TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvody pre nezastavenie konania z dôvodu spätvzatia návrhu

12.8. 2012, 21:01 |  najpravo.sk

Posúdenie dôvodnosti nesúhlasu so späťvzatím návrhu je výlučne vecou úvahy súdu. Nemusí sa jednať len o dôvody a záujmy právne, ale aj závažné etické, morálne, ekonomické a iné motívy závažného charakteru, pre ktoré súd konanie nezastaví.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. apríla 2011, sp. zn. 4 Obo 81/2010)

Z odôvodnenia:

Krajský súd napadnutým uznesením návrh žalobcu v 1. rade na zastavenie konania proti žalovaným v 1. a 2. rade, vrátane vedľajšieho účastníka na strane žalovaného v 2. rade zamietol.

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že žalobcovia v 1. a 2. rade sa žalobou domáhali, aby súd uložil žalovaným povinnosť spoločne a nerozdielne vydať žalobcovi v 2. rade hnuteľné veci, ktoré nadobudol od žalobcu v 1. rade na základe kúpnej zmluvy zo dňa 20. augusta 2007.

Žalovaní v 1. až 3. rade podali dňa 28. 01. 2009 vzájomný návrh, ktorým sa domáhali voči žalobcom spoločne a nerozdielne práva na vydanie hnuteľných vecí: zdvíhacie zariadenie ev. č. 120646868 a zdvíhacie zariadenie ev. č. 120646869 žalovanému v 2. rade. Nato žalobca vzal späť žalobu voči žalovaným v 1. a 2. rade a požiadal v tomto smere konanie zastaviť. Žalovaní v 1. až 3. rade so späťvzatím žaloby nesúhlasili, z dôvodu podania ich vzájomného návrhu. Súd považoval túto skutočnosť, preukazujúcu dôvodnosť vysloveného nesúhlasu žalovaných so späťvzatím žaloby za opodstatnenú, a preto späťvzatie žaloby žalobcom v 1. rade zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal žalobca v 1. rade odvolanie dňa 08. 11. 2010, ktoré doplnil podaním zo dňa 18. 11. 2010, v zákonom stanovenej odvolacej lehote podľa ust. § 204 ods. 1 O. s. p. Uviedol, že uznesením č. k. 34Cbi/5/2008 zo dňa 17. 04. 2008 Krajský súd v Banskej Bystrici vzájomný návrh žalovaných 1. až 3. zamietol a rozhodol o nepripustení A. O. do konania ako vedľajšej účastníčky na strane žalovaného v 2. rade. V odvolacom konaní Najvyšší súd Slovenskej republiky toto uznesenie zrušil.

Poukázal na to, že žalobca v 1. rade vo vyjadrení k odvolaniu zo dňa 03. 06. 2009 jednoznačnými dôkazmi osvedčil, že vzájomný návrh žalovaných v rade 1. až 3. zo dňa 20. 01. 2009 je bezdôvodným a účelovým procesným úkonom.

Od začatia predmetného konania je zrejmé, že žalobcovia nijakým spôsobom nebránia žalovanému v 2. rade vo výkone vlastníckeho práva ku zdvíhacím zariadeniam. Na preukázanie tejto skutočnosti bola súdu podaním zo dňa 26. 03. 2009 predložená fotokópia písomnej výzvy žalobcu v 2. rade, ktorou opakovane žiadal žalovaného v 2. rade o odvoz predmetných zdvíhacích zariadení. Žalobca v 2. rade po bezvýslednosti predchádzajúcej písomnej výzvy zo dňa 26. 03. 2009 na vlastné náklady v mesiaci jún 2010 premiestnil do výrobného areálu žalovaného v 3. rade zdvíhacie zariadenia ev. č. 120646868 a ev. č. 120646869, ktorých vydanie je predmetom vzájomného návrhu žalovaných v rade 1. až 3. Z uvedených skutočností je zrejmé, že žalovaní podali vzájomný návrh na vydanie označených hnuteľných vecí zo dňa 20. 01. 2009 bez skutkového a právneho dôvodu. Existujú teda relevantné právne dôvody na zamietnutie vzájomného návrhu, pokiaľ nedôjde k jeho späťvzatiu žalovanými v 1. až 3. rade.

Ďalej žalobca v 1. rade namietal, že prvostupňový súd pred vydaním napadnutého rozhodnutia vôbec neskúmal skutkovú a právnu dôvodnosť podaného vzájomného návrhu žalovaných v 1. až 3. rade. Tiež namietal, že pokračovanie konania za bezdôvodnej účasti žalovaných v rade 1. a 2. a vedľajšej účastníčky na strane žalovaného v 2. rade je vzhľadom na nedostatok relevantného právneho dôvodu pre ich ďalšiu účasť v tomto konaní v rozpore so zásadou hospodárnosti konania a vedie len k ďalším neúčelným prieťahom predmetného vindikačného konania trvajúceho viac než 3 roky. Na základe vyššie uvedených skutočností navrhol, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátiť na ďalšie konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako odvolací súd (§ 10 ods. 2 O. s. p.), prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania v zmysle § 214 ods. 2 O. s. p. a dospel k záveru, že je dôvodné.

Žalobu podanou dňa 25. 10. 2007 sa žalobcovia v 1. a 2. rade domáhali vydania hnuteľných veci podľa špecifikácie uvedenej v petite voči žalovaným v 1. a 2. rade spoločne a nerozdielne v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy zo dňa 20. 08. 2007. Uznesením č. k. 34Cbi/5/2008–50 zo dňa 11. 09. 2008 bol do konania na návrh žalobcov na strane žalovaného pribratý ako žalovaný v 3. rade spoločnosť D. – K., s. r. o., areál družstva S. 1, V., IČO: X.

Na pojednávaní konanom dňa 12. 02. 2009 žalobca na základe vyjadrenia žalovaných v 1. a 2. rade, že predmetné nehnuteľnosti odpredali na základe ústnej kúpnej zmluvy tretej osobe, zobral žalobu voči žalovaným 1. a. 2. rade späť z dôvodu nedostatku pasívnej legitimácie a žiadal konanie voči týmto žalovaným zastaviť s poukazom na ust. § 96 ods. 1 O. s. p. (viď. zápisnica z pojednávania č. l. 97).

Prvostupňový súd návrh na späťvzatie žaloby napadnutým uznesením zamietol s odôvodnením, že žalovaní v 1. a 2. rade vyslovili nesúhlas so späťvzatím.

Podľa § 96 ods. 1 O. s. p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Ide o dispozičný úkon účastníka konania, jedná sa o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodlo. Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O. s. p.). Posúdenie dôvodnosti nesúhlasu so späťvzatím návrhu je výlučne vecou úvahy súdu. Nemusí sa jednať len o dôvody a záujmy právne, ale aj závažné etické, morálne, ekonomické a iné motívy závažného charakteru, pre ktoré súd konanie nezastaví.

V spornom prípade žalovaní v 1. a. 2. rade za závažný dôvod považovali podaný vzájomný návrh v tomto sporovom konaní v zmysle § 97 ods. 1 O. s. p. Jedná sa taktiež o prejav dispozičného charakteru, ktorý súd môže vylúčiť na samostatné konanie v prípade, že nie sú splnené podmienky pre spojenie veci (§ 97 ods. 2 O. s. p.) a vec prejednať a rozhodnúť o veci.

Vzhľadom na to, že žalovaní v 1. a 2. rade potvrdili, že hnuteľné veci, ktoré sú predmetom žaloby o vydanie veci, už nie sú v ich vlastníctve v dôsledku právneho úkonu – kúpnej zmluvy, ktorým previedli vlastnícke právo na tretiu osobu a nie sú preto v spore pasívne legitimovaní (č. l. 97), ako aj na námietky odvolateľa, že došlo k vydaniu hnuteľných vecí, požadovaných vo vzájomnom návrhu oprávnenému je prvostupňový súd povinný prehodnotiť dôvodnosť nesúhlasu so späťvzatím žaloby, resp. zistiť akým spôsobom pri zastavení konania voči žalovaným v 1. a 2. rade bude zasiahnuté do ich práv, resp. ako bude znevýhodnené ich postavenie v konaní ako účastníka vzájomného návrhu a opäť rozhodnúť o uplatnenom návrhu v zmysle § 96 ods. 1 O. s. p., keďže meritórne vo veci nebolo rozhodnuté.

Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, napadnuté uznesenie zrušil podľa ustanovenie § 221 ods. 1 a 2 O s. p. a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 617
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Uzavretie zmluvy o pôžičke len jedným z manželov. Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke

Ak si jeden z manželov požičiava od inej osoby peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy v pôžičke zaviazaný a ...

Uzavretie zmluvy o pôžičke len jedným z manželov. Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke

Ak si jeden z manželov požičiava od inej osoby peniaze a v zmluve o pôžičke vystupuje ako dlžník, je zo zmluvy v pôžičke zaviazaný a ...

Vplyv porušenia preventívnych povinností na rozsah náhrady škody. Neoprávnený výber z bankového účtu

Porušenie preventívnych povinností (§ 415 Občianskeho zákonníka, § 382 a § 384 Obchodného zákonníka) má tiež vplyv na rozsah náhrady ...

Nezákonné trestné stíhanie. Neunesenie dôkazného bremena ohľadne výšky škody poškodeným

Každé trestné stíhanie negatívne ovplyvňuje spoločenský, pracovný a osobný život stíhaného, a to bez ohľadu na jeho výsledok, teda aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Urbancová: Na odstúpenie z funkcie podpredsedníčky NS SR nemám dôvodhttps://www.teraz.sk/slovensko/urbancova-na-odstupenie-z-funkcie-pod/425708-clanok.html

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila Urbancová nevidí dôvod, aby zo svojej ...

Sudcovia žiadajú Urbancovú, aby odstúpila z funkcie podpredsedníčky NShttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-ziadaju-urbancovu-aby-odst/425680-clanok.html

Desiatka sudcov Najvyššieho súdu (NS) SR vyzvala podpredsedníčku Jarmilu Urbancovú, aby ...

Rada prokurátorov odsudzuje niektorých prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-odsudzuje-niektorych/425646-clanok.html

Rada prokurátorov SR zároveň volá po nevyhnutných systémových zmenách vrátane zmeny pri ...

Držať psa na reťazi by mohlo byť zakázanéhttps://www.teraz.sk/slovensko/drzat-psa-na-retazi-by-mohlo-byt-zak/425624-clanok.html

Držať psa na reťazi s výnimkou času potrebného na kŕmenie, čistenie či ošetrenie by mohlo ...

Novela zákona o športe má jasnejšie upraviť pravidlá uzatvárania zmlúvhttps://www.teraz.sk/slovensko/novela-zakona-o-sporte-ma-jasnejsie/425623-clanok.html

Predkladatelia návrhu a poslanci SNS Dušan Tittel a Tibor Jančula pripomenuli, že športovci ...

Stredisko pre ľudské práva vidí diskrimináciu v novele Zákonníka prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/stredisko-pre-ludske-prava-vidi-disk/425672-clanok.html

Novela Zákonníka práce z dielne koaličnej SNS, ktorá zavádza päťtýždňovú dovolenku pre ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: