Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodcovská doložka ako neprijateľná zmluvná podmienka

najpravo.sk • 2.11. 2012, 15:58

Nie každá zmluvná podmienka, ktorá vyvoláva nepomer v spotrebiteľskej zmluve v neprospech spotrebiteľa je neprijateľná. Pokiaľ je však zmluvná podmienka až v hrubom nepomere v neprospech spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v právnom vzťahu zo štandardnej spotrebiteľskej zmluvy, ktorý vzťah teória a prax navyše označujú za fakticky nerovný, nevyvážený, nemali by byť žiadne pochybnosti o tom, že takáto zmluvná podmienka sa prieči dobrým mravom. Zároveň týmto vzniká základ pre docielenie skutočnej rovnosti, pretože na absolútne neplatnú zmluvnú podmienku súd prihliadne aj bez návrhu a rovnako bez návrhu súd exekúciu zastaví o plnenie z takejto neprijateľnej zmluvnej podmienky. Ak by takouto neprijateľnou zmluvnou podmienkou bola samotná rozhodcovská doložka a dodávateľ ju použije, v takomto prípade ide o výkon práv v rozpore s dobrými mravmi. Súd zastaví exekúciu v celom rozsahu, ak exekučným titulom je rozhodcovský rozsudok rozhodcu alebo rozhodcovského súdu, ktorý svoju právomoc odvodzoval z neprijateľnej rozhodcovskej zmluvy (§ 39, § 53 ods. 5, § 45 ods. 1 písm. c/, ods. 2 ZRK). Iba tak môže súd naplniť cieľ čl. 6 ods. 1 smernice - postarať sa o to, aby spotrebiteľov nekalé podmienky v záujme vyššej kvality života bežných ľudí nezaväzovali.

(uznesenie Krajského súdu Prešov z 5. 5. 2010, sp. zn. 3CoE 29/2010)

Z rozhodnutia:

Napadnutým uznesením prvostupňový súd zastavil exekučné konanie v časti istiny 191,20 eur a v časti týkajúcej sa vymoženia úroku z omeškania vo výške 0,25 % denne zo sumy 325,30 eur od 27. 07. 2008 do zaplatenia. Nepriznal trovy exekučného konania v zastavenej časti súdnemu exekútorovi JUDr. RK, Exekútorský úrad Bratislava a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania v časti, v ktorej bolo exekučné konanie zastavené.

Pri preskúmaní žiadosti o udelenie poverenia, návrhu oprávneného, exekučného titulu a priloženej zmluvy o úvere prvostupňový súd zistil, že oprávnený s povinnou uzavreli dňa 19. 12. 2007 zmluvu o úvere, na základe ktorej poskytol oprávnený povinnej úver vo výške 199,16 eur (6 000 Sk). Povinná sa zaviazala vrátiť uvedenú čiastku oprávnenému spolu s príslušným poplatkom vo výške 191,20 eur (5 760 Sk) v 12-tich mesačných splátkach po 32,53 eur (980 Sk) počnúc dňom 22. 01. 2008. Keďže povinná bola v omeškaní s plnením svojho záväzku, oprávnený sa obrátil na Stály rozhodcovský súd zriadený zriaďovateľom S .. s návrhom, aby bola povinná zaviazaná na zaplatenie istiny 337,25 eur (10 160 Sk) s 0,25 %-ným denným úrokom z omeškania zo sumy 325,30 eur (9 800 Sk) od 27. 07. 2008 do zaplatenia a trov konania. Stály rozhodcovský súd návrhu oprávneného v celom rozsahu vyhovel, pričom z jeho odôvodnenia vyplýva, že žalovaná suma pozostáva z nezaplateného úveru, poplatku za jeho poskytnutie vo výške 325,30 eur (9 800 Sk) a poplatku za upomienku vo výške 11,95 eur (360 Sk).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2249

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: