Sobota, 2. december 2023 | meniny má Bibiána , zajtra Oldrich
Predplatné
Sobota, 2. december 2023 | meniny má Bibiána , zajtra Oldrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Ustálená rozhodovacia prax, oceňovanie vecí patriacich do vyporiadavaného BSM

najpravo.sk • 21.9. 2023, 21:41

Za ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu považovať právny názor, podľa ktorého pri oceňovaní vecí patriacich do vyporiadavaného BSM sa vychádza zo stavu vecí ku dňu zániku BSM, avšak z ceny v čase, kedy dochádza k vyporiadaniu.

Ak súd pri určovaní ceny vychádzal z takmer trojročného znaleckého posudku, odklonil sa od vyššie uvedeného právneho názoru,  podľa  ktorého  bol  povinný  vychádzať  z  ceny  nehnuteľnosti  s  príslušenstvom  v  čase vyporiadania  BSM.

 

Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) zhora označeným rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Svidník (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) zo 23. októbra 2017 č. k. 7C/5/2013-258, ktorým prvoinštančný súd vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (žalobcu a žalovanej) tak, že prikázal žalovanej do výlučného vlastníctva rodinný dom súpisné číslo XXXX, postavený na parcele č. KN C XXXX/X., zapísaný na LV č. XXXX, k. ú. Z., parcele č. KN C XXXX/X- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 839 m2, zapísaná na LV č. XXXX, k. ú. Z. (ďalej len „nehnuteľnosť s príslušenstvom“ alebo „rodinný dom s príslušenstvom“), osobné motorové vozidlo Peugeot 206 SW, EČV: Z. XXX V. a zostatok hotovosti na účte vedenom v SLSP, a. s., č. ú. XXXXXXXXX/XXXX vo výške 931,69 Eur a prikázal žalovanej k úhrade zostatok úveru č. XXXXXXXX/XXXX vedeného v SLSP, a. s. vo výške 931,69 Eur. Žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi na úplné vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sumu 51 159,50 Eur do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Ďalej rozhodol o povinnosti strán sporu zaplatiť súdny poplatok, o trovách štátu a o trovách konania. Potvrdenie prvoinštančného rozsudku odôvodnil jeho vecnou správnosťou majúc za to, že súd prvej inštancie správne zistil skutkový stav a správne vo veci rozhodol.

Obsah pre predplatiteľov

Tento text je dostupný komunite predplatiteľov portálu Najprávo.sk.

Preplatným získate mnohé benefity a podporíte nás pri tvorbe kvalitného, právneho obsahu.

Odomknúť článok
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 557

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: