TlačPoštaZväčšiZmenši

228/2019 Z. z.

29.7. 2019, 18:19 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

Všeobecná časť

 

V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je upravený nárok fyzických osôb, ktoré reprezentujú, resp. v minulosti reprezentovali Slovenskú republiku v športovej oblasti, na príspevok za zásluhy pre Slovenskú republiku v tejto oblasti.

Takáto právna úprava je však bežnou súčasťou právneho poriadku okolitých štátov, napr. Maďarska, Poľskej republiky, Ruskej federácie, Rumunska, Ukrajiny a ďalších.

Účelom navrhovaného zákona je odmeniť mimoriadne výkony športovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili mimoriadnymi športovými úspechmi na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí. Navrhovaná právna úprava zároveň do budúcna motivuje ďalších športových reprezentantov Slovenskej republiky v snahe dosiahnuť mimoriadne športové výsledky, na základe ktorých by im vznikol nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti. Navrhovaná úprava by tak mohla prispieť aj k masovejšiemu rozšíreniu športu u mládeže.

Šport ako ľudská aktivita prispieva k harmonickému rozvoju ľudstva s cieľom podporovať mierovú spoločnosť. Šport je teda životnou filozofiou, spájajúcou telesnú zdatnosť, vôľu a psychickú odolnosť. Práve myšlienky novodobého olympizmu sa snažia o vyzdvihnutie uvedených aspektov športu a o podporu spôsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu, spoločenskej zodpovednosti a na rešpektovaní všeobecných základných etických princípov a ľudskej dôstojnosti.

Nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti by mal vzniknúť len fyzickým osobám, ktoré spĺňajú podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky a ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom, a ktoré sa ako športoví reprezentanti Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 zúčastnili medzinárodných športových podujatí ustanovených zákonom, pričom na takomto medzinárodnom športovom podujatí získali ocenenie zlatou, striebornou alebo bronzovou medailou v niektorej zo športových disciplín oficiálne uznaných Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paralympijským výborom alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich ako olympijský šport na vybranom medzinárodnom športovom podujatí, alebo v šachu na šachovej olympiáde organizovanej Medzinárodnou šachovou federáciou. Vybranými medzinárodnými podujatiami sú športové podujatia organizované Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paralympijským výborom, Medzinárodnou šachovou federáciou a Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich.

Vrcholoví športovci v priebehu svojej športovej kariéry vynakladajú mimoriadne úsilie pre dosiahnutie športových úspechov, pričom dosiahnutie významného športového úspechu na olympijských hrách je mimoriadne cenené nielen odbornou verejnosťou. Takýto športový úspech vedie k pozitívnej propagácii štátu, ktorý je reprezentovaný úspešným športovcom v celosvetovom meradle. Každý štát však pre dosiahnutie takýchto úspechov musí vytvárať adekvátne podmienky.

Zároveň je potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že u vrcholového športovca v dôsledku nadmernej záťaže v priebehu jeho športovej kariéry dochádza oveľa skôr k nadmernému opotrebeniu organizmu, ako je tomu u bežnej populácie. V dôsledku času stráveného tréningom a prípravou na športové podujatia, vrcholový športovec má sťažené podmienky pre možnosť prípravy na budúce povolanie a jeho uplatnenie po skončení športovej kariéry je významným spôsobom sťažené.

Navrhovaná právna úprava zohľadňuje ocenenie prínosu občanov Slovenskej republiky, ktorí sa ako športoví reprezentanti zaslúžili o dobré meno Slovenskej republiky a mala by prispieť aj k zvýšenému záujmu o reprezentovanie Slovenskej republiky na najvýznamnejších medzinárodných športových podujatiach, ale tiež k masívnejšiemu rozvoju športu detí a mládeže.

Jednou z podmienok pre vznik nároku na príspevok je dosiahnutie stanoveného veku oprávnenej osoby. Túto podmienku návrh zákona navrhuje dosiahnutie 35 rokov veku. Predpokladá sa, že pri podmienke dosiahnutia 35 rokov veku sa nárok na príspevok bude týkať asi 80 – 90 osôb. Na základeuvedených počtov oprávnených osôb, získaných z dostupných zdrojov, je aj kvantifikovaný vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet.

Návrh zákona bude mať vplyvna rozpočtovú kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Finančné vplyvyzákona sapredpokladajú v sume cca1.361,1mil. eur ročne. O uvedené finančné prostriedky je potrebné navýšiť rozpočtovú kapitolu ministerstva.

Navrhovaný zákon je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

K čl. I

§ 1

Vymedzuje sa predmet úpravy zákona, ktorým je úprava podmienok pre získanie príspevku za zásluhy v športovej oblasti športovými reprezentantmi, ktorí získali medailové ocenenie na niektorom zo zákonom ustanovených športových podujatiach. Základnou podmienkou nároku na tento príspevok je štátne občianstvo Slovenskej republiky. Zákon tiež vymedzuje pôsobnosť ministerstva ako orgánu príslušného pre rozhodovanie o príspevku.

 

§2

Na účely zákona sa vymedzujú základné pojmy, ktoré sú používané v celom ďalšom texte zákona.

Vymedzujú sa vybrané medzinárodné športové podujatia, na ktorých získalaalebo v budúcnosti získa oprávnená osoba medailové ocenenia, aby jej mohol vzniknúť nárok na priznanie príspevku. Vybraným medzinárodným podujatím sa na účely zákona rozumejú podujatia organizované Medzinárodným olympijským výborom, a to letné od roku 1896 a zimné olympijské hry od roku 1924. Vybraným medzinárodným podujatím sa na účely zákona rozumejú aj podujatia organizované Medzinárodným paralympijským výborom, ktorý vznikol v roku 1989, a to letné paralympijské hry a zimné paralympijské hry od roku 1992. Napriek skutočnosti, že letné paralympijské hry a zimné paralympijské hry sa uskutočňovali aj pred rokom 1992, na týchto podujatiach nezískal medailové ocenenie žiadny športový reprezentant, ktorý by mohol byť považovaný za oprávnenú osobu podľa tohto zákona. Vybraným medzinárodným podujatím sa na účely zákona rozumie aj šachová olympiáda organizovaná Medzinárodnou šachovou federáciou od roku 1999, kedy bol šach oficiálne uznaný Medzinárodným olympijským výborom ako olympijský šport. Vybraným medzinárodným podujatím sa na účely zákona rozumejú aj podujatia organizované Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich, a to letné deaflympijské hry a zimné deaflympijské hry od roku 2001, kedy boli podujatia s týmto názvom oficiálne uznané Medzinárodným olympijským výborom.

Medailovým ocenením sa na účely zákona rozumie zlatá medaila (udeľovaná za 1. miesto), strieborná medaila (udeľovaná za 2. miesto) alebo bronzová medaila (udeľovaná za 3. miesto), získaná za niektorú zo športových disciplín oficiálne uznaných Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paralympijským výborom alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich za olympijský šport na vybranom medzinárodnom športovom podujatí, alebo v šachu na šachovej olympiáde organizovanej Medzinárodnou šachovou federáciou. V prípade kolektívnych športov sa za medailové ocenenie v zmysle zákona považuje medailové ocenenie každého jednotlivca – člena športového kolektívu osobitne.

Príspevkom sa na účely zákona rozumie finančné ocenenie zásluh (ďalej len „príspevok“) štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako športoví reprezentanti Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 získali na vybranom medzinárodnom športovom podujatí medailové ocenenie. Nárok na príspevok vzniká a príspevok vypláca ministerstvo za podmienok ustanovených zákonom.

 

§3

Taxatívnym spôsobom sa ustanovujú podmienky pre vznik nároku oprávnenej osoby na príspevok, pričom tieto podmienky musia byť oprávnenou osobou splnené kumulatívne. Základnými predpokladmi pre vznik nároku na príspevok je štátne občianstvo Slovenskej republiky, vek sa navrhuje 35 rokov (pre priznanie nároku na príspevok je v Poľskej republike ustanovená veková hranica 40 rokov a v Maďarsku veková hranica 35 rokov), bezúhonnosť, získanie medailového ocenenia ako športový reprezentant Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky na vybranom medzinárodnom športovom podujatí podľa tohto zákona, ktoré nebolo odňaté príslušnou medzinárodnou organizáciou, neexistencia opakovanej sankcie za porušenie zákazu užívania a držania liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázané dopingové látky, a uplatnenie nároku na príspevok spôsobom ustanoveným zákonom. Za bezúhonného sa na účely zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

Zároveň sa ustanovuje, že ak oprávnená osoba získala viacero medailových ocenení rôzneho druhu, nárok na príspevok tejto oprávnenej osobe vznikne len za jedno medailové ocenenie, a to medailové ocenenie najvyššieho druhu. Nárok na príspevok vzniká oprávnenej osobe od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o priznaní príspevku. Nárok na príspevok vzniká len žijúcej oprávnenej osobe a tento nárok nie je predmetom dedenia.

 

§4

Ustanovuje sa suma príspevku, ktorá sa určí ako násobok sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a to ako 1-násobok v prípade medailového ocenenia zlatou medailou, 0,75-násobok v prípade medailového ocenenia striebornou medailou a 0,6-násobok v prípade medailového ocenenia bronzovou medailou. Uvedené sumy teda predstavujú finančné ocenenie zásluh športových reprezentantov – oprávnených osôb, ktorí získali zlatú olympijskú medailu v sume priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, pričom za rok 2018predpokladáme sumu1002 eur. V prípade športových reprezentantov, ktorí získali striebornú olympijskú medailu by tento príspevok predstavoval 75% uvedenej sumy a v prípade športových reprezentantov, ktorí získali bronzovú olympijskú medailu 60% uvedenej sumy. V absolútnom vyjadrení by tak suma príspevku za striebornú medailu bola výške 750eur a za bronzovú medailu vo výške 600eur. Primeranosť navrhovanej výšky sumy príspevku podporuje aj skutočnosť, že medailovo ocenení športovci na vymedzených športových podujatiach zabezpečujú pre Slovenskú republiku pozitívnu propagáciu krajiny, sú motivujúcimi osobnosťami a dobrým príkladom pre výchovu detí a mládeže Slovenskej republiky.

Príspevok bude poskytovaný mesačne v termíne určenom ministerstvom v rozhodnutí ministerstva o priznaní príspevku alebo zmene príspevku. Suma príspevku sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

 

 

 

 

§5

Ustanovuje sa, že žiadosť o priznanie príspevku podáva oprávnená osoba, ktorej sa má priznať príspevok alebo iná osoba oprávnená konať za túto osobu na základe zákonného zastúpenia alebo plnomocenstva v prípade, ak osoba, ktorej sa má priznať príspevok, zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré tvorí prílohu zákona. Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na príspevok a nárok na jeho výplatu, a za týmto účelom je k žiadosti o priznanie príspevku povinná priložiť listiny alebo iné dôkazy, ktoré preukazujú jej nárok na príspevok a výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Ustanovuje sa, že na žiadosť o zmenu výšky sumy príspevku sa použijú ustanovenia tohto zákona upravujúce žiadosť o priznanie príspevku.

Ďalej sa ustanovuje oznamovacia povinnosť oprávnenej osoby vo vzťahu k zmene údajov v žiadosti o priznanie príspevku, ako aj každej zmene rozhodujúcich skutočností, ktorá by mohla mať vplyv na priznanie príspevku, zmenu výšky sumy príspevku alebo jeho odňatie.

 

§6

Ustanovuje sa príslušnosť na konanie o príspevku, pričom orgánom príslušným na konanie je ministerstvo. Ministerstvo posudzuje nárok oprávnenej osoby na príspevok, priznáva a odníma príspevok, a mení výšku sumy príspevku po získaní súhlasného stanoviska Slovenského olympijského a športového výboru, Slovenského paralympijského výborualebo  Deaflympijského výboru Slovenska.Ministerstvo je povinné požiadať Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský paralympijský výbor a Deaflympijský výbor Slovenskao stanovisko pred priznaním príspevku, pred vykonaním zmeny výšky sumy príspevku a pred odňatím príspevku. Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský paralympijský výbor a Deaflympijský výboru Slovenskatoto stanovisko poskytuje na základe písomnej žiadosti ministerstva až po získaní súhlasného stanoviska príslušného národného športového zväzu.

Zároveň sa ustanovuje, ktorým dňom sa začína konanie o priznanie príspevku. Za deň začatia konania sa považuje deň, kedy bola písomná žiadosť oprávnenej osoby doručená ministerstvu. Konanie, ktoré sa začína na základe podnetu ministerstva, Slovenského olympijského a športového výboru,Slovenského paralympijského výborualebo Deaflympijského výboru Slovenskaje začaté dňom, kedy ministerstvo urobilo voči oprávnenej osobe prvý úkon.

Ministerstvo o priznaní, zmene výšky sumy alebo odňatí príspevku vydáva rozhodnutie. Proti rozhodnutiu ministerstva môže osoba, ktorej bolo rozhodnutie doručené, podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ustanovujú sa podmienky na podanie odvolania. Zároveň sa vylučuje odkladný účinok odvolania a zakladá pôsobnosť všeobecného predpisu o správnom konaní na konanie o odvolaní.

Ustanovuje sa, že rozhodnutie o odvolaní je preskúmateľné súdom. Na preskúmanie rozhodnutia o odvolaní sa ustanovuje príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

 

§7

Ustanovujú sa podmienky pre zánik nároku na príspevok, pričom sa týmito podmienkami rozumejú smrť oprávnenej osoby alebo jej vyhlásenie za mŕtveho, ale tiež nesplnenie podmienok pre priznanie príspevku za podmienky, že opätovné splnenie podmienok na priznanie príspevku je vylúčené, teda oprávnená osoba nebude môcť splniť podmienky pre priznanie príspevku ani v budúcnosti (napr. opakované sankcionovanie za porušenie zákazu užívania a držanie liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázané dopingové látky). K zániku nároku na príspevok dochádza aj v prípade, že oprávnená osoba poruší svoju oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k zmene údajov v žiadosti o priznanie príspevku, ako aj každej zmene rozhodujúcich skutočností, ktorá by mohla mať vplyv na priznanie príspevku, zmenu výšky sumy príspevku alebo jeho odňatie.

Ustanovuje sa, že príspevok sa odníme, ak zanikol nárok na príspevok alebo ak sa zistí, že sa príspevok priznal neprávom. Suma príspevku sa zníži, ak sa zistí, že sa príspevok priznal vo vyššej sume, ako oprávnenej osobe patrí.

 

§8

Výplata už priznaného príspevku sa zastaví počas obdobia, v ktorom bol v dôsledku uloženia sankcie oprávnenej osobe za porušenie zákazu užívania a držania liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázané dopingové látky, uložený dočasný zákaz účasti na športových súťažiach a vyradenie zo športovej reprezentácie, a tiež počas obdobia, kedy oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky pre vznik nároku na príspevok, avšak opätovné splnenie týchto podmienok v budúcnosti nie je vylúčené (napr. zmena občianstva, dočasná strata bezúhonnosti). Oprávnená osoba počas týchto období stráca nárok na príspevok a tento jej nemožno za uvedené obdobia spätne priznať. Ak teda bude oprávnenej osobe uložená sankcia za užívanie alebo držanie dopingových látok, výplata príspevku sa zastavuje na obdobie uloženia sankcie, až do uplynutia tejto lehoty, a po jej uplynutí musí oprávnená osoba oznámiť uvedenú skutočnosť ministerstvu. Ak bude oprávnenej osobe opätovne uložená sankcia za užívanie alebo držanie dopingových látok, oprávnená osoba stráca nárok na poskytovanie príspevku podľa tohto zákona.

Ustanovuje sa tiež, že výplata príspevku sa zastavuje aj v prípade, ak oprávnená osoba na písomnú výzvu ministerstva, aby preukázala skutočnosti rozhodujúce pre nárok na príspevok, nárok na jeho výplatu a výšku sumy príspevku, tejto výzve nevyhovie v lehote určenej ministerstvom. Dňom zastavenia výplaty príspevku je v takomto prípade deň nasledujúci po uplynutí lehoty určenej ministerstvom. Výplata príspevku sa po preukázaní rozhodujúcich skutočností uvoľní odo dňa zastavenia jeho výplaty, najviac však jeden rok spätne od preukázania týchto skutočností.

V prípade neoprávneného vyplácania príspevku, je oprávnená osoba povinná vrátiť ministerstvu neoprávnene vyplácaný príspevok v celom rozsahu, v akom bol príspevok neoprávnene vyplatený.

Ustanovuje sa oprávnenie ministerstva kedykoľvek počas vyplácania príspevku aj z vlastného podnetu preveriť, či oprávnená osoba spĺňa podmienky pre priznanie príspevku alebo, či spĺňa podmienky pre vyplácanie príspevku v priznanej sume.

Príspevok sa vypláca prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a poukazuje sa na účet oprávnenej osoby v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, prípadne na žiadosť oprávnenej osoby sa príspevok vypláca poštovou poukážkou.

 

§9

Ak zákon neustanovuje inak na konanie o priznaní príspevku, zmene výšky sumy príspevku a odňatí príspevku sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

K čl. II

 

Zákonom dochádza k zmene zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tak, že príspevok poskytovaný podľa tohto zákona bude expressis verbis oslobodený od dane z príjmov a z tohto dôvodu sa nebude započítavať ani do vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a poistného na zdravotné poistenie.

 

 

K čl. III

 

Ustanovuje sa účinnosť zákona.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 71
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: