Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

232/2019 Z. z.

4.8. 2019, 17:57 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á    s p r á v a

 

A. Všeobecná časť

 

 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.(ďalej len „ústavný zákon“) bol novelizovaný na 40. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 31.1.2019, pričom jeho znenie vyšlo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 66/2019Z.z. Uvedený ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

Pri rokovaní o návrhu ústavného zákona došlo v jeho záverečnej časti pri hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k tomuto ústavnému zákonu k pochybeniu, keď bol prijatý text ústavného zákona k čl. 2 ods. 1 písm. zp) v znení pôvodného návrhu a súčasne i v znení navrhovanej zmeny. V nadväznosti na úpravu znenia písmena zp) je potrebné vykonať úpravu aj vo vzore „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ (príloha č. 1) a vo vzore „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ (príloha č. 2) tak, aby boli v súlade so znením písmena zp).

 

Vzhľadom na potrebu jednoznačného znenia vzoru prílohy č. 1 „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ a vzoru prílohy č. 2  „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ sa v tomto návrhu navrhuje z hľadiska legislatívnej techniky ako súčasť tejto novely úplné znenie prílohy č. 1 a prílohy č. 2 v znení vyššie uvedených zmien.

 

Navrhované zmeny v novele tohto ústavného zákona nadobudnú účinnosť spolu s účinnosťou ústavného zákona č. 66/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon

č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2004 Z.z. 

 

Návrh ústavného zákona si nevyžiada zvýšené nároky na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, nemá vplyv na podnikateľskú sféru, na zamestnanosť ani na životné prostredie.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná úprava ochrany verejného záujmu nie je upravená v práve Európskej únie, nie je potrebné v rámci dôvodovej správy vypracovať doložku zlučiteľnosti tohto návrhu s právom Európskej únie.

Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Uvedené ustanovenie rieši pochybenia pri hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k ústavnému zákonu č. 66/2019 Z.z., ku ktorým došlo schválením textu pôvodného znenia písm. zp)  v čl. 2 ods. 1 ústavného zákona, ako aj pozmeňujúceho návrhu k nemu. V dôsledku tohto pochybenia obsahuje text uvedeného písm. zp) obidve varianty, pričom zámerom zákonodarcu bolo vypustiť pôvodný text písm. zp) v znení „zp) ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), do ktorých sú verejní funkcionári navrhovaní, volení alebo z ktorých sú odvolávaní prezidentom Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky a Národnou radou Slovenskej republiky, okrem členov disciplinárnych senátov súdov Slovenskej republiky.“. Z dôvodu jeho nejednoznačnosti je potrebné ho nahradiť novým textom v znení „zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.“.

Navrhovaný text jednoznačne určuje, že za verejných funkcionárov sa považujú aj verejní funkcionári, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.

 

K bodu 2

 

Navrhovaná úprava čl. 2 ods. 4 ústavného zákona zužuje povinnosť orgánu verejnej moci oznamovať novovymenovaných alebo odvolaných verejných funkcionárov len v prípadoch uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. zc) a zd).

 

K bodom 3 a 4

 

Vzor „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ uvedený v prílohe č. 1 a vzor „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ uvedený v prílohe č. 2 je v zmysle čl. 7 ods. 6 a v zmysle čl. 8  

ods. 6 ústavného zákona súčasťou tohto ústavného zákona. V prípade, že dôjde k zmene textu ústavného zákona, musia byť vzory týchto oznámení v súlade s ním. Z tohto dôvodu je potrebné premietnuť zmenu textu ústavného zákona v čl. 2 ods. 1 písm. zp) do vzoru oznámení.

 

Súčasne je potrebné vykonať ďalšie úpravy vzoru prílohy č. 1 „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ z dôvodu, že pri rokovaní o tomto ústavnom zákone sa nepremietlo prijaté ustanovenie čl. 7 ods. 4 písm. a) správne do vzoru „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ (príloha č. 1), keď podľa textu ústavného zákona má byť v bode D/1. uvedený pri vlastníctve nehnuteľnej veci „Vlastnícky podiel“. Rovnako v bode D/2. pri vlastníctve hnuteľnej veci majú byť uvedené namiesto slova „Podiel“ slová „Vlastnícky podiel“. Ďalej v bode D/3. pri vlastníctve majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty majú byť uvedené namiesto slova „Podiel“ slová „Vlastnícky podiel“ a v bode D/4. pri existencii záväzku majú byť uvedené namiesto slova „Podiel“ slová „Výška podielu“.

 

Ďalej príloha č. 1 v bode 6. písm. c) obsahuje ustanovenie, ktoré nie je v ústavnom zákone uvedené. Keďže príloha č. 1 ústavného zákona je súčasťou samotného ústavného zákona, je potrebné vypustiť písm. „c) súhrn ďalších príjmov“.

K Čl. II

 

Účinnosť tohto ústavného zákona sa navrhuje dňom 1.1.2020 tak, aby tento návrh nadobudol účinnosť súčasne s účinnosťou ústavného zákona č. 66/2019 Z.z.

 

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť