TlačPoštaZväčšiZmenši

Definícia spotrebiteľa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa

11.3. 2011, 18:37 |  najpravo.sk

Zákon o ochrane spotrebiteľa za spotrebiteľa označuje primárne fyzickú osobu, a to iba v prípadoch, keď nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti.

Zákonodarca nad rámec článku 2 písm. b/ Smernice rady 93/13 - EHS zo dňa 5.4.1993 definuje za spotrebiteľa aj právnickú osobu, nakoľko v citovanom článku 2 písm. b/ Smernice je za spotrebiteľa považovaná iba fyzická osoba, ktorá v zmluvách podliehajúcich tejto smernici koná s cieľom nevzťahujúcim sa k jeho obchodom, podnikaniu alebo povolaniu. V tomto prípade však za spotrebiteľa nemožno považovať akúkoľvek právnickú osobu, ale iba právnickú osobu, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, ktoré nie sú určené pre jej ďalšiu podnikateľskú činnosť.

V danom prípade však predmetom zmluvy je nájom osobného motorového vozidla, ktoré právnická osoba využívala pri svojej podnikateľskej činnosti, a preto je potrebné konštatovať, že na predmetný zmluvný vzťah sa nevzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa č. 634/92 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý bol následne zrušený a nahradený zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Navyše aj tento zákon vo svojom § 2 písm. a/ definuje ako spotrebiteľa fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

(rozsudok Krajského súdu Nitra z 26. 2. 2009, sp.zn. 26Cob/147/2008)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 270.812, 40 Sk spolu s úrokom z omeškania vo výške 0, 1 % denne od 15.4.2006 do zaplatenia, a zároveň zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania vo výške 104.758, - Sk, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že navrhovateľ sa návrhom zo dňa 14.9.2006 domáhal, aby súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť žalovanú sumu z dôvodu, že dňa 2.6.2003 uzatvoril navrhovateľ so spoločnosťou D., s.r.o. zmluvu o finančnom leasingu ojazdeného vozidla. Súčasťou tejto zmluvy boli aj všeobecné podmienky zmluvy o finančnom leasingu. Na základe povinnosti vzniknutej z predmetného záväzkového vzťahu poskytol navrhovateľ, ako prenajímateľ, dňa 5.6.2003 do užívania spoločnosti D., spol. s r.o., ako nájomcovi, motorové vozidlo značky AUDI A8. Pôvodný nájomca, spoločnosť D., s.r.o. a pán F. Š., bytom H. XX, B., uzavreli dňa 29.3.2004 dohodu o postúpení práv a povinností, na základe ktorej dohody sa stal ďalším nájomcom vyplývajúcim zo zmluvy pán F. Š.. Následne pán F. Š. a odporca uzavreli dňa 27.5.2004 dohodu o postúpení práv a povinností zo zmluvy, na základe ktorej odporca vstúpil do všetkých práv a povinností pána Š., a teda pristúpil k leasingovej zmluve, ako aj všeobecným podmienkam zmluvy o finančnom leasingu, čo potvrdil vlastnoručným podpisom. Keďže odporcov nedoplatok na leasingových splátkach presiahol výšku dvoch mesačných splátok, navrhovateľ v zmysle článku VII. ods. 2 b/ VPZFL dňa 19.11.2004 pristúpil k vypovedaniu leasingovej zmluvy, pričom prostredníctvom predmetného oznámenia o ukončení leasingovej zmluvy vyzval odporcu na vrátenie predmetu leasingu a k uhradeniu doposiaľ dlhovaných splátok. Nakoľko odporca na základe doručenej výpovede neplnil, pristúpil navrhovateľ prostredníctvom externej agentúry v zmysle ustanovenia článku VII. ods. 5 písm. c/ VPZFL k odobratiu predmetu leasingu. Odporca s návrhom navrhovateľa nesúhlasil, nakoľko mal za to, že tento je v rozsahu, v akom si ho uplatnil navrhovateľ, nedôvodný. Odporca potvrdil, že na základe dohody o postúpení práv a povinností zo dňa 27.5.2004, ktorá nadobudla účinnosť dňa 5.6.2004, užíval ako nájomca osobné motorové vozidlo značky AUDI A8. V priebehu doby užívania predmetného vozidla sa toto stalo nepojazdným, nebolo ho možné ďalej používať, keďže sa na ňom vyskytla závada na prevodovke. Po tom, čo odporca zistil, že vozidlo bolo navrhovateľom odobraté, pokúsil sa niekoľkokrát s navrhovateľom dohodnúť na riešení sporu a sám navrhol, že vozidlo od navrhovateľa odkúpi. Návrhy odporcu na riešenie veci zostali bez odozvy navrhovateľa. Odporca sa v žiadnom prípade nestotožnil s výškou uplatneného nároku tak, ako sa k nemu svojím výpočtom dopracoval navrhovateľ. Uvádza, že mu nebol doručený znalecký posudok vypracovaný znalcom Ing. J. H.. Pri pohľade na technický stav vozidla podľa fotodokumentácie v znaleckom posudku tento stav podľa odporcu nezodpovedá stavu, v akom bolo auto odobraté. Odporca namietal znalcom stanovenú hodnotu motorového vozidla v čase jeho odobratia.

Súd prvého stupňa na základe vykonaného dokazovania mal za preukázané, že navrhovateľ si svoju povinnosť vyplývajúcu mu z leasingovej zmluvy splnil, t.j., že odporcovi predmet leasingu do užívania poskytol, čo bolo zrejmé aj z výpovede odporcu, ktorý potvrdil, že vozidlo užíval. Odporca si však svoje povinnosti zo zmluvy riadne neplnil, keďže prestal platiť dohodnuté leasingové splátky. Preto navrhovateľ v zmysle článku VII. ods. 2 písm. b/ VPZFL, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy dňa 19.11.2004 pristúpil k výpovedi leasingovej zmluvy. Oznámenie o predčasnom ukončení zmluvy bolo odporcovi doručené dňa 22.11.2004. Účastníci konania síce uzatvorili dohodu Dodatok č. 1 k leasingovej zmluve, podľa ktorej, ak odporca dlžnú čiastku uhradí v stanovenej lehote, t.j. do 24.11.2004, nenastanú účinky vyššie uvedenej výpovede. Odporca si však svoju povinnosť zaplatiť navrhovateľovi dlh v lehote stanovenej v Dodatku č. 1 zo dňa 19.11.2004 nesplnil, t.j. účinky výpovede z leasingovej zmluvy zo dňa 19.11.2004 nastali. Predčasným ukončením zmluvného vzťahu vznikla odporcovi, ako nájomcovi, povinnosť vrátiť navrhovateľovi predmet leasingu, t.j. motorové vozidlo, ktoré užíval. Odporca si túto svoju povinnosť dobrovoľne nesplnil, preto mu vozidlo bolo odňaté externou agentúrou, o čom svedčí protokol o odňatí vozidla zo dňa 20.4.2005. Vozidlo bolo externou agentúrou zaistené v autoservise, v ktorom ho nechal odporca na vykonanie opravy. Ani uvedená skutočnosť sporná nebola. Následne po tomto odňatí vozidla externou agentúrou navrhovateľ vykonal finančné vyúčtovanie predčasne ukončenej leasingovej zmluvy, v ktorom vyúčtovaní si vyčíslil svoju pohľadávku voči odporcovi z takto ukončeného záväzkového vzťahu, a to v súlade s leasingovou zmluvu a VPZFL. Povinnosť nahradiť navrhovateľovi, ako leasingovému prenajímateľovi všetky splatné pohľadávky, ktoré mu v súvislosti s ukončením zmluvného vzťahu vznikli, vyplývajú z článku VI. a VII. VPZFL.

Na základe uvedených skutočností preto súd prvého stupňa podanému návrhu v celom rozsahu vyhovel, pričom v odôvodnení rozhodnutia zároveň uviedol, že sa nestotožnil s tvrdením odporcu, že ustanovenie zmluvy, týkajúce sa povinnosti nájomcu akceptovať prenajímateľom vypracovaný znalecký posudok je neplatné, pretože je v rozpore so zásadami právneho štátu. Naopak, súd mal za to, že jednou z podmienok perfektného fungovania právneho štátu je aj zodpovedné pristupovanie zmluvných strán k uzavretiu zmluvy, a následné svedomité si plnenie zmluvných povinností účastníkmi zmluvného vzťahu. Odporca dobrovoľne vstúpil do zmluvného vzťahu s navrhovateľom, dobrovoľne akceptoval zmluvné podmienky. Pokiaľ bol toho názoru, že vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán nie sú v zmluve vyvážené, nemusel zmluvu uzatvárať.

Na základe vyššie uvedených skutočností preto, ako už bolo konštatované, súd podanému návrhu v celom rozsahu vyhovel, keď o úrokoch z omeškania rozhodol v zmysle § 365 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.

O trovách konania v prospech navrhovateľa súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p..

Proti rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie odporca, ktorý sa svojím odvolaním domáhal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že návrh navrhovateľa zamietne v celom rozsahu.

V odôvodnení odvolania odporca uviedol, že navrhovateľ odvodzuje svoj nárok od výpočtu tzv. konečného vyrovnania, kde výpočtom čiastok v prospech navrhovateľa a v prospech odporcu prišiel k sume 270.812, 40 Sk, ktorú si uplatnil v konaní. Ďalej uviedol, že sporná nie je dokonca ani skutočnosť, že tento výpočet, ako aj sadzba úroku z omeškania je formálne správna a v súlade s VPZFL (všeobecné podmienky zmluvy o finančnom leasingu), hoci s týmito sa odporca nemal možnosť oboznámiť.

Odporca súdu prvého stupňa vyčíta, že pri posudzovaní predmetnej veci postupoval výlučne podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predmetnú leasingovú zmluvu posúdil ako zmluvu o kúpe prenajatej veci, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia § 489 a nasl. Obchodného zákonníka. Odporca síce napadol platnosť časti zmluvy, pretože mu nebolo jasné, či môže platiť také ustanovenie ohľadne výrazne jednostranných možností navrhovateľa z leasingovej zmluvy a VPZFL, ktoré vôbec neberú do úvahy stanovisko a konanie odporcu ako druhej strany, ako napríklad jednostranne vypracovaný znalecký posudok, jednostranný výpočet leasingovej spoločnosti, neprimerane vysoký úrok z omeškania a ďalšie. Odporca uviedol, že je súkromná osoba, nepodnikateľ, a napriek tomu súd posúdil všetky vzniknuté vzťahy medzi ním a navrhovateľom podľa Obchodného zákonníka. Súd vôbec nebral do úvahy, že v európskom práve, aj v slovenskom právnom poriadku jestvuje tzv. ochrana spotrebiteľa, keďže predmetná leasingová zmluva a jej VPZFL napĺňajú pojmové znaky z tzv. spotrebiteľskej zmluvy. Odporca podotýka, že sa stal zmluvnou stranou v čase, keď bola Slovenská republika súčasťou Európskej únie a bola povinná si plniť svoje záväzky aj v oblasti európskej legislatívy. V tomto prípade ide najmä o články 95 až 153 Zmluvy o založení ES v znení Amsterdamskej zmluvy a zmluvy z Nice, ktoré definujú spotrebiteľa, a ktoré sú priamo záväzné aj v našom právnom poriadku, ako aj na smernicu 93/13, ktorá určuje neprimerané podmienky v spotrebiteľských zmluvách, ktoré aj definuje. Táto bola čiastočne transponovaná do nášho právneho poriadku už zákonom 310/99, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Odporca poukázal na judikatúru Európskeho súdneho dvora, v zmysle ktorej musí súd ex offo, bez toho aby odporca na toto upozornil, skúmať, či ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy neobsahujú neprimerané podmienky. V prípade leasingových spoločností, akou je aj navrhovateľ, ide o hromadné uzatváranie zmlúv so spotrebiteľmi spôsobom, že zmluvné podmienky sa nedojednávajú individuálne, t.j. spotrebiteľ nemohol individuálne ovplyvniť obsah leasingovou spoločnosťou vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy. Z uvedeného teda vyplýva, že ide o spotrebiteľskú zmluvu podľa § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Odporca uvádza, že spotrebiteľská zmluva, ktorá je predmetom tohto sporu, obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a takouto «neprijateľnou» «podmienkou» je napríklad dojednanie úroku z omeškania vo výške 0, 1 % denne, jednostranná možnosť leasingovej spoločnosti vykonávať znalecké posudky používané ako dôkazy, takisto jednostranné výpočty vo svoj prospech, ktoré spĺňajú pojmové znaky neprijateľnej zmluvnej podmienky.

Odporca poukázal na ustanovenie § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého sú neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách neplatné. Odporca zároveň tvrdil, že navrhovateľ svojím konaním, keď odobral odporcovi predmet leasingu, porušil všeobecnú preventívnu povinnosť v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorej je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení k odvolaniu konštatuje, že Obchodný zákonník obsahuje kritériá, ktoré sú rozhodujúce pre určenie, ktorým zákonom sa budú spravovať vzťahy medzi subjektami. Podľa citovaných ustanovení sa záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti, spravujú Obchodným zákonníkom, pričom rozhodujúca je povaha účastníkov pri vzniku záväzkového vzťahu.

Predmetná leasingová zmluva bola pôvodne uzavretá medzi navrhovateľom a spoločnosťou D., spol. s r.o.. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový právny vzťah sa bude spravovať okrem predmetnej leasingovej zmluvy a VPZFL aj Obchodným zákonníkom. Táto doložka však potrebná nebola, vzhľadom k tomu, že oba subjekty boli podnikatelia. Z uvedeného je zrejmé, že sa nejednalo, ani nemohlo jednať o spotrebiteľskú zmluvu. Navrhovateľ poukázal na znenie všeobecných podmienok zmluvy o finančnom leasingu, v zmysle ktorých bol nájomca povinný oznámiť každé poškodenie motorového vozidla, všetky opravy motorového vozidla a jeho údržbu bol povinný vykonávať výhradne v servisných zariadeniach, ktoré sú autorizované výrobcom motorového vozidla. Tieto povinnosti však porušil. Po predčasnom ukončení leasingovej zmluvy bolo jeho povinnosťou pristaviť motorové vozidlo, túto svoju povinnosť si taktiež nesplnil, preto navrhovateľ pristúpil k odobratiu motorového vozidla prostredníctvom externej agentúry, čo bolo v súlade so všeobecnými podmienkami zmluvy o finančnom leasingu. Preto tvrdenia o neoprávnenosti odobratia motorového vozidla považuje navrhovateľ za neopodstatnené. Z uvedených dôvodov preto navrhovateľ žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil.

Odvolací súd prejednal odvolanie odporcu v súlade s ustanovením § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 1 O.s.p., pričom dospel k záveru, že odvolanie odporcu nie je dôvodné, a preto je namieste, aby odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny podľa § 219 O.s.p. potvrdil. Keďže odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa rozhodol vecne správne a svoje rozhodnutie správne odôvodnil s poukazom na primerané ustanovenia príslušných právnych predpisov, odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že sa stotožňuje v celom rozsahu s odôvodnením rozsudku súdom prvého stupňa, a preto v súlade s ustanovením § 219 ods. 2 O.s.p. poukazuje na toto odôvodnenie.

Zároveň je potrebné doplniť k rozhodnutiu súdu prvého stupňa tú skutočnosť, že z vykonaného dokazovania je zrejmé, že pôvodne zmluvu o leasingu motorového vozidla - zmluva o finančnom leasingu ojazdeného vozidla, uzatvoril s navrhovateľom subjekt D., spol. s r.o., K. č. XX, . B.. Hoci účastníci sa v zmluve dohodli, že na predmetný zmluvný vzťah budú aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, je zrejmé, že obaja účastníci boli podnikateľmi a že predmetná zmluva súvisí s ich podnikateľskou činnosťou, preto aj bez takéhoto ujednania je zrejmé, že záväzkovo-právny vzťah medzi účastníkmi sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Následne na základe zmlúv o postúpení práv a povinností uzavretých v zmysle § 524 až § 532 Občianskeho zákonníka sa stal namiesto pôvodného nájomcu, spoločnosti D., spol. s r.o. novým nájomcom F. Š., a následne samotný odporca, a to na základe zmluvy o postúpení práv a povinností z leasingovej zmluvy zo dňa 27.5.2004. Uvedený inštitút v zmysle § 524 až § 532 má za následok iba tú skutočnosť, že došlo k zmene jednej zo zmluvných strán, v danom prípade k zmene nájomcu, ktorým sa stal odporca namiesto F. Š. a predtým spoločnosti D., spol. s r.o..

Je potrebné uviesť, že v zmysle citovaných ustanovení Občianskeho zákonníka Občiansky zákonník nepredpokladá, že v dôsledku predmetných právnych úkonov dochádza k zmene obsahu zmluvy, ale len k zmene osôb zúčastnených sa na zmluve. K zmene obsahu zmluvy dochádza na základe inštitútov ustanovených v § 516 až § 523 Občianskeho zákonníka. Takúto dohodu však účastníci konania medzi sebou neuzatvorili, teda k zmene obsahu zmluvy - záväzkov, nedošlo. Táto skutočnosť a takéto konštatovanie je potom rozhodujúce pre posúdenie, či v danom prípade medzi účastníkmi ide o záväzkový vzťah vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo nie.

Hoci odvolací súd na pojednávaní upozornil navrhovateľa, aby sa vyjadril aj k prípadnej možnej aplikácii zákona o ochrane spotrebiteľa, napokon dospel k záveru, že ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa ochrany spotrebiteľa v prejednávanej veci nemožno aplikovať. Pre posúdenie charakteru záväzkovo-právneho vzťahu, ktorý medzi účastníkmi vznikol, je rozhodujúca doba, kedy došlo k uzavretiu zmluvy o finančnom leasingu. V tomto čase bol platným a účinným predpisom, ktorý riešil ochranu spotrebiteľa zákon č. 634/1992 Zb., označený ako zákon o ochrane spotrebiteľa.

V § 23a ods. 1 citovaného zákona účinného v čase podpisu zmluvy o finančnom leasingu ojazdeného vozidla sa uvádza, že typovou zmluvou sa podľa tohto zákona rozumie zmluva, ktorá sa má uzavrieť vo viacerých prípadoch, ak je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje.

V § 2 ods. 1 písm. a/ citovaného zákona je riešené, že spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti.

V odseku 2 citovaného ustanovenia sa uvádza, že spotrebiteľom podľa tohto zákona je aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju vlastnú potrebu, pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. a/.

Z citovaného ustanovenia teda jednoznačne vyplýva, že zákon za spotrebiteľa označuje primárne fyzickú osobu, a to iba v prípadoch, keď nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti. Zákonodarca nad rámec článku 2 písm. b/ Smernice rady 93/13 - EHS zo dňa 5.4.1993 definuje za spotrebiteľa aj právnickú osobu, nakoľko v citovanom článku 2 písm. b/ Smernice je za spotrebiteľa považovaná iba fyzická osoba, ktorá v zmluvách podliehajúcich tejto smernici koná s cieľom nevzťahujúcim sa k jeho obchodom, podnikaniu alebo povolaniu. V tomto prípade však za spotrebiteľa nemožno považovať akúkoľvek právnickú osobu, ale iba právnickú osobu, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, ktoré nie sú určené pre jej ďalšiu podnikateľskú činnosť. V danom prípade však predmetom zmluvy je nájom osobného motorového vozidla, ktoré právnická osoba využívala pri svojej podnikateľskej činnosti, a preto je potrebné konštatovať, že na predmetný zmluvný vzťah sa nevzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa č. 634/92 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý bol následne zrušený a nahradený zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Navyše aj tento zákon vo svojom § 2 písm. a/ definuje ako spotrebiteľa fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Z uvedeného vyplýva, že ani v zmysle týchto ustanovení nie je možné považovať spoločnosť D., spol. s r.o. pri záväzkovom vzťahu s navrhovateľom za spotrebiteľa.

Ak už bolo na začiatku skonštatované, zmenou v osobe zmluvného účastníka, v danom prípade nájomcu, nedošlo k zmene obsahu zmluvy, ale iba k zmene účastníka zmluvy, a preto zmenou v osobe nájomcu nemohlo dôjsť k zmene charakteru zmluvy zo zmluvy o finančnom leasingu ojazdeného vozidla na zmluvu s prvkami spotrebiteľskej zmluvy. Navrhovateľ uzatváral so spoločnosťou D., spol. s r.o. zmluvu o finančnom leasingu ojazdeného vozidla ako s podnikateľom za dojednania určitých vzájomných práv a povinností v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, ktoré sa následne rozhodol akceptovať aj odporca, ktorý na základe už spomenutej zmluvy o postúpení práv a povinností vstúpil do postavenia nájomcu a prijal od spoločnosti D., s.r.o., resp. od F. Š. všetky prevádzané práva a povinnosti vyplývajúce z leasingovej zmluvy, keď nastúpil v celom rozsahu leasingovej zmluvy ako nový nájomca. Takýmto právnym úkonom sa charakter pôvodnej zmluvy nemohol zmeniť a ani nezmenil.

Smernica č. 93/13/EHS o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách bola do nášho právneho poriadku - do Občianskeho zákonníka, implementovaná zákonom č. 150/2004 Z.z.. Na základe tejto implementácie považoval Občiansky zákonník za spotrebiteľské zmluvy iba zmluvy uzatvárané podľa ôsmej časti Občianskeho zákonníka. Aj z uvedeného vyplýva, že v danom prípade, ak vznikla zmluva podľa Obchodného zákonníka, nemožno ju ani v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka považovať za zmluvu spotrebiteľskú. Pre posúdenie charakteru zmluvy je rozhodujúci vznik záväzkovo-právneho vzťahu, ktorý vylúčil aplikáciu zákona o ochrane spotrebiteľa na predmetný záväzkový vzťah. S poukazom na uvedené je preto potrebné konštatovať, že súd prvého stupňa postupoval správne, keď na predmetný záväzkovo-právny vzťah neaplikoval ustanovenia Občianskeho zákonníka o ochrane spotrebiteľa, resp. ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, platné a účinné v čase uzavretia zmluvy.

K argumentácii odporcu o porušení všeobecnej preventívnej povinnosti navrhovateľa v zmysle §-u 415 Občianskeho zákonníka je potrebné uviesť, že ako už bolo konštatované, na predmetnú zmluvu sa aplikujú ustanovenia Obchodného zákonníka, pričom ustanovenia §-ov 376 a 377 Obchodného zákonníka vylučujú, aby odporcovi vzniklo právo na náhradu škody za situácie, keď sám porušoval svoje povinnosti a nesplnil si oznamovaciu povinnosť.

S poukazom na ustanovenie § 151 ods. 3 O.s.p. a s poukazom na úspech navrhovateľa v konaní pred odvolacím súdom rozhodol odvolací súd tak, že o trovách konania rozhodne až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1608
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

NAKA v 1. polroku 2020 vyšetrovala historicky najviac trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-v-1-polroku-2020-vysetrovala-hist/478672-clanok.html

Najvýznamnejším korupčným prípadom bola akcia Dobytkár, kde úplatky dosiahli výšku takmer ...

L. Drábiková: Pri striedavej starostlivosti by pomohol detský advokáthttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-striedavej-starostlivosti-by-pomohol/478674-clanok.html

Pri striedavej starostlivosti o dieťa by malo prísť k dohode už počas rozvodu, aby sa nekonali ...

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problémhttps://www.teraz.sk/slovensko/komisarka-konania-o-rodicovskych-pr/478369-clanok.html

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné ...

Koaliční poslanci chcú späť zákon štátneho občianstva spred roka 2010https://www.teraz.sk/slovensko/koalicni-poslanci-chcu-obnovit-zako/478358-clanok.html

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v ...

R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlohttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-o-buducnosti-projektu-ident/478384-clanok.html

Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to ...

Na najvyššom súde chyba takmer štvrtina sudcov a môže sa to ešte viac zhoršiťhttps://www.webnoviny.sk/na-najvyssom-sude-chyba-takmer-stvrtina-sudcov-a-moze-sa-to-este-viac-zhorsit/

Na Najvyššom súde Slovenskej republiky chýba takmer štvrtina z celkového počtu 80 sudcov.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: