TlačPoštaZväčšiZmenši

471/2019 Z. z.

3.1. 2020, 14:25 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Prezident ako hlava štátu je najvyšším reprezentantom Slovenskej republiky a zástupcom štátu navonok i dovnútra. Výkonom svojich pomerne široko koncipovaných právomocí voči ostatným ústavným orgánom aj vlastných prerogatív pôsobí ako vyvažujúci mechanizmus, pričom jeho základnou úlohou v tomto smere je zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov v štáte.

Prezident vykonáva svoju ústavnú funkciu podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi, no výkon jeho ústavných právomocí musí byť v súlade s Ústavou SR a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prezidenti Slovenskej republiky sa ešte pred zložením svojho slávnostného sľubu tradične vzdávajú svojich politických aktivít, či straníckej príslušnosti, čo im otvára cestu pre nestranné a apolitické rozhodovanie.

Aj táto stručná ústavná charakteristika naznačuje, že koncepcia postavenia prvého muža (ženy) v štáte vyžaduje vyzretú osobnosť, schopnú pri výkone prezidentských úloh zúročiť doterajšie
životné a profesionálne skúsenosti.

Nakoľko sa jedná o najvyššiu ústavnú funkciu v štáte, zákonodarca nepredpokladal, že prezident, ktorému sa skončí výkon funkcie, sa bude v budúcnosti ďalej uchádzať aj o niektorú z „nižších" ústavných funkcii.

Uvedenému preto zodpovedá aj pôvodná koncepcia zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorá priznáva prezidentovi doživotne plat vo výške platu poslanca, a tiež aj na túto úpravu nadväzujúce uznesenie vlády SR č. 1104/2000, podľa ktorého čl. 2 ods. 1 písm. a) je prezidentovi po skončení výkonu funkcie prezidenta ochrana poskytovaná doživotne podľa rozsahu určeného úradom na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR na základe poznatkov o možnom ohrození určenej osoby, či protokolárne zvyklosti (napr. doživotné oslovovanie „pán prezident"/"pani prezidentka").

V roku 2014 a v roku 2019 však občania Slovenskej republiky zvolili do funkcie prezidenta/prezidentky Slovenskej republiky mladé osobnosti u ktorých je predpoklad, že aj po ukončení tejto svojej ústavnej funkcie môžu mať záujem vstúpiť do aktívnej politiky a uchádzať sa o niektorú ďalšiu ústavnú funkciu.

Jeden z bývalých prezidentov napríklad ohlásil založenie vlastnej politickej strany a záujem uchádzať sa o miesto poslanca NR SR a dokonca aj o miesto predsedu jednej z budúcich vlád Slovenskej republiky.

Nakoľko neexistuje žiadna zákonná a ani iná prekážka, ktorá by bránila prezidentovi/prezidentke po skončení výkonu jeho funkcie uchádzať sa a vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky, je potrebné pripraviť právny poriadok Slovenskej republiky aj na situáciu, v ktorej by sa bývalý prezident stal napríklad poslancom (podpredsedom, predsedom) Národnej rady Slovenskej republiky, členom vlády Slovenskej republiky, sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcom Slovenskej republiky, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky či generálnym prokurátorom Slovenskej republiky.

Ak by došlo k uvedenej situácii, vznikol by celý rad ťažko riešiteľných situácií a problémov (niektorých dokonca aj ústavných).

Ak by bol napríklad bývalý prezident zvolený za poslanca NR SR, mal by sa ako jediný poslanec počas výkonu tejto funkcie oslovovať pán prezident/pani prezidentka, a mal by teda mať výnimočné postavenie oproti iným poslancom, alebo by sa mal oslovovať pán poslanec/pani poslankyňa ako všetci ostatní členovia poslaneckého zboru? Mal by mať právo na dvojnásobný poslanecký plat z verejných zdrojov (v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prezidentovi po skončení výkonu jeho funkcie patrí doživotne plat vo výške platu poslanca podľa § 2 ods. 1 a 2), či k dispozícii vozidlo s vodičom a všetko to financované z verejných zdrojov?

Podobné by bolo možné konštatovať aj v prípade, ak by bývalý prezident vykonával ktorúkoľvek ďalšiu z vyššie uvedených ústavných funkcií.

Nakoľko materiálne, protokolárne a iné nemateriálne výhody prezidenta Slovenskej republiky, ktorému sa skončil výkon funkcie, sa odvíjajú od zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a od uznesenia vlády SR č. 1104/2000, pokladáme za potrebné doplniť tento všeobecne záväzný predpis o riešenie problému, ktorý môže nastať, ak niektorý z bývalých prezidentov/prezidentiek začne vykonávať niektorú ďalšiu ústavnú funkciu.

Slovenský právny poriadok priznáva nárok na podobný dôchodok (aj keď to tak neoznačuje)
okrem prezidenta Slovenskej republiky aj sudcom Ústavného súdu SR (ide o tzv. nazvaný príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu).

Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov totiž v § 26 ods. 1 priznáva sudcovi ústavného súdu, ktorý svoju funkciu vykonával po dobu dlhšiu ako je jedna tretina funkčného obdobia, nárok na príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu, ak
a) skončil výkon funkcie sudcu ústavného súdu, okrem prípadu, ak prezident odvolal sudcu ústavného súdu podľa § 19 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), a
b) má nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Na rozdiel od prezidenta Slovenskej republiky, ktorý podľa platného právneho stavu získava nárok na doživotný plat ihneď po skončení výkonu jeho funkcie, sudcovi ústavného súdu vzniká nárok na „príplatok za výkon funkcie sudcu ústavného súdu" až spolu s nárokom na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Nepokladáme za správne nasledovať tento model a viazať nárok prezidenta po skončení výkonu jeho funkcie na doživotný plat vo výške platu poslanca na vznik nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Vzhľadom však na skutočnosť, že neexistujú relevantné dôvody, ktoré by bránili bývalým prezidentom/prezidentkám uchádzať sa, a v prípade získania dostatočnej podpory, aj získať niektorú nižšiu ústavnú funkciu, pokladáme za potrebné jednoznačne precizovať, že výkon a výhody spojené s aktuálnou (aj nižšou) ústavnou funkciou (plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov) majú mať prednosť pred výhodami plynúcimi z postavenia prezidenta po skončení výkonu jeho funkcie a tieto dve veci nie je možné spájať.

Navrhovaná právna úprava sa samozrejme vzťahuje iba na obdobie, počas ktorého prezident po skončení výkonu jeho funkcie bude vykonávať inú ústavnú funkciu vymenovanú v § 1 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

B. Osobitná časť

Čl. I

Navrhuje sa, aby v prípade, že prezident po skončení výkonu jeho funkcie začne vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1, mu bolo počas výkonu tejto funkcie pozastavené vyplácanie jeho platu podľa odseku 2 a neposkytovala sa mu ochrana náležiaca prezidentovi po skončení výkonu jeho funkcie podľa uznesenia vlády SR č. 1104/2000. Nakoľko služba ochrany určených osôb je súčasťou policajného zboru, pridáva sa do legislatívneho textu nová poznámka pod čiarou č. 4a), ktorá odkazuje na § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. január 2020.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a je v súlade s právom Európskej únie.

Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nevyvoláva sociálne vplyvy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a ani na rodinu.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 144
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súčasťou verejnej stavby bude musieť byť aj umelecké dielohttps://www.teraz.sk/ekonomika/sucastou-verejnej-stavby-bude-musiet/547787-clanok.html

Nová stavebná legislatíva definuje stavebníka dvoma znakmi – prejavom vôle uskutočňovať ...

Vlani najviac odsúdených malo najvyššie vzdelanie základnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlani-najviac-odsudenych-v-sr-malo-naj/547613-clanok.html

Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2020 nachádzalo 8862 odsúdených osôb a 1657 ...

Bubla: Pracovná skupina sa nateraz nevenuje inštitútu kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/bubla-pracovna-skupina-sa-nateraz-neve/547610-clanok.html

Pracovná skupina vytvorená ku komplexnej novele trestného poriadku sa nateraz nevenuje zmenám v ...

Laciak: O benefite pre kajúcnika rozhoduje v zahraničí zväčša až súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/laciak-o-benefite-pre-kajucnika-rozhod/547606-clanok.html

O eventuálnom benefite pre spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, rozhoduje v zahraničí ...

Kurilovská: Obvinenie je nemožné postaviť na jednej výpovedi kajúcnikahttps://www.teraz.sk/slovensko/kurilovska-obvinenie-nie-je-mozne-po/547601-clanok.html

Rektorka Kurilovská pripomenula, že obvinenie možno vzniesť len vtedy, keď je dostatočne ...

Skončila sa štvrtá zbraňová amnestia, Slováci odovzdali viac ako 1 500 zbraní a desaťtisíce nábojovhttps://www.webnoviny.sk/skoncila-sa-stvrta-zbranova-amnestia-slovaci-odovzdali-viac-ako-1-500-zbrani-a-desattisice-nabojov/

Počas štvrtej zbraňovej amnestie občania odovzdali na útvaroch Policajného zboru (PZ) 1 615 ...

Nové časopisy

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: