TlačPoštaZväčšiZmenši

Ročná percentuálna miera nákladov pri revolvingovom úvere

11.3. 2011, 18:29 |  najpravo.sk

RPMN predstavuje údaj dôležitý pre vyjadrenie nákladov na úver a spotrebiteľom pomáha tento údaj spoznať, aké všetky náklady budú spojené so spotrebiteľským úverom. Tým, že celkové náklady sú vyjadrené v percentuálnych bodoch, zjednodušuje sa tým spotrebiteľovi porovnanie obdobných produktoch na finančnom trhu a tak aj výber toho najakurátnejšieho úveru. Nie vždy je však možné tento údaj v zmluve uviesť, pretože pre jeho vyčíslenie je potrebné mať zastabilizované vstupné údaje o výške úveru, obdobie, splátky úveru a úroky s poplatkami.

Revolvingový úver je však typický tým, že veriteľ ho dopĺňa a úverový vzťah tak môže fungovať neurčitú dobu. Dlžník stále platí, pretože veriteľ mu stále dopĺňa úver a časť splátky sa používa na splatenie poskytnutých úverových prostriedkov a časť na odplatu. Úver je odplatný právny úkon. Na začiatku revolvingového vzťahu sa údaj o RPMN určiť ako tak dá, pretože výška úveru, úroky, poplatky a obdobie úverového vzťahu vychádzajúce z počtu splátok sú zistiteľné. To však už dobre možné nie je v priebehu revolvingu, pretože sa úver čerpá a dopĺňa a tak sa menia údaje relevantné pre výpočet RPMN.

Zákon o spotrebiteľských úveroch (zákon č. 258/2001 Z.z.) preto aj výslovne počíta s nemožnosťou určenia RPMN.

(rozsudok Krajského súdu Prešov z 27. januára 2011, sp. zn. 6Co 95/2010)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Poprad (ďalej len ,,prvostupňový súd„) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi nesplatenú časť úverových prostriedkov a úroky spolu 763,53 eur a náhradu trov spojených so súdnym poplatkom 45,50 eur. V prevyšujúcej časti o úroky z omeškania žalobu zamietol. Prvostupňový súd síce úverovú zmluvu nepovažoval za platnú a dokonca za uzavretú, napriek tomu priznal žalobcovi navrhované plnenie nie ako bezdôvodné obohatenie, ale ako plnenie zo zmluvy. Úroky z omeškania nepriznal pre absenciu ročnej percentuálnej miery nákladov a pre neplatnosť zmluvy. Prvostupňový súd s poukazom na § 142 ods. 2 O.s.p. nepriznal žalobcovi ani trovy právneho zastúpenia s odôvodnením, že žalobca bol úspešný len čiastočne.

Žalobca v odvolaní poukázal na úverový vzťah podľa Obchodného zákonníka a keďže k omeškaniu došlo pred 15.1.2009, teda pred účinnosťou novely Obchodného zákonníka vykonanej zákonom č. 454/2008 Z.z., spravujú sa podľa neho úroky z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka. Zmluva podľa žalobcu bola riadne uzavretá a má všetky náležitosti. Navrhol preto zmeniť rozsudok a priznať celý uplatnený nárok a trovy konania.

Krajský súd v Prešove (ďalej len ,,odvolací súd") preskúmal vec a dospel k záveru, že rozsudok prvostupňového súdu je vo výroku správny, aj keď sa s odôvodnením odvolací súd čiastočne nestotožňuje.

Odvolací súd preskúmal vec v rozsahu suspenzívneho účinku odvolania (odkladného účinku podľa § 206 O.s.p.) a podľa obsahu posúdil podanie žalobcu ako odvolanie proti zamietavému výroku a výroku o trovách konania, a to napriek formulácii odvolania ,,do všetkých výrokoch", keďže žalobca nemal dôvod napadať výrok rozsudku, ktorým sa jeho žalobe vyhovelo. Inými slovami povedané, odvolací súd nepreskúmaval výrok rozsudku prvostupňového súdu, ktorým sa žalobe vyhovelo, pretože v tejto časti odvolanie podané nebolo.

Prvostupňový súd nepriznal žalobcovi úroky z omeškania okrem iného z dôvodu, že v zmluve nebola uvedená ročná percentuálna miera nákladov, ktorá je v aplikačnej praxi najčastejšie vyjadrovaná skratkou ,,RPMN" (porov. napr. uznesenie Súdneho dvora Európskej únie C-76/10 vo veci POHOTOVOSŤ/Korčkovská).

Odvolací súd nezdieľa názor prvostupňového súdu, pretože v danej veci išlo o tzv. revolvingový úver, pri ktorom nie je možné uviesť RPMN. RPMN predstavuje údaj dôležitý pre vyjadrenie nákladov na úver a spotrebiteľom pomáha tento údaj spoznať, aké všetky náklady budú spojené so spotrebiteľským úverom. Tým, že celkové náklady sú vyjadrené v percentuálnych bodoch, zjednodušuje sa tým spotrebiteľovi porovnanie obdobných produktoch na finančnom trhu a tak aj výber toho najakurátnejšieho úveru. Nie vždy je však možné tento údaj v zmluve uviesť, pretože pre jeho vyčíslenie je potrebné mať zastabilizované vstupné údaje o výške úveru, obdobie, splátky úveru a úroky s poplatkami.

Revolvingový úver je však typický tým, že veriteľ ho dopĺňa a úverový vzťah tak môže fungovať neurčitú dobu (čl. IV-4-1 zmluvy). Dlžník stále platí, pretože veriteľ mu stále dopĺňa úver a časť splátky sa používa na splatenie poskytnutých úverových prostriedkov a časť na odplatu. Úver je odplatný právny úkon. Na začiatku revolvingového vzťahu sa údaj o RPMN určiť ako tak dá, pretože výška úveru, úroky, poplatky a obdobie úverového vzťahu vychádzajúce z počtu splátok sú zistiteľné. To však už dobre možné nie je v priebehu revolvingu, pretože sa úver čerpá a dopĺňa a tak sa menia údaje relevantné pre výpočet RPMN.

Zákon o spotrebiteľských úveroch (zákon č. 258/2001 Z.z.; ďalej len, ZSÚ) preto aj výslovne počíta s nemožnosťou určenia RPMN.

Podľa § 3 ods. 6 ZSÚ pri úveroch formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutých bankou iným spôsobom ako na kreditné karty (§ 1 ods. 3) alebo, ak nemožno určiť ročnú percentuálnu mieru nákladov, musí byť spotrebiteľ najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy písomne informovaný o úverovom limite, ak je stanovený, ročnej úrokovej sadzbe a poplatkoch platných od doby, keď bola zmluva uzatvorená a podmienkach, za ktorých môže byť zmenená a doplnená, postupe a spôsobe zániku alebo ukončenia zmluvy.

(7) Ak veriteľ ponúka spotrebiteľské úvery tomu istému spotrebiteľovi za rôznych podmienok, ročná percentuálna miera nákladov musí byť uvedená na výpočte podľa prílohy č. 1 vo forme príkladu výpočtu podľa prílohy č. 2.

Keďže predmetná vec sa týka revolvingového úveru a RPMN nie je dobre možné stanoviť, nebolo možne stotožniť sa s prvostupňovým súdom, že pre neuvedenie RPMN je úver podľa § 4 zákona bez úrokov a bez poplatkov. Paradoxne sám prvostupňový súd úroky žalobcovi priznal. Vo vyhovujúcej časti je však rozsudok právoplatný, a preto odvolací súd nemohol vyvodiť čo do vyhovujúcej časti závery z porušenia spotrebiteľských práv žalovaného.

Odvolací súd sa však stotožňuje s prvostupňovým súdom o neplatnosti ustanovenia zmluvy o úrokoch z omeškania (čl. V-5). Nemali by byť žiadne pochybnosti o tom, že predmetná zmluva je uzavretá medzi podnikateľom a spotrebiteľom a že má naviac podobu štandardnej formulárovej zmluvy, ktorá je typická tým, že sa uzatvára vo viacerých prípadoch a že spotrebiteľ spravidla jej obsah nemení vzhľadom na formulárovú predtlač. Teda spotrebiteľ buď prijme podmienky zmluvy, ktoré si dodávateľ sám v predstihu, teda zjavne v ,,kľude a bez časového stresu" podľa svojej predstavy naformuloval alebo zmluvný vzťah nevznikne. Nemali by byť tiež žiadne pochybnosti, že za takéhoto stavu je spotrebiteľ z hľadiska informovanosti a vyjednávacej pozície slabšou stranou zmluvného vzťahu (porov. čl. 25 rozsudku Súdneho dvora európskej únie Mostaza Claro).

So vstupom do Európskej únie prijala Slovenská republika inter alia aj záväzky náležite transponovať smernice EÚ a v aplikačnej praxi aj napĺňať ciele týchto smerníc. V oblasti ochrany spotrebiteľa, a teda aj finančného spotrebiteľa európska únia prijala viaceré smernice (viď príloha Smernice EP a Rady z 23.4.2009 č. 2009/22 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov o súdnych príkazoch).

Smernica Rady 93/13 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len ,,smernica 93/13") si stanovila práve za cieľ vyvážiť faktickú nerovnováhu medzi dodávateľom a spotrebiteľom pozitívnym zásahom štátu. Súdny dvor vo fundamentálnom rozsudku Océano Grupo Editorial SA C-240/98 až C-244/98 konštatuje, že je nezanedbateľné nebezpečenstvo, že priemerný spotrebiteľ nepoukáže na nekalosť zmluvnej podmienky, a preto súdy v štátoch, v ktorých nie je povinné zastúpenie advokátom, majú aj bez návrhu prihliadať na neprijateľnosť zmluvnej podmienky.

Žalobca na zadnej strane zmluvy v treťom stĺpci v čl. V-5 spotrebiteľom predkladal sankciu 0,08 % za každý začatý deň omeškania. Ako správne prvostupňový súd v súvislosti s odmietnutím vydať platobný rozkaz, per anum (ročne) predstavujú úroky z omeškania 29,2 %. Odvolací súd by len sotva uveril tomu, že pri kupovaní tovaru môže priemerný spotrebiteľ náležite vyhodnotiť rozsiahle zmluvné podmienky písané veľmi malým písmom. Prirodzene, že spotrebiteľ sa orientuje na kupovaný tovar a predstava, že vyhodnotí všeobecné obchodné podmienky, je len iluzórna. Len ťažko si možno predstaviť, že by sa spotrebiteľ od úverovej časti zmluvy prepracoval naviac k vyhodnocovaniu zjavne podsunutej revolvingovej časti zmluvy.

Úroky z omeškania dohodnuté v zmluve 29,2% p.a. sú bez ohľadu na okamih vzniku omeškania nevýhodnejšie ako úroky z omeškania podľa nariadenia vlády 87/1995 Z.z. Od roku 2003 sa ich výška vyvíjala v závislosti od základnej úrokovej sadzby (ZÚS) centrálnej banky (dvojnásobok ZÚS a od.1.1.2009 na základe novely 586/2008 Z.z. 8% + ZÚS centrálnej banky , ktorej výška bola od 18.11.2002 do 25.09.2003 - 6,50 %, od 26.09.2003 do 21.12.2003 - 6,25 %, od 22.12.2003 do 28.03.2004 - 6,00 %, od 29.03.2004 do 28.04.2004 - 5,50 %, od 29.04.2004 do 30.06.2004 - 5,00 %, od 01.07.2004 do 28.11.2004 - 4,50 %, od 29.11.2004 do 28.02.2005 - 4,00 %, od 01.03.2005 do 28.02.2006 - 3,00 %, od 01.03.2006 do 30.05.2006 - 3,50 %, od 31.05.2006 do 25.07.2006 - 4,00 %, od 26.07.2006 do 26.09.2006 - 4,50 %, od 27.09.2006 do 27.03.2007 - 4,75 %, od 28.03.2007 do 24.04.2007 - 4,50 %, od 25.04.2007 do 28.10.2008 - 4,25 %, od 29.10.2008 do 11.11.2008 - 3,75 %, od 12.11.2008 do 09.12.2008 - 3,25 %, od 10.12.2008 do 31.12.2008 - 2,50 %).

Vzťah medzi účastníkmi vznikol pred vstupom Slovenska do Európskej únie (1.5.2004). Práve v súvislosti so skôr uzavretými zmluvami zákonodarca umožnil dodávateľom dať zmluvy do súladu s požiadavkami a cieľmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa. To platí aj čo do povinnosti odstrániť zo spotrebiteľských zmlúv neprijateľné zmluvné podmienky a ustanovenia nevýhodnejšie oproti ustanoveniam Občianskeho zákonníka (§ 54 ods. 1, 879f ods. 3 OZ). Za tým účelom zákonodarca stanovil trojmesačnú lehotu na nápravu a jej márne uplynutie spojil s následkom neplatnosti problémového ustanovenia.

Podľa § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení novely vykonanej zákonom č. 150/2004 Z.z. zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.

Ustanovenia spotrebiteľských zmlúv, ktoré nie sú dané do súladu s ustanoveniami § 53, 54 a 57 tohto zákona podľa odseku 3, sú neplatné po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona (§ 879f ods. 4 Občianskeho zákonníka v znení novely z. č. 150/2004 Z.z. účinnej od 1.4.2004).

Žalobca ako dodávateľ spotrebiteľského úveru podľa stavu, ktorý vyplýva z vykonaného dokazovania, nedal ustanovenie o neprimeranej sankcii do súladu s ochrannými ustanoveniami, a preto po 30. júni 2004 došlo zo zákona k zneplatneniu ustanovenia V-5 zmluvy, podľa ktorého sa žalobca domáhal úrokov z omeškania. Žalobca sa žalobou domáhal plnenia zo zmluvy (§ 80 písm. b/ O.s.p.) a ustanovenie stratilo platnosť v celom rozsahu.

Žalobca nereagoval na oznámenie súdu o možnej aplikácii ustanovenia § 879f OZ. Odvolacie námietky žalobcu, že je treba favorizovať Obchodný zákonník, neobstoja, pretože všetky režimy a opatrenia určené na ochranu spotrebiteľov platia bez ohľadu na typ štandardnej formulárovej zmluvy, a teda platia aj vo vzťahu k úverom ako tzv. absolútnym obchodnoprávnym vzťahom. Odvolací súd nesúhlasí so žalobcom ani pokiaľ ide o odvolaciu námietku, že až od 15.1.2009 bolo potrebné aplikovať občianskoprávne predpisy o úrokoch z omeškania s poukazom na novelu Obchodného zákonníka vykonanú zákonom č. 454/2008 Z.z.

Spotrebiteľské vzťahy, teda zmluvy medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi aj pred 15.1.2009 pri úrokoch z omeškania spadali pod ochranu § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je neprípustné dojednať so spotrebiteľom nevýhodnejšie ustanovenie zmluvy, ako upravuje Občiansky zákonník, a teda vrátane jeho vykonávacieho nariadenia 87/1995 Z.z. Žalobca nemohol s úspechom uplatňovať úroky z omeškania podľa ustanovenia zmluvy, ktoré sa dostalo do rozporu aj s § 54 ods. 1 OZ a z ktorého dôvodu stratilo platnosť podľa spomínaného ustanovenia § 879f OZ.

Prvostupňový súd správne nepriznal úroky z omeškania pre neplatnosť právneho úkonu a bolo by nadbytočné a nesúladné s procesnou zásadou hospodárnosti konania rozoberať vzťah z pohľadu ďalších možných kritérií, ktoré však nijako žalobcovi procesnú situáciu nevylepšujú. Odvolací súd preto už nevykonával úkony spojené s vyhodnotením otázky, či nešlo o nekalú obchodnú praktiku a konanie v rozpore s dobrými mravmi, ak dodávateľ viazal úverovú kartu (revolving) na klasický spotrebiteľský úver, či zmluva je ďalej možná podľa čl. 6 v spojení s čl. 4 smernice Rady 93/13 a ktorých cieľ napĺňa ustanovenie § 41 Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na materiálnu právoplatnosť rozsudku (§ 159 ods. 2 O.s.p.) vo vyhovujúcom výroku, a teda záväznosť a nezmeniteľnosť súdneho rozhodnutia odvolací súd nemohol vyvodiť závery z neexistencie zmluvy. V tomto smere vzťah medzi účastníkmi nadobudol podobu právoplatne rozhodnutej veci res iudicatae.

Odvolací súd sa stotožňuje aj so záverom prvostupňového súdu o len čiastočnom úspechu žalobcu. Niet žiadny dôvod nezohľadniť na účely pomeru úspechu a neúspechu aj úroky z omeškania, ktoré pri ich kapitalizovaní dosahujú rozsah uplatnenej istiny (29,2 % od 1.1.2008), a teda je dôvodný záver o len čiastočnom úspechu žalobcu. To oprávňovalo prvostupňový súd na aplikáciu § 142 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého súd náhradu trov rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak mal účastník úspech len čiastočný.

Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok v zamietavom výroku a výroku o trovách konania ako správny potvrdil (§ 219 ods. 1 O.s.p.). Úspešnému žalovanému preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli, a preto mu ich súd nepriznal (§ 224 ods. 1, § 142 ods. 1 O.s.p.). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1510
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: