TlačPoštaZväčšiZmenši

390/2020 Z. z.

3.1. 2021, 17:55 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá podľa plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2020. návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

   Zámerom návrhu zákona je transponovať do zákona o spotrebnej dani z tabakových          výrobkov:

–        smernicu Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES,

–        smernicu Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie,

–        smernicu Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný       systém spotrebných daní.

 

          Ďalej sa v návrhu zákona navrhuje:

–        úprava sadzieb spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch (v rámci pokračovania daňového kalendára), v prípade cigár a cigariek sa navrhuje jednorazová úprava sadzby spotrebnej dane,

–        úprava ustanovení týkajúcich sa označovania cigár a nastavenie prechodného obdobia pre cigary do vypredania zásob,

–        legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 7, 17, 28, 30, 61 až 63 a § 44ac v bode 101, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022, čl. I bodov 5 a 51, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2023 a čl. I bodov 29, 31, 33, 34, 71 až 76, 80, 81, 87, 88, 90, § 41 ods. 1 písm. z) v bode 92, bodov 94 a 99 a § 44ae v bode 101, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023.

 

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie
a informatizáciu spoločnosti je podrobne uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na sociálne prostredie, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj
v súlade s právom Európskej únie.

 

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K článku I

 

K bodu 1

            Vzhľadom na povinnosť transponovať legislatívu EÚ do národnej legislatívy sa upravuje definícia územia Európskej únie v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2019/475            z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES.

 

K bodom 2, 4, 58 a 70

            Legislatívno-technická úprava upresňujúca znenie poznámok pod čiarou k odkazom 2aa, 2ab, 2ac, 14a, 19b a 19c.

 

K bodu 3

            V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica Rady (EÚ) 2020/262“) sa ustanovuje definícia nových daňových subjektov, ktoré budú oprávnené prepravovať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom v systéme elektronických prepráv na daňovom území a na území EÚ.

 

K bodom 5 a 51

            Navrhovanou úpravou sa upravuje špecifická časť kombinovanej sadzby dane na cigarety, minimálna sadzba dane na cigarety, sadzba dane na cigary a cigarky, sadzba dane na tabak a sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku, a to s účinnosťou od               1. februára 2023.

 

K bodom 6, 12, 18 a 19

            Navrhovaná úprava a z nej vyplývajúce legislatívno-technické úpravy súvisiacich ustanovení umožnia po zmene sadzby dane predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať spotrebiteľské balenia cigár, cigariek s krycím listom výlučne z prírodného tabaku, označené kontrolnou známkou a uvedené do daňového voľného obehu, do vypredania zásob.

 

K bodu 7

            Navrhovanou úpravou sa transponuje zo smernice Rady (EÚ) 2019/2235 zo                     16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (ďalej len „smernica Rady (EÚ) 2019/2235“) oslobodenie od dane pre tabakové výrobky, ktoré boli prepravené na daňové územie v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Zároveň sa stanovuje, že preprava týchto tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa ustanovenia § 22 ods. 11 zákona.

 

 

 

 

 

K bodom 8 až 11

            Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje vypustiť ustanovenia týkajúce sa úpravy pre prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (zavedené novelizačným čl. II zákona 92/2019 Z. z.).

 

K bodu 13

            Spresnením znenia ustanovenia sa pre označovanie spotrebiteľských balení cigariet, ktorých kratší z rozmerov bočnej strany spotrebiteľského balenia je menší než kratší z rozmerov kontrolnej známky, kontrolnou známkou, ustanovuje výnimka z povinnosti nalepiť kontrolnú známku na spotrebiteľské balenie cigariet na časť určenú na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia cigariet.

 

K bodom 14 až 16

            Znenie ustanovení sa navrhuje spresniť tak, aby sa povinnosť označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou nevzťahovala aj na spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte; dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu; určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.

 

K bodu 17

            V súvislosti s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2019/2235 sa v novelizovanom ustanovení dopĺňa výnimka z povinnosti označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou pre spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov prijaté ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

 

K bodu 20

            Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje vypustiť osobitné ustanovenia týkajúce sa označovania spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou u cigariet predávaných v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru; taktiež cigariet dodávaných na paluby lietadiel, určených výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu a tiež cigariet predávaných v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom.

 

K bodom 21 až 24

            V rámci ustanovení upravujúcich evidenciu dovozcov tabakových výrobkov sa navrhuje zadefinovať pre účely zákona č. 106/2004 Z. z. pojem „identifikačné údaje“. Ďalej sa navrhuje doplniť tieto ustanovenia o  povinnosť predložiť colnému úradu zoznam majetkovo a personálne prepojených osôb so žiadateľom, a to aj v záujme zosúladenia požiadaviek a podmienok v obdobných ustanoveniach právnych predpisov upravujúcich spotrebné dane. Zároveň sa primerane legislatívno-technicky upravujú súvisiace ustanovenia.

K bodu 25

            Za účelom zníženia administratívnej záťaže subjektu sa navrhuje vypustiť z oznamovacej povinnosti oznamovanie údajov a skutočností, ktoré colný úrad vie získať z informačných systémov v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy              a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov. Zároveň za účelom získania potrebných údajov sa navrhuje doplniť oznamovaciu povinnosť v prípade zmeny v požiadavkách a podmienkach doplnených v bodoch 20 a 21 návrhu zákona a zmeny údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa znenia v súčasnosti platného § 9a odseku 3 písm. d) zákona č. 106/2004 Z. z.

 

K bodu 26

            Legislatívno-technická úprava v záujme zosúladenia predmetných ustanovení so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) a upresňujúca znenie poznámky pod čiarou k odkazu 14c.

 

K bodu 27

            Ustanovenie sa navrhuje doplniť tak, abypri výpočte najviac prípustného počtu nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie stanovilo výsledný počet vyjadrený celým číslom zaokrúhleným smerom nadol, keďže matematické zaokrúhľovanie smerom nahor by viedlo k prekračovaniu povoleného zákonného limitu vyjadreného percentuálne.

 

K bodom 28 a 30

            V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2019/2235 sa upresňuje vznik daňovej povinnosti pri prijatí tabakových výrobkov ozbrojenými silami iných členských štátov a ich civilnými zamestnancami na použitie pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane. Zároveň sa stanovuje platiteľ dane.

 

K bodom 29 a 31

            Ustanovenie sa dopĺňa tak, aby stanovilo vznik daňovej povinnosti každého tabakového výrobku uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu a následne prijatého na daňovom území na podnikateľské účely, na deň jeho prijatia. Súčasne sa stanovuje vznik daňovej povinnosti ak nie je známy deň prepravenia tohto tabakového výrobku na daňové územie na podnikateľské účely. Tiež sa primerane stanovuje platiteľ dane.

 

K bodu 32

            Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením ustanovení týkajúcich sa úpravy pre prevádzkovanie tranzitného daňového skladu.

 

K bodu 33

            Pri platiteľovi, ktorý má ako prvý na daňovom území v držbe prepravený tabakový výrobok uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo ktorý takýto tabakový výrobok ako prvý použil, ak nie je známy
deň prepravenia tohto tabakového výrobku na daňové územie a tento platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, sa tomuto platiteľovi dane navrhovanou úpravou stanovuje povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň Colnému úradu Bratislava, a to podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia tabakového výrobku.

 

K bodu 34

            V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 sa navrhuje, že pri dodaní tabakového výrobku v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, ktorý bol odoslaný z daňového územia schváleným odosielateľom sa správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí považuje za dostatočný dôkaz, že schválený odosielateľ splnil všetky podmienky na vrátenie dane colným úradom.

 

K bodu 35

            Legislatívno-technická úprava, ktorou sa aktualizujú doklady potvrdzujúce ukončenie vývozu tabakových výrobkov.

 

K bodu 36

            Navrhovaná úprava jednoznačnejšie definuje, ktoré tabakové výrobky sú na účely zákona považované za preukázateľne zdanené tabakové výrobky.

 

K bodu 37

            Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa ustanovenie o vrátení dane platiteľovi dane, ak už zaplatil daň a túto nesprávne vypočítal platiteľ dane alebo colný úrad, ktoré je upravené v Daňovom poriadku.

 

K bodu 38

            Ustanovenie sa navrhuje z dôvodu jeho neaktuálnosti vypustiť.

 

K bodu 39

Legislatívno-technická úprava spresňujúca v povolení na prevádzkovanie daňového skladu vydanom colným úradom vymedzenie činností, ktoré žiadateľ žiadal v pozastavení dane vykonávať, a to v závislosti od toho, či žiadateľ žiada o prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu alebo sklad.

 

K bodom 40 a 41

            Predmetné ustanovenia sa navrhuje upresniť tak, aby bol colný úrad o daných skutočnostiach informovaný skôr než nastanú.

 

K bodu 42

            Zmenou definície preukázateľne zdanených tabakových výrobkov v § 14 ods. 3 je potrebné zaviesť legislatívnu skratku pre pojem „banka“.

 

K bodom 43, 48, 50 a 69

            Vzhľadom na elektronizáciu povolení vydávaných colným úradom v zmysle zákona doposiaľ v papierovej podobe sa navrhuje upraviť predmetné ustanovenia tak, aby daňové subjekty nemali povinnosť preukazovať sa povolením (povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, povolenie odosielať tovar v pozastavení dane, povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku) colnému úradu pri dovoze tovaru, resp. dodávateľovi tovaru, a to s cieľom vydávať predmetné povolenia v elektronickej podobe. Uvedený návrh zmeny vychádza z princípov zákona
č. 305/2013 Z. z., v zmysle ktorého vykonávajú colné úrady výkon verejnej moci elektronicky. V súčasnosti je listinné vydávanie niektorých povolení vynútené aj skutočnosťou, že sa nimi daňové subjekty musia preukazovať colnému úradu pri dovoze tovaru alebo sa nimi musia preukazovať dodávateľovi tovaru.

 

K bodom 44 až 47 a bodu 49

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje spresniť a doplniť ustanovenia upravujúce obchodovanie s tabakovou surovinou, podmienky vrátenia dane z tabakovej suroviny a postup colného úradu pri odňatí a zániku povolenia a vyradení z evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.

Zároveň sa legislatívno-technicky upravuje povinnosť držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou oznámiť colnému úradu zmenu skutočností a údajov evidovaných colným úradom v súvislosti s povolením na obchodovanie s tabakovou surovinou.

Tiež sa navrhovanou úpravou ruší povinnosť dovozcu, ktorý je držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a súčasne prevádzkovateľom daňového skladu, preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúšťa do voľného obehu, povolením na prevádzkovanie daňového skladu. Cieľom navrhovanej úpravy je nahradiť doterajšie povolenia vydávané colným úradom v listinnej forme, keďže v súčasnosti je listinné vydávanie niektorých povolení vynútené aj skutočnosťou, že sa nimi daňové subjekty musia preukazovať colnému úradu pri dovoze tovaru.

 

K bodom 52 až 57

            Legislatívno-technické úpravy dopĺňajúce a spresňujúce osobitnú úpravu pre bezdymový tabakový výrobok, vychádzajúce z doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe.

 

K bodu 59

            Legislatívno-technická úprava spresňujúca znenie ustanovení upravujúcich postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území v nadväznosti na znenie ustanovení upravujúcich postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie.

 

K bodu 60

            Navrhovanou úpravou sa spresňuje situácia, kedy daňovému subjektu vzniká povinnosť na mieste určenia pred prijatím dodaných tabakových výrobkov oznámiť prostredníctvom elektronického systému colnému úradu, že tabakové výrobky boli dopravené na miesto určenia a od tohto momentu počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti tabakové výrobky nevyložiť alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.

 

K bodom 61 až 63

            Legislatívno-technické úpravy súvisiace s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2019/2235 dopĺňajúce a spresňujúce ustanovenia upravujúce prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie, ak sú tieto tabakové výrobky prepravované ozbrojenými silami členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

 

K bodom 64 a 79

Ustanovenia sa navrhujú upresniť s cieľom zosúladiť požiadavky na oznamovanie jednotlivých zmien údajov a skutočností colnému úradu.

 

K bodom 65 až 68

Spresnenie znenia ustanovení upravujúcich podmienky postupu pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme sa navrhuje s cieľom zosúladiť tieto podmienky aktuálnej platnej právnej úpravy s novými budúcimi podmienkami postupu pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme, navrhovanými v bode 74 návrhu zákona, ktoré sú transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262.

 

K bodom 71 až 74

Navrhované úpravy v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 v porovnaní s doteraz platnou právnou úpravou zásadne menia postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na daňovom území tak, že sa papierové (tlačené) trojdielne sprievodné dokumenty nahrádzajú elektronickým systémom vyhotovovania zjednodušeného sprievodného administratívneho dokumentu, jeho zasielania colnému úradu, prideľovania jedinečného zjednodušeného administratívneho referenčného kódu colným úradom, informovania colného úradu odosielateľa, ako i colného úradu príjemcu o preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, a to od jej začatia až po ukončenie a potvrdenie príjmu tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému vyhotovovania správ o prijatí príjemcom tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu.

Odosielateľ tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, ktorým je schválený odosielateľ, bude povinný vyhotoviť návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa. Colný úrad odosielateľa overí údaje v zjednodušenom elektronickom dokumente a pridelí mu zjednodušený referenčný kód, ktorý oznámi odosielateľovi. Colný úrad odosielateľa je povinný po oznámení referenčného kódu odosielateľovi odoslať elektronický dokument správcovi dane v inom členskom štáte alebo colnému úradu príjemcu na daňovom území, ktorým je schválený príjemca, distribútor tabakových výrobkov, predajca tabakových výrobkov alebo konečný spotrebiteľ tabakových výrobkov na podnikateľské účely. Colný úrad príjemcu na daňovom území je povinný odoslať zjednodušený elektronický dokument príjemcovi.

Príjemca je povinný najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa prijatia tabakových výrobkov elektronicky vyhotoviť správu o prijatí a túto prostredníctvom elektronického systému zaslať colnému úradu príjemcu. Colný úrad príjemcu je povinný elektronicky overiť údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdiť príjemcovi zaevidovanie správy o prijatí a zároveň odoslať potvrdenú správu o prijatí colnému úradu odosielateľa na daňovom území alebo správcovi dane iného členského štátu. Colný úrad odosielateľa, ktorý obdržal správu o prijatí od colného úradu príjemcu alebo od správcu dane v inom členskom štáte, je povinný odoslať správu o prijatí odosielateľovi.

Zároveň sa navrhuje postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme.

Tiež sa stanovujú podmienky na registráciu schváleného odosielateľa a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely, podmienky na registráciu schváleného príjemcu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely a postup pri zmene, odňatí a zániku týchto povolení.

 

K bodom 75, 76, 80 a 81

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262.

 

 

 

 

K bodu 77

            Navrhované spresnenie ustanovenia zosúlaďuje podmienky definovania termínu „daňovej spoľahlivosti“ v právnych predpisoch upravujúcich spotrebné dane.

 

K bodu 78

            Legislatívno-technické úpravy súvisiace so spresnením náležitostí žiadosti o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

 

K bodom 82 až 86

Podľa platného znenia zákona č. 106/2004 Z. z., od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy („zahraničný zástupca"), pričom je zadefinované len maximálne množstvo cigariet, ktoré môže zahraničný zástupca nakúpiť za kalendárny rok.

Vzhľadom na to, že zákon č. 106/2004 Z. z. neuvádza ročné limity nákupu pre ostatné tabakové výrobky (cigary, cigarky, tabak, bezdymové tabakové výrobky), na základe ktorých by bolo možné odpisovať množstvo nakúpených vyššie uvedených tabakových výrobkov, sa navrhuje zaviesť limity na nákup tabakových výrobkov iných ako cigarety pre zahraničných zástupcov.

Navrhuje sa predmetné ustanovenia doplniť tak, aby sa oslobodenie od dane u zahraničného zástupcu v závislosti od jeho postavenia mohlo uplatniť na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že v jednom kalendárnom roku súhrnný percentuálny podiel povolených množstiev jednotlivých tabakových výrobkov nepresiahne  100 % celkového povoleného množstva tabakových výrobkov.

 

K bodom 87 a 88

Navrhované ustanovenia dopĺňajú vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom vyplývajúce z transpozičných ustanovení obsiahnutých v návrhu zákona.

 

K bodom 89 až 95

V súvislosti s navrhovanými legislatívnymi zmenami je potrebné upraviť správne delikty, priestupky a pokuty ukladané colným úradom.

 

K bodom 96 až 100

            Legislatívno-technické úpravy spoločných, prechodných a záverečných ustanovení vyplývajúce z návrhu zákona.

 

K bodu 101

            V nadväznosti na vykonané úpravy sa legislatívno-technicky upravujú prechodné ustanovenia. Súčasne sa navrhuje upraviť sadzbu dane na tabak, špecifickú časť kombinovanej sadzby dane na cigarety, minimálnu sadzbu dane na cigarety a sadzbu dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku platnú v období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 a následne v období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023. Zároveň sa stanovujú znaky pre príslušnú sadzbu dane a upravujú sa lehoty na predaj zdanených tabakových výrobkov pri zmene sadzby dane.

 

 

K bodu 102

            V súvislosti s transpozíciou smerníc Rady (EÚ) 2019/475, 2019/2235 a 2020/262 je potrebné upraviť prílohu č. 1 novelizovaného zákona.

 

K bodu 103

            Legislatívno-technické úpravy súvisiace s vypustením skratky pre Európsku úniu.

 

K článku II

Navrhuje sa ustanoviť účinnosť zákona dňom 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 7, 17, 28, 30, 61 až 63 a § 44ac v bode 101, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2022, čl. I bodov 5         a 51, ktoré nadobudnú účinnosť 1. februára 2023 a čl. I bodov 29, 31, 33, 34, 71 až 76, 80, 81, 87, 88, 90, § 41 ods. 1 písm. z) v bode 92, bodov 94 a 99 a § 44ae v bode 101, ktoré
nadobudnú účinnosť 13. februára 2023.

 

 

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2020.

 

 

 

 

Igor Matovič v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Eduard Heger v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 123
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: