TlačPoštaZväčšiZmenši

Neunesenie dôkazného bremena ohľadom následkov zásahu do dobrej povesti právnickej osoby

12.8. 2012, 21:55 |  najpravo.sk

V rámci tzv. satisfakčnej žaloby za neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby sa možno domáhať satisfakcie morálnej (najčastejšie vo forme ospravedlnenia) a satisfakcie majetkovej (v peniazoch). Tieto nároky sa navzájom nevylučujú a môžu byť uplatnené súčasne. Výslovným kritériom, ktoré zákon ustanovuje pre poskytnutie zadosťučinenia (nerozlišujúc jeho formu), je primeranosť tejto satisfakcie. Z pojmu primeranosť možno vyvodiť, že súdu je daná možnosť postupovať individuálne, hodnotiť a posudzovať okolnosti konkrétneho zásahu, prípadne stanoviť ďalšie kritériá pre posúdenie každého prípadu. Súd má teda možnosť voľnej úvahy pre rozhodnutie, či za primerané bude považovať len morálne, alebo len finančné zadosťučinenie alebo obe tieto formy. V situácii, keď je zároveň uplatnená aj morálna aj majetková satisfakcia, za kritériá pre priznanie zadosťučinenia v peniazoch môže súd v rámci svojej voľnej úvahy určiť aj negatívne následky tvrdené žalujúcou stranou a v prípade ich nepreukázania odôvodniť neunesením dôkazného bremena nepriznanie finančného zadosťučinenia, popri inak priznanom morálnom zadosťučinení.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 10. augusta 2011, sp. zn. 6 Cdo 17/2010)

Z odôvodnenia:

Žalobou podanou na Okresnom súde Bratislava III dňa 22.11.2006 sa žalobkyňa domáhala ochrany proti neoprávnenému zásahu do svojej dobrej povesti, ku ktorému malo dôjsť výrokom žalovaného, v ktorom ju označil za fašistickú stranu. Išlo o výrok vyslovený žalovaným v rozhovore pre maďarské InfoRádio dňa 28.7.2006, ktorý následne prevzali a zverejnili viaceré médiá na Slovensku. V žalobe uviedla, že vyjadrenie žalovaného je hanlivé, urážajúce a nepravdivé. Žiadala, aby žalovanému bola uložená povinnosť písomne sa jej ospravedlniť v znení špecifikovanom v petite žaloby, a aby mu bola uložená aj povinnosť zaplatiť jej náhradu imateriálnej ujmy 10 000 000,-- Sk (331 939,19 EUR).

Okresný súd Bratislava III ako súd prvého stupňa rozsudkom z 30. januára 2008 č. k. 7 C 170/2006-126 uložil žalovanému povinnosť písomne sa ospravedlniť žalobkyni a do 7 dní od právoplatnosti rozsudku jej doručiť ospravedlnenie v tomto znení:

RNDr. M. D., podpredseda S., sa ospravedlňuje S. za svoj hanlivý a urážajúci výrok na adresu S., ktorý výrok odvysielalo dňa 28.7.2006 maďarské InfoRádio v súvislosti s vtedy ešte len pripravovanou odpoveďou slovenského šéfa diplomacie na list jeho maďarskej kolegyne, ktorý znel: „Vláda nie je v jednoduchej situácii v súvislosti s odpoveďou na takýto list. Slovenská vláda pozostáva totiž mocensky z jednej tretiny zo S., ktorá je fašistickou stranou", pretože obsah tohto výroku je nepravdivý a hrubo zasahujúci do dobrej povesti strany. Týmto RNDr. M. D. vyslovuje ľútosť nad zásahom do zákonom chráneného práva S.

Ďalším výrokom okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni do 3 dní od právoplatnosti rozsudku sumu 1 000 000,-- Sk (33 193,92 EUR) ako náhradu imateriálnej ujmy v peniazoch a vo zvyšku v tejto časti žalobu zamietol. Napokon rozhodol aj o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobkyni v rovnakej lehote náhradu trov konania spolu vo výške 714 764,-- Sk (23 725,82 EUR).

V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalovaný v kritike určitých javov a osôb použil výraz (fašistická strana), ktorého miera expresivity bola v značnom nepomere k cieľu kritiky, preto išlo o kritiku neprimeranú a tým znamenajúcu neoprávnený zásah do dobrej povesti žalobkyne. Uplatnený nárok na poskytnutie zadosťučinenia vo forme ospravedlnenia (morálnej satisfakcie) tak uznal v celom rozsahu za opodstatnený. Poukazujúc na to, že výrokom žalovaného bola dotknutá celá členská základňa žalobkyne, že výrok bol vypovedaný pre zahraničné médium a že ho prevzali ďalšie médiá, mal za dôvodné aj priznanie zadosťučinenia v peniazoch (majetkovej satisfakcie), považujúc za primeranú výšku tejto satisfakcie v sume 1 000 000,-- Sk.

Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd na odvolanie oboch účastníkov rozsudkom z 18. júna 2009 sp. zn. 9 Co 154/2008 rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o povinnosti žalovaného sa ospravedlniť zmenil tak, že uložil žalovanému povinnosť písomne sa ospravedlniť žalobkyni a do 15 dní od právoplatnosti rozsudku jej doručiť ospravedlnenie v tomto znení:

RNDr. M. D., podpredseda S., sa ospravedlňuje S. za výrok na adresu S., ktorý odvysielalo dňa 28.7.2006 maďarské InfoRádio v súvislosti s vtedy ešte pripravovanou odpoveďou slovenského šéfa diplomacie na list jeho maďarskej kolegyne, ktorý znel: „Vláda nie je v jednoduchej situácii v súvislosti s odpoveďou na takýto list. Slovenská vláda pozostáva totiž mocensky z jednej tretiny zo S., ktorá je fašistickou stranou", pretože obsah tohto výroku zasahuje do dobrej povesti strany.

Vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobkyni sumu 1 000 000,-- Sk ako náhradu primeraného zadosťučinenia v peniazoch rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu v tejto časti zamietol. Vo zvyšnej napadnutej časti, v ktorej bola zamietnutá žaloba nad sumu 1 000 000,-- Sk do sumy 4 000 000,-- Sk (požadovanej žalobkyňou v odvolacom konaní) prvostupňový rozsudok potvrdil a rozhodol aj o trovách celého konania tak, že žiaden z účastníkov nemá na ich náhradu právo.

Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu je zrejmé, že v otázke základu uplatnených nárokov sa stotožnil s právnym záverom súdu prvého stupňa, podľa ktorého inkriminovaným výrokom žalovaného došlo k neoprávnenému zásahu do dobrej povesti žalobkyne. Rovnako ako prvostupňový súd považoval za dôvodný nárok na poskytnutie morálneho zadosťučinenia vo forme ospravedlnenia, no text ospravedlnia modifikoval vypustením niektorých slov, resp. slovných spojení tak, aby spĺňal kritérium primeranosti. Výrok prvostupňového rozsudku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy však označil za vecne nesprávny poukazujúc na to, že medzi právne prostriedky ochrany dobrej povesti právnickej osoby nepatrí náhrada nemajetkovej ujmy (túto je možné priznať len fyzickej osobe v súvislosti s ochranou jej osobnostných práv), keď ustanovenie § 19b ods. 2 a 3 Obč. zákonníka výslovne umožňuje domáhať sa ochrany vo forme primeraného zadosťučinenia a to prípadne aj v peniazoch. Uviedol, že pre úvahu súdu o poskytnutí tejto formy ochrany proti neoprávnenému zásahu do dobrej povesti stanovuje zákon za relevantné len hľadisko primeranosti, ktorá však musí byť založená na konkrétnych okolnostiach neoprávneného zásahu na podklade hodnotenia vykonaných dôkazov. Na rozdiel od súdu prvého stupňa bol toho názoru, že zistený skutkový stav priznanie nároku na poskytnutie zadosťučinenia v peniazoch neumožňoval. Poukazoval na to, že žalobkyňa odôvodňovala tento nárok sťažením jej účasti v koalícii, správaním sa európskych socialistov voči nej, poklesom jej preferencií, no tieto negatívne následky (niektoré len v rovine všeobecných tvrdení bez bližšej konkretizácie) neboli preukázané, resp. nebolo preukázané, že by práve inkriminovaný výrok mal spôsobiť tieto tvrdené následky. Z týchto dôvodov prvostupňový rozsudok v tejto časti zmenil a žalobu zamietol.

Proti tomuto rozsudku krajského súdu v zmeňujúcom výroku, ktorým bola zamietnutá žaloba o poskytnutie zadosťučinenia v peniazoch v sume 33 193,92 EUR, podala dovolanie žalobkyňa. Žiadala, aby dovolací súd v napadnutom výroku rozsudok krajského súdu zmenil tak, že uloží žalovanému povinnosť zaplatiť jej uvedenú sumu. Dovolanie odôvodnila tým, že krajský súd nebral do úvahy, že výrokom žalovaného bol dotknutý každý jeden z jej takmer jeden a pol tisícovej členskej základne, a nebral do úvahy ani intenzitu výroku, jeho rozsah a dĺžku trvania.

Žalovaný vo vyjadrení k podanému dovolaniu navrhol tento mimoriadny opravný prostriedok ako neopodstatnený zamietnuť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) po zistení, že dovolanie bolo podané proti právoplatnému rozsudku odvolacieho súdu oprávnenou osobou (účastníčkou konania) v zákonnej lehote (§ 240 ods. 1 O.s.p.) a že v napadnutom zmeňujúcom výroku je prípustné (§ 238 ods. 1 O.s.p.), preskúmal rozsudok v napadnutom výroku ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, bez nariadenia pojednávania (§ 243a ods. 1 veta za bodkočiarkou O.s.p.) a dospel k záveru, že dovolanie nie je dôvodné.

Najvyšší súd predovšetkým z úradnej povinnosti skúmal existenciu vád konania taxatívne vymedzených v ustanovení § 237 O.s.p. a iných vád, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Zistil, že z obsahu spisu žiadne takéto vady nevyplývajú. Následne preto skúmal správnosť napadnutého rozsudku z hľadiska uplatneného dovolacieho dôvodu, a to (vychádzajúc z obsahu podaného dovolania) právneho posúdenia veci odvolacím súdom v otázke opodstatnenosti nároku na poskytnutie ochrany za neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby uplatneného aj vo forme zadosťučinenia v peniazoch. Dospel pritom k záveru, že uplatnený dovolací dôvod v predmetnej veci nie je daný.

Právnym posúdením veci sa rozumie aplikácia práva na zistený skutkový stav. V rámci dovolacieho dôvodu, ktorým je nesprávne právne posúdenie veci, dovolací súd skúma, či zistený skutkový stav umožňoval, resp. neumožňoval právny záver, ku ktorému dospel odvolací súd.

V prejednávanej veci odvolací súd správne poukázal na odlišnosť právnych prostriedkov ochrany za neoprávnený zásah do osobnostných práv fyzickej osoby v zmysle § 13 Obč. zákonníka, medzi ktoré patrí, okrem iných, aj právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch (popri nároku na primerané zadosťučinenie), a právnych prostriedkov ochrany za neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby v zmysle § 19b ods. 2 a 3 Obč. zákonníka, medzi ktoré patrí právo domáhať sa upustenia od neoprávneného zásahu, právo domáhať sa odstránenia nepriaznivých následkov zásahu a právo domáhať sa primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať aj v peniazoch.

Rovnako podľa názoru dovolacieho súdu bol správny aj záver odvolacieho súdu, že skutkový stav, zistený dokazovaním vykonaným súdom prvého stupňa, neumožňoval, popri poskytnutej ochrane vo forme morálneho zadosťučinenia (ospravedlnenia), aj poskytnutie ochrany vo forme zadosťučinenia v peniazoch, pretože neboli preukázané žalobkyňou tvrdené následky (niektoré označené len v rovine všeobecných tvrdení), resp. nebolo preukázané, že tvrdené negatívne následky mali byť spôsobené práve inkriminovaným výrokom. Tento záver bol v súlade s obsahom spisu, pričom odvolací súd svoje úvahy v tomto smere aj riadne a presvedčivo odôvodnil. Dovolací súd sa s dôvodmi rozsudku odvolacieho súdu v tejto časti stotožňuje a v podrobnostiach na ne poukazuje. Len na doplnenie uvádza, že v rámci tzv. satisfakčnej žaloby za neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby sa možno domáhať satisfakcie morálnej (najčastejšie vo forme ospravedlnenia) a satisfakcie majetkovej (v peniazoch). Tieto nároky sa navzájom nevylučujú a môžu byť uplatnené súčasne. Výslovným kritériom, ktoré zákon ustanovuje pre poskytnutie zadosťučinenia (nerozlišujúc jeho formu), je primeranosť tejto satisfakcie. Z pojmu primeranosť možno vyvodiť, že súdu je daná možnosť postupovať individuálne, hodnotiť a posudzovať okolnosti konkrétneho zásahu, prípadne stanoviť ďalšie kritériá pre posúdenie každého prípadu. Súd má teda možnosť voľnej úvahy pre rozhodnutie, či za primerané bude považovať len morálne, alebo len finančné zadosťučinenie alebo obe tieto formy. V situácii, keď je zároveň uplatnená aj morálna aj majetková satisfakcia, za kritériá pre priznanie zadosťučinenia v peniazoch môže súd v rámci svojej voľnej úvahy určiť aj negatívne následky tvrdené žalujúcou stranou a v prípade ich nepreukázania odôvodniť neunesením dôkazného bremena nepriznanie finančného zadosťučinenia, popri inak priznanom morálnom zadosťučinení. V preskúmavanej veci nezistil dovolací súd žiaden závažný dôvod, pre ktorý by boli závery odvolacieho súdu neakceptovateľné.

Dovolací súd považuje ďalej za potrebné dodať, že vzhľadom na skutočnosť, že žalovaný nepodal dovolanie proti výroku rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bolo vyhovené žalobe v časti požadovaného zadosťučinenia vo forme ospravedlnenia, a teda nespochybnil základ uplatnených nárokov, t. j. záver súdov o existencii neoprávneného zásahu do dobrej povesti žalobkyne, dovolací súd k tejto otázke stanovisko nezaujal. V dovolacom konaní o dovolaní žalobkyne sa zaoberal správnosťou právneho posúdenia veci odvolacím súdom len z hľadiska dôvodov, ktorými odvolací súd odôvodnil zamietnutie žaloby v časti požadovaného zadosťučinenia v peniazoch.

So zreteľom na uvedené dovolací súd dovolanie žalobkyne smerujúce proti správnemu rozsudku odvolacieho súdu zamietol (§ 243b ods. 1 O.s.p.).

Úspešnému žalovanému nepriznal náhradu trov dovolacieho konania, pretože trovy súvisiace s odmenou jeho zástupcu za vyjadrenie k dovolaniu nepovažoval za potrebné na účelné bránenie práva.

Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 559
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: