TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvody pre nezastavenie konania z dôvodu spätvzatia návrhu

12.8. 2012, 21:01 |  najpravo.sk

Posúdenie dôvodnosti nesúhlasu so späťvzatím návrhu je výlučne vecou úvahy súdu. Nemusí sa jednať len o dôvody a záujmy právne, ale aj závažné etické, morálne, ekonomické a iné motívy závažného charakteru, pre ktoré súd konanie nezastaví.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. apríla 2011, sp. zn. 4 Obo 81/2010)

Z odôvodnenia:

Krajský súd napadnutým uznesením návrh žalobcu v 1. rade na zastavenie konania proti žalovaným v 1. a 2. rade, vrátane vedľajšieho účastníka na strane žalovaného v 2. rade zamietol.

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že žalobcovia v 1. a 2. rade sa žalobou domáhali, aby súd uložil žalovaným povinnosť spoločne a nerozdielne vydať žalobcovi v 2. rade hnuteľné veci, ktoré nadobudol od žalobcu v 1. rade na základe kúpnej zmluvy zo dňa 20. augusta 2007.

Žalovaní v 1. až 3. rade podali dňa 28. 01. 2009 vzájomný návrh, ktorým sa domáhali voči žalobcom spoločne a nerozdielne práva na vydanie hnuteľných vecí: zdvíhacie zariadenie ev. č. 120646868 a zdvíhacie zariadenie ev. č. 120646869 žalovanému v 2. rade. Nato žalobca vzal späť žalobu voči žalovaným v 1. a 2. rade a požiadal v tomto smere konanie zastaviť. Žalovaní v 1. až 3. rade so späťvzatím žaloby nesúhlasili, z dôvodu podania ich vzájomného návrhu. Súd považoval túto skutočnosť, preukazujúcu dôvodnosť vysloveného nesúhlasu žalovaných so späťvzatím žaloby za opodstatnenú, a preto späťvzatie žaloby žalobcom v 1. rade zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal žalobca v 1. rade odvolanie dňa 08. 11. 2010, ktoré doplnil podaním zo dňa 18. 11. 2010, v zákonom stanovenej odvolacej lehote podľa ust. § 204 ods. 1 O. s. p. Uviedol, že uznesením č. k. 34Cbi/5/2008 zo dňa 17. 04. 2008 Krajský súd v Banskej Bystrici vzájomný návrh žalovaných 1. až 3. zamietol a rozhodol o nepripustení A. O. do konania ako vedľajšej účastníčky na strane žalovaného v 2. rade. V odvolacom konaní Najvyšší súd Slovenskej republiky toto uznesenie zrušil.

Poukázal na to, že žalobca v 1. rade vo vyjadrení k odvolaniu zo dňa 03. 06. 2009 jednoznačnými dôkazmi osvedčil, že vzájomný návrh žalovaných v rade 1. až 3. zo dňa 20. 01. 2009 je bezdôvodným a účelovým procesným úkonom.

Od začatia predmetného konania je zrejmé, že žalobcovia nijakým spôsobom nebránia žalovanému v 2. rade vo výkone vlastníckeho práva ku zdvíhacím zariadeniam. Na preukázanie tejto skutočnosti bola súdu podaním zo dňa 26. 03. 2009 predložená fotokópia písomnej výzvy žalobcu v 2. rade, ktorou opakovane žiadal žalovaného v 2. rade o odvoz predmetných zdvíhacích zariadení. Žalobca v 2. rade po bezvýslednosti predchádzajúcej písomnej výzvy zo dňa 26. 03. 2009 na vlastné náklady v mesiaci jún 2010 premiestnil do výrobného areálu žalovaného v 3. rade zdvíhacie zariadenia ev. č. 120646868 a ev. č. 120646869, ktorých vydanie je predmetom vzájomného návrhu žalovaných v rade 1. až 3. Z uvedených skutočností je zrejmé, že žalovaní podali vzájomný návrh na vydanie označených hnuteľných vecí zo dňa 20. 01. 2009 bez skutkového a právneho dôvodu. Existujú teda relevantné právne dôvody na zamietnutie vzájomného návrhu, pokiaľ nedôjde k jeho späťvzatiu žalovanými v 1. až 3. rade.

Ďalej žalobca v 1. rade namietal, že prvostupňový súd pred vydaním napadnutého rozhodnutia vôbec neskúmal skutkovú a právnu dôvodnosť podaného vzájomného návrhu žalovaných v 1. až 3. rade. Tiež namietal, že pokračovanie konania za bezdôvodnej účasti žalovaných v rade 1. a 2. a vedľajšej účastníčky na strane žalovaného v 2. rade je vzhľadom na nedostatok relevantného právneho dôvodu pre ich ďalšiu účasť v tomto konaní v rozpore so zásadou hospodárnosti konania a vedie len k ďalším neúčelným prieťahom predmetného vindikačného konania trvajúceho viac než 3 roky. Na základe vyššie uvedených skutočností navrhol, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátiť na ďalšie konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako odvolací súd (§ 10 ods. 2 O. s. p.), prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania v zmysle § 214 ods. 2 O. s. p. a dospel k záveru, že je dôvodné.

Žalobu podanou dňa 25. 10. 2007 sa žalobcovia v 1. a 2. rade domáhali vydania hnuteľných veci podľa špecifikácie uvedenej v petite voči žalovaným v 1. a 2. rade spoločne a nerozdielne v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy zo dňa 20. 08. 2007. Uznesením č. k. 34Cbi/5/2008–50 zo dňa 11. 09. 2008 bol do konania na návrh žalobcov na strane žalovaného pribratý ako žalovaný v 3. rade spoločnosť D. – K., s. r. o., areál družstva S. 1, V., IČO: X.

Na pojednávaní konanom dňa 12. 02. 2009 žalobca na základe vyjadrenia žalovaných v 1. a 2. rade, že predmetné nehnuteľnosti odpredali na základe ústnej kúpnej zmluvy tretej osobe, zobral žalobu voči žalovaným 1. a. 2. rade späť z dôvodu nedostatku pasívnej legitimácie a žiadal konanie voči týmto žalovaným zastaviť s poukazom na ust. § 96 ods. 1 O. s. p. (viď. zápisnica z pojednávania č. l. 97).

Prvostupňový súd návrh na späťvzatie žaloby napadnutým uznesením zamietol s odôvodnením, že žalovaní v 1. a 2. rade vyslovili nesúhlas so späťvzatím.

Podľa § 96 ods. 1 O. s. p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Ide o dispozičný úkon účastníka konania, jedná sa o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodlo. Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O. s. p.). Posúdenie dôvodnosti nesúhlasu so späťvzatím návrhu je výlučne vecou úvahy súdu. Nemusí sa jednať len o dôvody a záujmy právne, ale aj závažné etické, morálne, ekonomické a iné motívy závažného charakteru, pre ktoré súd konanie nezastaví.

V spornom prípade žalovaní v 1. a. 2. rade za závažný dôvod považovali podaný vzájomný návrh v tomto sporovom konaní v zmysle § 97 ods. 1 O. s. p. Jedná sa taktiež o prejav dispozičného charakteru, ktorý súd môže vylúčiť na samostatné konanie v prípade, že nie sú splnené podmienky pre spojenie veci (§ 97 ods. 2 O. s. p.) a vec prejednať a rozhodnúť o veci.

Vzhľadom na to, že žalovaní v 1. a 2. rade potvrdili, že hnuteľné veci, ktoré sú predmetom žaloby o vydanie veci, už nie sú v ich vlastníctve v dôsledku právneho úkonu – kúpnej zmluvy, ktorým previedli vlastnícke právo na tretiu osobu a nie sú preto v spore pasívne legitimovaní (č. l. 97), ako aj na námietky odvolateľa, že došlo k vydaniu hnuteľných vecí, požadovaných vo vzájomnom návrhu oprávnenému je prvostupňový súd povinný prehodnotiť dôvodnosť nesúhlasu so späťvzatím žaloby, resp. zistiť akým spôsobom pri zastavení konania voči žalovaným v 1. a 2. rade bude zasiahnuté do ich práv, resp. ako bude znevýhodnené ich postavenie v konaní ako účastníka vzájomného návrhu a opäť rozhodnúť o uplatnenom návrhu v zmysle § 96 ods. 1 O. s. p., keďže meritórne vo veci nebolo rozhodnuté.

Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, napadnuté uznesenie zrušil podľa ustanovenie § 221 ods. 1 a 2 O s. p. a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 795
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súčasťou verejnej stavby bude musieť byť aj umelecké dielohttps://www.teraz.sk/ekonomika/sucastou-verejnej-stavby-bude-musiet/547787-clanok.html

Nová stavebná legislatíva definuje stavebníka dvoma znakmi – prejavom vôle uskutočňovať ...

Vlani najviac odsúdených malo najvyššie vzdelanie základnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlani-najviac-odsudenych-v-sr-malo-naj/547613-clanok.html

Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2020 nachádzalo 8862 odsúdených osôb a 1657 ...

Bubla: Pracovná skupina sa nateraz nevenuje inštitútu kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/bubla-pracovna-skupina-sa-nateraz-neve/547610-clanok.html

Pracovná skupina vytvorená ku komplexnej novele trestného poriadku sa nateraz nevenuje zmenám v ...

Laciak: O benefite pre kajúcnika rozhoduje v zahraničí zväčša až súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/laciak-o-benefite-pre-kajucnika-rozhod/547606-clanok.html

O eventuálnom benefite pre spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, rozhoduje v zahraničí ...

Kurilovská: Obvinenie je nemožné postaviť na jednej výpovedi kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/kurilovska-obvinenie-nie-je-mozne-po/547601-clanok.html

Rektorka Kurilovská pripomenula, že obvinenie možno vzniesť len vtedy, keď je dostatočne ...

Skončila sa štvrtá zbraňová amnestia, Slováci odovzdali viac ako 1 500 zbraní a desaťtisíce nábojovhttps://www.webnoviny.sk/skoncila-sa-stvrta-zbranova-amnestia-slovaci-odovzdali-viac-ako-1-500-zbrani-a-desattisice-nabojov/

Počas štvrtej zbraňovej amnestie občania odovzdali na útvaroch Policajného zboru (PZ) 1 615 ...

Nové časopisy

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: