Najprávo.sk - najlepší právny poradca

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

17.10. 2019, 18:39 |  najpravo.sk

bez zovšeobecneného záveru

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. októbra 2019, sp. zn. 3Cdo/120/2019)

Z odôvodnenia:

1. Žalobca podal návrh, aby súd nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uloží žalovanej povinnosť zdržať sa výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. XXX pre katastrálne územie A. ako parcela č. XXX/XX - zastavané plochy a nádvoria vo výmere XXX m2, parcela č. XXX/XX - záhrada vo výmere XXX m2, rodinný dom so súpisným č. XXX na parcele č. XXX/XX. V návrhu uviedol, že na základe zmluvy o úvere „Hypopôžička“ z 26. marca 2015 mu bol žalovanou poskytnutý úver vo výške 21 412,50 €, ktorý splácal, preto žalovaná pri uplatnení práva podľa § 565 Občianskeho zákonníka nepostupovala v súlade s § 53 ods. 9 uvedeného zákona a žalovanou pripravovaný výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby je nezákonný.

2. Okresný súd Komárno (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 26. februára 2019 č.k. 13 C 6/2019-61 návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol s odôvodnením, že žalobca neosvedčil dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a neosvedčil potrebu bezodkladne upraviť pomery medzi stranami neodkladným opatrením v navrhovanom rozsahu, keď naviac z tvrdení samotného žalobcu je nepochybné, že si svoje záväzky z úverovej zmluvy riadne neplnil.

3. Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Nitre (ďalej len „odvolací súd“) uznesením z 4. apríla 2019 sp. zn. 25 Co 59/2019 napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil podľa § 387 ods. 1 a 2 CSP ako vecne správne a žalovanej priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. Stotožnil sa v celom rozsahu s názorom súdu prvej inštancie, že žalobca v konaní neosvedčil potrebu odôvodňujúcu neodkladnú úpravu pomerov sporových strán.

4. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie, prípustnosť ktorého vyvodzoval z § 420 písm. f/ CSP tvrdiac, že súd nesprávnym procesným postupom mu znemožnil uskutočňovať jemu patriace procesné práva, keď mu nedoručil vyjadrenie podané žalovanou k ním podanému odvolaniu proti uzneseniu súdu prvej inštancie o zamietnutí návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, z ktorého dôvodu nemal možnosť naň nijako reagovať. Navrhol, aby dovolací súd uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

5. Žalovaná vo vyjadrení k dovolaniu žalobcu uviedla, že rozhodnutie odvolacieho súdu je vecne správne, dovolací dôvod tvrdený žalobcom nie je opodstatnený, nakoľko podľa súdnej praxe nedoručenie vyjadrenia k odvolaniu protistrane nie je porušením zásad spravodlivého súdneho konania, ak súd rozhodujúci o opravnom prostriedku nezaložil svoje rozhodnutie na takomto vyjadrení, ako tomu bolo aj v danej veci. Žalovaná navrhla, aby dovolací súd dovolanie žalobcu odmietol ako neprípustné, prípade zamietol ako nedôvodné.

6. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd dovolací (§ 35 CSP) po zistení, že dovolanie podala v stanovenej lehote (§ 427 ods. 1 CSP) strana zastúpená v súlade so zákonom (§ 429 ods. 1 CSP), v ktorej neprospech bolo napadnuté rozhodnutie vydané (§ 424 CSP), bez nariadenia pojednávania (§ 443 CSP) dospel k záveru, že dovolanie treba odmietnuť. Stručné odôvodnenie (§ 451 ods. 3 veta prvá CSP) rozhodnutia dovolacieho súdu je uvedené v nasledovných bodoch.

7. V zmysle § 419 CSP je proti rozhodnutiu odvolacieho súdu dovolanie prípustné, (len) ak to zákon pripúšťa. Rozhodnutia odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie prípustné, sú vymenované v ustanoveniach § 420 a § 421 CSP.

8. Žalobca vyvodzuje prípustnosť svojho dovolania z § 420 písm. f/ CSP, podľa ktorého je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

9. V zmysle judikátu R 19/2017 základným (a spoločným) znakom všetkých rozhodnutí odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie prípustné podľa § 420 CSP, je to, že ide buď o rozhodnutie vo veci samej, alebo o rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. V danom prípade dovolanie smeruje proti uzneseniu odvolacieho súdu vo veci samej, lebo žalobca s návrhom na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia nepodal žalobu a zo spisu nevyplýva, že by ju podal dodatočne; za podmienok uvedených v § 420 CSP je dovolanie proti takému uzneseniu prípustné (porovnaj R 76/2018).

10. Z hľadiska prípustnosti dovolania podľa § 420 písm. f/ CSP nie je významný subjektívny názor dovolateľa tvrdiaceho, že sa súd dopustil vady zmätočnosti v zmysle tohto ustanovenia; rozhodujúce je výlučne zistenie (záver) dovolacieho súdu, že k tejto procesnej vade skutočne došlo (1 Cdo 42/2017, 2 Cdo 20/2017, 3 Cdo 41/2017, 4 Cdo 131/2017, 7 Cdo 113/2017, 8 Cdo 73/2017). Dovolací súd preto posudzoval opodstatnenosť argumentácie žalobcu, že v konaní došlo k ním tvrdenej vade zmätočnosti.

11. Podstatou práva na spravodlivý súdny proces je možnosť fyzických a právnických osôb domáhať sa svojich práv na nestrannom súde a v konaní pred ním využívať všetky právne inštitúty a záruky poskytované právnym poriadkom. Integrálnou súčasťou tohto práva je právo na relevantné, zákonu zodpovedajúce konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Z práva na spravodlivý súdny proces ale pre procesnú stranu nevyplýva jej právo na to, aby sa všeobecný súd stotožnil s jej právnymi názormi a predstavami, preberal a riadil sa ňou predkladaným výkladom všeobecne záväzných predpisov, rozhodol v súlade s jej vôľou a požiadavkami (IV. ÚS 252/04, I. ÚS 50/04, I. ÚS 97/97, II. ÚS 3/97 a II. ÚS 251/03).

12. Procesným postupom súdu je len faktická, vydaniu konečného rozhodnutia predchádzajúca činnosť alebo nečinnosť súdu, teda sama procedúra prejednania veci (to, ako súd viedol konanie) znemožňujúca strane sporu realizáciu jej procesných oprávnení a mariaca možnosti jej aktívnej účasti na konaní (1 Cdo 202/2017, 2 Cdo 162/2017, 3 Cdo 22/2018, 4 Cdo 87/2017, 5 Cdo 112/2018, 7 Cdo 202/2017, 8 Cdo 85/2018). Postupom súdu možno teda rozumieť iba samotný priebeh konania, nie však rozhodnutie súdu posudzujúce opodstatnenosť žalobou (návrhom) uplatneného nároku (1 Cdo 228/2017, 2 Cdo 220/2017, 3 Cdo 110/2017, 4 Cdo 128/2017, 5 Cdo 45/2018, 7 Cdo 35/2018, 8 Cdo 56/2017, 1 VCdo 2/2017).

13. Dovolací súd z obsahu spisu zistil, že žalovaná sa vyjadrila k odvolaniu žalobcu podanému proti uzneseniu súdu prvej inštancie o zamietnutí jeho návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia písomným podaním z 29. marca 2019 po tom, čo bola vec predložená odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní. Uvedené vyjadrenie žalovanej k odvolaniu nebolo odvolacím súdom doručené žalobcovi.

14. Inštitút neodkladného opatrenia upravuje Civilný sporový poriadok v ustanoveniach § 324 a nasl. ako tzv. osobitný procesný postup, ktorému zodpovedá zjednodušený a zrýchlený postup pri rozhodovaní o návrhu na jeho nariadenie a súčasťou takejto špecifickej úpravy je jej založenie, okrem iného, i na momente prekvapenia tým, že tomu, voči komu návrh na neodkladné opatrenie smeruje, sa návrh a ďalšie podania doručujú až s rozhodnutím vyhovujúcim návrhu (§ 331 ods. 1 veta práva CSP). V prípade, ak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia bol zamietnutý (o taký prípad ide v prejednávanej veci), nie je povinnosťou súdu prvej inštancie doručiť uznesenie o zamietnutí návrhu ani prípadné odvolanie súd prvej inštancie ostatným stranám (§ 331 ods. 1 veta druhá CSP). Ako vyplýva z § 329 ods. 1 veta druhá CSP v takomto prípade súd má len umožniť protistrane vyjadriť sa k odvolaniu a k návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.

15. V danej veci súd postupoval v zmysle § 329 ods. 1 veta druhá CSP a umožnil žalovanej sa k odvolaniu žalobcu, ktoré podal proti uzneseniu o zamietnutí jeho návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, vyjadriť tým, že žalovanej 19. marca 2019 doručil návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, uznesenie súdu prvej inštancie o zamietnutí tohto návrhu, ako i odvolanie žalobcu podaného proti uvedenému uzneseniu. Súdu zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplývala povinnosť doručiť vyjadrenie žalovanej k odvolaniu žalobcovi. Rozhodnutie odvolacieho súdu nie je vyjadrením protistrany podmienené a naviac v danom prípade vyjadrenie žalovanej k odvolaniu nemalo ani zásadný vplyv na rozhodnutie o tomto opravnom prostriedku.

16. Z dôvodov uvedených vyššie dospel dovolací súd k záveru, že v danom prípade podané dovolanie je procesne neprípustné, lebo žalobca v ňom nedôvodne tvrdí, že v konaní došlo k procesnej vade v zmysle § 420 písm. f/ CSP.

17. Podľa § 447 CSP dovolací súd odmietne dovolanie, ak a/ bolo podané oneskorene, b/ bolo podané neoprávnenou osobou, c/ smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné, d/ nemá náležitosti podľa § 428, e/ neboli splnené podmienky podľa § 429 alebo f/ nie je odôvodnené prípustnými dovolacími dôvodmi alebo ak dovolacie dôvody nie sú vymedzené spôsobom uvedeným v § 431 až § 435.

18. Z týchto dôvodov najvyšší súd dovolanie žalobcu odmietol podľa ustanovenia § 447 písm. c/ CSP.

19. Najvyšší súd rozhodnutie o trovách dovolacieho konania neodôvodňuje (§ 451 ods. 3 veta druhá CSP).

20. Toto rozhodnutie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 vo výroku vo veci samej a 2 : 1 vo výroku o trovách dovolacieho konania.

Zdroj: nsud.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca