Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
Predplatné
Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodnutie o neodkladnom opatrení ako rozhodnutie vo veci samej

najpravo.sk • 30.10. 2017, 18:03

Rozhodnutie o neodkladnom opatrení má povahu rozhodnutia vo veci samej vtedy, ak samotné neodkladné opatrenie konzumuje vec samu. Taká situácia môže nastať v prípade návrhov na nariadenie neodkladného opatrenia podaných po skončení konania (pri splnení podmienok § 325 ods. 1 C. s. p.). Rovnako v prípade návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia pred začatím konania, na ktoré nenadväzuje žaloba podľa § 336 ods. 1 C. s. p., konanie končí rozhodnutím o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a konzumuje vec samu. O rozhodnutie, ktorým sa konanie končí, by išlo aj v prípade, že súd musel vec skončiť procesne (pre existenciu prekážky vecného prejednania odôvodňujúcej zastavenie konania alebo odmietnutie podania) bez toho, aby vec prejednal.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. januára 2017, sp. zn. 5Obdo/76/2016)

Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Trnave uznesením z 12. októbra 2016 č. k. 31Cob/106/2016-121 zmenil odvolaním žalobcu napadnuté uznesenie Okresného súdu Piešťany č. k. 4Cb/102/2016-96 zo dňa 28. 06. 2016 tak, že žalovanému uložil povinnosť strpieť (umožniť) žalobcovi právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami všetkého druhu cez parcelu „C evidovanú na katastrálnej mape ako pare. č. X. o výmere 14 400 m2, zastavané plochy a nádvoria v kat. území V., vo vlastníctve žalovaného, zapísané na LV č. X. Okresného úradu P., katastrálny odbor pre katastrálne územie V., a to v rozsahu podľa geometrického plánu č. 182/2016 vypracovaného geodetickou kanceláriou Roman Klčo zo dňa 13. 05. 2016 úradne overeného Okresným úradom P., katastrálnym odborom dňa 14. 06. 2016 pod č. 431/16, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

2. V odôvodnení tohto rozhodnutia uviedol, že pri posudzovaní dôvodnosti návrhu na vydanie neodkladného opatrenia sa, na rozdiel od súdu prvej inštancie, ktorý svoje rozhodnutie nie náležitým spôsobom odôvodnil, zaoberal otázkou, či sú splnené podmienky pre jeho nariadenie, a to osvedčenie dôvodnosti nariadenia neodkladného opatrenia, ako aj vznik bezprostredne hroziacej ujmy, ktoré musia byť splnené kumulatívne. Odvolací súd dospel k záveru, že tieto podmienky sú v danom prípade naplnené. Z dikcie zákona vyplýva, že dočasná úprava musí byť naliehavá, potrebná a musí byť odôvodnená individuálnymi okolnosťami prípadu. Potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkovi osvedčená vtedy, ak okrem osvedčenia existencie právnych vzťahov medzi účastníkmi je osvedčené aj ohrozovanie alebo porušenie konkrétneho práva žalobcu, ktorému je možné do rozhodnutia vo veci samej poskytnúť ochranu pred neodkladným opatrením. Pod potrebou dočasnej úpravy treba rozumieť taký stav vo vzťahu účastníkov, ktorí neznesie odklad. Odvolací súd mal za to, že vydanie neodkladného opatrenia nezasiahne do majetkových a vlastníckych práv žalovaného, ani sa mu žiadnym spôsobom nezamedzí v podnikateľskej činnosti a nariadením neodkladného opatrenia sa mu neprimerane neobmedzia jeho práva, pričom vo vzťahu k žalobcovi vydaním tohto neodkladného opatrenia budú dočasne upravené pomery účastníkov, a tiež sa zamedzí nebezpečenstvu vzniku bezprostredne hroziacej ujmy, ktorá by mohla vzniknúť žalobcovi. Odvolací súd uzavrel, že žalobca osvedčil nárok na vydanie neodkladného opatrenia, a preto napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie postupom podľa § 388 C. s. p. zmenil a návrhu vyhovel.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2823

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: