TlačPoštaZväčšiZmenši

305/2018 Z. z.

24.11. 2018, 14:34 |  najpravo.sk

D Ô V O D O V Á   S P R Á V A

 

A.        VŠEOBECNÁ ČASŤ

 

            Návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá do legislatívneho procesu ako iniciatívny materiál.

Návrh zákona ustanovuje jednotný postup ústredných orgánov štátnej správy a ostatných úradov kompetenčne zabezpečujúcich efektívnu ochranu vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sa nachádza významná prirodzená akumulácia vôd na Slovensku, z hľadiska ochrany životného prostredia s dôrazom na ochranu vody, pôdy a s dôrazom na ochranu zdravia ľudí.

V súčasnosti platná právna úprava zameraná na zabezpečenie ochrany vôd je upravená vo viacerých právnych predpisoch patriacich do pôsobností troch rezortov, najmä rezortu životného prostredia, rezortu zdravotníctva a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

                        Doterajšie skúsenosti vyplývajúce z aplikačnej praxe platnej právnej úpravy identifikovali potrebu zjednotiť právnu úpravu do jedného návrhu zákona.

Cieľom návrhu zákona je komplexná úprava podmienok na zabezpečenie efektívnej ochrany vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území chránených vodohospodárskych oblastí, všestrannej ochrany povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.

Návrh zákona zjednocuje postup všetkých príslušných štátnych orgánov a inštitúcií v chránených vodohospodárskych oblastiach, určuje pravidlá na predchádzanie znečistenia vôd a ustanovuje spoločnú kontrolu možných znečisťovateľov.

Návrh zákona ustanovuje povinnosti orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, povinnosti pri informovaní verejnosti na úseku všestrannej ochrany vodných pomerov na území chránených vodohospodárskych oblastí a zodpovednosť za porušenie zákonných povinností.

Návrh zákona v článku II novelizuje zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Rozširujú sa povinnosti pre podnikateľa v pôdohospodárstve, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku pôdu alebo lesný pozemok aj na prevádzkovateľov športovísk, ktoré sa nachádzajú v chránených vodohospodárskych oblastiach.

Návrh zákona v článku III novelizuje aj zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Ustanovenia o chránenej vodohospodárskej oblasti sa zosúlaďujú s predkladaným návrhom zákona.

V rámci legislatívneho procesu bola na portáli SLOVLEX zverejnená predbežná informácia PI/2018/68 o príprave návrhu zákona.

Dátum účinnosti zákona je navrhnutý tak, aby bol dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.

Návrh zákona bude mať pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, bude mať pozitívne sociálne vplyvy, pozitívne vplyvy na životné prostredie a nebude mať žiadne vplyvy na služby verejnej správy pre občana a na informatizáciu spoločnosti.

                        Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. OSOBITNÁ ČASŤ

 

Čl. I

 

K § 1

Predmetom právnej úpravy je nastavenie a úprava podmienok na zabezpečenie efektívnej ochrany vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území chránených vodohospodárskych oblastí, všestrannej ochrany povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob. Súčasne sa ustanovujú kompetencie orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb, právnických osôb - podnikateľov a fyzických osôb, povinnosti pri informovaní verejnosti na úseku všestrannej ochrany vodných pomerov na území chránených vodohospodárskych oblastí a zodpovednosť za porušenie zákonných povinností.

 

K § 2

            Účinná ochrana vôd vyžaduje chrániť aj územia ich prirodzeného výskytu a obnovy tak, aby ľudskou činnosťou a aktivitami neboli narušené podmienky prirodzeného výskytu a obnovy povrchových vôd alebo podzemných vôd s negatívnym dopadom na množstvo a kvalitu týchto vôd.

            Definuje sa pojem „chránená vodohospodárska oblasť“ ako vymedzené významné územie prirodzenej akumulácie povrchových vôd a podzemných vôd, na ktorom sa prirodzeným spôsobom tvoria a obnovujú zásoby povrchových vôd alebo podzemných vôd.

Ako prvá bola v roku 1978 vyhlásená chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove nariadením vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove, na území ktorej sa nachádzajú zásoby podzemnej vody európskeho významu.

V roku 1987 bolo vyhlásených nariadením vlády Slovenskej socialistickej republiky č.13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd ďalších 9 oblastí prírodnej akumulácie vôd, ktorými sú chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch) a Vihorlat.

Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd vyhlásené podľa doterajších právnych predpisov zostávajú naďalej v platnosti.

                        Návrhom zákona sa priamo ustanovuje desať chránených vodohospodárskych oblastí.

 

K § 3

Chránenými vodohospodárskymi oblasťami sú vyhlásené významné oblasti prirodzenej akumulácie vôd tvoriace základňu vodných zdrojov. Sú to oblasti s významnou pozitívnou kvantitatívnou a kvalitatívnou vodohospodárskou bilanciou

Účinnejšia ochrana vôd vyžaduje chrániť územia ich prirodzeného výskytu a obnovy tak, aby ľudskou činnosťou a aktivitami neboli narušené podmienky prirodzeného výskytu a obnovy povrchových vôd alebo podzemných vôd s negatívnym dopadom na množstvo a kvalitu týchto vôd. Vodohospodársky záujem sa sústreďuje hlavne na sprísnenú ochranu pramenných oblastí vodárenských tokov, mezozoické a neogénne súvrstvia, kvartérne sedimenty a na zátopové územia budúcich vodárenských nádrží. Účelom sprísnenej ochrany je zabránenie takým zásahom a činnostiam, ktoré majú nepriaznivý vplyv na tvorbu alebo obeh vody alebo ktoré by mohli spôsobiť znečistenie zvodneného prostredia v takom rozsahu, že sa prirodzenou cestou pri pohybe v tomto prostredí nelikviduje, teda účinky znečistenia sa prejavujú dlhšiu dobu.  

Navrhovaná úprava, ktorá vychádza z platného zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ustanovuje a oproti súčasnosti upresňuje obmedzenia činností, ktoré musia byť rešpektované pri plánovaní územného a hospodárskeho rozvoja, aby sa zabezpečila efektívna ochrana vôd prirodzene sa vyskytujúcich na území chránených vodohospodárskych oblastí. Hospodárske aktivity je potrebné na území chránených vodohospodárskych oblastí v záujme zachovania prirodzeného výskytu a obnovy týchto významných zdrojov vody podriadiť tomuto účelu.

Uvádzajú sa konkrétne stavby, ktoré je zakázané stavať a rozširovať, a ďalšie činnosti, ktoré sú zakázané vykonávať na území chránených vodohospodárskych oblastí.

 

K § 4

Ustanovujú sa opatrenia na ochranu vôd.

Ustanovujú sa všeobecné povinnosti, ako má postupovať ten, kto zistí na území chránenej vodohospodárskej oblasti, že hrozí poškodenie povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho alebo, že k nemu už došlo.

Ustanovujú sa povinnosti pri uskutočňovaní výstavby nových nehnuteľností,

pri skladovaní hospodárskych hnojív a používaní dusíkatých hnojivých látok, pri vykonávaní leteckej aplikácie hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov.

Ustanovuje sa postup subjektov pri zistení alebo ohrození poškodenia povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho.

 

K § 5

            Pri monitorovaní vôd na území chránenej vodohospodárskej oblasti sa postupuje podľa platných právnych predpisov najmä zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Monitorovanie vôd vykonáva Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverená právnická osoba.

 

K § 6

            Ustanovením je zabezpečené pravidelné a včasné informovanie verejnosti. Na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bude každoročne zverejňovaná správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach.

Ustanovuje sa povinnosť pre toho, kto pri monitorovaní vôd zistí prekročenie limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov, bezodkladne o tom informovať dotknuté orgány a vlastníka alebo prevádzkovateľa vodárenského zdroja.

Ak prekročenia limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov povrchových vôd a podzemných vôd, predstavujú pre obyvateľov riziko ohrozenia zdravia, budú aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov poskytnuté obyvateľom obcí. Tieto informácie poskytne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a príslušná obec. Súčasťou informácie sú aj odporúčania na ochranu zdravia pre obyvateľov, ktorým zásobovanie nezabezpečuje dodávateľ pitnej vody.

 

K § 7

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v chránenej vodohospodárskej oblasti zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby monitorovanie vôd a hodnotenie kvality vôd, zabezpečuje spracovanie podkladov na zápis chránených vodohospodárskych oblastí do katastra nehnuteľností, prostredníctvom poverenej osoby spracuje geografický informačný systém území chránených vodohospodárskych oblastí, ktorý zverejní na svojom webovom sídle.

 

K § 8

Ustanovujú sa kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v chránenej vodohospodárskej oblasti informovať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o zistených porušeniach ustanovení o

aplikácii hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu

podzemných vôd a povrchových vôd.  Ustanovuje sa aj kompetencia vykonávať kontrolu obmedzení taxatívne vymedzených obmedzení činností.

 

K § 9

Ustanovujú sa kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v chránenej vodohospodárskej oblasti informovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o prekročeniach limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov povrchových vôd a podzemných vôd a sprístupňovať na svojom webovom sídle aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov povrchových vôd a podzemných vôd, ak tieto predstavujú pre obyvateľov riziko ohrozenia zdravia.

 

K § 10

            Ustanovujú sa kompetencie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v chránenej vodohospodárskej oblasti informovať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o hlásení Slovenskej inšpekcie životného prostredia podľa § 4 ods. 5 alebo o nedodržaní požiadaviek ukazovateľov pri monitorovaní kvality pitnej vody a sprístupňovať na svojom webovom sídle aktuálne informácie o prekročení limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov povrchových vôd a podzemných vôd, ak tieto predstavujú pre obyvateľov riziko ohrozenia zdravia. Súčasťou tejto informácie sú aj odporúčania na ochranu zdravia pre obyvateľov, ktorým zásobovanie nezabezpečuje dodávateľ pitnej vody.

 

K § 11

            Ustanovujú sa kompetencie Slovenskej inšpekcii životného prostredia ako odborného kontrolného orgánu, prostredníctvom ktorého Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plní funkciu hlavného štátneho vodoochranného dozoru vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami.

V rámci výkonu dozornej činnosti sa rozširuje kompetencia aj o výkon kontroly dodržiavania ustanovení podľa tohto zákona.

Slovenská inšpekcia životného prostredia preberá hlásenie o zistení poškodenia alebo ohrozenia poškodenia povrchových vôd a podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho a informuje o prijatom hlásení príslušné subjekty. Pri zisťovaní príčin ohrozenia alebo poškodenia povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho spolupracuje s okresným úradom ako orgánom štátnej vodnej správy a s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zároveň je oprávnená vyžadovať spoluprácu dotknutých orgánov štátnej správy, správcu vodných tokov, poverenej osoby, obce alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb.

                        Ďalej Slovenská inšpekcia životného prostredia prejednáva priestupky a správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe ¬- podnikateľovi alebo fyzickej osobe za porušenie povinností podľa tohto zákona.

 

K § 12

            Ustanovuje sa povinnosť okresnému úradu ako orgánu štátnej vodnej správy v chránenej vodohospodárskej oblasti pri zisťovaní príčin ohrozenia alebo poškodenia povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho spolupracovať na základe podaného hlásenia so Slovenskou inšpekciou životného prostredia a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

 

K § 13

            Ustanovuje sa kompetencia obciam v chránenej vodohospodárskej oblasti zabezpečovať poskytovanie informácií obyvateľom obce, ak kvalita vody, ktorú používa na zásobovanie obyvateľov v obci pitnou vodou predstavuje riziko ohrozenia zdravia.

 

K § 14

            Ustanovuje sa výkon kontroly orgánov štátnej správy podľa § 7 až § 12 a obci v rozsahu svojej pôsobnosti na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Subjektom, ktorí sledujú kvalitu vody a zdravotnú bezchybnosť pitnej vody sa ustanovuje  povinnosť poskytovať spoluprácu orgánom štátnej správy.

 

K § 15

            Ustanovuje sa zodpovednosť fyzickej osobe za porušenia povinností ustanovených týmto zákonom.

Ustanovuje sa výška pokuty od 200 eur až do 3000 eur. Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu, ktorý je aj správcom pohľadávky štátu.

 

K § 16

            Ustanovuje sa zodpovednosť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľa za porušenia povinností ustanovených týmto zákonom.

Ustanovuje sa výška pokuty od 5 000 eur až do 165 000 eur, ktorú ukladá Slovenská inšpekcia životného prostredia.

            Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinností, na okolnosti, za ktorých sa povinnosti porušili, a ako sa právnická osoba alebo fyzická osoba -podnikateľ pričinili o odstránenie alebo zmiernenie škodlivých následkov.

Konanie o uložení pokuty možno začať najneskoršie do troch mesiacov odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinností, najdlhšie však do uplynutia troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 

K § 17

Ustanovuje sa Environmentálny fond ako príjemca pokút a aj správca pohľadávky štátu.

 

K § 18

Chránené vodohospodárske oblasti vyhlásené podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za chránené vodohospodárske oblasti podľa tohto zákona a ostávajú v platnosti až do doby prijatia všeobecne záväzného právneho predpisu najneskôr do 31. decembra 2022.

 

 

 

 

K § 19

Ustanovením § 20 sa splnomocňuje vláda Slovenskej republiky na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanoví vymedzenie hraníc chránených vodohospodárskych oblastí.

 

Čl. II

 

K bodu 1

Vzhľadom na zvýšenú elektronizáciu spoločnosti v poslednom období, sa v tomto ustanovení navrhuje, aby ten, kto uvádza hnojivo s označením „Hnojivo ES“ do obehu, nezasielal údaje kontrolnému ústavu písomnou formou ako doposiaľ, ale formou elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu, čím dôjde k zjednodušeniu administratívnej práce. Navrhovaná úprava platného ustanovenia zákona nadväzuje nielen na spôsob vedenia evidencie orgánmi štátnej správy, ale aj na evidenciu vedenú v aplikačnej praxi podnikateľmi v pôdohospodárstve, ktorí v zmysle platných legislatívnych predpisov upravujú nielen zakúpenie vhodných hnojív vzhľadom na odber živín jednotlivými poľnohospodárskymi plodinami, ale aj správne aplikačné postupy tak, aby nedošlo k znečisteniu pôdy a aby sa predišlo možnej kontaminácii podzemných vôd a následnému vstupu nežiaducich látok do potravového reťazca obyvateľov. Rozšírenie požiadaviek pri nahlasovaní uvádzania na trh hnojiva s označením „Hnojivo ES“ o zloženie hnojiva, vyplýva z nutnosti vedieť, aké kontaminanty a v akých množstvách takýmito hnojivami dodávame do poľnohospodársky využívanej pôdy, čím môže dôjsť aj k nepriamej kontaminácii či už podzemných alebo povrchových vôd. Súčasne platné Nariadenie EP a R (ES) č. 2003/2003 o hnojivách určuje podmienky pre „Hnojivo ES“ iba čo sa týka obsahu živín pre konkrétny typ hnojiva, nestanovuje ale podmienky pre obsahy kontaminantov.

 

K bodom 2 až 10

Úprava sa týka ustanovení o používaní hnojív, vedení evidencie o spotrebe hnojív a určení povinností pri nahlasovaní údajov o spotrebe hnojív pre prevádzkovateľov športovísk, ako aj následných kontrolných opatrení v chránenej vodohospodárskej oblasti v súlade s

návrhom zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Čl. III

 

K bodu 1

            Upravuje sa udelenie súhlasu orgánu štátnej vodnej správy pre aplikáciu hnojív a prípravkov na ochranu rastlín v chránených vodohospodárskych oblastiach a ochranných pásmach vodárenských zdrojov pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

 

K bodu 2

Ustanovenie § 31 sa zosúlaďuje s návrhom zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovenia § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa presúvajú do nového zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

K bodu 3

            Ustanovuje sa kompetencia okresného úradu spolupracovať so Slovenskou inšpekciou životného prostredia podľa § 12 návrhu zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K bodu 4

Vzhľadom na nové znenie § 31 sa v splnomocňovacom ustanovení § 81 ods. 2 písm. l) vypúšťa vnútorný odkaz § 31 ods. 4 písm. f).

 

Čl. IV

Navrhuje sa účinnosť zákona.

 

K prílohe

            Príloha obsahuje mapu chránených vodohospodárskych oblastí.

 

 

V Bratislave dňa 11. júla  2018                                

 

 

 

 

 Peter Pellegrini, v.r. 

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

László Sólymos, v.r.

podpredseda vlády a minister životného prostredia

                                                           Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 69
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Tarifná hodnota v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby

Na určenie trov právneho zastúpenia v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, možno podľa ústavného súdu ústavne udržateľným ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní (§ 37 ods. 3 EP)

Výklad ustanovenia § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, že navrhovať zmenu v osobe účastníka konania môže len pôvodný účastník konania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O očiste justíciehttps://dennikn.sk/1775538/o-ociste-justicie/?ref=mpm

Bez hlbokej sebareflexie mlčiacej väčšiny nikto neverí, že akákoľvek snaha o nápravu a ...

Richard Macko: Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaníhttp://www.lexforum.sk/705

Článok je reakciou na pomerne prekvapivé zistenie, aká malá pozornosť bola doposiaľ venovaná ...

Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/obcania-mozu-pre-vazne-dovody-poz/448932-clanok.html

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, ...

Gábor Gál: Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazmehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-g-gal-rezort-spravodlivosti-j/448911-clanok.html

Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazme, v akom kedy vôbec bol, ale z ér minulosti ...

Súdne prieťahy: ÚS vlani priznal sťažovateľom odškodné 271 mil. eur.https://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-vlani-priznal-stazovate/448894-clanok.html

Činnosť ÚS v roku 2019 bola obmedzená pre viaceré neobsadené miesta ústavných sudcov, keď ...

Vrátia vám peniaze, ak ste zrušili dovolenku pre koronavírus?https://www.webnoviny.sk/zrusili-ste-dovolenku-pre-koronavirus-vratia-vam-peniaze/

Vláda v stredu vydala odporúčanie, aby Slováci prehodnotili cestu na sever Talianska a radšej ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: