Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

najpravo.sk • 17.10. 2019, 18:39

bez zovšeobecneného záveru

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. októbra 2019, sp. zn. 3Cdo/120/2019)

Z odôvodnenia:

1. Žalobca podal návrh, aby súd nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uloží žalovanej povinnosť zdržať sa výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. XXX pre katastrálne územie A. ako parcela č. XXX/XX - zastavané plochy a nádvoria vo výmere XXX m2, parcela č. XXX/XX - záhrada vo výmere XXX m2, rodinný dom so súpisným č. XXX na parcele č. XXX/XX. V návrhu uviedol, že na základe zmluvy o úvere „Hypopôžička“ z 26. marca 2015 mu bol žalovanou poskytnutý úver vo výške 21 412,50 €, ktorý splácal, preto žalovaná pri uplatnení práva podľa § 565 Občianskeho zákonníka nepostupovala v súlade s § 53 ods. 9 uvedeného zákona a žalovanou pripravovaný výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby je nezákonný.

2. Okresný súd Komárno (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 26. februára 2019 č.k. 13 C 6/2019-61 návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol s odôvodnením, že žalobca neosvedčil dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a neosvedčil potrebu bezodkladne upraviť pomery medzi stranami neodkladným opatrením v navrhovanom rozsahu, keď naviac z tvrdení samotného žalobcu je nepochybné, že si svoje záväzky z úverovej zmluvy riadne neplnil.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 715

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: