Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

387/2020 Z. z.

najpravo.sk • 3.1. 2021, 17:53

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z.                           o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon         č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom návrhu zákona je:

-           transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica“) do legislatívy Slovenskej republiky,

-           úprava zákona v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku,

-           nové znenie ustanovenia o užívateľskom podniku zavádzajúce administratívne jednoduchší systém vydávania povolenia a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom,

-           legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

 

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2021 s výnimkou ustanovení upravujúcich odber a použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom a nadobudnutie vybraného minerálneho oleja obchodníkom s vybraným minerálnym olejom, ktorých účinnosť sa navrhuje 1. júla 2021 a ustanovení transponujúcich smernicu Rady (EÚ) 2020/262, ktorých časť sa navrhuje s súčinnosťou od 1. júla 2022 a časť s účinnosťou od 13. februára 2023. Dĺžka legisvakancie ustanovení upravujúcich použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom a nadobudnutie vybraného minerálneho oleja obchodníkom s vybraným minerálnym olejom a ustanovení transponujúcich smernicu Rady (EÚ) 2020/262, je dostatočná na to, aby sa podnikatelia a finančná správa mohli zodpovedne pripraviť na ich uplatňovanie.

 

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti, je podrobne uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na sociálne prostredie, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami               a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K článku I

 

 

K bodom 1 a 117

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s vypustením skratky pre Európsku úniu.

 

K bodu 2

V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica Rady (EÚ) 2020/262“) sa ustanovuje definícia nových daňových subjektov, ktoré budú oprávnené prepravovať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom v systéme elektronických prepráv na daňovom území a na území EÚ.

 

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou ustanovenia o obchodovaní s vybraným minerálnym olejom.

 

K bodom 4 a 5

Na základe notifikovanej Štátnej pomoci SA. 49509 – Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív bude možné v Slovenskej republike od 1. januára 2021 uplatňovať daňové zvýhodnenie len na pokročilé biopalivá (biopalivá druhej generácie) v zmesi s pohonnými látkami. S ohľadom na skutočnosť, že pokročilé biopalivá nebudú na území Slovenskej republiky od 1. januára 2021 dostupné v požadovanom objeme, navrhuje sa stanoviť jednu sadzbu dane na motorový benzín a jednu sadzbu dane na motorovú naftu na úrovni terajšej zvýhodnenej sadzby dane a notifikované daňové zvýhodnenie neuplatňovať. Zároveň sa aktualizujú poznámky pod čiarou k príslušným odkazom.

 

K bodom 6 a 35

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariad¬eniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sa upravujú kódy kombinovanej nomenklatúry pre vykurovacie oleje a plynové oleje.

 

K bodom 7 až 9

Navrhovanými úpravami sa ustanovuje jedna sadzba dane na skvapalnené plynné uhľovodíky (ďalej len „LPG“) bez ohľadu na účel ich použitia. Zároveň sa ustanovuje daňovo zvýhodnená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak je tento minerálny olej použitý ako palivo na výrobu tepla. Podmienkou uplatnenia daňovo zvýhodnenej sadzby dane je povinnosť požiadať o vydanie povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a o odberný poukaz, okrem navrhovaných výnimiek.

 

K bodom 10, 12 a 46

V súčasnosti nie je k dispozícii všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by stanovoval normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii. Colné úrady môžu určovať so súhlasom Finančného riaditeľstva SR najviac prípustnú výšku strát minerálneho oleja v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch, zisťovať prirodzené úbytky minerálneho oleja pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov, a to osobitne pre konkrétny daňový subjekt. Uvedený spôsob zisťovania strát je však náročný a nedostatočne efektívny.  V nadväznosti na uvedené je potrebné stanoviť všeobecne záväzné normy strát uplatňované rovnako pre všetky daňové subjekty. Z uvedených dôvodov sa navrhuje ustanovenie, ktoré splnomocní Ministerstvo financií SR vydať všeobecne záväzný predpis stanovujúci normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii.

Návrhom na nové znenie tohto ustanovenia sa zrušujú tiež podmienky na uplatňovanie zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín a motorovú naftu uplatňované na základe notifikovanej Štátnej pomoci SA. 49509 – Slovensko – Daňové zvýhodnenie biopalív, ktorá sa nebude uplatňovať. Zároveň sa navrhuje primerane upraviť súvisiace ustanovenia.

 

K bodu 11

Navrhovanou úpravou sa rušia platné ale neúčinné ustanovenia upravujúce povinnosť označovať pohonné látky (motorový benzín a motorovú naftu) identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území, ktoré boli prijaté zákonom                  č. 352/2018 Z. z a ktoré by mali nadobudnúť účinnosť „prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja“. Predmetné ustanovenia ako vyplýva z doterajšieho aplikačného procesu nie je možné v podmienkach EÚ v plnom rozsahu uplatňovať.

 

K bodu 13

Navrhovanou úpravou sa transponuje zo smernice Rady (EÚ) 2020/262 oslobodenie minerálneho oleja, ktorý bol prepravený na daňové územie v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Zároveň sa stanovuje, že preprava tohto minerálneho oleja v pozastavení dane sa uskutoční podľa ustanovenia § 24 ods. 14 zákona.

 

K bodu 14

Navrhovanou úpravou sa stanovuje osobe, ktorá chce odoberať a používať daňovo zvýhodnený minerálny olej povinnosť, požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „povolenie na použitie“) a o vydanie odberného poukazu. Podľa doteraz platného znenia § 11 zákona je takáto osoba povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov a o vydanie odberného poukazu. Administrácia spojená s vydávaním odberných poukazov v listinnej forme a s fyzickým odpisovaním spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na odpisových listoch odberného poukazu sa po 16 rokoch uplatňovania javí ako prekonaná. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje administratívne jednoduchší systém evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom, a to vydaním povolenia na použitie (v elektronickej forme) po splnení zákonom stanovených podmienok a odberného poukazu (v elektronickej forme) bez odpisových listov. Navrhovaná úprava prispeje k zníženiu administratívnej záťaže daňových subjektov ako i správcu dane.

Zároveň sa navrhuje doplniť daňovo zvýhodnený minerálny olej o LPG, na ktoré bude možné uplatniť daňovo zvýhodnenú sadzbu dane 0 eur/1 000 kg, ak bude použitý ako palivo na výrobu tepla. Použitie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na LPG bude možné len, ak osoba, ktorá bude chcieť použiť LPG ako palivo na výrobu tepla, bude užívateľským podnikom, s výnimkou fyzických osôb v domácnosti, ktoré používajú LPG ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody, za ktorých bude plniť povinnosti užívateľského podniku dodávateľ (predajca) tohto LPG.

Taktiež nebudú užívateľským podnikom osoby, ktoré nakúpia LPG v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu určeného na konečnú spotrebu ako palivo na výrobu tepla, za ktorých bude plniť povinnosti užívateľského podniku dodávateľ (predajca) tohto LPG, ktorý má technické zariadenie na plnenie LPG do tlakových nádob a na túto činnosť má tiež vydané povolenie ÚRSO.

 

K bodom 15 a 19

Navrhovanou úpravou sa stanovuje vznik daňovej povinnosti pri prijatí minerálneho oleja zahraničným zástupcom alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane alebo ozbrojenými silami iného členského štátu a ich civilnými zamestnancami na použitie pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane. Zároveň sa stanovuje platiteľ dane.

 

K bodom 16 a 20

Legislatívno-technická úprava stanovujúca vznik daňovej povinnosti daňovo zvýhodneného LPG, ktorý bol požitý ako pohonná látka. Zároveň sa stanovuje platiteľ dane.

 

K bodom 17 a 21

Navrhovaná úprava stanovuje vznik daňovej povinnosti mazacích olejov a ostatných olejov na deň ich vyloženia, preloženia, prečerpania, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu a sú prepravované na podnikateľské účely cez daňové územie na územie iného členského štátu alebo na deň keď sa vymení motorový dopravný prostriedok, na ktorom sa prepravujú tieto minerálne oleje, okrem vyloženia, preloženia, prečerpania alebo výmeny motorového dopravného prostriedku z dôvodu vyššej moci. Zároveň sa stanovuje platiteľ dane.

 

K bodom 18 a 22

Touto navrhovanou úpravou sa stanovuje vznik daňovej povinnosti každého minerálneho oleja na daňovom území na podnikateľské účely uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na deň jeho prijatia. Súčasne sa stanovuje vznik daňovej povinnosti, ak nie je známy deň prepravenia tohto minerálneho oleja na daňové územie na podnikateľské účely. Tiež sa primerane stanovuje platiteľ dane.

 

K bodu 23

Navrhovanou úpravou sa stanovuje platiteľovi dane, ktorý má ako prvý na daňovom území v držbe prepravený minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo ktorý takýto minerálny olej ako prvý použil, ak nie je známy deň prepravenia tohto minerálneho oleja na daňové územie a tento platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, podať daňové priznanie a zaplatiť daň Colnému úradu Bratislava, a to podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia minerálneho oleja.

 

 

 

 

 

 

K bodom 24, 26, 27 a 97

Legislatívno-technické úpravy, ktorými sa vypúšťajú nadbytočné ustanovenia. Úpravy uvedené v bodoch 26 a 27 majú rozdielnu účinnosť.

 

K bodu 25

Legislatívno-technická úprava upravujúca vrátenie dane užívateľskému podniku, ktorý odobral zdanený minerálny olej na účely oslobodené od dane uvedené v povolení na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Zároveň sa stanovuje obdobie, za ktoré si má tento užívateľský podnik uplatniť vrátenie dane.

 

K bodu 28

V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 sa navrhuje, že pri dodaní minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, ktorý bol odoslaný z daňového územia schváleným odosielateľom sa správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí považuje za dostatočný dôkaz, že schválený odosielateľ splnil všetky podmienky na vrátenie dane colným úradom. Zároveň sa stanovuje, že pri dodaní mazacích olejov zdanených sadzbou dane 100 eur/1 000 kg na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, ktorý nepodlieha postupu pri preprave, je možné vrátiť daň po predložení potvrdenia správcu dane v členskom štáte dodania tohto minerálneho oleja o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte.

 

K bodu 29

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa aktualizujú doklady potvrdzujúce ukončenie vývozu minerálneho oleja.

 

K bodu 30

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa ustanovenie o vrátení dane platiteľovi dane, ak už zaplatil daň a túto daň nesprávne vypočítal platiteľ dane alebo colný úrad, ktoré je upravené v Daňovom poriadku.

 

K bodom 31 až 33

Navrhovanou úpravou sa v súlade s transpozíciou smernice Rady (EÚ) upravuje vrátenie dane z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja Ministerstvu obrany SR, ktorý bol dodaný ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami            a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Zároveň sa zavádza spoločná legislatívna skratka pre ozbrojené sily Severoatlantickej zmluvy a ozbrojené sily členských štátov EÚ (armádne sily iných štátov).

 

K bodu 34

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa stanovuje dobrovoľnosť použitia technických noriem uvedených v poznámke pod čiarou k odkazu 13. Zároveň sa aktualizujú poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14.

 

K bodom 36, 38, 39, 53, 60, 70 a 72

Legislatívno-technické úpravy spresňujúce povinnosti daňových subjektov pri oznamovaní zmeny údajov oznámených colnému úradu v čase podania žiadosti o registráciu alebo vydania povolenia.

 

 

 

K bodu 37

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý bude chcieť priamo dodávať LPG (minerálny olej podľa § 6 ods. 5 návrhu zákona) s daňovo zvýhodnenou sadzbou dane konečnému spotrebiteľovi v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody, bude podľa navrhovanej úpravy povinný v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu uviesť identifikačné údaje týchto odberateľov.

 

K bodu 40

Legislatívno-technická úprava spresňujúca dôvody na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

 

K bodu 41

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa stanovuje sadzba dane na výpočet zábezpeky na LPG.

 

K bodu 42

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa upravujú podmienky daňovej spoľahlivosti v súvislosti s úpravou ustanovenia o správnych deliktoch.

 

K bodu 43

Navrhovanou úpravou sa dopĺňa postup pri preprava v pozastavení dane na daňovom území z miesta dovozu do daňového skladu na daňovom území registrovaným odosielateľom.

 

K bodu 44

Navrhovanou úpravou sa v súvislosti s navrhovanými zmenami (úprava ustanovenia o užívateľskom podniku) spresňuje postup pri preprave minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zákona.

 

K bodu 45

Legislatívno-technické úpravy, ktorými sa spresňuje elektronický podpis.

 

K bodu 47

Navrhovanou úpravou sa stanovuje osoba, ktorá je povinná zložiť zábezpeku na daň pri preprave daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na daňovom území z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ktorý má vydané povolenie na použitie tohto minerálneho oleja, alebo daňového skladu, alebo má vydané povolenie na jeho prepracovanie alebo zneškodnenie.

 

K bodu 48

Navrhovanou úpravou sa spresňuje situácia, kedy daňovému subjektu vzniká povinnosť na mieste určenia pred prijatím dodaného minerálneho oleja oznámiť prostredníctvom elektronického systému colnému úradu, že minerálny olej bol dopravený na miesto určenia a od tohto momentu počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti minerálny olej nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto minerálnym olejom nenakladať.

 

K bodom 49, 51 a 52

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262 upravujúce ustanovenie o preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a oslobodeného od dane na území EÚ prepravovaného ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

 

K bodu 50

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje preprava minerálneho oleja v pozastavení dane medzi dvoma daňovými skladmi na daňovom území cez územie iného členského štátu.

 

K bodu 54

Legislatívno-technická úprava spresňujúca podmienky odňatia povolenia prijímať opakovane minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu oprávneným príjemcom.

 

K bodu 55

V súvislosti s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262 sa v novelizovanom ustanovení spresňujú osoby, ktoré nie sú povinné požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a zákona.

 

K bodom 56 až 59 a 61 až 63

Navrhované úpravy rušia povinnosť osoby, ktorá chce obchodovať s vybraným minerálnym olejom bez sadzby dane podliehajúcim kontrole a postupu pri preprave, požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu a legislatívno-technicky upravujú súvisiace ustanovenia.

 

K bodom 64 a 65

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením jednej sadzby dane na motorový benzín a jednej sadzby dane na motorovú naftu a vypustením LPG z ustanovení o distribúcii pohonných látok.

 

K bodu 66

Legislatívno-technická úprava aktualizujúca poznámku pod čiarou k odkazu 20e.

 

K bodom 67 a 76

Navrhovanou úpravou sa ruší povinnosť mať povolenie na distribúciu pri distribúcii skvapalnených plynných uhľovodíkov (LPG), ktoré boli pri uvedení do daňového voľného obehu zdanené sadzbou dane 182 eur/1 000 kg. Zároveň sa ruší súvisiaca výnimka, podľa ktorej sa ustanovenie o distribúcii, predaji a spotrebe pohonných látok neuplatňuje na LPG distribuované v technických zariadeniach alebo v tlakových nádobách.

 

K bodom 68 a 73

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa na účely zákona definuje spotrebiteľské balenie, uvedené v doteraz planom znení § 8 ods. 5 zákona, ktoré sa navrhuje vypustiť. Zároveň sa upravujú poznámky pod čiarou k príslušným odkazom.

 

K bodu 69

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zavádza legislatívna skratka pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

 

 

 

 

K bodom 71, 74 a 75

Legislatívno-technické úpravy stanovujúce distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok a konečnému spotrebiteľovi postupovať pri preprave pohonných látok v daňovom voľnom obehu podľa ustanovenia upravujúceho postup pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely.

 

K bodu 77

Navrhovanou úpravou sa ruší oprávnenie Kriminálneho úradu finančnej správy dočasne pozastaviť uplatňovanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, povolenia na obchodovanie, povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj z dôvodu jeho nadbytočnosti. Cieľ, ktorý sa mal týmto ustanovením dosiahnuť je plne zabezpečený platným ustanovením § 24a, ktorý umožňuje Kriminálneho úradu finančnej správy pozastaviť prístup do elektronického systému prepráv.

 

K bodom 78 až 81

Legislatívno-technické úpravy zjednodušujúce administratívny postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme.

 

K bodom 82 až 84

Navrhovanými úpravami sa vypúšťajú povinnosti daňového subjektu pri dovoze minerálneho oleja z tretích štátov na preukazovanie skutočností, ktoré si colný úrad vie overiť vo svojej evidencii a zároveň sa spresňujú povinnosti užívateľského podniku pri dovoze daňovo zvýhodneného minerálneho oleja z tretích štátov.

 

K bodom 85 až 88

Navrhované úpravy v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 a v porovnaní s doteraz platnou právnou úpravou zásadne menia postup pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na daňovom území tak, že sa papierové (tlačené) trojdielne sprievodné dokumenty nahrádzajú elektronickým systémom vyhotovovania zjednodušeného sprievodného administratívneho dokumentu, jeho zasielania colnému úradu, prideľovania jedinečného zjednodušeného administratívneho referenčného kódu colným úradom, informovania colného úradu odosielateľa, ako i colného úradu príjemcu o preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu, a to od jej začatia až po ukončenie a potvrdenie príjmu minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému vyhotovovania správ o prijatí príjemcom minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu.

V rámci daňového územia sa nad rámec smernice Rady (EÚ) 2020/262 navrhuje preprava pohonných látok (benzín, nafta a LPG) uvedených do daňového voľného obehu uskutočňovať prostredníctvom elektronického systému prepráv.

Odosielateľ minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu, ktorým je schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok, bude povinný vyhotoviť návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa. Colný úrad odosielateľa overí údaje v zjednodušenom elektronickom dokumente a pridelí mu zjednodušený referenčný kód, ktorý oznámi odosielateľovi. Colný úrad odosielateľa je povinný po oznámení referenčného kódu odosielateľovi odoslať elektronický dokument správcovi dane v inom členskom štáte alebo colnému úradu príjemcu na daňovom území, ktorým je schválený príjemca, distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok alebo konečný spotrebiteľ pohonných látok na podnikateľské účely. Colný úrad príjemcu na daňovom území je povinný odoslať zjednodušený elektronický dokument príjemcovi.

Príjemca je povinný najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa prijatia minerálneho oleja elektronicky vyhotoviť správu o prijatí a túto prostredníctvom elektronického systému zaslať colnému úradu príjemcu. Colný úrad príjemcu je povinný elektronicky overiť údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdiť príjemcovi zaevidovanie správy o prijatí a zároveň odoslať potvrdenú správu o prijatí colnému úradu odosielateľa na daňovom území alebo správcovi dane iného členského štátu. Colný úrad odosielateľa, ktorý obdržal správu o prijatí od colného úradu príjemcu alebo od správcu dane v inom členskom štáte, je povinný odoslať správu o prijatí odosielateľovi.

Zároveň sa navrhuje postup pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme.

Tiež sa stanovujú podmienky na registráciu schváleného odosielateľa a vydanie povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely, podmienky na registráciu schváleného príjemcu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely a postup pri zmene, odňatí a zániku týchto povolení.

 

K bodu 89

Navrhovanou úpravou sa dopĺňa zoznam osôb, ktoré nie sú oprávnené na daňovom území odoberať minerálny olej na súkromné účely prostredníctvom zásielkového obchodu.

 

K bodu 90

Navrhovanou úpravou sa upravuje lehota na podanie daňového priznania a deň platenia dane odosielateľom pri zásielkovom obchode s cieľom zjednotiť lehoty na podanie daňového priznania a deň platenia dane pre všetky daňové subjekty okrem prevádzkovateľa daňového skladu a oprávneného príjemcu, ktorý prijíma minerálny olej v pozastavení dane opakovane.

 

K bodom 91 a 92

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s nezrovnalosťami pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo zásielkovom obchode súvisiace            s navrhovanými úpravami v ustanovení o postupe pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely.

 

K bodu 93

Legislatívno-technické úpravy, ktorými sa upravuje vedenie evidencie prevádzkovateľom daňového skladu súvisiace s novým znením ustanovenia o užívateľskom podniku a zrušením povinnosti primiešavať biopalivo na uplatnenie daňovo zvýhodnenej  sadzby dane na pohonné látky.

 

K bodu 94

Navrhovaným textom sa upravuje rozsah a spôsob vedenia elektronickej evidencie odberu a použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom. Cieľom navrhovanej elektronickej evidencie odberu a použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja je nahradiť doterajšie odpisové listy odberného poukazu vydávané colným úradom v listinnej forme.

 

K bodu 95

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa stanovuje vedenie evidencie schváleným príjemcom podľa tohto ustanovenia.

 

 

 

K bodu 96

Navrhovanou úpravou sa spresňuje vedenie evidencie minerálneho oleja, ktorým je LPG určený na konečné použitie ako palivo na výrobu tepla, prijatého na daňovom území na podnikateľské účely v daňovom voľnom obehu a tento minerálny olej sa prepravuje v tlakových nádobách určených na konečnú spotrebu.

 

K bodom 98 až 101

Navrhované ustanovenia menia a dopĺňajú vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom vyplývajúce z návrhu zákona.

 

K bodom 102 až 109

V súvislosti s navrhovanými legislatívnymi zmenami je potrebné upraviť správne delikty, priestupky a pokuty ukladané colným úradom za tieto delikty a priestupky.

 

K bodu 110

Legislatívno-technická úprava spresňujúca, na ktoré ustanovenia sa vzťahujú ustanovenia Daňového poriadku o registračnom konaní.

 

K bodom 111 a 112

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovanými zmenami, ktorou sa spresňujú rozhodnutia vydávané colným úradom podľa tohto zákona, proti ktorým nie je prípustné odvolanie.

 

K bodu 113

V nadväznosti na vykonané úpravy sa navrhujú prechodné ustanovenia.

 

K bodom 114 až 116

V súvislosti s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262 je potrebné upraviť prílohu          č. 1 novelizovaného zákona.

 

 

K článku II

 

 

K bodu 1

Znenie predmetného ustanovenia sa zosúlaďuje s poznámkou pod čiarou. Zároveň sa aktualizuje znenie poznámky pod čiarou.

 

K bodu 2

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sa v predmetnej prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku je potrebné primerane upraviť kódy kombinovanej nomenklatúry a popis tovaru uvedený v predmetnej prílohe.

 

 

 

 

 

 

K článku III

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 3, 7 až 9, 14, 16, 20, 25, 26, 37, 41, 44, 47, 56 až 63, 65, 67, 76, 83, 93, 94, 96, 97, 99, 101, § 42 ods. 1 písmená a) až o) v bode 103, 108, 109 a 111, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021, čl. I bodov 13, 15, 19, 31 až 33, 49, 51 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022 a čl. I bodov 17, 18, 21 až 23, 28, 55, 71, 74, 75, 85 až 89, 91, 92, 95, 98, 100, § 42 ods. 1 písmeno p) v bode 103, 104, 106 a 112, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023.

 

 

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2020.

 

 

 

 

Igor Matovič v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Eduard Heger v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 300

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: