TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodnutie o neodkladnom opatrení ako rozhodnutie vo veci samej

30.10. 2017, 17:51 |  najpravo.sk

Rozhodnutie o neodkladnom opatrení má povahu rozhodnutia vo veci samej vtedy, ak samotné neodkladné opatrenie konzumuje vec samu. Taká situácia môže nastať v prípade návrhov na nariadenie neodkladného opatrenia podaných po skončení konania (pri splnení podmienok § 325 ods. 1 CSP). Rovnako v prípade návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia pred začatím konania, na ktoré nenadväzuje žaloba podľa § 336 ods. 1 CSP, konanie končí rozhodnutím o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a konzumuje vec samu. O rozhodnutie, ktorým sa konanie končí, by išlo aj v prípade, že súd musel vec skončiť procesne (pre existenciu prekážky vecného prejednania odôvodňujúcej zastavenie konania alebo odmietnutie podania) bez toho, aby vec prejednal.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. júna 2017, sp. zn.  8Cdo/83/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava I uznesením zo 4. novembra 2016 sp.zn. 18 C 103/2016 nariadil neodkladné opatrenie, ktorým žalovanému uložil, aby sa v areáli D., nachádzajúcej sa na C. (ďalej len „Výcvikový priestor“), zdržal vykonávania streleckej prípravy všetkých zložiek Policajného zboru Slovenskej republiky, najmä N. Q. Útvaru osobitného určenia Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej. V odôvodnení uznesenia súd prvej inštancie uviedol, že v danom prípade sú splnené zákonné predpoklady pre nariadenie neodkladného opatrenia. Vychádzajúc zo skutkového stavu veci a predložených dôkazných prostriedkov súd prvej inštancie dospel k záveru, že prevádzkovaním Výcvikového priestoru pre účely streleckej prípravy zložiek Policajného zboru Slovenskej republiky je možné reálne predpokladať, že dochádza alebo môže dôjsť k neoprávneným zásahom do osobnostných práv žalobcu. V tejto súvislosti súd prvej inštancie poukázal na zásadu nadradenosti ľudskej bytosti nad záujmami spoločnosti vyplývajúcu z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa ktorého štát môže vstupovať do osobnostných práv iba v prípade, ak je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných. V prejednávanej veci súd prvej inštancie nemal za preukázané, že by výkon štátnej moci a správy bolo možné subsumovať pod niektorú z uvedených výnimiek, a preto považoval nariadenie neodkladného opatrenia za opodstatnené.

2. Krajský súd v Bratislave na odvolanie žalovaného uznesením z 21. decembra 2016 sp.zn. 14 Co 458/2016-56 uznesenie súdu prvej inštancie zo 4. novembra 2016 sp.zn. 18 C 103/2016 zmenil tak, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Odvolací súd vytkol súdu prvej inštancie, že pri rozhodovaní o návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia mal dôsledne zvažovať otázku, či existuje potreba bezodkladne upraviť pomery medzi žalobcom a žalovaným. Odvolací súd sa stotožnil s námietkou žalovaného, že súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého uznesenia neposkytol na túto otázku odpoveď, keďže ju dôsledne nevyhodnotil a neuviedol k nej jasné, logické a presvedčivé zdôvodnenie. Odvolací súd zároveň uviedol, že v prípade akceptovania právneho názoru súdu prvej inštancie, že „vždy platí zásada nadradenosti ľudskej bytosti nad záujmami spoločnosti“, by došlo k popretiu práva ostatných občanov Slovenskej republiky na poskytnutie včasnej a efektívnej ochrany ich osobnostných práv zo strany štátu v prípade ich vážneho porušovania tretími subjektmi (napr. útoky na život a zdravie). Odvolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia zdôraznil, že súd prvej inštancie pri rozhodovaní nezobral do úvahy skutočnosť, že žalovaný počas obdobia využívania Výcvikového priestoru prijal množstvo opatrení na zmiernenie dopadov vykonávaných streleckých výcvikov príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky na obyvateľov W.. Na doplnenie odvolací súd taktiež zdôraznil, že súd prvej inštancie oprel svoje rozhodnutie iba o dôkazy, ktoré zjavne nepreukazovali skutočnú situáciu vo Výcvikovom priestore a ani možné dopady prebiehajúcich výcvikov na obyvateľov W.. Na základe uvedeného odvolací súd dospel k záveru, že v danej veci nebol splnený zákonný predpoklad na nariadenie neodkladného opatrenia v zmysle § 325 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), a to bezodkladne upraviť pomery strán sporu.

3. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca 9. februára 2017 dovolanie. Žiadal, aby dovolací súd napadnuté uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie. Alternatívne žiadal, aby dovolací súd napadnuté uznesenie odvolacieho súdu zmenil tak, že ukladá žalovanému, aby vo Výcvikovom priestore zastavil vykonávanie streleckej prípravy všetkých zložiek Policajného zboru Slovenskej republiky, najmä N. Q. Útvaru osobitného určenia Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej. Dovolanie odôvodnil poukazom na § 420 písm. f/ CSP tvrdiac, že nesprávnym procesným postupom odvolacieho súdu, ktorý žalobcovi neumožnil vyjadriť sa k odvolaniu žalovaného z 23. novembra 2016 voči uzneseniu súdu prvej inštancie zo 4. novembra 2016 sp.zn. 18 C 103/2016, na obsahu ktorého odvolací súd založil svoje rozhodnutie a v dôsledku ktorého zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, pričom sa nevysporiadal s ostatnými dôkazmi predloženými žalobcom, bolo znemožnené uskutočňovanie procesných práv žalobcu v takej miere, že tým bolo porušené právo žalobcu na spravodlivý proces a došlo k odopretiu prístupu k spravodlivosti. Žalobca v tejto súvislosti poukázal na porušenie princípu kontradiktórnosti konania, pretože nemal možnosť vyvrátiť, resp. spochybniť tvrdenia žalovaného uvedené v jeho odvolaní za účelom, aby tvrdenia žalovaného neovplyvnili názor odvolacieho súdu. Žalobca je toho názoru, že konajúci súd je povinný doručovať protistrane len také procesné podania, ktoré sú spôsobilé ovplyvniť rozhodnutie súdu, pričom žalobca odvolanie žalovaného za takéto podanie považuje.

4. Žalovaný vo vyjadrení k dovolaniu navrhol dovolanie ako neprípustné odmietnuť.

5. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací (§ 35 CSP) po zistení, že dovolanie podala v stanovenej lehote (§ 427 ods. 1 CSP) strana sporu, v ktorej neprospech bolo napadnuté rozhodnutie vydané (§ 424 CSP), zastúpená advokátom (§ 429 ods. 1 CSP), bez nariadenia pojednávania (§ 443 CSP) dospel k záveru, že dovolanie treba odmietnuť. Stručné odôvodnenie (§ 451 ods. 3 veta prvá CSP) rozhodnutia dovolacieho súdu je uvedené v nasledovných bodoch.

6. Podľa § 420 písm. f/ CSP dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

7. Dovolací súd skúmal, či prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení je daná podľa § 420 písm. f/ CSP a dospel k záveru, že v danom prípade prípustnosť dovolania podľa § 420 písm. f/ CSP nie je daná.

8. Porušením práva na spravodlivý proces treba rozumieť taký závadný postup súdu, ktorý by mal za následok znemožnenie realizácie tých procesných práv strany, ktoré jej poskytuje CSP. Teda ak by súd postupoval v konaní v rozpore so zákonom, prípadne s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom by strane znemožnil realizáciu jej patriacich procesných práv. Právo na spravodlivý proces však neznamená, aby bola strana v konaní úspešná, t.j. aby sa v súlade s jej požiadavkami a právnym názorom vyhovelo návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.

9. Podľa § 373 ods. 3 CSP odvolanie doručí súd prvej inštancie ostatným subjektom, a ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej, vyzve ich, aby sa k odvolaniu vyjadrili, a určí na vyjadrenie lehotu nie kratšiu ako desať dní.    www.najpravo.sk

10. Nemožno sa stotožniť s tvrdením žalobcu, že rozhodnutie odvolacieho súdu je zmätočné, pretože odvolací súd rozhodol v jeho neprospech skôr, než sa žalobca stihol vyjadriť k odvolaniu žalovaného proti uzneseniu súdu prvej inštancie o nariadení neodkladného opatrenia. Odvolací súd postupoval v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou v čase jeho rozhodovania, a preto nemohol zasiahnuť do práva žalobcu na spravodlivý proces, keď pred svojím rozhodnutím nevytvoril žalobcovi procesnú možnosť na vyjadrenie k odvolaniu žalovaného, nakoľko táto povinnosť odvolaciemu súdu nevyplýva z ustanovenia § 373 ods. 3 CSP.

11. V súvislosti s námietkou žalobcu, že odvolací súd mu neumožnil vyjadriť sa k odvolaniu žalovaného voči uzneseniu súdu prvej inštancie o neodkladnom opatrení, dovolací súd konštatuje, že odvolací súd postupoval správne, keď toto odvolanie žalovaného doručil žalobcovi iba na vedomie bez možnosti vyjadriť sa k nemu, pretože v danom prípade odvolanie žalovaného nesmerovalo voči rozhodnutiu vo veci samej (§ 373 ods. 3 CSP). Odvolací súd nemal zákonnú povinnosť vyzvať žalobcu, aby sa v súdom stanovenej lehote k odvolaniu žalovaného vyjadril. Vzhľadom na uvedené dovolací súd dospel k záveru, že v konaní pred odvolacím súdom nedošlo k žalobcom namietanej vade zmätočnosti uvedenej v § 420 písm. f/ CSP.

12. Dovolací súd zároveň uvádza, že prípustnosť dovolania voči uzneseniu o neodkladnom opatrení podľa § 420 CSP (z dôvodov zmätočnosti) by bola daná len v prípade, ak by išlo o rozhodnutie odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí.

13. Rozhodnutie o neodkladnom opatrení má povahu rozhodnutia vo veci samej vtedy, ak samotné neodkladné opatrenie konzumuje vec samu. Taká situácia môže nastať v prípade návrhov na nariadenie neodkladného opatrenia podaných po skončení konania (pri splnení podmienok § 325 ods. 1 CSP). Rovnako v prípade návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia pred začatím konania, na ktoré nenadväzuje žaloba podľa § 336 ods. 1 CSP, konanie končí rozhodnutím o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a konzumuje vec samu.

14. O rozhodnutie, ktorým sa konanie končí, by išlo aj v prípade, že súd musel vec skončiť procesne (pre existenciu prekážky vecného prejednania odôvodňujúcej zastavenie konania alebo odmietnutie podania) bez toho, aby vec prejednal.

15. V predmetnej veci však nejde ani o jeden vymenovaný prípad. Rozhodnutie odvolacieho súdu napadnuté dovolaním žalobcu nie je rozhodnutím vo veci samej alebo rozhodnutím, ktorým sa konanie končí. Žalobca podal návrh na nariadenie neodkladného opatrenia spolu so žalobou na ochranu osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy, pričom predmetné neodkladné opatrenie bolo súdom prvej inštancie nariadené počas prebiehajúceho súdneho konania o žalobe. Nie je preto daná prípustnosť dovolania podľa § 420 písm. f/ CSP.

16. Vzhľadom na vyššie uvedené dovolací súd dovolanie žalobcu ako procesne neprípustné odmietol (§ 447 písm. c/ CSP).17. Toto rozhodnutie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Zdroj: nssr.gov.sk
Tvorba právnej vety: najprávo.sk
Rozhodnutie nebolo oficiálne publikované

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1922
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Korupcia na prokuratúre aj v polícii, Slovenská informačná služba odtajnila správu o činnostihttps://www.webnoviny.sk/korupcia-na-prokurature-aj-v-policii-slovenska-informacna-sluzba-odtajnila-spravu-o-cinnosti/

Slovenská informačná služba (SIS) v minulom roku zaznamenala prípady korupcie na prokuratúre ...

V exekucích jsou klíčoví advokáti, říká Daniel Hůlehttps://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/v-exekucich-jsou-klicovi-advokati-rika-daniel-hule.A200919_183236_ln_byznys_pravo_ssu?zdroj=vybava_recombee

„Pokud se v pravidlech exekucí podaří prosadit některé z těch dobrých změn, vrhneme se na ...

B. Kollár: Koalícia stále nemá žiadneho kandidáta na post GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/b-kollar-koalicia-stale-nema-ziad/496215-clanok.html

Koaličné strany sa dohodli, že každá môže mať svojho kandidáta.

Schválené znenie novely trestného zákona neponúka zvieratám dostatočnú právnu ochranuhttps://www.webnoviny.sk/schvalene-znenie-novely-trestneho-zakona-neponuka-zvieratam-dostatocnu-pravnu-ochranu/

Organizácia Zvierací ombudsman vidí v schválenom znení novely Trestného zákona niekoľko ...

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bude viesť Porubänováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563970-slovenske-narodne-stredisko-pre-ludske-prava-bude-viest-porubanova/

Novou výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) sa ...

Ministerka Kolíková plánuje umožniť fungovanie zvereneckých fondovhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-m-kolikova-planuje-umoznit/496064-clanok.html

Právna úprava súvisiaca so zvereneckými fondmi má nadväzovať na rekodifikáciu občianskeho ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: