenie rozsudku považovať za jeho „oznámenie" obvinenému v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por.

Preto pre začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania obvineným nemohol byť smerodajný moment vyhlásenia prvostupňového rozsudku, ale až moment doručenia jeho písomného vyhotovenia obvinenému.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. novembra 2011, sp. zn. 6 Tdo 47/2011)

Z odôvodnenia:

Rozsudkom Okresného súdu Brezno z 28. januára 2010, sp. zn. 2T 17/2007, bol obvinený Ľ. B. uznaný vinným z prečinu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Tr. zák., a to na skutkovom základe tam uvedenom.

Za to bol odsúdený podľa § 323 ods. 1 Tr. zák. na trest odňatia slobody v trvaní 1 (jedného) roka, výkon ktorého mu bol podľa § 49 ods. 1 písm. a/, § 50 ods. 1 Tr. zák. podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní 1,5 (jeden a pol) roka.

Podľa § 287 ods. 1 Tr. por. bol zároveň zaviazaný nahradiť K. škodu vo výške 11,55 eur.

Unesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21. apríla 2010, sp. zn. 3To 105/2010, bolo odvolanie obvineného proti tomuto rozsudku podľa § 316 ods. 1 Tr. por. ako oneskorene podané zamietnuté.

Dňa 8. apríla 2011 podala ministerka spravodlivosti na podnet obvineného na súde prvého stupňa dovolanie proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odvolacieho súdu, a to z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. j/ Tr. por., pričom toto bolo následne dňa 30. septembra 2011 predložené Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie.

Ministerka má za to, že v danom prípade bol napadnutým uznesením porušený zákon v ustanovení § 316 ods. 1 Tr. por. v neprospech obvineného Ľ. B., keďže k podaniu odvolania došlo v zákonom stanovenej lehote.

V tejto súvislosti poukázala v prvom rade na to, že zo zápisnice z hlavného pojednávania 28. januára 2010 vyplýva, že obvinený bol prítomný na pojednávaní, no keď sudkyňa začala čítať rozsudok, zdvihol sa a odišiel s tým, že podá sťažnosť na boj proti organizovanému zločinu. Z tohto dôvodu sa k vyhlásenému rozsudku ani nevyjadril.

S ohľadom na uvedené dospel pritom odvolací súd k takému záveru, že keďže bol obvinený prítomný na pojednávaní, na ktorom bol vyhlásený rozsudok súdom prvého stupňa, bol v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por. oprávnený podať proti nemu odvolanie v lehote 15 dní od jeho vyhlásenia (oznámenia), teda do 12. februára 2010. Na základe toho preto potom odvolanie podané dňa 18. marca 2010 ako oneskorené zamietol.

Tento záver však nemožno považovať podľa názoru ministerky za správny, nakoľko pod vyhlásením rozsudku v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por. je potrebné chápať prečítanie výrokovej časti rozsudku, jeho odôvodnenia ako i poučenia o opravnom prostriedku (§ 171 ods. 2 Tr. por.), čoho ale obvinený prítomný nebol. Práve v poučení sa pritom podľa § 171 ods. 3 Tr. por. uvádza, proti ktorým výrokom rozsudku môže podať odvolanie oprávnená osoba a v akej lehote, a tiež zároveň i to, že rozsudok možno napadnúť odvolaním len v niektorej jeho časti alebo sa odvolania výslovne vzdať.

Napokon ministerka k uvedenému skonštatovala, že keďže v zápisnici nie je presne určený moment, kedy obvinený počas vyhlásenia rozsudku z pojednávacej miestnosti odišiel a vo vzťahu k ustanoveniu § 171 Tr. por. nie je zo zápisnice preskúmateľné, ako bol rozsudok vyhlásený, postup krajského súdu nemožno považovať za zákonný.

Lehota na podanie odvolania začala v danom prípade plynúť až od momentu doručenia rozsudku obvinenému (t. j. od 12. marca 2010), a teda odvolanie obvineného bolo podané v zákonnej lehote.

Záverom ministerka len okrajovo upozornila i na tú skutočnosť, že ak súd prvého stupňa ustálil, že rozsudok z 28. januára 2010, sp. zn. 2T 17/2010, nadobudol právoplatnosť dňa 21. apríla 2010, dopustil sa v tomto smere pochybenia. Ak by sa totiž riadil rozhodnutím odvolacieho súdu, ktoré zamietlo odvolanie obvineného ako oneskorene podané, rozsudok by nenadobudol právoplatnosť dňom vyhlásenia rozhodnutia krajského súdu (21. apríla 2010), ale v zmysle § 183 ods. 1 písm. b/ Tr. por. už uplynutím lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám podľa § 307 ods. 1 Tr. por., teda 12. februára 2010.

Z dôvodov uvedených preto ministerka spravodlivosti navrhla, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 386 ods. 1 Tr. por. vyslovil, že napadnutým uznesením bol porušený zákon v ustanovení § 316 ods. 1 Tr. por. v neprospech obvineného Ľ. B., zároveň aby podľa § 386 ods. 2 Tr. por. zrušil napadnuté uznesenie ako i ďalšie rozhodnutie naň obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad a napokon aby podľa § 388 ods. 1 Tr. por. prikázal Krajskému súdu v Banskej Bystrici danú vec v potrebnom rozsahu znova prerokovať a rozhodnúť.

K predmetnému dovolaniu bolo dňa 25. mája 2011 na Okresný súd v Brezne doručené písomné vyjadrenie prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno, z ktorého obsahu je zrejmé, že tento sa s právnou argumentáciou dovolania nestotožňuje.

Má za to, že v uvedenom konaní tým, že obvinený nebol na základe vlastného rozhodnutia prítomný na vyhlásení celého rozsudku súdu prvého stupňa (počas vyhlasovania rozsudku sa obvinený bez akéhokoľvek ospravedlnenia alebo požiadania o možnosť vzdialiť sa z pojednávacej miestnosti zodvihol a odišiel), by akceptovanie dovolacích dôvodov, obsiahnutých v podanom dovolaní, znamenalo porušenie ústavného princípu a porušenie práva na súdnu ochranu v súvislosti so zásadou, podľa ktorej sa rozsudky vyhlasujú verejne (čl. 46 ods. 1 a čl. 142 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky). Zdôraznil, že právo na verejné vyhlásenie rozsudku bolo plne zachované, keďže súd predpísaným spôsobom umožnil obvinenému zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a v jeho rámci verejnom vyhlásení rozsudku, čo obvinený až do momentu vyhlasovania rozsudku aj využil.

Na základe toho nie je potom podľa názoru prokurátora možné prijať dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. d/ Tr. por., nakoľko hlavné pojednávanie bolo vykonané v prítomnosti obvineného. K porušeniu práva obvineného zúčastniť sa na konaní pred súdom v danom prípade nemohlo dôjsť tým, že sa tento svojvoľne na základe vlastného rozhodnutia vzdialil z pojednávacej miestnosti.

Rovnako tak nie je možné podľa neho prijať ani dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. j/ Tr. por., keďže odvolací súd správne zamietol odvolanie ako oneskorene podané.

Ako v tejto súvislosti podotkol ďalej, je evidentné, že obvinený bol prítomný pri vyhlasovaní rozsudku, ako aj všetky ďalšie osoby, ktorým je potrebné v zmysle § 173 ods. 1 Tr. por. doručiť rozsudok, a preto došlo k oznámeniu rozsudku v zmysle zákona. Inak by sa pripustil záver, že vyššie spomenutým obštrukčným konaním sa môžu obvinení zvýhodňovať v trestnom konaní a bola by porušená zásada rovnosti procesných práv ostatných strán.

Vyhlásením časti rozsudku v neprítomnosti obvineného, ktorý svojvoľne odišiel z pojednávacej miestnosti, nebola tomuto odňatá možnosť ďalej konať pred súdom a neboli naplnené zákonné podmienky na podanie odvolania v lehote 15 dní od doručenia rozsudku.

Vzhľadom na vyššie uvedené preto prokurátor navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 382 písm. c/ Tr. por. uznesením bez preskúmania veci dovolanie odmietol, pretože je zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371 Tr. por.

K dovolaniu ministerky bolo na súd prvého stupňa dňa 30. mája 2011 doručené aj písomné vyjadrenie prokurátorky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Tá ho však na rozdiel od prokurátora okresnej prokuratúry považuje za dôvodné, s jeho odôvodnením sa stotožňuje a navrhuje mu preto vyhovieť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 377 Tr. por.) v rámci predbežného preskúmania podľa § 378 Tr. por. primárne zistil, že dovolanie bolo podané proti prípustnému rozhodnutiu (§ 368 ods. 1, ods. 2 Tr. por. a § 566 ods. 3 Tr. por.), bolo podané oprávnenou osobou (§ 369 ods. 1 Tr. por.), v zákonnej lehote a na príslušnom súde (§ 370 Tr. por.), a že spĺňa tiež i obligatórne obsahové náležitosti dovolania (§ 374 ods. 1 a ods. 2 Tr. por.).

Zároveň však ale dospel k záveru, že dôvody dovolania podaného v prospech obvineného sú zjavne preukázané, a preto v zmysle § 382a Tr. por. nariadil neverejné zasadnutie, v rámci ktorého bolo zistené, že dovolanie ministerky spravodlivosti je dôvodné.

Podľa § 382a Tr. por. dovolací súd môže rozhodnúť aj na neverejnom zasadnutí o dovolaní, ak zistí, že dôvody dovolania, ktoré bolo podané v prospech obvineného, sú zjavne preukázané a je zrejmé, že vytýkané nedostatky povedú k postupu podľa § 386 a § 388 ods. 1.

Podľa § 371 ods. 1 písm. j/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak odvolací súd zamietol odvolanie podľa § 316 ods. 1, hoci na to neboli splnené zákonné dôvody. Podľa § 309 ods. 1 Tr. por. odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku.

Podľa § 171 ods. 1 Tr. por. rozsudok treba vždy vyhlásiť verejne; vyhlasuje ho predseda senátu.

Podľa § 171 ods. 2 Tr. por. vyhlasujú sa úvodné slová „V mene Slovenskej republiky", úplné znenie výroku tak, ako bol odhlasovaný, aspoň podstatná časť odôvodnenia a poučenie o opravnom prostriedku. Pri vyhlasovaní úvodných slov a výroku rozsudku prítomní povstanú.

Podľa § 171 ods. 3 Tr. por. v poučení sa uvedie, proti ktorým výrokom rozsudku môže podať odvolanie oprávnená osoba a v akej lehote. Zároveň sa v ňom uvedie, že rozsudok možno napadnúť odvolaním len v niektorej jeho časti alebo sa odvolania výslovne vzdať.

Najvyšší súd Slovenskej republiky po preskúmaní predloženého spisového materiálu tiež predovšetkým s poukazom na vyššie citované ustanovenia dospel k rovnakému názoru ako dovolateľ, a síce, že odvolanie obvineného Ľ. B., podané na poštu dňa 18. marca 2010, bolo podané v zákonnej 15 – dňovej lehote, a neboli teda dané dôvody na jeho zamietnutie podľa § 316 ods. 1 Tr. por. ako oneskorene podaného zo strany krajského súdu.

Čo je potrebné v prvom rade zdôrazniť je to, že pre začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania obvineným nemohol byť v predmetnom prípade smerodajný moment vyhlásenia prvostupňového rozsudku, ale až moment doručenia jeho písomného vyhotovenia obvinenému (12. marec 2010).

Pod vyhlásením rozsudku v prítomnosti obvineného v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por. sa rozumie prečítanie (oznámenie) výrokovej časti rozsudku, jeho odôvodnenia a poučenia o opravnom prostriedku, na čo napokon správne upozornila i ministerka v podanom dovolaní.

Ak teda obvinený v danom prípade opustil pojednávaciu miestnosť počas vyhlasovania rozsudku, a nebol tak preukázateľne prítomný pri vyhlásení celého rozsudku v zmysle § 171 ods. 2 Tr. por., nie je možné v žiadnom prípade toto vyhlásenie rozsudku považovať za jeho „oznámenie" obvinenému v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por.

Záverom nedá dovolaciemu súdu nepoukázať i na tú skutočnosť, že pokiaľ ide o vyjadrenie prokurátora okresnej prokuratúry k podanému dovolaniu, tak toto sa v prevažnej väčšine zaoberá dovolacím dôvodom podľa § 371 ods. 1 písm. d/ Tr. por., ktorý však v posudzovanom prípade zo strany ministerky uplatnený nebol. V hlavičke predmetného dovolania je síce uvedené, že toto sa podáva z dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. d/ Tr. por., no z jeho ďalšieho obsahu je zrejmé, že sa tu jedná len o zrejmú nesprávnosť, vzniknutú chybou v písaní.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia preto Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol, že uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21. apríla 2010, sp. zn. 3To 105/2010, bol porušený zákon v ustanovení § 309 ods. 1 Tr. por. a § 316 ods. 1 Tr. por. v neprospech obvineného Ľ. B.

Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil toto uznesenie v celom rozsahu ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutie obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.

Krajskému súdu v Banskej Bystrici prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 711
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: