TlačPoštaZväčšiZmenši

363/2019 Z. z.

15.12. 2019, 13:03 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 50 zo 6. februára 2019, ktorým sa schválil Audit legislatívy z pohľadu goldplatingu. Súčasťou návrhu zákona sú zmeny podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierkou štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou (ďalej len „audit“).

 

 

V návrhu zákona sú vymedzené účtovné jednotky, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti. Zmenou a doplnením zákona o účtovníctve nastáva úprava existujúceho vymedzenia účtovných jednotiek a umožňuje sa oslobodenie od uvádzania informácií opisu politiky rozmanitosti v súlade s čl. 1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami. Oslobodenie sa týka veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme.

 

V návrhu zákona na základe zodpovedného prehodnotenia veľkostných podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku audítorom,sa navrhuje zvýšenie veľkostných podmienok o 100 % súčasných veľkostných podmienok. Smernica požaduje minimálnu harmonizáciu a umožňuje členskému štátu stanovenie veľkostných podmienok tak, aby čo najlepšie zodpovedali veľkosti ekonomiky a subjektom v nej pôsobiacich.

 

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na informatizáciu spoločnosti. Nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana. Má mierne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. 

 

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

 

Účinnosť zákona sa navrhuje 31. decembra 2019, okrem prvého až štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

Oslobodenie od uvádzania nefinančných informácií sa navrhuje pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2019. Výročná správa sa zostavuje za účtovné obdobie, pričom sa umožňuje aplikovať oslobodenie pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.

 

Zmena podmienok pre povinnosť overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom sa vzťahuje na účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

K bodom 1 až 4  (§ 19)

 

Predmetom úpravy v § 19 je úprava podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Na jednej strane v záujme  odstránenia administratívnej záťaže, ale na druhej strane vzhľadom na celospoločenský význam auditu, pristúpilo sa k zvýšeniu veľkostných podmienok o 100 % súčasných rozhodujúcich podmienok, ktorými sú celkový majetok a čistý obrat účtovnej jednotky.  Veľkostné podmienky sú navrhnuté na základe zhodnotenia veľkosti ekonomiky a jej rastu a  potrieb spoločnosti,  vrátane štátu.

Predmetom overenia audítorom je výkaz vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky a z mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorý je zostavený k auditovanej  účtovnej závierke podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IAS/IFRS). Výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky je podkladom na spracovanie finančných informácií z Registra účtovných závierok. Prijatím tejto povinnosti budú auditované všetky dokumenty predkladané do Registra účtovných závierok, ktoré nadväzujú na auditovanú účtovnú závierku, a to  okrem vybraných údajov z účtovnej závierky tých účtovných jednotiek, ktoré podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spadajú pod dohľad Národnej banky Slovenska.

 

K bodu 5 (§ 20 ods. 13)

V predmetnom ustanovení § 20 ods. 13 sa odstraňuje identifikovaný goldplating pri transpozícii čl. 1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami. Prijíma sa minimalistická povinnosť predkladania nefinančných informácií vo výročnej správe, ktoré sa týkajú opisu politiky rozmanitosti. Oslobodenie sa týka veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme. Podľa súčasnej právnej úpravy museli predmetné nefinančné informácie uvádzať vo výročnej správe všetky veľké účtovné jednotky, ktoré emitovali aj iné cenné papiere ako akcie.

 

K bodu 6

Ide o legislatívnotechnickú úpravu v nadväznosti na Legislatívne pravidlá vlády SR.

 

K bodu 7 (§ 39r a  39s)

Oslobodenie od zverejňovania nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti sa prvýkrát umožňuje pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31.decembru 2019.

Splnenie nových podmienok na povinnosť overenia účtovných závierok štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou sa prvýkrát bude aplikovať za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2020. Týmto nebude zasahované do prebiehajúceho auditu za rok 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K čl. II

Navrhuje sa delená účinnosť zákona, a to na 31. decembra 2019, okrem novelizačných bodov 1 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020. Účinnosť 31. decembru 2019 sa vzťahuje na uvádzanie vybraných nefinančných informácií vo výročnej správe. Oslobodenie od uvádzania vybraných nefinančných informácií sa umožňuje už vo výročnej správe za rok 2019, ktorá sa vypracúva v priebehu roka 2020. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa navrhuje úprava povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom.

 

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 21. augusta 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pellegrini v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Kamenický v.r.

minister financií Slovenskej republiky

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 89
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: