TlačPoštaZväčšiZmenši

Právo nájmu ako predmet BSM

22.2. 2011, 21:37 |  najpravo.sk

Právo osobného užívania (teraz nájmu) bytu nemohlo tvoriť predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. marca 2000,
sp.zn. 4 Cdo 113/99, R 4/2001)

Z odôvodnenia:

Bývalý Obvodný súd B. 5 rozsudkom rozhodol o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov tak, že do výlučného vlastníctva každého z nich prikázal veci označené vo výroku rozsudku a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanej na vyrovnanie podielov 454 064,50 Sk do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Účastníkom uložil povinnosť zaplatiť na účet súdu spoločne a nerozdielne súdny poplatok vo výške 20 014 Sk a titulom trov znaleckého dokazovania 1 109 Sk, všetko v lehote troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Zároveň vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Takto rozhodol po zistení, že do bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania patria všetky veci uvedené vo výroku rozsudku v hodnotách ku dňu zániku manželstva. Žalobcovi prikázal veci v hodnote 955 433 Sk a do jeho podielu zahrnul aj hodnotu šijacieho stroja Lucznik v sume 1 200 Sk, ktorý síce nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva, nakoľko slúžil výkonu povolania žalobcu, ale bol zakúpený zo spoločných prostriedkov počas trvania ich manželstva. Zohľadnil aj sumu 2 000 Sk, za ktorú žalobca predal po rozvode manželstva obrábač pôdy, ktorý zhotovil počas trvania manželstva a sumu 500 Sk za rádiomagnetofón zn. SANYO, ktorý vymenil za mrazničku. Hodnotu stola z obývacej izby Viktória určil na 288 Sk v zmysle posudku znalca Ing. S. Z jeho podielu na druhej strane odpočítal sumu 6 000 Sk, ktorú žalobca zaplatil zo svojich prostriedkov po rozvode manželstva na spoločnú pôžičku z FKSP. Cenu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. P.B. súd určil podľa znaleckého posudku Ing. O.K. zo dňa 1. júna 1992 a jeho dodatku z 12. februára 1996. Pri rozhodovaní o prikázaní nehnuteľnosti do vlastníctva niektorému z účastníkov súd prvého stupňa najprv zisťoval, či nie je možné nehnuteľnosť reálne rozdeliť na dve časti. V súlade so záverom znaleckého posudku vypracovaného Ing. T. ustálil, že rodinný dom s dvorom a ani záhradu nie je možné reálne rozdeliť. Prihliadol na skutočnosť, že nehnuteľnosť bola získaná od rodiny žalobcu, ktorý ju aj užíva, pričom žalovanej zostal obecný byt získaný počas trvania manželstva a túto prikázal do výlučného vlastníctva žalobcu. Na kúpnu hodnotu predmetného bytu užívaného žalovanou pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov prvostupňový súd neprihliadol z dôvodu, že nejde o vlastníctvo účastníkov konania, ale o obecný byt.

Vychádzajúc z hodnoty majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve 1 000 725 Sk, zo zásady rovnosti podielov a s prihliadnutím na hodnotu vecí prikázaných do výlučného vlastníctva účastníkov, po zohľadnení spoločných záväzkov, zaviazal žalobcu zaplatiť žalovanej sumu 454 064,50 Sk na finančné vyrovnanie. Výrok o trovách konania štátu odôvodnil ustanovením § 148 ods. 1 O.s.p. a výrok o trovách konania účastníkov ustanovením § 150 O.s.p. O uložení poplatkovej povinnosti rozhodol podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona číslo 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Bývalý Mestský súd v B. na odvolanie oboch účastníkov rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. V časti výroku o zaplatení súdneho poplatku účastníkmi rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov odvolacieho konania. Zároveň pripustil proti tomuto rozsudku dovolanie. Dospel k záveru, že súd prvého stupňa riadne vo veci zistil skutkový stav a vyvodil z neho aj správne právne závery. Keďže platná judikatúra pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov neumožňuje do masy bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania zahrnúť aj hodnotu obecného bytu, považoval aj posúdenie tejto otázky prvostupňovým súdom za vecne správne. Podľa § 221 ods. 1 písm. c) O.s.p. zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o povinnosti účastníkov zaplatiť súdny poplatok vo výške 20 014 Sk. Keďže riešenie otázky o možnosti zahrnutia hodnoty obecného bytu do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov pri jeho vyporiadaní má podstatný význam, vyhovel návrhu žalobcu a pre posúdenie tejto otázky pripustil proti svojmu rozsudku v zmysle § 238 ods. 3 písm. a) O.s.p. dovolanie. O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p. s prihliadnutím na ustanovenie § 150 O.s.p.

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalobca. Poukazoval na nespravodlivosť tohto rozsudku, keď on bol zaviazaný žalovanú z nehnuteľnosti, ktorá mu bola prikázaná do výlučného vlastníctva, vyplatiť, avšak na strane žalovanej sa žiadnym spôsobom nezohľadnilo, že jej zostal trojizbový obecný byt. Žalovaná mieni predmetný byt, po právoplatnosti konania o vyporiadanie ich bezpodielového spoluvlastníctva, odkúpiť, čo bude mať za následok jeho finančné poškodenie. Keďže v zmysle § 143 Občianskeho zákonníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a obecný byt môže byť predmetom vlastníctva, súd sa mal touto otázkou zaoberať a hodnotu obecného bytu pri vyporiadaní zohľadniť. Bol toho názoru, že nájomný pomer v obecnom byte, so zákonom garantovanou možnosťou prevodu bytu do vlastníctva, má svoju hodnotu vyčísliteľnú v peniazoch. Súdy pochybili aj v tom, že finančnú výplatu žalovanej nenahradili reálnou deľbou deliteľného pozemku, ktorá je uskutočniteľná. Žiadal preto, aby dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Žalovaná vo svojom vyjadrení k dovolaniu navrhla dovolanie žalobcu zamietnuť. Rozhodnutia súdov oboch stupňov považovala za vecne správne.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O.s.p.) proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom [§ 238 ods. 3 písm. a) O.s.p.], bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O.s.p.) preskúmal dovolaním napadnutý rozsudok odvolacieho súdu ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že dovolanie nie je dôvodné.

Z odôvodnenia:

Dovolací súd, ktorý je v zmysle § 242 ods. 1 O.s.p. viazaný uplatneným dovolacím dôvodom, najskôr skúmal, či napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo vydané v konaní postihnutom niektorou z procesných vád vymenovaných v ustanovení § 237 písm. a) až g) O.s.p. (t.j., či v danej veci nejde o prípad nedostatku právomoci súdu, spôsobilosti účastníka, riadneho zastúpenia procesne nespôsobilého účastníka, prekážku veci právoplatne rozhodnutej alebo už prv začatého konania, prípad odňatia možnosti účastníka pred súdom konať a rozhodovania vylúčeným sudcom, či konania súdom nesprávne obsadeným). Žiadne takéto vady konania dovolací súd nezistil a tieto neboli ani dovolateľom namietané.

V danom prípade je dovolanie prípustné podľa § 238 ods. 3 písm. a) O.s.p., t.j. len preto, že jeho prípustnosť vyslovil vo svojom potvrdzujúcom rozsudku odvolací súd, ktorý zároveň vymedzil otázku po právnej stránke zásadného významu. To znamená, že dovolateľ bol oprávnený napadnúť rozhodnutie odvolacieho súdu len z dôvodu, že spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci, a to iba v konkrétne vymedzenej otázke, pre ktorú bolo dovolanie pripustené. Z obsahu dovolania možno vyvodiť, že dovolateľ uplatnil ako dovolací dôvod nesprávne právne posúdenie veci odvolacím súdom v otázke nezahrnutia hodnoty obecného bytu do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako aj v otázke reálnej deľby pozemku, ktorý bol vyporiadaný v rámci konania.

Dovolací súd skúmal vecnú správnosť napadnutého rozsudku odvolacieho súdu len v otázke nezahrnutia hodnoty obecného bytu do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Neprihliadol na námietky dovolateľa týkajúce sa reálnej deľby pozemku z dôvodu, že v tejto otázke dovolanie nebolo pripustené.

Z ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka platného a účinného v čase trvania bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania (od 15. septembra 1971 do 22. februára 1989), podľa ktorého sa v zmysle § 868 zákona č. 509/1991 Zb. posudzujú právne vzťahy medzi účastníkmi, vyplýva, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov bolo všetko, čo mohlo byť predmetom osobného vlastníctva a čo niektorý z manželov nadobudol za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžili osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

V osobnom vlastníctve boli predovšetkým príjmy a úspory z práce a zo sociálneho zabezpečenia. V osobnom vlastníctve boli ďalej najmä veci domácej a osobnej potreby, rodinné domčeky a rekreačné chaty (§ 127 Občianskeho zákonníka účinného v čase trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

V zmysle § 183 Občianskeho zákonníka účinného do 31. decembra 1991 právo užívať byt zaniklo písomnou dohodou medzi organizáciou a užívateľom alebo písomným oznámením užívateľa, že nechce byt užívať. V písomnom oznámení musela byť uvedená lehota, kedy sa má užívanie skončiť, a to najmenej jeden mesiac tak, aby sa skončila ku koncu kalendárneho mesiaca; ak nebola lehota uvedená, skončilo sa užívanie koncom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom oznámenie organizácii došlo. Obsah práva užívať byt bol upravený v § 158 a nasledujúcich zákona, spoločné užívanie bytu manželmi v ustanovení § 175 a nasledujúcich.

Podľa uvedenej právnej úpravy nebolo riešenie otázok spoločného užívania bytu manželmi spojené s problematikou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ani rozvodom manželstva (§ 24 Zákona o rodine), ani zánikom (§ 148 Občianskeho zákonníka, § 352 O.s.p. v súvislosti s nariadením likvidácie majetku niektorého z manželov, § 52 ods. 2 Trestného zákona v súvislosti s trestom prepadnutia majetku) a vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa na spoločnom užívaní bytu manželmi nič nemenilo. Právo užívania bytu s poukazom na vtedy platné ustanovenie § 127 Občianskeho zákonníka a jeho osobitnú zákonnú úpravu, nemohlo byť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Dovolací súd poukazuje aj na tú skutočnosť, že z obsahu pripojeného spisu bývalého Obvodného súdu B. 5 bol rozsudkom z 20. marca 1995 zamietnutý návrh žalovanej o zrušenie užívacieho práva bytu z dôvodu, že žalobca Š.G. sa vzdal práva užívať predmetný byt a jeho užívacie právo zaniklo v zmysle § 183 Občianskeho zákonníka účinného do 31. decembra 1991 dňom 31. marca 1989.

S poukazom na ustanovenia § 871 ods. 1 zákona č. 509/1991 Zb. sa preto len právo osobného užívania bytu žalovanej zmenilo na nájom a nedošlo vôbec k zmene na spoločný nájom. Argumentácia žalobcu o hodnote nájmu k bytu je preto bezpredmetná.

Z uvedeného vyplýva, že právne posúdenie veci odvolacím súdom vo vymedzenej právnej otázke bolo správne. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto dovolanie žalobcu v súlade s ustanovením § 243b ods. 1 veta pred bodkočiarkou O.s.p. zamietol. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1091
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Čaputová vetovala novelu, ktorá rieši odoberanie akademických titulovhttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-vetovala-novelu-ktora-ries/510143-clanok.html

Právnu normu má parlament opätovne prerokovať.

Via Iuris: Vytvorenie väčších súdov je krok správnym smeromhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-vytvorenie-vacsich-sudov/510125-clanok.html

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality i ...

Zákon o financovaní škôl sa kvôli povinnej škôlke zmeníhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-o-financovani-skol-sa-kvoli-p/510116-clanok.html

Zákon rieši aj úpravu prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.

Poslanci schválili návrh zákona o teste proporcionalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-schvalili-navrh-zakona-o-tes/510113-clanok.html

Test proporcionality vykonáva subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, pričom ho vykonáva ...

Novela autorského zákona sa presúva na rok 2021https://www.teraz.sk/slovensko/novela-autorskeho-zakona-a-reforma-ume/510037-clanok.html

Hlavnými dôvodmi zrušenia úloh sú pretrvávajúce komplikácie spojené s pandémiou ochorenia ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: