TlačPoštaZväčšiZmenši

Obligatórne a fakultatívne prerušenie konania

21.11. 2011, 20:50 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 109 ods. 2 OSP upravuje situácie, kedy súd na základe vlastnej úvahy môže rozhodnúť o prerušení konania, ak vzniknú v konaní určité prekážky. Na rozdiel od ustanovenia § 109 ods. 1 OSP, ktorý taxatívne vymenúva prekážky konania, v prípade ktorých je súd povinný konanie prerušiť, ustanovenie ods. 2 vymenúva prekážky, kedy je posúdenie opodstatnenosti prerušenia konania ponechané na úvahu konajúceho súdu. To znamená, že je len na úvahe súdu, či v prípade vzniku určitej zákonom vymedzenej prekážky konania, toto preruší, alebo bude v konaní ďalej pokračovať.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. 11. 2011, sp. zn. 1Sžr/42/2011)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením Krajský súd v Žiline (ďalej len krajský súd) nevyhovel návrhu žalobcu (13.01.2011) na prerušenie konania z dôvodu podľa § 109 ods. 2 písm. c/ OSP o preskúmaní rozhodnutia žalovaného č. j. 2010/00447/CHO zo dňa 19.5.2010, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Liptovskom Mikuláši č. OLÚ 10/00047 - 4RJ zo dňa 4.3.2010 v ktorom uznal žalobcu vinným zo spáchania priestupku na úseku lesného hospodárstva podľa § 63 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch), za čo mu podľa §11 ods. 1 písm. b/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 63 ods. 5 zákona o lesoch bola uložená pokuta vo výške 2000 EUR. Zároveň mu bola uložená povinnosť zaplatiť trovy spojené s prejednaním priestupku vo výške 16 EUR.

Krajský súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v správnom súdnictve súdy preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy podľa skutkového stavu ku dňu vydania rozhodnutia a rovnako aj v právnych otázkach je rozhodujúci stav platného práva v dobe vydania napadnutého rozhodnutia. Vyriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré žalobca podľa napadnutého rozhodnutia neoprávnene používal, zriadením vecného bremena, rieši právne pomery žalobcu odo dňa právoplatného rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu, po tom čo eventuálne bude súdom rozhodnuté o zriadení vecného bremena. Ide teda o zmenu skutkového stavu, ktorá pre súd v rámci rozhodovania o žalobe na preskúmanie zákonnosti a postupu žalovaného nie je relevantná ani v prípade, ak Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozhodne o zriadení vecného bremena. Dodal, že má za to, že v rámci prebiehajúceho konania vedeného na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 21S/67/2010 skutočnosti, na ktoré poukazuje žalobca v návrhu na prerušenie konania neriešia vzniknutú situáciu v prebiehajúcom konaní a ani pod ich vplyvom nevzniká potreba prerušenia konania do skončenia konania vedenom na Okresnom súdu v Liptovskom Mikuláši pod sp. zn. 7C/286/2010.

Na základe uvedených skutočností krajský súd dospel k záveru, že neboli splnené podmienky na prerušenie konania podľa § 109 ods. 2 písm. c/ OSP a návrh žalobcu o prerušenie konania ako nedôvodný zamietol.

Včas podaným odvolaním sa žalobca domáhal, aby odvolací súd uznesenie krajského súdu zmenil a návrhu na prerušenie konania vyhovel. Uviedol, že napadnuté uznesenie považuje za nesprávne z dôvodov v zmysle § 205 ods. 2 písm. d/ OSP, súd 1. stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a v zmysle § 205 ods. 2 písm. f/ OSP, rozhodnutie súdu 1. stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. O prerušenie konania žiadal z dôvodu, že na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši je vedené konanie o zriadenie vecného bremena, kde sa rieši otázka sporného vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam tvoriacim predmet sporu a otázka vecného bremena, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie krajského súdu. Žalobca má za to, že prerušenie konania je dôvodné a v prípade jeho úspechu v konaní vedenom na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši o zriadenie vecného bremena, bude preukázaná aj jeho dobromyseľnosť ohľadne výkonu domnelého vlastníckeho práva, a táto skutočnosť môže mať podstatný vplyv na priebeh sporu vedenom na krajskom súde.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal napadnuté uznesenie v rozsahu dôvodov uvedených v odvolaní (§ 212 ods. 1 OSP) a dospel jednomyseľne (§ 3 zák. č. 757/2004 Z.z.) k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť.

Podľa § 109 ods. 2 OSP pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak

a) sa účastník nemôže konania zúčastniť pre prekážku trvalejšej povahy alebo preto,

že jeho pobyt nie je známy;

b) zákonný zástupca účastníka zomrel alebo stratil spôsobilosť konať pred súdom;

c) prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet.

Ustanovenie § 109 ods. 2 OSP upravuje situácie, kedy súd na základe vlastnej úvahy môže rozhodnúť o prerušení konania, ak vzniknú v konaní určité prekážky. Na rozdiel od ustanovenia § 109 ods. 1 OSP, ktorý taxatívne vymenúva prekážky konania, v prípade ktorých je súd povinný konanie prerušiť, ustanovenie ods. 2 vymenúva prekážky, kedy je posúdenie opodstatnenosti prerušenia konania ponechané na úvahu konajúceho súdu. To znamená, že je len na úvahe súdu, či v prípade vzniku určitej zákonom vymedzenej prekážky konania, toto preruší, alebo bude v konaní ďalej pokračovať. V predmetnej právnej veci krajský súd náležitým spôsobom odôvodnil, prečo nevidel dôvod pre prerušenie konania podľa § 109 ods. 2 písm. c/ OSP a preto odvolací súd v tomto štádiu konania jeho záver rešpektoval a rozhodol podľa § 219 OSP tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

S obdobným právnym názorom je vydané uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžo/272/2009 z 08. septembra 2009 a konajúci senát Najvyššieho súdu nezistil dôvody, prečo by sa s touto skoršou judikatúrou nemal stotožniť.

Pretože žalobca v odvolacom konaní nebol úspešný, súd mu náhradu trov odvolacieho konania v zmysle § 250k ods. 1 v spojení s § 246c a § 224 ods. 1 OSP nepriznal. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 531
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šanta: Chcem veriť, že poslanci nového šéfa prokuratúry ešte nevybralihttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/559550-santa-chcem-verit-ze-poslanci-noveho-sefa-prokuratury-este-nevybrali/

Bol jedným z prvých, ktorí sa spomínali medzi kandidátmi na nového generálneho prokurátora.

ZOJ vyzýva Kolíkovú upraviť legislatívny proces dôležitosti reformyhttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-vyzyva-kolikovu-upravit-proces-d/485503-clanok.html

ZOJ tvrdí, že v predstavených návrhoch sú viaceré veci nejasné a nedostatočne precizované, ...

Kto je sudca Ján Hrubala?https://video.sme.sk/c/22463145/kto-je-sudca-jan-hrubala.html

Do motivačného listu napísal veľkým ZMENA.

O novej väznici v Rim. Sobote sa hovorí už dlho. Výstavby by sa chceli chopiť dvaja záujemcoviahttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/podnikanie-ekonomika/o-novej-vaznici-v-rim-sobote-sa-hovori-uz-dlho-vystavby-by-sa-chceli-chopit-dvaja-zaujemcovia/

O novej väznici na Sabovej sa hovorí už dlho. Najnovšie mala vplyv na priebeh verejného ...

Vodiči pozor! Toto sú nové dopravné značky. Nenechajte sa nimi zaskočiťhttps://auto.pravda.sk/doprava/clanok/559353-vodici-pozor-toto-su-nove-znacky-nenechajte-sa-zaskocit/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightbox

V poslednom období pribudli na cestách dopravné značky, na aké sme neboli zvyknutí.

M. Kolíková vymenovala J. Hrubalu za predsedu ŠTShttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-vymenovala-j-hrubalu-za-p/485143-clanok.html

Vo výberovom konaní na post predsedu ŠTS boli v pondelok (3. 8.) úspešní traja kandidáti.

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: