TlačPoštaZväčšiZmenši

362/2019 Z. z.

15.12. 2019, 13:01 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s uznesením vlády SR č. 573

z 13. decembra 2017 predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani

z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

 

Cieľom návrhu zákona je:

 

spresniť a doplniť základné pojmy,

zaviesť osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel,

zaviesť ustanovenie pre oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách,

v spresnenie predmetu dane a úprava podmienok na uplatnenie zníženej sadby dane na motorový benzín.

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. decembra 2019 okrem čl. I bodov 1 až 60 a čl. II bodov 1, 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

 

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami

a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

 

Predpokladané vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie sú vyjadrené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nemá vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

 

B. Osobitná časť

 

K článku I

 

K bodu 1a 6

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 2, 3, 4, 5 a 8

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením a spresnením definície základných pojmov.

 

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so spresnením definície plynárenského podniku. Definícia je pre účely návrhu zákona zosúladená so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z definície vyplýva okruh osôb povinných registrovať sa ako platiteľ dane zo zemného plynu. Ako platiteľ dane zo zemného plynu teda nie sú povinné registrovať sa domácnosti a zahraničné osoby iné ako tie, ktoré na daňovom území realizujú dodávky zemného plynu koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti. Zahraničným osobám nevyplýva povinnosť preukázať sa svojmu dodávateľovi zemného plynu pred prvým odberom zemného plynu osvedčením o registrácii platiteľa dane, keďže tieto nie sú povinné registrovať sa a zákon im túto povinnosť neukladá.

 

K bodu 9

Navrhovanou úpravou sa upravuje text zákona tak, aby bolo zrejmé, že pod predmetné ustanovenie spadá aj osobitné ustanovenie pre stlačený zemný plyn.

 

K bodu 10

Navrhovanou úpravou sa upravuje definícia správcu dane. Cieľom úpravy je jej zosúladenie daňovým poriadkom.

 

K bodu 11 a 44

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením odseku 1 v § 6 a § 30 zákona

č. 609/2007 Z. z. s ohľadom na jeho exspiráciu.

 

K bodu 12, 13, 15, 26, 45, 49 a 54

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s aktualizáciou právneho predpisu, na ktorý sa zákon odkazuje.

 

K bodu 14

Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby sa predišlo prípadom, kedy si subjekt uplatní dvojité oslobodenie od dane.

 

K bodu 16

Navrhovanou úpravou sa zavádza a spresňuje definícia identifikačných údajov, ktoré musí obsahovať žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a žiadosť o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu. Uvedená úprava je nevyhnutná z dôvodu právnej istoty daňových subjektov, ako aj správcu dane.

 

 

 

K bodu 17

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa precizuje text a zosúlaďuje sa s ostatnými zákonmi o spotrebných daniach.

 

K bodu 18

Navrhovanou úpravou sa v nadväznosti na elektronizáciu spoločnosti spresňuje text ustanovenia tak, aby bolo možné rozšíriť možnosti odovzdania povolenia na oslobodenú elektrinu aj o jeho elektronické doručenie.

 

K bodu 19

Navrhovanou úpravou sa zosúlaďuje lehota na nahlasovanie zmien oprávnenými spotrebiteľmi s lehotou na nahlasovanie zmien platiteľmi dane.

 

K bodu 20

Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bolo zrejmé, že vydané povolenie na oslobodenú elektrinu je vydané na konkrétneho dodávateľa elektriny a oprávnený spotrebiteľ elektriny sa ním nemôže preukázať akémukoľvek dodávateľovi elektriny.

 

K bodu 21

Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bola osobe, ktorá vstúpila do reštrukturalizácie umožnená registrácia a aby mohla vykonávať aj naďalej podnikateľskú činnosť spojenú výhradne s registráciou platiteľa dane, keďže účelom reštrukturalizácie je ekonomické ozdravenie a zlepšenie hospodárskych výsledkov podnikateľa.

 

K bodu 22

Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bolo možné odňať povolenie na oslobodenú elektrinu osobe, ktorá prestala spĺňať podmienky na jeho vydanie.

 

K bodu 23

Navrhovanou úpravou sa precizuje text ustanovenia a upravuje sa tak, aby bolo možné osobe, ktorá prestala spĺňať podmienky na vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov odňať povolenie na oslobodenú elektrinu.

 

K bodu 24

            Navrhovanou úpravou sa vypúšťa písmeno c), ktoré je obsolentné v nadväznosti na sprecizovanie definície elektroenergetického podniku. Z tejto definície vyplýva, že platiteľom dane je aj taká osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu.

 

K bodu 25

Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby boli povinné registrovať sa ako platiteľ dane z elektriny všetky osoby, ktoré nakupujú elektrinu na účely ďalšieho predaja. Abstrahuje sa od doterajšej podmienky povolenia podnikať v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

 

K bodu 27

Navrhovanou úpravou sa do definície platiteľa dane z elektriny dopĺňa aj dodávateľ elektriny na nabíjaciu stanicu na nabíjanie elektrických automobilov. Zodpovedný za výpočet a správne odvedenie dane je v tomto prípade dodávateľ elektriny na nabíjaciu stanicu.

 

 

K bodu 28

Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby daň bolo možné vrátiť osobe, ktorá napriek vydanému osvedčeniu o registrácii platiteľa dane z elektriny sa týmto osvedčením nepreukázala svojmu dodávateľovi pred prvým dodaním elektriny, resp. sa ním preukázala neskoro.

 

K bodu 29, 42 a 53

Navrhovanou úpravou sa upravuje definícia preukázateľne zdanenej elektriny, uhlia a zemného plynu na účely zákona č. 609/2007 Z. z.

 

K bodu 30, 43 a 55

Navrhovanou úpravou sa jednoznačnejšie upravujú podmienky vrátenia dane v prípade, kedy sa platiteľ dane nepreukáže svojmu dodávateľovi osvedčením o registrácii platiteľa dane. Zároveň sa tým znižuje administratívna záťaž pre správcu dane.

 

K bodu 31

Navrhovanou úpravou sa upravuje povinnosť viesť evidenciu pre platiteľa dane z elektriny, resp. zemného plynu. Zároveň sa upravuje text ustanovenia tak, aby boli povinné registrovať sa ako platiteľ dane zo zemného plynu všetky osoby, ktoré nakupujú zemný plyn na účely ďalšieho predaja. Abstrahuje sa od podmienky povolenia podnikať v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

 

K bodu 32

Navrhovanou úpravou sa zavádza osobitné ustanovenie týkajúce sa nabíjacích staníc na nabíjanie elektrických vozidiel, ktorého cieľom je upraviť podmienky zdaňovania a jednoznačne určiť, kto je pri dodávkach elektriny určenej na nabíjanie elektrických vozidiel platiteľom dane z elektriny. Zároveň sa jednoznačne určuje základ dane a podmienky registrácie platiteľa dane z elektriny dodanej na nabíjanie elektrického vozidla.

 

K bodu 33

Legislatívno-technická úprava spresňujúca predmet dane z uhlia. Podľa navrhovanej úpravy pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 sú predmetom spotrebnej dane z uhlia, ak sú použité, dodané alebo ponúkané na použitie ako pohonná látka alebo palivo na výrobu tepla s výnimkou uhľovodíka kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00 (ropný bitúmen), ktorý je predmetom spotrebnej dane z minerálneho oleja bez ohľadu na účel jeho použitia.

 

K bodu 34

Navrhovanou úpravou sa do zákona dopĺňa možnosť oslobodenia od spotrebnej dane z uhlia v prípade, ak dôjde k jeho zničeniu. Uhlie je oslobodené od dane maximálne do výšky technicky odôvodnených skutočných strát, pričom tieto musia byť uznané správcom dane.

 

K bodu 35 a 40

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s doplnením nového odseku.

 

K bodu 36

Navrhovanou úpravou sa v nadväznosti na zadefinovanie identifikačných údajov upravuje znenie ustanovenia, ktoré sa zároveň zosúlaďuje s ostatnými predmetmi dane zákona č. 609/2007 Z. z.

 

K bodu 37

Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bolo zrejmé, že vydané povolenie na oslobodené uhlie je vydané na konkrétneho dodávateľa uhlia a oprávnený spotrebiteľ uhlia sa ním nemôže preukázať akémukoľvek dodávateľovi uhlia.

 

K bodu 38

Navrhovanou úpravou sa do zákona dopĺňajú podmienky ako naložiť s uhlím v prípade, ak oprávnený spotrebiteľ odobral na účely oslobodené od dane uhlie od svojho dodávateľa a z určitých objektívnych príčin nedokáže toto uhlie spotrebovať na účely oslobodené od dane, ani na žiadne iné účely.

 

K bodu 39

Navrhovanou úpravou sa do zákona dopĺňa možnosť odňatia povolenia na oslobodené uhlie v prípade, ak o to oprávnený spotrebiteľ uhlia požiada, resp. ak prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie.

 

K bodu 41

Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby daň bolo možné vrátiť osobe, ktorá napriek vydanému osvedčeniu o registrácii platiteľa dane z uhlia sa týmto osvedčením nepreukázala svojmu dodávateľovi pred prvým dodaním uhlia, resp. sa ním preukázala neskoro.

 

K bodu 46

Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bolo zrejmé, že vydané povolenie na oslobodený zemný plyn je vydané na konkrétneho dodávateľa zemného plynu a oprávnený spotrebiteľ zemného plynu sa ním nemôže preukázať akémukoľvek dodávateľovi zemného plynu.

 

K bodu 47

Navrhovanou úpravou sa do zákona dopĺňa možnosť odňatia povolenia na oslobodený zemný plyn v prípade, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie.

 

K bodu 48

Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bolo možné odňať povolenie na oslobodený zemný plyn oprávnenému spotrebiteľovi zemného plynu, ak v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn.

 

K bodu 50

Navrhovanou úpravou sa do definície platiteľa dane zo zemného plynu dopĺňa osoba, ktorá vyrobila zemný plyn pre vlastnú spotrebu a z definície platiteľa dane sa vynímajú domácnosti, ktoré sú zo zákona oslobodené.

 

K bodu 51

Navrhovanou úpravou sa upravuje text ustanovenia tak, aby boli povinné registrovať sa ako platiteľ dane zo zemného plynu všetky osoby, ktoré nakupujú zemný plyn na účely ďalšieho predaja s výnimkou zahraničných osôb, ktoré nakupujú zemný plyn len na účely ďalšieho predaja, teda nie sú v postavení konečného spotrebiteľa zemného plynu. V navrhovanom znení sa abstrahuje od podmienky povolenia podnikať v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

K bodu 52

Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby daň bolo možné vrátiť osobe, ktorá napriek vydanému osvedčeniu o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu sa týmto osvedčením nepreukázala svojmu dodávateľovi pred prvým dodaním zemného plynu, resp. sa ním preukázala neskoro.

 

K bodu 56, 57, 58 a 60

Legislatívno-technické úpravy.

 

K bodu 59

Navrhovanou úpravou sa má zamedziť uloženiu sankcie neprimeranej skutku, ktorý subjekt vykonal a stanoviť za daňové delikty a priestupky minimálnu a maximálnu výšku pokuty. Navrhovanou úpravou sa tiež umožní colnému úradu pri určovaní sankcie posúdiť každý jednotlivý delikt alebo priestupok individuálne a uložiť sankciu s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

 

K bodu 61

V nadväznosti na vykonané úpravy sa legislatívno-technicky upravujú prechodné ustanovenia.

 

 

K článku II

 

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava spresňujúca predmet dane z minerálneho oleja. Podľa navrhovanej úpravy uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11, 2711 21 a 2711 29 (zemný plyn)sú predmetom spotrebnej dane zo zemného plynu bez ohľadu na účel ich použitia. Pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 sú vyňaté z predmetu dane z minerálneho oleja a sú predmetom spotrebnej dane z uhlia, ak sú použité, dodané alebo ponúkané na použitie ako pohonná látka alebo palivo na výrobu tepla s výnimkou uhľovodíka kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00 (ropný bitúmen), ktorý je predmetom spotrebnej dane z minerálneho oleja bez ohľadu na účel jeho použitia.

 

K bodu 2

Navrhovanou úpravou sa zosúlaďujú kódy kombinovanej nomenklatúry s vykonávacím nariadení Komisie (EÚ) 2018/1602 z 11. októbra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

 

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava spresňujúca odkaz na technickú normu, ako jednu z možností technickej špecifikácie a zisťovania presnosti objemu biopaliva v pohonných látkach.

 

K bodu 4

Na základe predpokladaného nedostatku pokročilých biopalív na trhu Slovenskej republiky sa navrhovanou úpravou umožní od 1. januára 2020, na uplatnenie daňovo zvýhodnenej sadby dane na motorový benzín, primiešať do motorového benzínu len biopalivo prvej generácie v stanovenom objeme. Zároveň zostáva ako alternatíva na uplatnenie daňovo zvýhodnenej sadby dane na motorový benzín možnosť primiešavať do motorového benzínu aj zmes biopaliva prvej generácie a pokročilého biopaliva, ak osoba, ktorá si bude chcieť uplatniť daňovo zvýhodnenú sadzbu dane na motorový benzín, bude disponovať požadovaným objemom pokročilého biopaliva, pričom súčet jednotlivých objemov tejto zmesi je rovnaký ako požadovaný minimálny objem biopaliva prvej generácie, t. j. 7,4 % objemu.

 

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava spresňujúca definíciu dovozcu minerálneho oleja.

 

K bodom 6 a 7

Navrhovanou úpravou sa umožní užívateľskému podniku dodať daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odbernom poukaze so súhlasom colného úradu inému užívateľskému podniku, ktorý má odberný poukaz na odber takéhoto minerálneho oleja, alebo daňovému skladu na prepracovanie, alebo tento minerálny olej zneškodniť pod dohľadom colného úradu, ak bol tento minerálny olej znehodnotený v procese jeho použitia na iné účely oslobodenia ako pohonná látka alebo palivo. Zároveň sa primerane legislatívno-technicky upravuje doterajšie znenie odseku 16.

Ak užívateľský podnik bude chcieť zneškodniť daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pod dohľadom colného úradu, len oznámi túto skutočnosť miestne príslušnému colnému úradu, pričomvoznámení uvedie množstvo a druh minerálneho oleja minerálneho oleja, ktorý sa má zneškodniť a navrhne deň a miesto zneškodnenia tohto minerálneho oleja. Na základe oznámenia a po dohode s colným úradom sa v dohodnutý deň na dohodnutom mieste a pod dohľadom colného úradu zneškodní znehodnotený daňovo zvýhodnený minerálny olej.

Tiež sa stanovuje, že daňovo zvýhodnený minerálny olej, ktorý bol zneškodnený pod dohľadom colného úradu sa považuje za oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

 

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava spresňujúca spôsob prepravy daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na daňovom území v súvislosti s legislatívnymi úpravami v bodoch 6 a 7.

 

K bodu 9

Legislatívno-technická úprava rozširujúca situácie, kedy môže byť vydané nové povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj.

 

K bodu 10

Navrhovanou úpravou sa umožní predajcovi pohonných látok vydať pohonné látky  v mimoriadnych prípadoch, inak ako prostredníctvom výdajného stojanu za účelom ich prepracovania alebo zneškodnenia, ak boli tieto pohonné látky znehodnotené napríklad zmiešaním motorovej nafty a motorového benzínu. Podmienkou na takéto vydanie pohonných látok je, že predajca pohonných látok oznámi túto skutočnosť colnému  úradu, a to pred uskutočnením vydania pohonných látok.

 

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava spresňujúca osobu, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia          § 25b ods. 1 až 21.

 

 

 

 

K článku III

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodov 1 až 60 a čl. II bodov 1, 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

 

 

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 21. augusta 2019.

 

 

 

Peter Pellegrini

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Ladislav Kamenický

minister financií Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 66
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: