TlačPoštaZväčšiZmenši

64/2019 Z. z.

12.3. 2019, 19:23 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „návrh zákona“) predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe bodu B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 573 z 13. decembra 2017 k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018.

Potreba prijatia návrhu zákona vychádza z potreby precizovania a zosúladenia právnej úpravy v oblasti strelných zbraní a streliva na civilné použitie v Slovenskej republike s rozhodnutiami Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní (ďalej len „C.I.P.“). Slovenská republika je podľa vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (ďalej len „vyhláška č. 70/1975 Zb.“) členom C.I.P. a z toho dôvodu majú príslušné právne predpisy zodpovedať ustanoveniam článku I ods. 2 a 5 vyhlášky č. 70/1975 Zb.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z.“)
bolo vykonávacím právnym predpisom k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon bol 1. apríla 2018 zrušený a nahradený zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku
na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“), ktorý v prechodných a záverečných ustanoveniach ustanovil, že nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z. zostáva platné a účinné do 1. apríla 2019. Z uvedeného dôvodu úrad pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorý zruší a nahradí nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z.

Cieľom návrhu zákona je zosúladenie jednotlivých ustanovení vo vzťahu k novému zákonu č. 56/2018 Z. z., konkrétne ide o ustanovenia o povinnostiach hospodárskych subjektov, autorizácii, právach a povinnostiach autorizovaných osôb, postupoch posudzovania zhody, skúšobných značkách a zosúladenie slovenskej legislatívy s princípmi a požiadavkami rozhodnutí C.I.P., ktoré je Slovenská republika povinná podľa vyhlášky č. 70/1975 Zb. prevziať do právneho poriadku Slovenskej republiky. Návrh zákona teda vychádza z požiadaviek rozhodnutí C.I.P. a z požiadaviek aplikačnej praxe. Zároveň bude návrh zákona, tak ako doteraz nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z., zastrešovaťprávnu úpravu základných požiadaviek a postupov posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
na civilné použitie a ďalšie podrobnosti ako sú označovanie strelných zbraní a streliva, dokumenty vydávané autorizovanou osobou, vyhlásenie o zhode a označovanie strelných zbraní a streliva.

Návrh zákona je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody podľa § 2 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z.

Predmetom návrhu zákona bude najmä úprava:

a)      skupiny určených výrobkov,

b)      základných požiadaviek,

c)      sprístupňovania  na trhu a uvedenia do používania strelných zbraní a streliva na civilné použitie,

d)     predpokladu zhody,

e)      posudzovania zhody a postupov posudzovania zhody,

f)       vyhlásenia o zhodea

g)      označovania strelných zbraní a streliva.

Z pôsobnosti návrhu zákona sú vylúčené strelné zbrane a strelivo určené na použitie Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a ďalšie strelné zbrane a strelivo podľa § 4 ods. 3 návrhu zákona, tak ako tomu bolo aj v minulosti.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálny vplyv, ani vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

 

K § 1

Ustanovuje rozsah pôsobnosti zákona pozitívnym vymedzením. Základné požiadavky
sú technickými požiadavkami podľa § 2 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“). Pojem sprístupňovanie na trhu je definovaný v § 2 písm. a), pričom pod trhom sa rozumie trh Slovenskej republiky na rozdiel od zákona č. 56/2018 Z. z., kde pod pojmom trh sa rozumie trh Spoločenstva. Tento zákon sa považuje za technický predpis z oblasti posudzovania zhody podľa § 2 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z.

 

K § 2

Vymedzuje základné pojmy definované na účely tohto zákona.

Pri úprave strelnej zbrane sa ustanovujú pojmy podstatná úprava strelnej zbrane a úprava strelnej zbrane a v závislosti od toho, aká úprava strelnej zbrane sa vykonala, strelná zbraň podlieha posudzovaniu zhody podľa postupu posudzovania zhody podľa § 12 ods. 9 alebo 10. Strelná zbraň po podstatnej úprave strelnej zbrane sa predkladá na kusové overenie a strelná zbraň po úprave strelnej zbrane sa predkladá na nové kusové overenie.

Ďalej je ustanovený pojem podstatná úprava streliva, za ktorú sa považuje laborovanie streliva, čiže prebíjanie streliva, ktoré je následne sprístupňované na trhu. Podľa § 4 ods. 3 písm. f) prebíjané strelivo, ktorým je laborované strelivo pre vlastnú potrebu na športové alebo poľovné účely za použitia príslušnej technológie, pri ktorom sa používajú nové alebo už použité komponenty nie je určeným výrobkom podľa tohto zákona. Pri prebíjaní streliva na vlastné účely sa má postupovať podľa návodu na prebíjanie streliva, ktorý by mal byť priložený k strelivu. Strelivo po podstatnej úprave streliva podlieha posudzovaniu zhody podľa § 12 ods. 2.

Ustanovuje sa pojem tabuľky stálej komisie. Podľa článku 5 Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní stála kancelária oznamuje prostredníctvom vlády Belgického kráľovstva zmluvným stranám rozhodnutia prijaté Medzinárodnou stálou komisiou, najmä nákresy a plány vzorových prístrojov na meranie tlakov, tabuľky normalizovaných rozmerov nábojových komôr a nábojov, ako aj opis medzinárodne uznávaných skúšobných značiek. Komisia tieto dokumenty stále dopĺňa. Tabuľky stále komisie sú zverejnené na webovom sídle http://www.cip-bobp.org/tdcc

 

K § 3

Ustanovuje pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo vzťahu k Stálej kancelárii Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní C.I.P. (ďalej len „C.I.P.“) ako aj povinnosť zverejňovať tabuľky C.I.P. na svojom webovom sídle.

 

K § 4

Vymedzuje rozsah určených výrobkov, na ktoré sa tento zákon vzťahuje, a teda jednotlivé druhy strelných zbraní a streliva, ktoré patria do pôsobnosti tohto zákona a sú určenými výrobkami podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. (ďalej spolu len „určené výrobky“). Zároveň ustanovuje výrobky, ktoré do pôsobnosti zákona nepatria.

V závislosti na expanznom prístroji sú expanzné prístroje uvedené v § 4 ods. 1 posudzované podľa tohto zákona alebo iné expanzné prístroje sú posudzované podľa požiadaviek nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia a potom sa na ne už nevzťahujú ustanovenia tohto zákona. Prebíjané strelivo je vysvetlené v časti pri § 2.

 

K § 5

Ustanovuje základné požiadavky na strelné zbrane a strelivo, ktoré sú podrobnejšie vymedzené v prílohe č. 1 zákona a vo všeobecne záväznom právnom predpise podľa § 18 zákona.

 

K § 6

Ustanovuje, za akých podmienok môžu byť strelné zbrane alebo strelivo sprístupnené na trhu Slovenskej republiky a uvedené do používania. Určené výrobky pri sprístupňovaní na trhu a pri uvedení do používania musia spĺňať základné požiadavky a všetky ostatné požiadavky, ktoré na ne kladie tento zákon. Základné požiadavky vymedzujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť, alebo riziká, ktorým je potrebné sa venovať a zaoberajú sa najmä ochranou zdravia, bezpečnosťou používateľov, ochranou majetku, životného prostredia, atď. Pokiaľ ide o požiadavky podľa tohto zákona, ide predovšetkým o požiadavky na značky, na posudzovanie zhody, atď.

 

K § 7

Ustanovuje povinnosti výrobcu pri uvedení strelnej zbrane alebo streliva na trh, ako aj počas jeho sprístupňovania na trhu. Výrobca zodpovedá za súlad strelnej zbrane alebo streliva s ustanoveniami tohto zákona v závislosti od svojej úlohy v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa. Riziko, ktoré strelná zbraň alebo strelivo predstavuje môže byť vo vzťahu k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb, majetku alebo životného prostredia. Za výrobcu sa považuje aj ten, kto vykoná podstatnú úpravu strelnej zbrane, úpravu strelnej zbrane alebo podstatnú úpravu streliva.

 

K § 8

Ustanovuje povinnosti dovozcu pred uvedením strelnej zbrane alebo streliva na trh, ako aj počas jeho sprístupňovania na trhu. Dovozca podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorý dováža výrobok do Slovenskej republiky. Cieľom povinností dovozcu je zabezpečiť, aby strelné zbrane alebo strelivo z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi C.I.P. (ďalej len „tretie krajiny“) a ktoré vstupujú na trh Slovenskej republiky, spĺňali požiadavky tohto zákona, a najmä, aby mal dovozca potrebné dôkazy o tom, že výrobca vykonal posudzovanie zhody týchto strelných zbraní alebo streliva, strelné zbrane alebo strelivo sú správne označené a dokumentácia vypracovaná výrobcom je k dispozícii orgánom dohľadu na účely vykonania kontroly. Dovozca vie alebo má vedieť, či si výrobca splnil všetky povinnosti najmä kontrolou náležitostí dokumentácie k výrobku a označenia výrobku. Ak dovozca nevie preukázať, že si výrobca splnil povinnosti podľa § 7 môže podľa § 10 dovozca prevziať na seba povinnosti výrobcu.

K § 9

Ustanovuje povinnosti distribútora pred uvedením strelnej zbrane alebo streliva na trh, ako aj počas sprístupňovania strelnej zbrane alebo streliva na trhu. Distribútorom je ten, kto zabezpečuje distribúciu strelnej zbrane alebo streliva na trhu v Slovenskej republike. Distribútor okrem plnenia povinností spoločných pre všetky hospodárske subjekty, by mal najmä konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie so strelnými zbraňami alebo strelivom nebude mať negatívny vplyv na zhodu strelných zbraní alebo streliva. Distribútor môže podľa § 10 prevziať na seba povinnosti výrobcu za okolností uvedených v § 9 zákona č. 56/2018 Z. z.

 

K § 10

Ustanovuje rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora v prípadoch ustanovených zákonom č. 56/2018 Z. z.  

 

K § 11

Ustanovuje predpoklad zhody určených výrobkov vyrobených v súlade s technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, za ktorý sa považuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný úradom podľa § 18 návrhu zákona alebo príslušnými slovenskými technickými normami vhodnými na posudzovanie zhody so základnými požiadavkami podľa tohto zákona, čo uľahčuje samotné posúdenie zhody určeného výrobku. Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy určí slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody. Určenie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody oznámi úrad vo vestníku. V oznámení úrad uvedie názov technického predpisu, na ktorý sa vzťahuje slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody.

 

K § 12

Ustanovuje postupy posudzovania zhody na určené výrobky. Postupy posudzovania zhody možno obsahovo rozdeliť na postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a postupy posudzovania zhody na strelivo. V § 12 je presne vymedzené, ktorý postup posudzovania zhody sa použije v akom prípade. Na posudzovanie zhody strelných zbraní sú 4 postupy posudzovania zhody. Homologizáciu a kusové overenie môže vykonávať iba autorizované osoba, ktorá je súčasne úradnou skúšobňou, čiže skúšobňou schválenou C.I.P. Skúšku typu strelnej zbrane a nové kusové overenie pre účely Slovenskej republiky môže vykonávať autorizovaná osoba, ktorá nie je súčasne úradnou skúšobňou C.I.P. Ustanovujú sa podmienky predkladania strelnej zbrane a streliva podľa požiadaviek jednotlivých postupov posudzovania zhody.

 

K § 13

Ustanovuje požiadavky na obsah a rozsah vyhlásenia o zhode pre strelné zbrane a strelivo a právne účinky jeho vydania. Obsah vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 10. Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom. Za pravidelné aktualizovanie vyhlásenia o zhode je zodpovedný ten, kto ho v konkrétnom prípade vydal. Vyhlásenie o zhode je alternatívou EÚ alebo ES vyhlásenia o zhode. Taktiež ho vypracúva výrobca, ale jeho uplatnenie je iba v rámci Slovenskej republiky. Ide o inštitút, ktorý sa v rámci strelných zbraní a streliva využíva už od roku 2000.

 

K § 14

Ustanovuje značky strelnej zbrane a streliva, rozdelenie na overovaciu značku a  národnú overovaciu značku, z čoho značka pozostáva a kde sa umiestňuje na strelnej zbrani a strelive.

Označovaním strelnej zbrane a streliva overovacou značkou a národnou overovacou značkou podľa tohto ustanovenia sa preukazuje zhoda strelnej zbrane a streliva a je viditeľným výsledkom celého procesu posudzovania zhody. Overovacia značka je uznávaná v rámci členských štátov C.I.P. a ďalšími štátmi sveta, pričom národná overovacia značka je platná iba na území Slovenskej republiky.

Označovanie strelnej zbrane alebo streliva sa môže vykonať aj na skrytých miestach napríklad na vzácnych historických zbraniach.

 

K § 15 

Ustanovuje podmienky oprávnenia orgánov posudzovania zhody na posudzovanie zhody strelných zbraní a streliva podľa § 10 až 19 zákona č. 56/2018 Z. z. Keďže postupy posudzovania zhody vyžadujú zapojenie autorizovaných osôb, týmto ustanovením
sa zabezpečuje jednotná úroveň autorizovaných osôb za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže.

 

K § 16

Ustanovuje práva a povinnosti autorizovanej osoby. Autorizovaná osoba má najmä právo nevydať výstupný dokument posudzovania zhody - certifikát podľa tohto zákona ak zistí,
že strelná zbraň alebo strelivo nespĺňa základné požiadavky ustanovené v prílohe č. 1 alebo neuplatňuje požiadavky všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 18 zákona alebo zodpovedajúce slovenské technické normy vhodné na posudzovanie alebo iné technické špecifikácie, čím sa posilňuje nestrannosť postavenia autorizovaných osôb. Autorizovaná osoba má najmä právo zasiahnuť po vydaní certifikátu podľa tohto zákona, konkrétne pozastaviť platnosť alebo zrušiť certifikát alebo certifikáty, ak zistí, že strelná zbraň alebo strelivo už ďalej nespĺňajú požiadavky tohto zákona. O týchto skutočnostiach autorizovaná osoba informuje úrad podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a úrad následne informuje o týchto skutočnostiach Stálu kanceláriu C.I.P. Ustanovujú sa ďalšie práva a povinnosti autorizovaných osôb podľa zákona č. 56/2018 Z. z.

 

K § 17

Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora ustanovených týmto zákonom pri sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na trhu sa vykonáva podľa § 27 zákona č. 56/2018 Z. z., pričom orgány dohľadu pre oblasť strelných zbraní a streliva sú ustanovené v § 26 zákona č. 56/2018 Z. z. a sú nimi Slovenská obchodná inšpekcia
za súčasného poskytnutia súčinnosti Policajného zboru podľa § 10 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Orgán dohľadu je zároveň oprávnený uložiť sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona, pričom oprávnenie na uloženie sankcie vyplýva z § 28 zákona č. 56/2018 Z. z. Tento zákon je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.

 

K § 18

Ustanovuje splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým úrad ustanoví podrobnosti o          základných požiadavkách na rozmery strelnej zbrane, jednotlivých postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelných zbraní a streliva a jeho grafické vyobrazenie. Stála kancelária C.I.P. oznamuje prostredníctvom vlády Belgického kráľovstva zmluvným stranám rozhodnutia prijaté Medzinárodnou stálou komisiou, najmä nákresy a plány vzorových prístrojov na meranie tlakov, tabuľky normalizovaných rozmerov nábojových komôr a nábojov, ako aj opis medzinárodne uznávaných skúšobných značiek. Medzinárodná stála komisia tieto dokumenty priebežne dopĺňa. Aby sa zabezpečilo prijatie jednotných pravidiel pre vzájomné uznávanie skúšobných značiek ručných palných zbraní v rámci členských štátov C.I.P, musia byť implementované do právneho poriadku členského štátu C.I.P.

 

K § 19 

Ustanovenie deklaruje prijatie tohto zákona v súlade so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 09. 2015) a návrh zákona bude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania podľa zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.

Zákon neobsahuje štandardnú klauzulu vzájomného uznávania z dôvodu, že klauzulu vzájomného uznávania nie je možné uplatniť v plnom rozsahu. Vzájomné uznávanie sa uplatňuje do istej miery na základe Dohovoru C.I.P., členmi ktorého sú aj niektoré členské štáty EÚ, v rámci ktorých je dosiahnutá rovnaká úroveň bezpečnosti výrobkov. Slovenská republika je viazaná Dohovorom C.I.P. Členské štáty EÚ, ktoré sú zároveň členskými štátmi C.I.P. postupujú v uvedenej oblasti podobne, pričom tieto opatrenia sa nepovažujú za prekážku voľného pohybu tovaru. V § 14 ods. 4 sa uvádza, že overovacia značka úradnej skúšobne iného členského štátu, ktorým je označená strelná zbraň alebo strelivo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná podľa Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.) je považovaná za overovaciu značku podľa tohto zákona a prechodné ustanovenia sú v § 20.

Dôvodom neustanovenia klauzuly vzájomného uznávania je aj to, že v prípade ak by na strelné zbrane a strelivo platilo vzájomné uznávanie, znamenalo by to, že tieto výrobky budú uvádzané na trh Slovenskej republiky bez akejkoľvek kontroly ich technického stavu, bezpečnosti, funkcie alebo iných atribútov, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť konečného užívateľa strelnej zbrane a streliva ako aj pre spoločnosť. Zároveň by to znamenalo, že na uvedenie takéhoto výrobku na trh Slovenskej republiky by postačovalo označenie strelnej zbrane a steliva podľa smernice 91/477/EHS výrobcom. Článok 36 ZFEÚ ustanovuje možnosť výhrady verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, atď. v prípade aplikácie článkov 34 a 35 ZFEÚ a na nich nadväzujúce pravidlá, za podmienky, že neslúžia ako svojvoľná diskriminácia alebo skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi. Vzhľadom k tomu, že strelné zbrane a strelivo predstavujú markantné bezpečnostné riziko, kedy je hlavnou úlohou štátu zaistiť ochranu svojich občanov a verejnej bezpečnosti, vyhradzuje si Slovenská republika právo zaistiť ochranu bezpečnosti nie len používateľom týchto výrobkov ale aj ostatných občanov a verejného poriadku tým, že len autorizovaná osoba Slovenskej republiky a vymedzený okruh skúšobní schválených stálou komisiou C.I.P., u ktorých sa veľmi prísnym spôsobom dbá na najvyššiu úroveň vykonávania posudzovania zhody strelných zbraní a streliva, môže označiť strelnú zbraň a strelivo overovacou značkou, ktorá umožní jeho následné uvedenie na trh Slovenskej republiky. Je potrebné, aj v nadväznosti na nedávne teroristické útoky v EÚ zdôrazniť, že nútiť členské štáty, aby prijímali na svoj trh strelné zbrane a strelivo podľa národných predpisov a technických noriem z členských štátov EÚ, ktoré nie sú zároveň členskými štátmi C.I.P (ďalej len „tretia krajina“), by teda znamenalo vznik značného bezpečnostného rizika, nakoľko národné predpisy a technické normy tretích krajín, zodpovedajú len špecifikám daného štátu. Vzhľadom k tomu, že v predmetnej oblasti neexistujú harmonizované technické predpisy a technické normy nie je možné, aby skúšobne tretích krajín boli akreditované podľa rovnakých požiadaviek a bola zabezpečená rovnaká úroveň skúšania strelných zbraní a streliva vo všetkých členských štátoch EÚ.

Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o harmonizovanú oblasť a strelné zbrane a strelivo predstavujú, určité bezpečnostné riziko, hlavným záujmom štátu je zachovanie verejnej bezpečnosti a bezpečnosti občanov, netvorí tento zákon v súlade s čl. 36 ZFEÚ prekážku voľného pohybu tovaru.

 

K § 20

Ustanovujú sa spoločné ustanovenia návrhu zákona, v ktorých sa odkazuje na konkrétne ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na návrh zákona z dôvodu, aby nevznikali duplicity pri jednotlivých povinnostiach, pričom uvedené je plne v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z., ktorý takýto postup predpokladá, nakoľko v jednotlivých ustanoveniach uvádza slová „ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody“ príp. „ak technický predpis z oblasti posudzovania zhody neustanovuje inak“. Návrh zákona je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a zákon č. 56/2018 Z. z. je rámcovým zákonom v oblasti posudzovania zhody výrobkov, sprístupňovania určených výrobkov na trhu, autorizácie a notifikácie a trhového dohľadu.

 

K § 21

Ustanovuje prechodné obdobie sprístupňovania určených výrobkov na trhu podľa doterajších predpisov, aby sa zabezpečila kontinuita sprístupňovania určených výrobkov na trhu.

 

K § 22

Zrušuje doposiaľ platné a účinné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 182/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2014 Z. z. 

 

K § 23

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. apríla 2019.

 

K prílohe č. 1

Ustanovuje základné požiadavky na strelné zbrane a strelivo. Podrobnosti o základných požiadavkách budú ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom úradom podľa § 18 návrhu zákona.

 

K prílohe č. 2

Ustanovuje obsah technickej dokumentácie pre strelné zbrane a strelivo, ktorou sa zabezpečuje zrozumiteľnosť projektovania, konštrukcie, prevádzky a posúdenia zhody, ktorú je povinný vypracovať výrobca.

 

K prílohe č. 3

Ustanovuje základný postup postupu posudzovania zhody strelnej zbrane – homologizáciu, pričom podrobnosti o homologizácii budú ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom úradom podľa § 18 návrhu zákona.

 

K prílohe č. 4

Ustanovuje postup posudzovania zhody strelnej zbrane – skúšku typu strelnej zbrane. Postup posudzovania zhody skúška typu strelnej zbrane je alternatívou homologizácie pre strelné zbrane, na ktoré sa nemôže uplatniť homologizácia, čiže pre strelné zbrane, ktoré nie sú ustanovené v prílohe č. 3 druhý bod a výrobca má záujem o preskúšanie typu strelnej zbrane pre účely jej sériovej výroby. Ide o postup posudzovania zhody, ktorý sa nevyužíva v rámci členských štátov C.I.P., ale sa využíva iba v rámci Slovenskej republiky. Následne každý vyrobený kus strelnej zbrane musí byť predložený na kusové overenie.

 

K prílohe č. 5

Ustanovuje postup posudzovania zhody strelnej zbrane – kusové overenie, pričom podrobnosti o kusovom overení budú ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom úradom podľa § 18 návrhu zákona. 

 

K prílohe č. 6

Ustanovuje postup posudzovania zhody strelnej zbrane – nové kusové overenie, ktoré sa vykonáva primerane podľa postupu posudzovania zhody kusové overenie. 

 

K prílohe č. 7

Ustanovuje postup posudzovania zhody streliva – skúšku typu streliva, pričom podrobnosti o skúške typu streliva budú ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom úradom podľa § 18 návrhu zákona. 

Pri strelive, ktoré je vyrobené alebo dovezené v jednej sérii streliva autorizovaná osoba vykoná skúška typu streliva bez následnej inšpekcie, pričom vydá dokument potvrdenie zhody podľa prílohy č. 9 deviaty bod, v ktorom potvrdí zhodu danej série so základnými požiadavkami alebo požiadavkami podľa tohto zákona.

 

K prílohe č. 8

Ustanovuje postup posudzovania zhody streliva – inšpekciu. Inšpekcia nasleduje po skúške typu streliva podľa prílohy č. 7 trinásteho bodu.

 

K prílohe č. 9

Príloha č. 9 vymedzuje jednotlivé výstupné dokumenty posudzovania zhody, ktoré vydáva autorizovaná osoba podľa tohto zákona v rámci jednotlivých postupov posudzovania zhody, ako aj ich obsahové náležitosti.

 

K prílohe č. 10

Ustanovuje rozsah vyhlásenia o zhode. 

 

Skalica6. novembra 2018

 

 

 

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Pavol Pavlis v. r.

predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu

a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 127
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: