TlačPoštaZväčšiZmenši

Preukázanie pomerov odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov

8.3. 2011, 20:37 |  najpravo.sk

Súd rozhoduje o priznaní alebo nepriznaní oslobodenia od súdneho poplatku výlučne na návrh účastníka konania, t.j. nerozhoduje o tejto otázke z úradnej povinnosti, ex officio. Je preto na účastníkovi, aby predložil k žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov všetky doklady, ktoré podľa jeho mienky sú dôležité pre také rozhodnutie. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania – žiadateľ o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov nesie dôkazné bremeno a je povinný preukázať všetky okolnosti dôležité pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov. Je preto v záujme účastníka konania – žiadateľa, aby svoje osobné, majetkové a zárobkové pomery preukázal. Pri nepreukázaní osobných, majetkových a zárobkových pomerov súd nemôže rozhodnúť inak, ako oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznať.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. 8. 2010, sp. zn. 8Sžo/391/2009)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením č.k. 2S 195/2008-27 zo dňa 03. augusta 2009 nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov a neustanovil mu zástupcu z radov advokátov. S poukazom na ustanovenia § 30 vetu prvú Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.") a § 138 ods. 1 vetu prvú O.s.p. skúmal, či u žalobcu sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, pri splnení ktorých mu možno ustanoviť zástupcu z radov advokátov v zmysle § 30 O.s.p.. Uviedol, že ustanovenie zástupcu z radov advokátov je podmienené tým, že u účastníka sú dané predpoklady oslobodenia od súdnych poplatkov, pričom súd musí vychádzať z objektívnych podkladov a zvažovať pomery účastníka.

Krajský súd poukázal na to, že pri posudzovaní žiadosti na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov je treba skúmať, či sú kumulatívne splnené obe zákonné podmienky pre toto oslobodenie, pričom prvou podmienkou je skutočnosť, že to odôvodňujú pomery účastníka. Ďalej uviedol, že žalobca predložil súdu potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch a ďalšie príslušné doklady. Z pripojeného potvrdenia o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch žalobcu vyplynulo, že je dlhodobo nezamestnaný, nevlastní osobný majetok väčšej ceny, príjmy z iných zdrojov nemá, podľa potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke vo výške 112,55 € mesačne. Zo spisu Obvodného úradu v Košiciach súd zistil, že žalobca žije v spoločnej domácnosti s bratom, s ktorým vlastní záhradku. Lustráciou z katastra nehnuteľností súd zistil, že žalobca vlastní pozemok – ornú pôdu o výmere 1346 m2. Z uvedeného vyplynulo že existuje preukázateľný rozpor medzi prehlásením žalobcu (v zistenej časti, že je vlastníkom pozemku), a že existuje dôvodná pochybnosť, že má aj iné príjmy a majetok. Vzhľadom k tomu dospel krajský súd k záveru, že žalobca má dostatočný základ na to, aby bol schopný uniesť súdny poplatok, ktorý predstavuje sumu 33 €. Dodal, že splnenie druhej podmienky, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, nie je možné bez prejednania veci posúdiť, preto sa súd v tomto štádiu konania pri posudzovaní tejto otázky nemohol zaoberať posudzovaním obsahu žaloby.

Proti tomuto uzneseniu podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom navrhol uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S 195/2008-27 zo dňa 03. augusta 2009 zrušiť v celom rozsahu a plne vyhovieť žiadosti žalobcu o oslobodenie od súdnych poplatkov a o ustanovenie právneho zástupcu. Žalobca namietal záver súdu, že býva v spoločnej domácnosti s bratom, s ktorým vlastní záhradku. Tento považoval za nesprávny, nakoľko v čase oznámenia resp. v čase prejednávania predmetného priestupku brat žalobcu býval na adrese A., ale nie v spoločnej domácnosti so žalobcom, t.j. v byte č. 29, ale v spoločnej domácnosti so svojou manželkou v byte č. 27 na uvedenej adrese. Dodal, že s bratom nevlastnia spoločne záhradku, keďže k tejto výlučne žalobca sám má len užívacie právo, keďže uvedená záhradková osada je momentálne v procese vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v zmysle zákona č. 64/1997 Z.z..

Ďalej namietal zistenie súdu ohľadom skutočnosti týkajúcej sa vlastníctva pozemku žalobcom – ornej pôdy o výmere 1346 m2 a vzniknutej pochybnosti súdu o iných príjmoch a majetku žalobcu, v súvislosti s čím poukázal na hodnotu pozemku, ktorá predstavuje sumu vo výške 4442 Sk (147,45 €) podľa kúpnej zmluvy uzavretej formou notárskej zápisnice č. X. zo dňa 21. decembra 1998. Uvedeným odôvodnil skutočnosť, prečo v položke IV. potvrdenia o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na oslobodenie od súdnych poplatkov a na ustanovenie zástupcu neuviedol tento pozemok, keďže podľa žalobcu ide o majetok „nízkej" ceny.

Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 O.s.p.) preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1 O.s.p., prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 a § 250ja ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Súd rozhoduje o priznaní alebo nepriznaní oslobodenia od súdneho poplatku výlučne na návrh účastníka konania, t.j. nerozhoduje o tejto otázke z úradnej povinnosti, ex officio. Je preto na účastníkovi, aby predložil k žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov všetky doklady, ktoré podľa jeho mienky sú dôležité pre také rozhodnutie. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania – žiadateľ o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov nesie dôkazné bremeno a je povinný preukázať všetky okolnosti dôležité pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov. Je preto v záujme účastníka konania – žiadateľa, aby svoje osobné, majetkové a zárobkové pomery preukázal. Pri nepreukázaní osobných, majetkových a zárobkových pomerov súd nemôže rozhodnúť inak, ako oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznať.

Z obsahu súdneho spisu odvolací súd zistil, že žalobca podaním zo dňa 02. júla 2009 požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov a o ustanovenie zástupcu z radov advokátov (§ 138, § 30 O.s.p.). Na základe uvedeného Krajský súd v Bratislave vykonal šetrenie majetkových pomerov žalobcu, a to na základe potvrdenia o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch, potvrdení o poberaní dávky v hmotnej núdzi za obdobie rokov 2008 a 2009, katastrálneho portálu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (list vlastníctva č. X. pre katastrálne územie T.). Z predložených dokladov vyplynulo, že žalobca je dlhodobo nezamestnaný, nevlastní osobný majetok väčšej ceny, nemá príjmy z iných zdrojov a podľa potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke vo výške 112,55 € mesačne. Lustráciou z katastra nehnuteľností bolo zistené, že žalobca vlastní pozemok – ornú pôdu o výmere 1346 m2. Podľa názoru krajského súdu existuje preukázateľný rozpor medzi prehlásením žalobcu (v zistenej časti, že je vlastníkom pozemku) a existuje tu dôvodná pochybnosť, že má aj iné príjmy a majetok a preto má žalobca dostatočný základ na to, aby bol schopný uniesť súdny poplatok, ktorý predstavuje sumu 33 €. Okrem toho v prípade úspechu žalobcu v konaní má tento právo na náhradu trov konania.

Podľa § 30 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť za zástupcu Centrum právnej pomoci alebo advokáta zapísaného do zoznamu podľa osobitného predpisu, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. O tejto možnosti súd účastníka poučí.

Podľa § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Ani podľa názoru odvolacieho súdu neboli u žalobcu splnené predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, a preto krajský súd správne rozhodol, keď mu nepriznal oslobodenie od súdnych poplatkov a zástupcu z radov advokátov mu neustanovil. Žalobca v predloženom potvrdení o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch neuviedol výšku svojich príjmov a skutočnosť, že je vlastníkom pozemku – ornej pôdy o výmere 1346 m2. Odvolací súd konštatuje, že žalobca súdu nepreukázal jeho osobné, majetkové a zárobkové pomery, ktoré sú pre rozhodnutie o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov dôležité. Žalobca tak neuniesol dôkazné bremeno, čo malo za následok rozhodnutie v jeho neprospech, keď žalobca ako žiadateľ o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov možnosť na preukázanie jeho pomerov mal, avšak túto nevyužil a súdu ich nepreukázal. Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že konanie o oslobodenie od súdnych poplatkov je výlučne návrhovým konaním, a preto je dôkazné bremeno na žiadateľovi, v tomto prípade žalobcovi. Neunesenie dôkazného bremena má za následok negatívne rozhodnutie súdu o oslobodení od súdnych poplatkov.

Na základe uvedených skutočností Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S 195/2008-27 zo dňa 03. augusta 2009 ako vecne správne potvrdil (§ 219 ods. 1 O.s.p.).

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože žalobca nemal v konaní úspech a žalovanému náhrada trov konania neprináleží (§ 250k, § 224 ods. 1 O.s.p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1110
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M. Mišík sa vzdal členstva v Súdnej radehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-misik-sa-vzdal-clenstva-v-sudnej/429858-clanok.html

Doplnil, že z jeho strany došlo k pochybeniu počas jeho aktivity v Súdnej rade.

Ústavný súd odmietol návrh NS vo veci inšpekcie ministerstva vnútrahttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-odmietol-navrh-ns-vo-vec/429867-clanok.html

NS napadol ustanovenia zákona o PZ s tým, že sú podľa neho v rozpore s Ústavou SR, Dohovorom o ...

E. Pfundtner: Snažíme sa riešiť situáciu na Okresnom súde Bratislava Ihttps://www.teraz.sk/slovensko/epfundtner-ms-sa-snazi-riesit-situ/429828-clanok.html

Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti zdôraznila, že na súdoch sú vytvorené voľné ...

Centru právnej pomoci navýšili peniaze na osobné bankrotyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/centru-pravnej-pomoci-navysili-peniaz/429810-clanok.html

Minister spravodlivosti Gábor Gál tvrdí, že inštitút osobného bankrotu sa osvedčil a ...

Rezort spravodlivosti dá viac ako pol milióna na boj s diskrimináciouhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozda-viac-ako-pol-miliona-na-boj-prot/429612-clanok.html

Objem predpokladaných financií stanovil rezort spravodlivosti na 769.500 eur s tým, že ...

J. Čižnár odvolal krajskú prokurátorku v Bratislave I. Kopčovúhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-odvolal-krajsku-prokurato/429593-clanok.html

Generálna prokuratúra zároveň v pondelok (11. 11.) vyhlásila výberové konanie na pozíciu ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: