TlačPoštaZväčšiZmenši

Preukázanie pomerov odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov

8.3. 2011, 20:37 |  najpravo.sk

Súd rozhoduje o priznaní alebo nepriznaní oslobodenia od súdneho poplatku výlučne na návrh účastníka konania, t.j. nerozhoduje o tejto otázke z úradnej povinnosti, ex officio. Je preto na účastníkovi, aby predložil k žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov všetky doklady, ktoré podľa jeho mienky sú dôležité pre také rozhodnutie. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania – žiadateľ o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov nesie dôkazné bremeno a je povinný preukázať všetky okolnosti dôležité pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov. Je preto v záujme účastníka konania – žiadateľa, aby svoje osobné, majetkové a zárobkové pomery preukázal. Pri nepreukázaní osobných, majetkových a zárobkových pomerov súd nemôže rozhodnúť inak, ako oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznať.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. 8. 2010, sp. zn. 8Sžo/391/2009)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením č.k. 2S 195/2008-27 zo dňa 03. augusta 2009 nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov a neustanovil mu zástupcu z radov advokátov. S poukazom na ustanovenia § 30 vetu prvú Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.") a § 138 ods. 1 vetu prvú O.s.p. skúmal, či u žalobcu sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, pri splnení ktorých mu možno ustanoviť zástupcu z radov advokátov v zmysle § 30 O.s.p.. Uviedol, že ustanovenie zástupcu z radov advokátov je podmienené tým, že u účastníka sú dané predpoklady oslobodenia od súdnych poplatkov, pričom súd musí vychádzať z objektívnych podkladov a zvažovať pomery účastníka.

Krajský súd poukázal na to, že pri posudzovaní žiadosti na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov je treba skúmať, či sú kumulatívne splnené obe zákonné podmienky pre toto oslobodenie, pričom prvou podmienkou je skutočnosť, že to odôvodňujú pomery účastníka. Ďalej uviedol, že žalobca predložil súdu potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch a ďalšie príslušné doklady. Z pripojeného potvrdenia o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch žalobcu vyplynulo, že je dlhodobo nezamestnaný, nevlastní osobný majetok väčšej ceny, príjmy z iných zdrojov nemá, podľa potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke vo výške 112,55 € mesačne. Zo spisu Obvodného úradu v Košiciach súd zistil, že žalobca žije v spoločnej domácnosti s bratom, s ktorým vlastní záhradku. Lustráciou z katastra nehnuteľností súd zistil, že žalobca vlastní pozemok – ornú pôdu o výmere 1346 m2. Z uvedeného vyplynulo že existuje preukázateľný rozpor medzi prehlásením žalobcu (v zistenej časti, že je vlastníkom pozemku), a že existuje dôvodná pochybnosť, že má aj iné príjmy a majetok. Vzhľadom k tomu dospel krajský súd k záveru, že žalobca má dostatočný základ na to, aby bol schopný uniesť súdny poplatok, ktorý predstavuje sumu 33 €. Dodal, že splnenie druhej podmienky, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, nie je možné bez prejednania veci posúdiť, preto sa súd v tomto štádiu konania pri posudzovaní tejto otázky nemohol zaoberať posudzovaním obsahu žaloby.

Proti tomuto uzneseniu podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom navrhol uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S 195/2008-27 zo dňa 03. augusta 2009 zrušiť v celom rozsahu a plne vyhovieť žiadosti žalobcu o oslobodenie od súdnych poplatkov a o ustanovenie právneho zástupcu. Žalobca namietal záver súdu, že býva v spoločnej domácnosti s bratom, s ktorým vlastní záhradku. Tento považoval za nesprávny, nakoľko v čase oznámenia resp. v čase prejednávania predmetného priestupku brat žalobcu býval na adrese A., ale nie v spoločnej domácnosti so žalobcom, t.j. v byte č. 29, ale v spoločnej domácnosti so svojou manželkou v byte č. 27 na uvedenej adrese. Dodal, že s bratom nevlastnia spoločne záhradku, keďže k tejto výlučne žalobca sám má len užívacie právo, keďže uvedená záhradková osada je momentálne v procese vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v zmysle zákona č. 64/1997 Z.z..

Ďalej namietal zistenie súdu ohľadom skutočnosti týkajúcej sa vlastníctva pozemku žalobcom – ornej pôdy o výmere 1346 m2 a vzniknutej pochybnosti súdu o iných príjmoch a majetku žalobcu, v súvislosti s čím poukázal na hodnotu pozemku, ktorá predstavuje sumu vo výške 4442 Sk (147,45 €) podľa kúpnej zmluvy uzavretej formou notárskej zápisnice č. X. zo dňa 21. decembra 1998. Uvedeným odôvodnil skutočnosť, prečo v položke IV. potvrdenia o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na oslobodenie od súdnych poplatkov a na ustanovenie zástupcu neuviedol tento pozemok, keďže podľa žalobcu ide o majetok „nízkej" ceny.

Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 O.s.p.) preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1 O.s.p., prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 a § 250ja ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Súd rozhoduje o priznaní alebo nepriznaní oslobodenia od súdneho poplatku výlučne na návrh účastníka konania, t.j. nerozhoduje o tejto otázke z úradnej povinnosti, ex officio. Je preto na účastníkovi, aby predložil k žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov všetky doklady, ktoré podľa jeho mienky sú dôležité pre také rozhodnutie. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania – žiadateľ o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov nesie dôkazné bremeno a je povinný preukázať všetky okolnosti dôležité pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov. Je preto v záujme účastníka konania – žiadateľa, aby svoje osobné, majetkové a zárobkové pomery preukázal. Pri nepreukázaní osobných, majetkových a zárobkových pomerov súd nemôže rozhodnúť inak, ako oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznať.

Z obsahu súdneho spisu odvolací súd zistil, že žalobca podaním zo dňa 02. júla 2009 požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov a o ustanovenie zástupcu z radov advokátov (§ 138, § 30 O.s.p.). Na základe uvedeného Krajský súd v Bratislave vykonal šetrenie majetkových pomerov žalobcu, a to na základe potvrdenia o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch, potvrdení o poberaní dávky v hmotnej núdzi za obdobie rokov 2008 a 2009, katastrálneho portálu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (list vlastníctva č. X. pre katastrálne územie T.). Z predložených dokladov vyplynulo, že žalobca je dlhodobo nezamestnaný, nevlastní osobný majetok väčšej ceny, nemá príjmy z iných zdrojov a podľa potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke vo výške 112,55 € mesačne. Lustráciou z katastra nehnuteľností bolo zistené, že žalobca vlastní pozemok – ornú pôdu o výmere 1346 m2. Podľa názoru krajského súdu existuje preukázateľný rozpor medzi prehlásením žalobcu (v zistenej časti, že je vlastníkom pozemku) a existuje tu dôvodná pochybnosť, že má aj iné príjmy a majetok a preto má žalobca dostatočný základ na to, aby bol schopný uniesť súdny poplatok, ktorý predstavuje sumu 33 €. Okrem toho v prípade úspechu žalobcu v konaní má tento právo na náhradu trov konania.

Podľa § 30 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť za zástupcu Centrum právnej pomoci alebo advokáta zapísaného do zoznamu podľa osobitného predpisu, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. O tejto možnosti súd účastníka poučí.

Podľa § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Ani podľa názoru odvolacieho súdu neboli u žalobcu splnené predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, a preto krajský súd správne rozhodol, keď mu nepriznal oslobodenie od súdnych poplatkov a zástupcu z radov advokátov mu neustanovil. Žalobca v predloženom potvrdení o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch neuviedol výšku svojich príjmov a skutočnosť, že je vlastníkom pozemku – ornej pôdy o výmere 1346 m2. Odvolací súd konštatuje, že žalobca súdu nepreukázal jeho osobné, majetkové a zárobkové pomery, ktoré sú pre rozhodnutie o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov dôležité. Žalobca tak neuniesol dôkazné bremeno, čo malo za následok rozhodnutie v jeho neprospech, keď žalobca ako žiadateľ o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov možnosť na preukázanie jeho pomerov mal, avšak túto nevyužil a súdu ich nepreukázal. Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že konanie o oslobodenie od súdnych poplatkov je výlučne návrhovým konaním, a preto je dôkazné bremeno na žiadateľovi, v tomto prípade žalobcovi. Neunesenie dôkazného bremena má za následok negatívne rozhodnutie súdu o oslobodení od súdnych poplatkov.

Na základe uvedených skutočností Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S 195/2008-27 zo dňa 03. augusta 2009 ako vecne správne potvrdil (§ 219 ods. 1 O.s.p.).

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože žalobca nemal v konaní úspech a žalovanému náhrada trov konania neprináleží (§ 250k, § 224 ods. 1 O.s.p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1147
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Šeliga: Verejná diskusia k voľbe Generálneho prokurátora bude 24. júnahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-j-seliga-verejna-diskusia-k-t/471489-clanok.html

Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o ...

Núdzový stav nie je možné podľa advokáta predlžovať, Pellegrini by zvažoval aj sťažnosť na ústavný súdhttps://www.webnoviny.sk/nudzovy-stav-nie-je-mozne-podla-advokata-predlzovat-pellegrini-by-zvazoval-aj-staznost-na-ustavny-sud/

Núdzový stav nie je možné predlžovať, zákon však nebráni jeho opakovanému vyhláseniu.

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: