TlačPoštaZväčšiZmenši

226/2019 Z. z.

29.7. 2019, 18:16 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

Predmetom návrhu zákona je zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa,ktoré predstavuje adresnú, priamu finančnú podporu štátu rodičom detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy.Suma prídavku na dieťa sa zvýši o 100 eur za ten kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Samotná výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa bude priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy. Údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy na území Slovenskej republiky,budú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čerpať z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, do ktorého je škola v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinná zapísať údaje v termíne do konca septembra. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny následne v tomto registri overí splnenie podmienky nároku a prídavok vo zvýšenej sume vyplatí v mesiaci október príslušného kalendárneho roka. Takýto postup je najprijateľnejší vzhľadom k tomu, že pre oprávnenú osobu nebude predstavovať žiadnu administratívnu záťaž, nakoľko prídavok vo zvýšenej sume sa jej vyplatí automaticky, bez uplatňovania a preukazovania nároku. V prípadoch, kedy dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy mimo územia Slovenskej republiky, bude potrebné predloženie potvrdenia o nástupe dieťaťa do školy zo strany oprávnenej osoby.

 

Cieľom predmetného návrhu zákona je dosiahnuť to, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby. Toto opatrenie zároveň finančne odbremení rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

V súvislosti s novelizačným bodom 3 sa navrhuje rozšíriť účel, za ktorým sa poskytuje prídavok na dieťa.

 

K bodu 2

 

Navrhuje sa, aby nárok na sumu 100 eur, o ktorú sa za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy, zvýši suma prídavku na dieťa, mala aj osoba, ktorá spĺňa podmienky nároku na prídavok na dieťa podľa § 7 ods. 1 až 3 a jej dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, ale prídavok sa tejto osobe z dôvodov bližšie špecifikovaných v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „nariadenie“) nevypláca. Konkrétne ide o situácie, kedy je podľa nariadenia Slovenská republika sekundárne príslušným štátom na výplatu prídavku a tejto osobe sa prídavok nevypláca , resp. sa nevypláca ani vyrovnávacia dávka vo výške rozdielu medzi prídavkom na dieťa poskytovaným v inom členskom štáte a prídavkom poskytovaným v Slovenskej republike. Napríklad, ak je na výplatu prídavku v zmysle nariadenia primárne príslušná Rakúska republika, kde je táto dávka vyššia akov Slovenskej republike, a to aj v prípade zvýšenej sumy prídavku, oprávnenej osobe sa podľa návrhuvyplatí suma 100 eur. V prípade, ak je na výplatu prídavku na dieťa primárne príslušné napr. Maďarsko, kde je prídavok na dieťa síce vyšší ako v Slovenskej republike, avšak v prípade zvýšenej sumy prídavku by bola suma prídavku poskytovaného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vyššia, nebude sa oprávnenej osobe vyplácaťtzv. vyrovnávacia dávka vo výške rozdielu medzi sumou prídavku v Maďarsku a zvýšenou sumou prídavku v Slovenskej republike, ale oprávnenej osobe sa vyplatí plná suma 100 eur, o ktorú sa prídavok zvyšuje.

 

K bodu 3

 

Navrhuje sazvýšenie sumy prídavku na dieťa v kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy. Cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť to, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby. Zvýšenie prídavku zároveň finančne odbremení rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy. Navrhuje sa zvýšiť prídavok na dieťa v príslušnom kalendárnom mesiaci o sumu100 eur, pričom nárok na takto zvýšený prídavok má oprávnená osoba na jedno dieťa iba raz. Samotná výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa bude priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy. Údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy na území Slovenskej republiky budú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čerpať z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, do ktorého je škola v zmysle § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinná zapísať údaje v termíne do konca septembra a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ich sprístupňuje o.i. pre orgány štátnej správy na účely plnenia ich úloh. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny následne v tomto registri overí splnenie podmienky nároku a prídavok vo zvýšenej sume vyplatí v mesiaci október príslušného kalendárneho roka. V prípadoch, keď dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy mimo územia Slovenskej republiky, bude potrebné, aby oprávnená osoba pre preukázanie nároku na zvýšenie prídavku na dieťa a jeho výplatu predložila potvrdenie o nástupe dieťaťa do školy mimo územia Slovenskej republiky.

 

KČl. II

 

Navrhuje sa, aby sa suma, o ktorú sa zvýši prídavok na dieťa v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy, nepovažovala za príjem na účely určenia súm životného minima.

 

K Čl. III

 

Za účelom zabezpečenia prístupu k osobným údajom vedených v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov, ktoré sú potrebné pre  výplatu zvýšenej sumy prídavku na dieťa, sa navrhuje, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bolo povinné sprístupniť osobné údaje v centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely priznania nároku na túto sumu ako aj na plnenie ďalších úloh ústredia v zmysle príslušných právnych predpisov, a to aj bez potreby uzatvorenia  osobitnej písomnej dohody s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

K Čl. IV

 

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. augusta 2019.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 167
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Právo na zákonného sudcu a nepredloženie veci na zjednotenie právnych názorov

Mezi dílčí složky práva na zákonného soudce patří i povinnost senátu vrcholného soudu předložit věc jinému, zákonem předvídanému ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Hľadáme skúseného uchádzača – právničku/právnika - s dobrými znalosťami a skúsenosťami s vypracovávaním právnych ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kyselica upozornil na riziká pri úprave väzby,Susko hovorí o sprísneníhttps://www.teraz.sk/slovensko/kyselica-upozornil-na-rizika-pri-uprav/556951-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BSpr%25C3%25A1vy%253BSlovensko

Ministerka Kolíková zdôraznila potrebu citlivého prístupu pri takomto zásahu do Trestného ...

Súdna rada predložila prezidentke návrh na vymenovanie siedmich sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-predlozila-prezidentke-nav/556928-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Naposledy, konkrétne 27. mája, vymenovala prezidentka SR do funkcie desať sudcov všeobecných ...

Mandzák:Súdny dvor môže rozhodnúť o otázkach v súvislosti s amnestiamihttps://www.teraz.sk/slovensko/mandzaksudny-dvor-moze-rozhodnut/556919-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ vydala vo štvrtok stanovisko v súvislosti s únosom syna ...

Súdna rada vypočula zvyšných troch uchádzačov na sudcu NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-vypocula-zvysnych-troch-u/556891-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

V prvých dvoch kolách výberového konania uspelo dovedna 16 uchádzačov na sudcu NSS SR vrátane ...

Palušková: Novela zákona o obhliadkach mŕtvych nie je dobre pripravenáhttps://www.teraz.sk/slovensko/svls-novela-zakona-o-obhliadkach-mrtv/556859-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Šéfka lekárskej spoločnosti poukázala na to, že prehliadky mŕtvych sú odborne aj ľudsky ...

Advokátka Súdneho dvora EÚ vydala stanovisko k únosu M. Kováča ml.https://www.teraz.sk/slovensko/zasada-ne-bis-in-idem-nebrani-zatykac/556829-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Návrh na začatie prejudiciálneho konania o otázke, či napriek tomu bola trestnoprávna ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: