TlačPoštaZväčšiZmenši

Zásah do vlastníckych práv odporcu predbežným opatrením

31.5. 2011, 19:38 |  najpravo.sk

Cieľom predbežných opatrení v občianskom súdnom konaní je dočasná úprava pomerov účastníkov konania, obmedzujúca sa na dosiahnutie len predbežných účinkov. Súd pred nariadením predbežného opatrenia by mal venovať zvýšenú pozornosť tomu, či nenakladaním s vecami alebo právami nedochádza k zásahu do vlastníckych práv odporcu nad nevyhnutnú mieru. 

(uznesenie Krajského súdu v Nitre z 31. 7. 2008, sp. zn. 15Cob/132/2008)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Topoľčany napadnutým uznesením návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd odporcovi uložil, aby nenakladal so zhotoveným tovarom, ktorý má ako skladové zásoby na základe Kúpnej zmluvy 061007 B zo dňa 8.10.2007 k tovarovým objednávkam navrhovateľa č.: 701 131, 698 795, 695 961 a 695 952, najmä ich nepredal jednotlivo a ani v celku tretím subjektom, tieto neznehodnotil, nedemontoval alebo iným spôsobom znefunkčnil až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, zamietol.

V dôvodoch svojho rozhodnutia poukázal na návrh navrhovateľa vo veci samej, ktorým sa navrhovateľ domáhal rozhodnutia, že nedošlo k žiadnemu porušeniu zmluvných záväzkov a povinností navrhovateľa vo vzťahu k odporcovi, ktoré by zo strany odporcu právne relevantným spôsobom odôvodňovali jeho požiadavku a snahy o zmenu obsahu a postupu plnenia platných vzájomne uzatvorených zmlúv. Poukázal na to, že navrhovateľ trvá na splnení záväzkov a povinností odporcu s predmetných zmlúv a súčasne sa domáhal aj určenia povinnosti odporcu naďalej dôsledne zabezpečiť plnenie jeho záväzkov zo vzájomných zmlúv najmä z oprávnenej obavy, že pokiaľ zo strany odporcu takéto záväzky a povinnosti nebudú plnené v súlade so zmluvami, vzniknú navrhovateľovi jeho konaním škody a straty značného rozsahu.

Z predložených listinných dôkazov mal súd za preukázané, že účastníci uzavreli kúpnu zmluvu č. 061007 B zo dňa 8.10.2007, na základe ktorej sa zaviazal odporca dodať navrhovateľovi tovar špecifikovaný v objednávkach navrhovateľa č. 701131, 698795, 695961, 695952 s tým, že odporca namontuje navrhovateľovi tovar v termíne určenom v zmluve o montáži podľa rozpisu, ktorý je prílohou zmluvy. Navrhovateľ sa zaviazal zaplatiť zálohovú platbu 20% z ceny objednaných tovarov, pričom doplatok kúpnej ceny vrátane prepravy a montáže bude splatný do štyroch dní pred začiatkom realizácie na základe faktúry vystavenej odporcom. Podľa bodu VI. Zmluvy kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením kúpnej ceny. Podľa zmluvy o montáži, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy zo dňa 8.10.2007, sa odporca zaviazal vykonať dielo v lehote od 3.12.2007 do 21.12.2007. Návrh dodatku ku kúpnej zmluve, ktorý zaslal odporca navrhovateľovi doposiaľ uzavretý nebol. Podľa § 76 ods. 1 písm. e/ môže súd predbežným opatrením uložiť, aby odporca nenakladal s určitými vecami a právami.

V danom prípade navrhovateľ nepreukázal, že sú splnené základné zákonné predpoklady na obmedzenie vlastníckeho práva, teda, že navrhovateľ je vlastníkom vecí, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, keďže sa navrhovateľ stane ich vlastníkom až po zaplatení kúpnej ceny podľa bodu VI. Kúpnej zmluvy zo dňa 8.10.2007. Taktiež sa nejedná ani o vydanie «bezdôvodného» «obohatenia», keďže odporca doposiaľ od zmluvy neodstúpil. Navrhovateľ nepreukázal pripojenými listinnými dôkazmi, že by bol výkon súdneho rozhodnutia ohrozený.

Zo spisu vyplýva, že odporca má snahu riešiť obchodno-právny vzťah uzavretím dodatku ku kúpnej zmluve, pričom dôvody, prečo navrhovateľ dodatok ku kúpnej zmluve nepodpísal spočívajú zrejme na strane navrhovateľa, keďže čas plnenia podľa zmluvy o dodávke montáže už uplynul, je vecou zmluvných strán, aby si dodanie objednaného tovaru doriešili vzájomnou dohodou v písomnej forme, keďže predchádzajúce zmluvy majú písomnú formu.

Nie sú splnené základné zákonné predpoklady pre vydanie predbežného opatrenia a navrhovateľ nepreukázal dôvodnú obavu, že by bol výkon rozhodnutia vo veci samej, ktorým má súd určiť, že zo strany navrhovateľa jeho doterajším postupom nedošlo k žiadnemu porušeniu zmluvných záväzkov a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy 061007 B zo dňa 8.10.2007 a zo zmluvy o montáži zo dňa 8.10.2007, ohrozený, súd preto návrh na vydanie predbežného opatrenia ako nedôvodný zamietol.

Proti uzneseniu podal navrhovateľ odvolanie žiadajúc jeho zrušenie a vyhovenie žalobnému návrhu, resp. toto rozhodnutie aby odvolací súd vrátil súdu 1. stupňa na ďalšie konanie. Podľa názoru odvolateľa, prvostupňový súd nesprávne právne posúdil základné zákonné predpoklady pre vydanie predbežného opatrenia, najmä z hľadiska potreby, aby dočasne boli upravené pomery účastníkovi, ktorých dodržiavania zo strany odporcu sa navrhovateľ domáhal návrhom zo dňa 18.4.2008 z dôvodov a konania na strane odporcu, ktorými navrhovateľ súčasne osvedčoval nebezpečenstvo jemu bezprostredne hroziacej ujmy značného rozsahu v prípade, že zo strany odporcu by jednostranne došlo k rozpusteniu objednávok tretím osobám. Navrhovateľ návrhom na vydanie predbežného opatrenia z dôvodov potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov vzájomných zmluvných vzťahov chcel dosiahnuť, aby veci a práva z týchto zmluvných vzťahov patriace aj jemu, ktorých časť v súlade so zmluvou aj zaplatil, a teda je ich vlastníkom, neboli na základe jednostranného úkonu a dispozície odporcu zmenšené a tým podľa platných zmluvných vzťahov nerealizovateľné.

Odporca v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa žiadal napadnuté uznesenie potvrdiť uvádzajúc, že právne pomery účastníkov sú dostatočne upravené existujúcimi zmluvami. Neexistuje žiaden dôvod zakladajúci nevyhnutnú potrebu dočasnej úpravy právnych pomerov účastníkov. Zdôraznil, že v prípade oznámenia navrhovateľa o stavebnej pripravenosti odporca tovar navrhovateľovi dodá do miesta plnenia.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1 OSP, bez nariadenia odvolacieho pojednávania v súlade s ustanovením § 214 ods. 2 písm. c/ OSP a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa nie je dôvodné.

Z predloženého spisu odvolací súd zistil, že navrhovateľ spolu s návrhom na vydanie predbežného opatrenia podal aj návrh na rozhodnutie o neporušení zmluvných záväzkov a povinností kupujúceho a na ďalšie zabezpečenie plnenia dohodnutých zmluvných záväzkov a povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy a zmluvy o montáži. Odvolací súd z obsahu spisu ďalej zistil, že odporca ako zhotoviteľ sa v Zmluve o montáži zo dňa 8.10.2007 zaviazal vykonať dielo v lehote od 3.12. do 21.12.2007. Tento záväzok bol okrem iného podmienený aj tým, že objednávateľ je stavebne pripravený na vykonanie diela a poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť.

Odporca svoj záväzok dodať dielo v dohodnutej lehote nemohol splniť, keďže navrhovateľ mu neposkytol potrebnú súčinnosť; nebol stavebne pripravený na vykonanie diela.

Podľa § 76 ods. 1 písm. e/ OSP, predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami.

Podľa § 102 ods. 1 OSP, ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľmi ťažkosťami, súd na návrh neodkladne vydá predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Cieľom predbežných opatrení v občianskom súdnom konaní je dočasná úprava pomerov účastníkov konania, obmedzujúca sa na dosiahnutie len predbežných účinkov. Súd pred nariadením predbežného opatrenia by mal venovať zvýšenú pozornosť tomu, či nenakladaním s vecami alebo právami nedochádza k zásahu do vlastníckych práv odporcu nad nevyhnutnú mieru.

Navrhovateľ v návrhu žiadal zakázať odporcovi nakladať so zhotoveným tovarom, ktorý bol predmetom záväzkového vzťahu účastníkov konania. Podľa bodu VI. Kúpnej zmluvy zo dňa 8.10.2007 navrhovateľ ako kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až zaplatením kúpnej ceny.

Podľa názoru odvolacieho súdu navrhovateľ nepreukázal dôvodnosť návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Nariadenie predbežného opatrenia je opodstatnené len vtedy, ak právne vzťahy medzi účastníkmi vyžadujú dočasnú úpravu. Z charakteru tohto právneho inštitútu vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, alebo osvedčenie o nebezpečenstve bezprostrednej ujmy.

Z obsahu spisu je nepochybné, že v danej veci nie sú osvedčené základné skutočnosti potrebné pre záver, že tu existuje nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy. Navrhovateľ sám v návrhu uviedol, že nebol stavebne pripravený na vykonanie diela; je teda nepochybné, že odporca nemohol splniť záväzok vykonať dielo v dohodnutej lehote. Rovnako je nepochybné, že navrhovateľ nezaplatil celú cenu diela, preto nemôže ani byť vlastníkom všetkého zhotoveného tovaru, na ktorý sa má predbežné opatrenie vzťahovať.

Zásah súdu do vlastníckych práv odporcu a jeho obmedzenie v nakladaní s tovarom, by v prejednávanej veci nebolo dôvodné. Preto odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 OSP ako vecne správne potvrdil. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1242
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky, dajú sa však rozpoznaťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/najcastejsie-sa-falsuju-50-eurove-b/442534-clanok.html

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1309 kusov falzifikátov ...

Hromadné žaloby jen u spotřebitelských sporů. Justice osekala návrh zákonahttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hromadna-zaloba-ministerstvo-spravedlnosti-spotrebitelsky-spor-justice-navrh-zakon.A200124_140240_domaci_pmk

Ministerstvo spravedlnosti zúžilo návrh zákona o hromadném soudním řízení.

Poslanci podpořili, aby dva či tři lidé mohli sdílet jedno pracovní místohttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sdilena-pracovni-mista-zakon-snemovna-malacova.A200124_123636_domaci_kop

Zavedení sdílených pracovních míst podpořili v pátek při prvním čtení novely zákoníku ...

Čentéš mal byť generálnym prokurátorom. Skúsi to znovu?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539840-centes-o-zmene-volby-generalneho-prokuratora/

Ako si predstavuje reformu prokuratúry, prečo považuje český systém štátneho zastupiteľstva ...

Organizácia Via Iuris chce prísnejšie pravidlá pre ústavné zmenyhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-via-iuris-chce-prisnejsie/442393-clanok.html

Vylúčenie skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zmien ústavy považuje neziskovka ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: