TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvody pre nezastavenie konania z dôvodu spätvzatia návrhu

12.8. 2012, 21:01 |  najpravo.sk

Posúdenie dôvodnosti nesúhlasu so späťvzatím návrhu je výlučne vecou úvahy súdu. Nemusí sa jednať len o dôvody a záujmy právne, ale aj závažné etické, morálne, ekonomické a iné motívy závažného charakteru, pre ktoré súd konanie nezastaví.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. apríla 2011, sp. zn. 4 Obo 81/2010)

Z odôvodnenia:

Krajský súd napadnutým uznesením návrh žalobcu v 1. rade na zastavenie konania proti žalovaným v 1. a 2. rade, vrátane vedľajšieho účastníka na strane žalovaného v 2. rade zamietol.

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že žalobcovia v 1. a 2. rade sa žalobou domáhali, aby súd uložil žalovaným povinnosť spoločne a nerozdielne vydať žalobcovi v 2. rade hnuteľné veci, ktoré nadobudol od žalobcu v 1. rade na základe kúpnej zmluvy zo dňa 20. augusta 2007.

Žalovaní v 1. až 3. rade podali dňa 28. 01. 2009 vzájomný návrh, ktorým sa domáhali voči žalobcom spoločne a nerozdielne práva na vydanie hnuteľných vecí: zdvíhacie zariadenie ev. č. 120646868 a zdvíhacie zariadenie ev. č. 120646869 žalovanému v 2. rade. Nato žalobca vzal späť žalobu voči žalovaným v 1. a 2. rade a požiadal v tomto smere konanie zastaviť. Žalovaní v 1. až 3. rade so späťvzatím žaloby nesúhlasili, z dôvodu podania ich vzájomného návrhu. Súd považoval túto skutočnosť, preukazujúcu dôvodnosť vysloveného nesúhlasu žalovaných so späťvzatím žaloby za opodstatnenú, a preto späťvzatie žaloby žalobcom v 1. rade zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal žalobca v 1. rade odvolanie dňa 08. 11. 2010, ktoré doplnil podaním zo dňa 18. 11. 2010, v zákonom stanovenej odvolacej lehote podľa ust. § 204 ods. 1 O. s. p. Uviedol, že uznesením č. k. 34Cbi/5/2008 zo dňa 17. 04. 2008 Krajský súd v Banskej Bystrici vzájomný návrh žalovaných 1. až 3. zamietol a rozhodol o nepripustení A. O. do konania ako vedľajšej účastníčky na strane žalovaného v 2. rade. V odvolacom konaní Najvyšší súd Slovenskej republiky toto uznesenie zrušil.

Poukázal na to, že žalobca v 1. rade vo vyjadrení k odvolaniu zo dňa 03. 06. 2009 jednoznačnými dôkazmi osvedčil, že vzájomný návrh žalovaných v rade 1. až 3. zo dňa 20. 01. 2009 je bezdôvodným a účelovým procesným úkonom.

Od začatia predmetného konania je zrejmé, že žalobcovia nijakým spôsobom nebránia žalovanému v 2. rade vo výkone vlastníckeho práva ku zdvíhacím zariadeniam. Na preukázanie tejto skutočnosti bola súdu podaním zo dňa 26. 03. 2009 predložená fotokópia písomnej výzvy žalobcu v 2. rade, ktorou opakovane žiadal žalovaného v 2. rade o odvoz predmetných zdvíhacích zariadení. Žalobca v 2. rade po bezvýslednosti predchádzajúcej písomnej výzvy zo dňa 26. 03. 2009 na vlastné náklady v mesiaci jún 2010 premiestnil do výrobného areálu žalovaného v 3. rade zdvíhacie zariadenia ev. č. 120646868 a ev. č. 120646869, ktorých vydanie je predmetom vzájomného návrhu žalovaných v rade 1. až 3. Z uvedených skutočností je zrejmé, že žalovaní podali vzájomný návrh na vydanie označených hnuteľných vecí zo dňa 20. 01. 2009 bez skutkového a právneho dôvodu. Existujú teda relevantné právne dôvody na zamietnutie vzájomného návrhu, pokiaľ nedôjde k jeho späťvzatiu žalovanými v 1. až 3. rade.

Ďalej žalobca v 1. rade namietal, že prvostupňový súd pred vydaním napadnutého rozhodnutia vôbec neskúmal skutkovú a právnu dôvodnosť podaného vzájomného návrhu žalovaných v 1. až 3. rade. Tiež namietal, že pokračovanie konania za bezdôvodnej účasti žalovaných v rade 1. a 2. a vedľajšej účastníčky na strane žalovaného v 2. rade je vzhľadom na nedostatok relevantného právneho dôvodu pre ich ďalšiu účasť v tomto konaní v rozpore so zásadou hospodárnosti konania a vedie len k ďalším neúčelným prieťahom predmetného vindikačného konania trvajúceho viac než 3 roky. Na základe vyššie uvedených skutočností navrhol, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátiť na ďalšie konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako odvolací súd (§ 10 ods. 2 O. s. p.), prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania v zmysle § 214 ods. 2 O. s. p. a dospel k záveru, že je dôvodné.

Žalobu podanou dňa 25. 10. 2007 sa žalobcovia v 1. a 2. rade domáhali vydania hnuteľných veci podľa špecifikácie uvedenej v petite voči žalovaným v 1. a 2. rade spoločne a nerozdielne v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy zo dňa 20. 08. 2007. Uznesením č. k. 34Cbi/5/2008–50 zo dňa 11. 09. 2008 bol do konania na návrh žalobcov na strane žalovaného pribratý ako žalovaný v 3. rade spoločnosť D. – K., s. r. o., areál družstva S. 1, V., IČO: X.

Na pojednávaní konanom dňa 12. 02. 2009 žalobca na základe vyjadrenia žalovaných v 1. a 2. rade, že predmetné nehnuteľnosti odpredali na základe ústnej kúpnej zmluvy tretej osobe, zobral žalobu voči žalovaným 1. a. 2. rade späť z dôvodu nedostatku pasívnej legitimácie a žiadal konanie voči týmto žalovaným zastaviť s poukazom na ust. § 96 ods. 1 O. s. p. (viď. zápisnica z pojednávania č. l. 97).

Prvostupňový súd návrh na späťvzatie žaloby napadnutým uznesením zamietol s odôvodnením, že žalovaní v 1. a 2. rade vyslovili nesúhlas so späťvzatím.

Podľa § 96 ods. 1 O. s. p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Ide o dispozičný úkon účastníka konania, jedná sa o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodlo. Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O. s. p.). Posúdenie dôvodnosti nesúhlasu so späťvzatím návrhu je výlučne vecou úvahy súdu. Nemusí sa jednať len o dôvody a záujmy právne, ale aj závažné etické, morálne, ekonomické a iné motívy závažného charakteru, pre ktoré súd konanie nezastaví.

V spornom prípade žalovaní v 1. a. 2. rade za závažný dôvod považovali podaný vzájomný návrh v tomto sporovom konaní v zmysle § 97 ods. 1 O. s. p. Jedná sa taktiež o prejav dispozičného charakteru, ktorý súd môže vylúčiť na samostatné konanie v prípade, že nie sú splnené podmienky pre spojenie veci (§ 97 ods. 2 O. s. p.) a vec prejednať a rozhodnúť o veci.

Vzhľadom na to, že žalovaní v 1. a 2. rade potvrdili, že hnuteľné veci, ktoré sú predmetom žaloby o vydanie veci, už nie sú v ich vlastníctve v dôsledku právneho úkonu – kúpnej zmluvy, ktorým previedli vlastnícke právo na tretiu osobu a nie sú preto v spore pasívne legitimovaní (č. l. 97), ako aj na námietky odvolateľa, že došlo k vydaniu hnuteľných vecí, požadovaných vo vzájomnom návrhu oprávnenému je prvostupňový súd povinný prehodnotiť dôvodnosť nesúhlasu so späťvzatím žaloby, resp. zistiť akým spôsobom pri zastavení konania voči žalovaným v 1. a 2. rade bude zasiahnuté do ich práv, resp. ako bude znevýhodnené ich postavenie v konaní ako účastníka vzájomného návrhu a opäť rozhodnúť o uplatnenom návrhu v zmysle § 96 ods. 1 O. s. p., keďže meritórne vo veci nebolo rozhodnuté.

Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, napadnuté uznesenie zrušil podľa ustanovenie § 221 ods. 1 a 2 O s. p. a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 645
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O sporných zákonoch rozhodne prezidentka Zuzana Čaputová, uviedol ústavný právnik Marián Gibahttps://www.webnoviny.sk/o-spornych-zakonoch-rozhodne-prezidentka-zuzana-caputova-uviedol-ustavny-pravnik-marian-giba/

Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných ...

Pravidla práce na dohodu se mají do pár let změnit, úpravy čeká i podoba rodičovskéhttps://www.lidovky.cz/domov/pravidla-prace-na-dohodu-se-maji-do-par-let-zmenit-upravy-ceka-i-podoba-rodicovske.A200222_093528_ln_domov_ele

Pravidla práce na dohodu by se měla v Česku nejpozději od srpna 2022 změnit, a to podle ...

Každý třetí muž v Česku čelil týrání. Nový zákon by jim mohl vytvořit azylhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tyrani-domaci-nasili-muzi-zeny-pomoc-novy-zakon.A200218_101628_domaci_rko

Oběti domácího násilí nejsou jenom ženy.

Prehľad zmien vo volebných zákonochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prehlad-zmien-vo-volebnych-zakonoch/447758-clanok.html

Na prvých voľbách do NR SR sa zúčastnilo 75,65 percent voličov, odovzdali dokopy 2.875.458 ...

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: