Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

153/2017 Z. z.

najpravo.sk • 14.6. 2017, 19:28

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe úlohy č. 1                na december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016, ktorá bola preložená na február 2017.

Novela zákona rieši rokmi citlivú problematiku v súvislosti s potrebou usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom nachádzajúcim sa pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“), teda ide o urbanistické sídla marginalizovaných rómskych komunít, ako aj k pozemkom v hospodárskych dvoroch,                       čo sa prejavilo v rozšírení dôvodov vykonávania pozemkových úprav v § 2 ods. 1. S potrebou aplikačnej praxe sa v ustanovení § 2 v odsekoch 2 a 3 vymedzilo, z akých dôvodov dochádza k nariadeniu alebo povoleniu pozemkových úprav.

Oproti doterajšej právnej úprave novela jednoznačne upravila procesné ustanovenia jednoduchých pozemkových úprav. Zároveň rieši aj problematiku, ktorá vznikla v minulosti v súvislosti so zmenou štátnej hranice. V tomto prípade novela vymedzila na podanie návrhu ústredný orgán štátnej správy, z ktorého podnetu bola zmena štátnej hranice vykonaná, pričom ústredný orgán štátnej správy je povinný si zabezpečiť na vykonanie pozemkových úprav finančné prostriedky zo svojej rozpočtovej kapitoly. Vyrovnanie sa poskytne iba v pozemkoch, ktoré poskytuje Slovenský pozemkový fond alebo správca, pričom vlastníkom sa poskytnú nové pozemky v rovnakej výmere a druhu pozemku, ako mali pozemky, ktoré prešli na územie iného štátu.

V prípade pozemkov pod osídlením novela zákona dáva vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov možnosť rozhodnúť sa pre vyrovnanie a to; v nových pozemkoch, v pozemkoch pod osídlením alebo  v peniazoch. Pokiaľ si vlastník takto dotknutých pozemkov vyberie z možnosti pozemky na účely vyrovnania, alebo peniaze, jeho pôvodný pozemok, resp. jeho spoluvlastnícky podiel k pôvodnému pozemku, pod osídlením prejde do vlastníctva obce, pričom obec nesmie tento pozemok scudziť ani zaťažiť s výnimkou prevodu do vlastníctva obyvateľa obydlia.

V prípade hospodárskych dvorov novela zákona prináša možnosť usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých boli zriadené stavby poľnohospodárskych podnikov do 24. júna 1991 v hospodárskych dvoroch, a to v záujme rozvoja vidieka, ako aj z hľadiska prevádzkovo-ekonomickej podpory.

Ministerstvo malo snahu riešiť novelou zákona aj situáciu ohľadne zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 66/2009 Z. z.“) špecifikovaním náležitostí konania jednoduchých pozemkových úprav z tohto dôvodu. V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli vznesené k týmto ustanoveniam zásadné pripomienky zo strany Ministerstva financií SR, Slovenského pozemkového fondu a Žilinského samosprávneho kraja. Vzhľadom na nejednotné názory bolo skonštatované, že situácia si vyžaduje analýzu stavu a návrh riešenia. Bolo dohodnuté, že uvedené ustanovenia sa z novely vypustia, pričom na tento účel sa obnoví činnosť pracovnej skupiny zriadenej podľa bodu D.2. uznesenia vlády SR č. 232/2011 a rozšíri sa jej účasť o zástupcu Žilinského samosprávneho kraja. Výsledkom činnosti pracovnej skupiny bude do 30. júna 2018 predložiť na rokovanie vlády SR materiál s analýzou stavu a návrhom riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z.

S potrebou aplikačnej praxe sa návrhom zákona dopĺňa aj zákon č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom jednotlivé ustanovenia vymedzujú podmienky pre schválenie registrov a ich skorší zápis do katastra nehnuteľností, čím sa vytvára možnosť zápisu rozhodnutí o vydržaní samostatne do katastra nehnuteľností po zápise registra. V záujme zamedziť drobeniu pozemkov, ktoré vznikli scelením po pozemkových úpravách sa zavádza opatrenie v podobe zdvojnásobenia odvodu uvedeného v § 22 ods. 1. Ďalšie ustanovenia                    sa dotýkajú úpravy vyplácania finančných náhrad pri vyvlastňovaní a pri prevádzaní pozemkov Slovenského pozemkového fondu. V záujme zabrániť špekuláciám a skupovaniu pozemkov sa zavádza zákaz prevodu finančnej náhrady na tretiu osobu.

Návrhom zákona sa ďalej dopĺňa aj zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov, kde sa umožňuje vlastníkovi pozemku, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb., účinného do 31. decembra 2007 usporiadať si svoje užívacie vzťahy podaním návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v jeho prospech.

Návrhom zákona sa dopĺňa aj zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, pričom od 1. januára 2018 nebude financovanie vyhotovenia programov starostlivosti o lesy zabezpečované z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020, ale bude zabezpečované iba zo štátneho rozpočtu, teda z kapitoly ministerstva. Dátum nadobudnutia účinnosti je navrhnutý tak, aby adresáti zákona mali dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.

Návrh zákona bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet. Nebude mať žiadny dopad na podnikateľské prostredie, na sociálne vplyvy, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občanov ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právnymi aktmi Európskej únie.

 

 

Osobitná časť

 

K Čl. I

K bodu 1

Rozširujú sa dôvody, pre ktoré môže dôjsť k vykonávaniu pozemkových úprav (§ 2 ods. 1).

K bodu 2

V § 2 sa v súvislosti s rozšírením dôvodov pozemkových úprav dopĺňajú nové odseky 3 až 5. Odsek 3 špecifikuje, v ktorých prípadoch okresný úrad povoľuje pozemkové úpravy. Odseky 4 a 5 definujú na účely tohto zákona pojmy osídlenie marginalizovaných skupín obyvateľstva a hospodársky dvor.

K bodu 3

Terminologické spresnenie.

K bodu 4

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 5 a 16

Novela zákona reaguje na zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

K bodu 6

Špecifikuje  dôvody, z ktorých možno začať konanie z podnetu okresného úradu a určuje subjekty, ktoré môžu podľa stanovených zákonných dôvodov podať žiadosť na uskutočnenie pozemkových úprav.

K bodu 7

Požadovanou zmenou sa docieli zovšeobecnenie pojmu, tak aby bol v súlade s obsahom pozemkových úprav podľa § 1 zákona.

K bodu 8

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 9

Bližšie sa definuje zistenie a vyhodnotenie záujmu vlastníkov pozemkov pri vykonávaní pozemkových úprav z konkrétnych dôvodov.

K bodu 10

Z doterajšej praxe vyplynulo, že pre účely konania nie je táto informácia potrebná.

K bodu 11

Odstraňuje sa nesúlad s § 23 ods. 4. Činnosť prípravného výboru z hľadiska prehľadnosti upravuje samostatný odsek novely zákona (§ 7 ods. 8).

K bodu 12

Vzhľadom na rozšírenie dôvodov pozemkových úprav (§ 2 ods. 1) sa vymedzujú v rámci prípravného konania ďalšie povinnosti okresnému úradu, pričom sa zároveň stanovuje 15 dňová lehota, v ktorej príslušný subjekt vzhľadom na konkrétny dôvod jednoduchých pozemkových úprav navrhne pozemky na účely vyrovnania, ktoré má vo svojom vlastníctve alebo vo svojej správe.

K bodu 13

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 14

Odôvodnenie v bode 11.

K bodu 15

Bližšie sa špecifikuje, v ktorých prípadoch rozhodne okresný úrad o nariadení alebo povolení pozemkových úprav.

K bodom 17 až 19

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 20

Ustanovuje jednotnú úpravu konania v prípadoch jednoduchých pozemkových úprav.

K bodu 21

Upravuje špecifickú úpravu konania v prípade jednoduchých pozemkových úprav pri podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích pomeroch, jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných z dôvodu budúceho použitia pozemkov na iné účely ako hospodárenie na pôde a jednoduchých pozemkových úprav pri investičnej výstavbe ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde.

K bodu 22

Upravuje procesný postup jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice (§ 8f).Uvedeným postupom bude umožnené vlastníkovi pozemku, ktorý prešiel na územie iného štátu, poskytnúť vyrovnanie na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky.

§ 8g upravuje konanie v prípadoch usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami, pričom ide o urbanistické sídla marginalizovaných rómskych komunít. Poskytuje vlastníkovi takéhoto pozemku možnosti vyrovnania a to v pozemkoch na účely vyrovnania, v pozemkoch pod osídlením alebo vyrovnanie v peniazoch. Ak si vlastník takto dotknutých pozemkov vyberie pozemky pre vyrovnanie alebo peniaze, pozemok pod osídlením prejde do vlastníctva obce, pričom obec nesmie tento pozemok scudziť ani zaťažiť s výnimkou prevodu do vlastníctva obyvateľom obydlí.

§ 8h podrobnejšie upravuje procesné postupy v prípadoch jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných z dôvodov usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch, čím by malo dôjsť najmä dôjsť k zosúladeniu vzťahov k stavbám a pozemkom v hospodárskych dvoroch.

K bodom 23 až 27

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 28

Legislatívno-technická úprava, riešené priamo v § 8d.

K bodu 29

Legislatívno-technická úprava. Zároveň v tretej vete sa ustanovuje možnosť využitia zabezpečovacieho právneho úkonu vo veci pohľadávky Slovenského pozemkového fondu vyplývajúcej z majetkoprávneho usporiadania vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom.

K bodu 30

Legislatívno-technická úprava.

V rámci zlučovania pozemkov do 400 m² podľa § 11 ods. 15 sa kladie dôraz na zlučovanie pozemkov do celkov takým spôsobom, aby nedochádzalo k zlučovaniu spoluvlastníckych podielov známych vlastníkov t. j. vlastníkov ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe so spoluvlastníckymi podielmi, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond alebo správca, nakoľko to komplikuje nakladanie s takýmito pozemkami po pozemkových úpravách.

Legislatívno-technická úprava a terminologické spresnenie reagujúce na zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

K bodu 31

Ide o terminologické spresnenie.

K bodu 32

Legislatívno-technická úprava, riešené priamo v § 8d.

 

K bodu 33

Ide o terminologické spresnenie.

K bodu 34

Rozširuje sa definícia verejných zariadení a opatrení o cestné komunikácie okrem poľných a lesných ciest, čím sa zároveň vysvetľuje kedy sa cestné komunikácie považujú za verejné zariadenia a opatrenia alebo spoločné zariadenia a opatrenia.

K bodom 35 a 36

Ide o terminologické spresnenie.

K bodom 37 a 38

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 39

Vychádzajúc z praxe pri jednoduchých pozemkových úpravách nie je potrebné vždy pozastaviť zápisy v katastri nehnuteľností až na 90 dní pred predpokladaným termínom schválenia vykonania projektu. Správny orgán môže túto lehotu primerane skrátiť.

K bodu 40

Ide o terminologické spresnenie ukončenia konania.

K bodu 41

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 42 a 43

Legislatívno-technická úprava. Spresňujú sa subjekty, ktoré znášajú náklady na pozemkové úpravy.

K bodu 44

Úprava reaguje na prax, kedy pri pozemkových úpravách s menším počtom účastníkov konania nie je potrebné a niekedy ani možné vytvoriť predstavenstvo s počtom členov podľa doterajšej právnej úpravy.

K bodom 45 a 46

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 47

Problematika je upravená v novom § 8f.

K bodu 48

Upravuje sa lehota na opakované vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti.

K bodom 49 až 51

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 52

Vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 53

Vyplýva z právomoci rozhodovania súdov.

K bodu 54

Rozširuje sa dôvod, kedy dochádza k zániku platnosti rozhodnutia o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov.

K bodu 55

Ukladá vlastníkom pozemkov, ktorým boli vyčlenené iné pozemky do bezplatného náhradného užívania usporiadať si užívacie pomery podľa zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cieľom je, aby užívacie pomery, ktoré boli založené na základe rozhodnutia o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 zákona účinného do 31. decembra 2007 prestali od 31. decembra 2018 platiť.

Zároveň sa upravujú konania, ktoré neboli právoplatne ukončené.

K bodu 56

Ide o terminologické spresnenie.

K Čl. II

K bodom 1 až 3

Doplnené a nové ustanovenia vytvárajú predpoklady pre schválenie registrov a ich skorší zápis do katastra a vytvárajú možnosť zápisu rozhodnutí o vydržaní samostatne do katastra po zápise registra.

K bodom 4 až 6

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 7 a 10

Legislatívne opatrenia za účelom zjednotenia vyplácania finančných náhrad pri vyvlastňovaní a pri prevádzaní pozemkov SPF. Zároveň sa znemožňuje prevádzať finančnú náhradu na tretie osoby, čo zamedzí možným špekuláciám a skupovaniu pozemkov.

K bodom 8 a 9

Rieši problém s vysporiadaním pozemkov nezistených vlastníkov, na ktorých sú záhrady k rodinným domom príp. iné podobné pozemky.

K bodu 11

Zavádza sa opatrenie, aby sa pozemky vzniknuté scelením po pozemkových úpravách nemohli, alebo iba ťažko mohli, znovu ďalej drobiť.

K bodu 12

Zavádzajú sa prechodné ustanovenia pre neukončené konania podľa doterajšieho znenia zákona.

K Čl. III

K bodu 1

Nové ustanovenia sú reakciou na zrušenie doterajších náhradných pozemkov vymedzených vlastníkovi podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb., účinného do 31. decembra 2007. Upravuje sa procesný postup a podmienky, kedy je vlastníkom umožnené pokračovať v užívaní rovnakých pozemkov ako doteraz, ale v inom právnom režime, v súlade so zákonom č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov. Vlastník pozemku, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania môže podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v jeho prospech. Po splnení zákonom ustanovených podmienok okresný úrad rozhodne o vzniku podnájomného vzťahu. Pre určenie výmery na účel podnájomného vzťahu sa sčítavajú výmery poľnohospodárskej pôdy, pripadajúce na jednotlivé spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve navrhovateľa (t. j. vlastníka, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania) za predpokladu, že nemá na túto poľnohospodársku pôdu uzatvorenú nájomnú zmluvu.

K bodu 2

Zavádzajú sa prechodné ustanovenia a lehoty pre konania podľa bodu 1.

K Čl. IV

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava. Spresnenie pojmu „hospodárska úprava lesov“ s prihliadnutím na súbor činností vykonávaných na základe objednávky štátu. V širšej súvislosti chápaná ako vedná disciplína a zároveň aj praktická činnosť zameraná najmä na zisťovanie stavu lesov, sledovanie, hodnotenie, určovanie a plánovanie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ktoré sa musia plniť pri zosúlaďovaní záujmov vlastníkov, správcov, obhospodarovateľov lesa s verejným záujmom.

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava. Program starostlivosti o lesy je dokumentáciou, ktorá je výsledkom hospodárskej úpravy lesov a jeho vyhotovenie sa zabezpečuje z verejných zdrojov štátu.

K bodu 3

Program starostlivosti o lesy sa vyhotovuje prostredníctvom vybratého vyhotovovateľa programu starostlivosti o lesy, ktorý podpíše zmluvu o dielo s verejným obstarávateľom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, alebo na základe jeho poverenia príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Predmetom zmluvy o dielo je záväzok vyhotovovateľa vypracovať a dodať objednávateľovi – verejnému obstarávateľovi programu starostlivosti o lesy dielo - program starostlivosti o lesy na obdobie zväčša 10 rokov na určených lesných celkoch a za dohodnutú cenu na 1 ha lesného pozemku.

K bodu 4

Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa si zabezpečuje sám vyhotovenie programu starostlivosti o lesy a z vlastných finančných prostriedkov v prípade, ak ide podľa § 43 ods. 1 o predčasnú obnovu programu starostlivosti o lesy.

K bodom 5 a 6

Pôvodné znenie § 41 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov je nelogické, pretože Národné lesnícke centrum, ako aj orgány štátnej správy lesného hospodárstva, majú informáciu o platnosti programu starostlivosti o lesy a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov umožňuje začať správne konanie z podnetu správneho orgánu (tzv. z úradnej povinnosti - ex offo/ex officio). Okrem toho je potrebné uviesť, že správne konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy začína dňom vyhotovenia protokolu o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre príslušný lesný celok podľa § 41 ods. 10 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Správu o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre príslušný lesný celok predkladá podľa § 41 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najneskôr do konca februára posledného roka platnosti programu starostlivosti o lesy. Súčasne je potrebné uviesť, že program starostlivosti o lesy je nástrojom štátu a z tohto dôvodu nemá vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa dôvod oznamovať túto skutočnosť, ani žiadať o vypracovanie programu starostlivosti o lesy pre ďalšie zväčša desať ročné obdobie.

K Čl. V

Účinnosť sa navrhuje od 1. septembra 2017 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018. Dátum nadobudnutia účinnosti je navrhnutý tak, aby adresáti zákona mali dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.

 

Bratislava 1. marca 2017

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Gabriela Matečná v. r.

ministerka pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1008

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: