Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

240/2017 Z. z.

najpravo.sk • 12.10. 2017, 18:40

Dôvodová správa

 

A.           Všeobecná časť

 

Dôvodom predloženia poslaneckého návrhu novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je v praxi problematická aplikácia § 48 zákona, ktorá umožňuje obci využiť finančnú náhradu za výrub dreviny výlučne len na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.

 

V praxi sa čoraz častejšie vyskytujú prípady, keď v dôsledku rozsiahlych infraštruktúrnych investícií (výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií, výstavba a rekonštrukcia železničných tratí, elektrických sietí atď.) dochádza k situácií, keď malá obec rádovo s počtom obyvateľov v stovkách obdrží finančnú náhradu za výrub drevín na svojom území v hodnote niekoľko desiatok až stoviek tisíc eur. Využitie tejto finančnej náhrady je však viazané výlučne len na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území. Dôsledkom takejto úpravy je, že obec disponuje finančnými prostriedkami, ktoré aj s prihliadnutím na všetky zásady odbornej starostlivosti o dreviny nemá ako efektívne využiť na starostlivosť o rastúce dreviny na jej území. Zároveň však nemôže tieto finančné prostriedky využiť žiadnym iným spôsobom, ktorý by síce bol ideologicky v súlade so zmyslom zákona, avšak zákon v súčasnom znení takú možnosť vylučuje.

 

                Reflektujúc na tieto skutočnosti sa novelou dopĺňajú nové možnosti využitia finančnej náhrady, ktoré bezprostredne súvisia so starostlivosťou o dreviny, resp. starostlivosťou o ekosystémy, ktorých dreviny sú významným funkčným prvkom. V tomto smere je zachovaný zmysel zákona, keď finančná náhrada za zásah do stability ekosystému má byť použitá výlučne na jeho následnú obnovu. Obec bude v zmysle novely zákona oprávnená využiť finančné prostriedky okrem starostlivosti o dreviny na vypracovanie dokumentácie bezprostredne súvisiacej s ochranou a starostlivosťou o dreviny a na výsadbu nových drevín na svojom území, a to najmä geograficky pôvodných druhov. Ďalej obec bude môcť použiť finančné prostriedky na vypracovanie dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability, ktorý sa spravidla vypracúva pre katastrálne územie obce, a ktorého schválenie patrí v zmysle zákona do pôsobnosti obce, a v súlade s týmto dokumentom aj na realizáciou opatrení, ktoré súvisia s tvorbou prvkov územného systému ekologickej stability, ktorými sú v zmysle zákona biocentrá, biokoridory a interakčné prvky (v praxi pôjde najmä o výsadbu drevín, zakladanie trvalých trávnych porastov a vytváranie vodných plôch). Obec tiež bude môcť použiť finančné prostriedky na budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty, ktoré prispievajú k ochrane biodiverzity a súčasne prinášajú benefit pre ľudí v obciach prostredníctvom zabezpečovania ekosystémových služieb.

 

Navrhovaným rozšírením možnosti využitia finančných prostriedkov tak dôjde ku komplexnejšej starostlivosti o dreviny a zeleň na území obcí. Vytváranie nových prvkov ekologickej siete umožní, že ochrana a starostlivosť o dreviny bude v konečnom dôsledku z hľadiska celkového prínosu pre životné prostredie efektívnejšia. Zároveň sa novelou zákona vytvára predpoklad k realizácii zelených plôch, ktoré môžu obyvateľom obce slúžiť ako oddychová zóna.

 

Finančná náhrada (vrátane rozšírenia možností jej využitia) zostáva aj po navrhovanej zmene zákona len ako sekundárny spôsob odstránenia negatívnych vplyvov výrubu drevín, a teda k jej uloženiu sa bude pristupovať len v prípade, ak nie je možné uložiť náhradnú výsadbu drevín.

 

                Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Predložený návrh zákona má pozitívny dopad na verejné financie, najmä rozpočty obcí, bude mať pozitívny dopad na životné prostredie, nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I, 1. bodu

Novelou sa rozširujú možnosti využitia finančnej náhrady poskytnutej za výrub drevín v zmysle § 48 zákona. Ponechaná je starostlivosť o dreviny rastúce na jej území, avšak finančné prostriedky sa ďalej môžu použiť aj na vypracovanie dokumentácie súvisiacej s ochranou a starostlivosti o dreviny, dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability, výsadbu nových drevín na území obce, realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej stability podľa schváleného dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability a budovaním prvkov zelenej infraštruktúry ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty.

 

Dokumentáciou súvisiacou s ochranou a starostlivosťou o dreviny sa myslia napríklad terénne prieskumy a zameriavanie drevín, dokument starostlivosti o dreviny, odborné posudky, dendrologický prieskum atď.

 

K čl. II

Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona tak, aby termínovo napĺňala všetky lehoty procesu prerokovania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 712

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: