Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

176/2017 Z. z.

najpravo.sk • 30.8. 2017, 15:35

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny návrh.

Predkladaný návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru. Návrhom zákona sa do zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov transponuje smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru  odkazuje v oddiele I.1 prílohy I, v oddiele II.1 prílohy II a v oddiele III.1 prílohy III na ustanovenia medzinárodných dohôd o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru po cestách (ADR), po železnici (RID) a po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ktoré sa aktualizujú každé dva roky. V dôsledku toho sa posledné zmenené verzie týchto dohôd začnú uplatňovať od 1. januára 2017 s prechodným obdobím do 30. júna 2017. Zmenené a doplnené prílohy k týmto dohodám budú uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov do 30. júna 2017.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I až III

Do transpozičnej prílohy zákona sa vkladá transpozičný odkaz na smernicu Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku, ktorú SR prebrala do svojho právneho poriadku zverejnením oznámenia                 o zmenách a doplnkoch Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR), oznámenia o zmenách a doplnkoch Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a oznámenia o zmenách a doplnkoch Európskej dohody                                     o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)                 v Zbierke zákonov SR. Pre úplne prebratie predmetnej smernice je však potrebné do 30.6.2017 uviesť v príslušných právnych predpisoch aj odkaz na uvedenú smernicu, pretože podľa článku 2 ods. 1 smernice (EÚ) č. 2016/2309 „členské štáty uvedú v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu“. Tento transpozičný odkaz sa preto dopĺňa do zákonov, ktoré sa na dohody ADR, RID a ADN odvolávajú.

 

 

K Čl. IV

Účinnosť zákona sa navrhuje od 30. júna 2017.

Bratislava 22. marca 2017

Robert Fico v. r.

Arpád Érsek v. r.

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 843

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: