Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
Predplatné
Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Účinky odstúpenia od zmluvy

najpravo.sk • 14.9. 2023, 21:38

Na rozdiel od právnej úpravy dôsledkov odstúpenia od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, kde účinným odstúpením sa zrušuje zmluva od začiatku (§ 48 ods. 2) sa odstúpením od zmluvy v obchodných vzťahoch zmluva podľa § 351 ods. 1 Obch. zák. zrušuje a účinky odstúpenia nastávajú až momentom odstúpenia (ex nunc). Plnenie, poskytnuté pred zrušením zmluvy, nie je plnením z neplatnej zmluvy, preto na usporiadanie vzájomných nárokov nemožno použiť právnu úpravu bezdôvodného obohatenia podľa § 451 a nasl. Obč. zák.

Z rozhodnutia:

Súd prvého stupňa zamietol žalobu, ktorou žalobca žiadal zaviazať žalovaného zaplatiť 30 mil. Sk s 19% úrokom z omeškania od 1. októbra 1999 do zaplatenia. Pôvodným žalobcom boli Ž.. Ich procesným nástupcom sa v roku 2002 stala Ž., a.s. (v ďalšom texte odôvodnenia uvádzaní ako predchádzajúci žalobca). Žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanému 417 365,-- Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca ako objednávateľ uzavrel so žalovaným ako zhotoviteľom 11. decembra 1997 zmluvu o dielo na skúšky prototypu rušňa 755. Zhotoviteľ sa zaviazal, že urobí skúšky prototypu rušňa 755, pričom súčasťou zmluvy je príloha č. 1, tvoriaca neoddeliteľnú súčasť zmluvy. V bode 4 zmluvy si účastníci dojednali začiatok prototypových skúšok na IV. kvartál roku 1997 a ukončenie I. etapy prototypových skúšok v II. kvartáli roku 1998 a ukončenie II. etapy prototypových skúšok v overovacej sérii a predloženie návrhu na schválenie prototypu dňom ukončenia zmluvy. V bode 6. účastníci dojednali cenu vo výške 54 mil. Sk bez DPH a v bode 7 dohodli platobné podmienky tak, že zálohovú platbu poskytne objednávateľ žalovanému vo výške 10 mil. Sk do 31. marca 1998, vo výške 10 mil. Sk do 30. septembra 1998, vo výške 10 mil. Sk do 31. marca 1999, vo výške 4 mil. Sk do 30. júna 1999 a konečnú platbu vrátane DPH dňom ukončenia zmluvy. V bode 8 účastníci dohodli, že termín začiatku prác na prototypových skúškach je dňom podpísania zmluvy a termínom ukončenia prác je jún 1999. Žalobca listom, označeným ako výzva na vrátenie zálohovej platby z 31. júla 2000, doručeným žalovanému dňa 9. augusta 2000, odstúpil od zmluvy. V liste je uvedené, že došlo k podstatnej zmene okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, čím došlo k zmareniu účelu zmluvy v zmysle § 356 a nasledujúcich Obch. zák. Žalobca skutkovo nevymedzil okolnosti, ktoré existovali v čase uzavretia zmluvy a ani svedkovia, ktorých navrhol a boli vypočutí v konaní, sa nevedeli k okolnostiam uzavretia zmluvy vyjadriť. V tejto súvislosti súd prvého stupňa poukázal na výpovede jednotlivých svedkov. Bolo potrebné, aby v odstúpení od zmluvy žalobca skutkovým vymedzením uviedol konkrétne skutočnosti, za ktorých bola zmluva uzavretá. V odstúpení od zmluvy však takéto skutkové vymedzenie absentuje. Z uvedených dôvodov súd prvého stupňa považoval odstúpenie od zmluvy za neplatný právny úkon. Keďže žalobca nepreukázal, že došlo k platnému odstúpeniu od zmluvy, nevznikla ani povinnosť žalovaného vrátiť poskytnuté finančné prostriedky.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý rozhodoval ako odvolací súd o odvolaní žalobcu proti zamietnutiu žaloby a odvolaní žalovaného proti výroku o trovách konania, rozsudkom z 12. januára 2006 rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej potvrdil. V časti o trovách konania rozsudok zmenil tak, že žalobca je povinný zaplatiť žalovanému 472 579,-- Sk trov konania na súde I. stupňa a žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanému 259 796,-- Sk náhrady odvolacieho konania.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca odstúpil od zmluvy o dielo s poukazom na existenciu skutočností uvedených v § 356 Obch. zák. Podľa tohto ustanovenia, ak sa po uzavretí zmluvy zmarí jej základný účel, ktorý bol v nej výslovne vyjadrený, v dôsledku podstatnej zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavrela, môže strana dotknutá zmarením účelu zmluvy, od nej odstúpiť. Podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia za zmenu okolností podľa odseku 1 sa nepovažuje zmena majetkových pomerov niektorej strany a zmena hospodárskej alebo trhovej situácie. Predpokladom pre použitie tohto spôsobu zániku záväzku je kumulácia obidvoch podmienok stanovených v § 356 ods. 1 Obch. zák. Citované ustanovenie umožňuje odstúpiť od zmluvy, ak by jej plnenie bolo pre niektorú zo strán bezúčelné vzhľadom na podstatnú zmenu okolností, za ktorých strany túto zmluvu uzavreli, pričom zmena okolností musí nastať až po uzavretí zmluvy a musí byť podstatná. Nie je rozhodujúce, či podstatná zmena okolností bola spôsobená konaním niektorej strany alebo okolnosťami, ktoré nemajú pôvod v konaní strán. Pre aplikáciu tohto ustanovenia sa vyžaduje, aby základný účel bol v zmluve výslovne vyjadrený.

Obsah pre predplatiteľov

Tento text je dostupný komunite predplatiteľov portálu Najprávo.sk.

Preplatným získate mnohé benefity a podporíte nás pri tvorbe kvalitného, právneho obsahu.

Odomknúť článok
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3154

Nový príspevok

odstúoenie od zmluvy

dobrý den, chcem sa spýtať ako mám postupovať ked chcem odstúpiť od zmluvy, Bola som na prezentácii jednej firmy s možnosťou privyrobiť si, podpísala som Zmluvu o zastúpení, uzavretá podľa § 51, podmienkou pracovať s touto firmou bola kúpa produktu, ktorý splácom na splátky, s produktom som spokojná, len by som chcela odstúpiť od pracovnej zmluvy, dakujem Dojčarová

Mili26 | 14.02.2013 15:14
Vrátenie tovaru

Dobrý deň, kúpila som si tovar, ktorý mám splácať 3 roky / mesačne 50,52 € / po roku splácania mám so splácaním problém. Ako to mám vyriešiť ? Dá sa odstúpiť od zmluvy? Tovar by som vrátila bez vrátenia peňazí.Chcela by som to ukončiť korektne. Prosím o radu za ktorú vopred ďakujem.

Buksi | 05.09.2012 14:49
PoUtStŠtPiSoNe
: