TlačPoštaZväčšiZmenši

232/2019 Z. z.

4.8. 2019, 17:57 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á    s p r á v a

 

A. Všeobecná časť

 

 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.(ďalej len „ústavný zákon“) bol novelizovaný na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 31.1.2019, pričom jeho znenie vyšlo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 66/2019Z.z. Uvedený ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

Pri rokovaní o návrhu ústavného zákona došlo v jeho záverečnej časti pri hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k tomuto ústavnému zákonu k pochybeniu, keď bol prijatý text ústavného zákona k čl. 2 ods. 1 písm. zp) v znení pôvodného návrhu a súčasne i v znení navrhovanej zmeny. V nadväznosti na úpravu znenia písmena zp) je potrebné vykonať úpravu aj vo vzore „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ (príloha č. 1) a vo vzore „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ (príloha č. 2) tak, aby boli v súlade so znením písmena zp).

 

Vzhľadom na potrebu jednoznačného znenia vzoru prílohy č. 1 „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ a vzoru prílohy č. 2  „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ sa v tomto návrhu navrhuje z hľadiska legislatívnej techniky ako súčasť tejto novely úplné znenie prílohy č. 1 a prílohy č. 2 v znení vyššie uvedených zmien.

 

Navrhované zmeny v novele tohto ústavného zákona nadobudnú účinnosť spolu s účinnosťou ústavného zákona č. 66/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon

č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2004 Z.z. 

 

Návrh ústavného zákona si nevyžiada zvýšené nároky na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, nemá vplyv na podnikateľskú sféru, na zamestnanosť ani na životné prostredie.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná úprava ochrany verejného záujmu nie je upravená v práve Európskej únie, nie je potrebné v rámci dôvodovej správy vypracovať doložku zlučiteľnosti tohto návrhu s právom Európskej únie.

Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Uvedené ustanovenie rieši pochybenia pri hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k ústavnému zákonu č. 66/2019 Z.z., ku ktorým došlo schválením textu pôvodného znenia písm. zp)  v čl. 2 ods. 1 ústavného zákona, ako aj pozmeňujúceho návrhu k nemu. V dôsledku tohto pochybenia obsahuje text uvedeného písm. zp) obidve varianty, pričom zámerom zákonodarcu bolo vypustiť pôvodný text písm. zp) v znení „zp) ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), do ktorých sú verejní funkcionári navrhovaní, volení alebo z ktorých sú odvolávaní prezidentom Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky a Národnou radou Slovenskej republiky, okrem členov disciplinárnych senátov súdov Slovenskej republiky.“. Z dôvodu jeho nejednoznačnosti je potrebné ho nahradiť novým textom v znení „zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.“.

Navrhovaný text jednoznačne určuje, že za verejných funkcionárov sa považujú aj verejní funkcionári, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.

 

K bodu 2

 

Navrhovaná úprava čl. 2 ods. 4 ústavného zákona zužuje povinnosť orgánu verejnej moci oznamovať novovymenovaných alebo odvolaných verejných funkcionárov len v prípadoch uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. zc) a zd).

 

K bodom 3 a 4

 

Vzor „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ uvedený v prílohe č. 1 a vzor „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ uvedený v prílohe č. 2 je v zmysle čl. 7 ods. 6 a v zmysle čl. 8  

ods. 6 ústavného zákona súčasťou tohto ústavného zákona. V prípade, že dôjde k zmene textu ústavného zákona, musia byť vzory týchto oznámení v súlade s ním. Z tohto dôvodu je potrebné premietnuť zmenu textu ústavného zákona v čl. 2 ods. 1 písm. zp) do vzoru oznámení.

 

Súčasne je potrebné vykonať ďalšie úpravy vzoru prílohy č. 1 „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ z dôvodu, že pri rokovaní o tomto ústavnom zákone sa nepremietlo prijaté ustanovenie čl. 7 ods. 4 písm. a) správne do vzoru „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ (príloha č. 1), keď podľa textu ústavného zákona má byť v bode D/1. uvedený pri vlastníctve nehnuteľnej veci „Vlastnícky podiel“. Rovnako v bode D/2. pri vlastníctve hnuteľnej veci majú byť uvedené namiesto slova „Podiel“ slová „Vlastnícky podiel“. Ďalej v bode D/3. pri vlastníctve majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty majú byť uvedené namiesto slova „Podiel“ slová „Vlastnícky podiel“ a v bode D/4. pri existencii záväzku majú byť uvedené namiesto slova „Podiel“ slová „Výška podielu“.

 

Ďalej príloha č. 1 v bode 6. písm. c) obsahuje ustanovenie, ktoré nie je v ústavnom zákone uvedené. Keďže príloha č. 1 ústavného zákona je súčasťou samotného ústavného zákona, je potrebné vypustiť písm. „c) súhrn ďalších príjmov“.

K Čl. II

 

Účinnosť tohto ústavného zákona sa navrhuje dňom 1.1.2020 tak, aby tento návrh nadobudol účinnosť súčasne s účinnosťou ústavného zákona č. 66/2019 Z.z.

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 121
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

POZOR: Začali platiť nové pravidlá zákazu vychádzaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/zacali-platit-nove-pravidla-zakazu/523202-clanok.html

Na Slovensku platia od stredy nové pravidlá zákazu vychádzania.

Moravčíková: S vytvorením Najvyššieho správneho súdu máme dva problémyhttps://www.teraz.sk/slovensko/a-moravcikova-s-vytvorenim-najvys/523430-clanok.html

Základným predpokladom vytvorenia Najvyššieho správneho súdu bolo odčlenenie správneho ...

Rozhodovanie o vydržaní sa má presunúť z notárov na súdyhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozhodovanie-o-vydrzani-sa-ma-presun/523329-clanok.html

Vykonávanie takzvaného inštitútu vydržania sa má presunúť z notárov na súdy.

Vláda schválila poslaneckú novelu zákona o veterinárnej starostlivostihttps://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-schvalila-poslanecku-novelu-za/523345-clanok.html

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bolo v rámci pripomienkového ...

Mazák: Sudca Kliment a prokurátor Repa by neboli schopní toho, čo im vyčíta Ficohttps://www.webnoviny.sk/mazak-sudca-kliment-a-prokurator-repa-by-neboli-schopni-toho-co-im-vycita-fico/

Sudca Najvyššieho súdu SR (NS SR) Juraj Kliment a prokurátor Ondrej Repa by neboli schopní ...

Rozhodovanie o vydržaní sa má presunúť z notárov na súdyhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozhodovanie-o-vydrzani-sa-ma-presun/523329-clanok.html

Právoplatné uznesenie súdu o potvrdení vydržania by nemalo brániť tretím osobám, aby sa ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: