TlačPoštaZväčšiZmenši

226/2019 Z. z.

29.7. 2019, 18:16 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

Predmetom návrhu zákona je zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa,ktoré predstavuje adresnú, priamu finančnú podporu štátu rodičom detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy.Suma prídavku na dieťa sa zvýši o 100 eur za ten kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Samotná výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa bude priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy. Údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy na území Slovenskej republiky,budú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čerpať z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, do ktorého je škola v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinná zapísať údaje v termíne do konca septembra. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny následne v tomto registri overí splnenie podmienky nároku a prídavok vo zvýšenej sume vyplatí v mesiaci október príslušného kalendárneho roka. Takýto postup je najprijateľnejší vzhľadom k tomu, že pre oprávnenú osobu nebude predstavovať žiadnu administratívnu záťaž, nakoľko prídavok vo zvýšenej sume sa jej vyplatí automaticky, bez uplatňovania a preukazovania nároku. V prípadoch, kedy dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy mimo územia Slovenskej republiky, bude potrebné predloženie potvrdenia o nástupe dieťaťa do školy zo strany oprávnenej osoby.

 

Cieľom predmetného návrhu zákona je dosiahnuť to, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby. Toto opatrenie zároveň finančne odbremení rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

V súvislosti s novelizačným bodom 3 sa navrhuje rozšíriť účel, za ktorým sa poskytuje prídavok na dieťa.

 

K bodu 2

 

Navrhuje sa, aby nárok na sumu 100 eur, o ktorú sa za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy, zvýši suma prídavku na dieťa, mala aj osoba, ktorá spĺňa podmienky nároku na prídavok na dieťa podľa § 7 ods. 1 až 3 a jej dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, ale prídavok sa tejto osobe z dôvodov bližšie špecifikovaných v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „nariadenie“) nevypláca. Konkrétne ide o situácie, kedy je podľa nariadenia Slovenská republika sekundárne príslušným štátom na výplatu prídavku a tejto osobe sa prídavok nevypláca , resp. sa nevypláca ani vyrovnávacia dávka vo výške rozdielu medzi prídavkom na dieťa poskytovaným v inom členskom štáte a prídavkom poskytovaným v Slovenskej republike. Napríklad, ak je na výplatu prídavku v zmysle nariadenia primárne príslušná Rakúska republika, kde je táto dávka vyššia akov Slovenskej republike, a to aj v prípade zvýšenej sumy prídavku, oprávnenej osobe sa podľa návrhuvyplatí suma 100 eur. V prípade, ak je na výplatu prídavku na dieťa primárne príslušné napr. Maďarsko, kde je prídavok na dieťa síce vyšší ako v Slovenskej republike, avšak v prípade zvýšenej sumy prídavku by bola suma prídavku poskytovaného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vyššia, nebude sa oprávnenej osobe vyplácaťtzv. vyrovnávacia dávka vo výške rozdielu medzi sumou prídavku v Maďarsku a zvýšenou sumou prídavku v Slovenskej republike, ale oprávnenej osobe sa vyplatí plná suma 100 eur, o ktorú sa prídavok zvyšuje.

 

K bodu 3

 

Navrhuje sazvýšenie sumy prídavku na dieťa v kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy. Cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť to, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby. Zvýšenie prídavku zároveň finančne odbremení rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy. Navrhuje sa zvýšiť prídavok na dieťa v príslušnom kalendárnom mesiaci o sumu100 eur, pričom nárok na takto zvýšený prídavok má oprávnená osoba na jedno dieťa iba raz. Samotná výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa bude priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy. Údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy na území Slovenskej republiky budú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čerpať z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, do ktorého je škola v zmysle § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinná zapísať údaje v termíne do konca septembra a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ich sprístupňuje o.i. pre orgány štátnej správy na účely plnenia ich úloh. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny následne v tomto registri overí splnenie podmienky nároku a prídavok vo zvýšenej sume vyplatí v mesiaci október príslušného kalendárneho roka. V prípadoch, keď dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy mimo územia Slovenskej republiky, bude potrebné, aby oprávnená osoba pre preukázanie nároku na zvýšenie prídavku na dieťa a jeho výplatu predložila potvrdenie o nástupe dieťaťa do školy mimo územia Slovenskej republiky.

 

KČl. II

 

Navrhuje sa, aby sa suma, o ktorú sa zvýši prídavok na dieťa v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy, nepovažovala za príjem na účely určenia súm životného minima.

 

K Čl. III

 

Za účelom zabezpečenia prístupu k osobným údajom vedených v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov, ktoré sú potrebné pre  výplatu zvýšenej sumy prídavku na dieťa, sa navrhuje, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bolo povinné sprístupniť osobné údaje v centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely priznania nároku na túto sumu ako aj na plnenie ďalších úloh ústredia v zmysle príslušných právnych predpisov, a to aj bez potreby uzatvorenia  osobitnej písomnej dohody s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

K Čl. IV

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. augusta 2019.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 104
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Šipoš: Zistenia o Dušanovi K. otriasajú základmi právneho štátuhttps://www.teraz.sk/slovensko/sipos-zistenia-o-dusanovi-k-otriasa/502917-clanok.html

Obvinený špeciálny prokurátor Dušan K. bude spolu s bývalým vysokým policajným ...

Klub 500: Štát pripravuje protiústavnú novelu zákonahttps://www.teraz.sk/ekonomika/klub-500-stat-pripravuje-protiustavn/502950-clanok.html

Novela zákona je o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: