TlačPoštaZväčšiZmenši

Zásah do vlastníckych práv odporcu predbežným opatrením

31.5. 2011, 19:38 |  najpravo.sk

Cieľom predbežných opatrení v občianskom súdnom konaní je dočasná úprava pomerov účastníkov konania, obmedzujúca sa na dosiahnutie len predbežných účinkov. Súd pred nariadením predbežného opatrenia by mal venovať zvýšenú pozornosť tomu, či nenakladaním s vecami alebo právami nedochádza k zásahu do vlastníckych práv odporcu nad nevyhnutnú mieru. 

(uznesenie Krajského súdu v Nitre z 31. 7. 2008, sp. zn. 15Cob/132/2008)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Topoľčany napadnutým uznesením návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd odporcovi uložil, aby nenakladal so zhotoveným tovarom, ktorý má ako skladové zásoby na základe Kúpnej zmluvy 061007 B zo dňa 8.10.2007 k tovarovým objednávkam navrhovateľa č.: 701 131, 698 795, 695 961 a 695 952, najmä ich nepredal jednotlivo a ani v celku tretím subjektom, tieto neznehodnotil, nedemontoval alebo iným spôsobom znefunkčnil až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, zamietol.

V dôvodoch svojho rozhodnutia poukázal na návrh navrhovateľa vo veci samej, ktorým sa navrhovateľ domáhal rozhodnutia, že nedošlo k žiadnemu porušeniu zmluvných záväzkov a povinností navrhovateľa vo vzťahu k odporcovi, ktoré by zo strany odporcu právne relevantným spôsobom odôvodňovali jeho požiadavku a snahy o zmenu obsahu a postupu plnenia platných vzájomne uzatvorených zmlúv. Poukázal na to, že navrhovateľ trvá na splnení záväzkov a povinností odporcu s predmetných zmlúv a súčasne sa domáhal aj určenia povinnosti odporcu naďalej dôsledne zabezpečiť plnenie jeho záväzkov zo vzájomných zmlúv najmä z oprávnenej obavy, že pokiaľ zo strany odporcu takéto záväzky a povinnosti nebudú plnené v súlade so zmluvami, vzniknú navrhovateľovi jeho konaním škody a straty značného rozsahu.

Z predložených listinných dôkazov mal súd za preukázané, že účastníci uzavreli kúpnu zmluvu č. 061007 B zo dňa 8.10.2007, na základe ktorej sa zaviazal odporca dodať navrhovateľovi tovar špecifikovaný v objednávkach navrhovateľa č. 701131, 698795, 695961, 695952 s tým, že odporca namontuje navrhovateľovi tovar v termíne určenom v zmluve o montáži podľa rozpisu, ktorý je prílohou zmluvy. Navrhovateľ sa zaviazal zaplatiť zálohovú platbu 20% z ceny objednaných tovarov, pričom doplatok kúpnej ceny vrátane prepravy a montáže bude splatný do štyroch dní pred začiatkom realizácie na základe faktúry vystavenej odporcom. Podľa bodu VI. Zmluvy kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením kúpnej ceny. Podľa zmluvy o montáži, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy zo dňa 8.10.2007, sa odporca zaviazal vykonať dielo v lehote od 3.12.2007 do 21.12.2007. Návrh dodatku ku kúpnej zmluve, ktorý zaslal odporca navrhovateľovi doposiaľ uzavretý nebol. Podľa § 76 ods. 1 písm. e/ môže súd predbežným opatrením uložiť, aby odporca nenakladal s určitými vecami a právami.

V danom prípade navrhovateľ nepreukázal, že sú splnené základné zákonné predpoklady na obmedzenie vlastníckeho práva, teda, že navrhovateľ je vlastníkom vecí, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, keďže sa navrhovateľ stane ich vlastníkom až po zaplatení kúpnej ceny podľa bodu VI. Kúpnej zmluvy zo dňa 8.10.2007. Taktiež sa nejedná ani o vydanie «bezdôvodného» «obohatenia», keďže odporca doposiaľ od zmluvy neodstúpil. Navrhovateľ nepreukázal pripojenými listinnými dôkazmi, že by bol výkon súdneho rozhodnutia ohrozený.

Zo spisu vyplýva, že odporca má snahu riešiť obchodno-právny vzťah uzavretím dodatku ku kúpnej zmluve, pričom dôvody, prečo navrhovateľ dodatok ku kúpnej zmluve nepodpísal spočívajú zrejme na strane navrhovateľa, keďže čas plnenia podľa zmluvy o dodávke montáže už uplynul, je vecou zmluvných strán, aby si dodanie objednaného tovaru doriešili vzájomnou dohodou v písomnej forme, keďže predchádzajúce zmluvy majú písomnú formu.

Nie sú splnené základné zákonné predpoklady pre vydanie predbežného opatrenia a navrhovateľ nepreukázal dôvodnú obavu, že by bol výkon rozhodnutia vo veci samej, ktorým má súd určiť, že zo strany navrhovateľa jeho doterajším postupom nedošlo k žiadnemu porušeniu zmluvných záväzkov a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy 061007 B zo dňa 8.10.2007 a zo zmluvy o montáži zo dňa 8.10.2007, ohrozený, súd preto návrh na vydanie predbežného opatrenia ako nedôvodný zamietol.

Proti uzneseniu podal navrhovateľ odvolanie žiadajúc jeho zrušenie a vyhovenie žalobnému návrhu, resp. toto rozhodnutie aby odvolací súd vrátil súdu 1. stupňa na ďalšie konanie. Podľa názoru odvolateľa, prvostupňový súd nesprávne právne posúdil základné zákonné predpoklady pre vydanie predbežného opatrenia, najmä z hľadiska potreby, aby dočasne boli upravené pomery účastníkovi, ktorých dodržiavania zo strany odporcu sa navrhovateľ domáhal návrhom zo dňa 18.4.2008 z dôvodov a konania na strane odporcu, ktorými navrhovateľ súčasne osvedčoval nebezpečenstvo jemu bezprostredne hroziacej ujmy značného rozsahu v prípade, že zo strany odporcu by jednostranne došlo k rozpusteniu objednávok tretím osobám. Navrhovateľ návrhom na vydanie predbežného opatrenia z dôvodov potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov vzájomných zmluvných vzťahov chcel dosiahnuť, aby veci a práva z týchto zmluvných vzťahov patriace aj jemu, ktorých časť v súlade so zmluvou aj zaplatil, a teda je ich vlastníkom, neboli na základe jednostranného úkonu a dispozície odporcu zmenšené a tým podľa platných zmluvných vzťahov nerealizovateľné.

Odporca v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa žiadal napadnuté uznesenie potvrdiť uvádzajúc, že právne pomery účastníkov sú dostatočne upravené existujúcimi zmluvami. Neexistuje žiaden dôvod zakladajúci nevyhnutnú potrebu dočasnej úpravy právnych pomerov účastníkov. Zdôraznil, že v prípade oznámenia navrhovateľa o stavebnej pripravenosti odporca tovar navrhovateľovi dodá do miesta plnenia.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1 OSP, bez nariadenia odvolacieho pojednávania v súlade s ustanovením § 214 ods. 2 písm. c/ OSP a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa nie je dôvodné.

Z predloženého spisu odvolací súd zistil, že navrhovateľ spolu s návrhom na vydanie predbežného opatrenia podal aj návrh na rozhodnutie o neporušení zmluvných záväzkov a povinností kupujúceho a na ďalšie zabezpečenie plnenia dohodnutých zmluvných záväzkov a povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy a zmluvy o montáži. Odvolací súd z obsahu spisu ďalej zistil, že odporca ako zhotoviteľ sa v Zmluve o montáži zo dňa 8.10.2007 zaviazal vykonať dielo v lehote od 3.12. do 21.12.2007. Tento záväzok bol okrem iného podmienený aj tým, že objednávateľ je stavebne pripravený na vykonanie diela a poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť.

Odporca svoj záväzok dodať dielo v dohodnutej lehote nemohol splniť, keďže navrhovateľ mu neposkytol potrebnú súčinnosť; nebol stavebne pripravený na vykonanie diela.

Podľa § 76 ods. 1 písm. e/ OSP, predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami.

Podľa § 102 ods. 1 OSP, ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľmi ťažkosťami, súd na návrh neodkladne vydá predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Cieľom predbežných opatrení v občianskom súdnom konaní je dočasná úprava pomerov účastníkov konania, obmedzujúca sa na dosiahnutie len predbežných účinkov. Súd pred nariadením predbežného opatrenia by mal venovať zvýšenú pozornosť tomu, či nenakladaním s vecami alebo právami nedochádza k zásahu do vlastníckych práv odporcu nad nevyhnutnú mieru.

Navrhovateľ v návrhu žiadal zakázať odporcovi nakladať so zhotoveným tovarom, ktorý bol predmetom záväzkového vzťahu účastníkov konania. Podľa bodu VI. Kúpnej zmluvy zo dňa 8.10.2007 navrhovateľ ako kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až zaplatením kúpnej ceny.

Podľa názoru odvolacieho súdu navrhovateľ nepreukázal dôvodnosť návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Nariadenie predbežného opatrenia je opodstatnené len vtedy, ak právne vzťahy medzi účastníkmi vyžadujú dočasnú úpravu. Z charakteru tohto právneho inštitútu vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, alebo osvedčenie o nebezpečenstve bezprostrednej ujmy.

Z obsahu spisu je nepochybné, že v danej veci nie sú osvedčené základné skutočnosti potrebné pre záver, že tu existuje nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy. Navrhovateľ sám v návrhu uviedol, že nebol stavebne pripravený na vykonanie diela; je teda nepochybné, že odporca nemohol splniť záväzok vykonať dielo v dohodnutej lehote. Rovnako je nepochybné, že navrhovateľ nezaplatil celú cenu diela, preto nemôže ani byť vlastníkom všetkého zhotoveného tovaru, na ktorý sa má predbežné opatrenie vzťahovať.

Zásah súdu do vlastníckych práv odporcu a jeho obmedzenie v nakladaní s tovarom, by v prejednávanej veci nebolo dôvodné. Preto odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 OSP ako vecne správne potvrdil. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1297
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Hľadá sa Čižnárov náhradníkhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/559152-hlada-sa-ciznarov-nahradnik/

Parlament by mal začať proces výberu nástupcu dosluhujúceho generálneho prokurátora Jaromíra ...

Kolíková: Predsedu ŠTS by som si mohla vybrať z terajších kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-mohla-by-som-si-vybrat-pred/484487-clanok.html

Vo výberovom konaní na post predsedu Špecializovaného trestného súdu získal najviac bodov ...

Kyselica sa chce venovať najmä zákonom v gescii rezortu spravodlivostihttps://www.teraz.sk/slovensko/kyselica-sa-chce-v-nrsr-venovat-zakono/484404-clanok.html

Lukáš Kyselica chce ako poslanec parlamentu za OĽANO presadzovať legislatívu, ktorá je v ...

Na rezorte spravodlivosti vyberajú predsedu ŠTShttps://www.teraz.sk/slovensko/na-rezorte-spravodlivosti-vyberaju-pred/484401-clanok.html

Do výberového konania sa prihlásili sudcovia ŠTS Michal Truban, Ján Hrubala a Ján Buvala.

Verejné vypočutie kandidátov na sudcu ÚS má byť 10. septembrahttps://www.teraz.sk/slovensko/verejne-vypocutie-kandidatov-na-sudcu/484347-clanok.html

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátov.

Európska prokuratúra bude dozerať na eurofondy a podvody s DPHhttps://www.teraz.sk/slovensko/europska-prokuratura-bude-dozerat-na/484241-clanok.html

Európska prokuratúra bude nezávislým orgánom EÚ, zodpovedným za vyšetrovanie trestných ...

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: