TlačPoštaZväčšiZmenši

376/2016 Z. z.

8.1. 2017, 10:05 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako iniciatívny návrh.

Novelou sa upravuje možnosť použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti v rámci celosvetového trendu na znižovanie strát potravín a odpadu z potravín vrátane určenia zodpovednosti za bezpečnosť týchto potravín. Ďalej sa novelou ukladá povinnosť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré vykonávajú analýzu potravín, nahlásiť ŠVPS SR zistenie, že potravina je zdraviu škodlivá. Vypúšťa sa klauzula vzájomného uznávania, a to z dôvodu požiadavky Európskej komisie na jej uvedenie v každom vykonávacom predpise k zákonu a v súčasnosti aj jej zmene znenia. Nahrádza sa povinnosť nahlásenia pred dodávkou niektorých druhov potravín pri distribúcii z členských štátov v zmysle podmienok voľného pohybu tovaru a dovoze potravín z tretích krajín bežnou trhovou kontrolou. Ďalej v zmysle nariadenia EÚ o poskytovaní informácií o potravinách sa upravuje možnosť neposkytovať informáciu o výživovej hodnote potravín výrobcom malých množstiev potravín a povinnosť označovať pri nebalených potravinách informáciu o alergénoch v potravinách, ak ich obsahujú. Z praxe vzišla požiadavka na zákaz prepravy nezlučiteľných druhov potravín.

V nadväznosti na požiadavku EÚ sa vypúšťa § 12a upravujúci požiadavku na prevádzkovateľov na zverejňovanie percentuálneho podielu z obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku (Odôvodnené stanovisko EK – porušenie č. 2015/2048 – C (2015) 7946 final z dňa 20.11.2015, ktorým EK rozporovala súlad predmetného ustanovenia s článkom 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Taktiež sa novelou rieši spôsob kontroly potravín predávaných na diaľku.

Dopĺňa sa poverenie ŠVPS SR na kontrolu stárenia liehovín v zmysle nariadenia ES upravujúceho požiadavky na lieh a liehoviny. Zo základných predpisov EÚ na bezpečnosť potravín (nariadenie ES č. 178/2002), hygienu potravín (nariadenie ES č. 852/2004) a úradnú kontrolu potravín (nariadenie ES č. 882/2004) vzišla požiadavka na určenie orgánu úradnej kontroly, ktorý bude zodpovedný za výkon úradnej kontroly potravín rastlinného pôvodu od ich prvovýroby až po ich predaj. Ide o potraviny, ktoré ako poľnohospodárske produkty možno konzumovať v surovom stave alebo upravené klíčením – klíčky. Sú tu tiež riešené prechodné ustanovenia upravujúce ukončenie konaní, ktoré boli začaté podľa doterajšieho zákona.

Návrhom zákona sa dopĺňa aj zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nakoľko aplikačná prax ukázala potrebu jednoznačnejších identifikačných údajov o právnických osobách a fyzických osobách v centrálnom registri hospodárskych zvierat, pretože pri poskytovaní dotácií dochádza k neoprávnenému žiadaniu dotácií na neexistujúce hospodárska zvieratá alebo na hospodárske zvieratá, ktoré v tom čase už vlastní iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Zároveň sa dopĺňa ustanovenie o usmrcovaní inváznych nepôvodných druhov zvierat, ktorého potreba vznikla pri príprave návrhu zákona č. .../2017 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, zamestnanosť ani služby verejnej správy občanom a bude mať pozitívny vplyv na podnikateľskú sféru, informatizáciu spoločnosti, sociálne prostredie a rozpočet verejnej správy tak, ako je uvedené v doložke a analýzach vybraných vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.

Osobitná časť

 

K článku I

K bodu 1:

Upravuje sa číslo odseku v § 23 v nadväznosti na novelizačný bod č. 20.

K bodu 2:

Uvedené znenie je doplnené na základe riešenia ďalšieho použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti v rámci tohto návrhu zákona.

K bodu 3:

Upravuje možnosť použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti formou bezodplatného prevodu charitatívnym organizáciám. Sú tu ustanovené podmienky, po splnení ktorých môže charitatívna organizácia vykonávať činnosť súvisiacu s poskytovaním potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely. Je tu riešená aj zodpovednosť za bezpečnosť týchto potravín.

K bodu 4:

Ustanovuje povinnosť pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov, ktoré vykonávajú analýzu potravín (laboratóriá), bezodkladne oznámiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ak pri výkone svojej činnosti zistí, že daná potravina je zdraviu škodlivá.

K bodu 5:

Ustanovenie §7a upravuje možnosť obmedzenia voľného pohybu potravín, ak dôjde k ohrozeniu oprávnených národných záujmov prostredníctvom nariadení vlády Slovenskej republiky.

Ustanovuje §7b ukladá povinnosť prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nahlásiť dodanie potravín, ako z iného členského štátu EÚ, tak aj z tretej krajiny, do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy, pričom je uložené ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom druhy potravín, termín a rozsah informácií, ktoré musí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nahlásiť.

K bodu 6:

Vypúšťajú sa duplicitné ustanovenia v zákone, nakoľko sa jeho obsah v zákone už nachádza v §4 ods. 2 písm. c).

K bodu 7:

Upravuje možnosť pre výrobcov malých množstiev potravín neuvádzať na obaloch alebo iných dokladoch o potravinách, ktoré vyrábajú uvádzať, údaj o výživovej hodnote potraviny. Zároveň ustanovenie upravuje za akých podmienok je výrobca potravín považovaný za malého výrobcu potravín.

K bodu 8:

Poveruje štátnu veterinárnu a potravinovú správu výkonom úradnej kontroly potravín s označením nepovinnými výrazmi kvality podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

Pôvodné nariadenia (ES) o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín a o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín sa nahrádza novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, ktorým sú riešené aj potraviny s označením nepovinnými výrazmi kvality.

K bodu 9:

Rozširujú sa požiadavky na prepravu potravín o zabezpečenie oddelenej prepravy nezlučiteľných druhov potravín vzájomne ovplyvňujúcich ich bezpečnosť a kvalitu.

K bodu 10:

V nadväznosti na novelizačný bod 6  sa vypúšťa povinnosť poskytovania informácie o výživovej hodnote nebalenej potraviny alebo potraviny vyrábanej v malých množstvách v malých prevádzkarniach.

K bodu 11:

Nahrádza sa povinnosť uvádzania zloženia krájanej potraviny alebo potraviny predávanej na hmotnosť uvedením len uvedením alergénov, čo je základnou informáciou pre určitú skupinu spotrebiteľov ešte pred ich rozhodnutím kúpiť si danú potravinu.

K bodu 12:

Vypúšťa sa v nadväznosti na požiadavku Európskej komisie, ktorá v odôvodnenom stanovisku EK – porušenie č. 2015/2048 – C (2015) 7946 final zo dňa 20.11.2015 rozporovala súlad predmetného ustanovenia s článkom 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

K bodu 13:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky bolo zrušené zákonom č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblastí daní poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, avšak nepriamo bol zákon novelizovaný (§ 9, ods.1. zákona č. 333/2011 Z. z. ).

K bodu 14:

Slová „doplnkové stanovisko znalca“ nahrádzajú slovami „doplňujúci odborný posudok“ vzhľadom na širšie využitie tohto pojmu.

K bodu 15:

Spresnenie a úprava sa rozsahu vnútorného odkazu.

K bodu 16:

Rieši spôsob úradnej kontroly potravín pri ich predaji na diaľku formou tzv. kontrolného nákupu.

K bodu 17:

Upravuje rozsah úradnej kontroly potravín s tým, že ju rozširuje aj o kontrolu stárenia liehovín podľa nariadenia (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín. Rovnako rozširuje rozsah úradnej kontroly potravín rastlinného pôvodu od ich prvovýroby až po ich predaj na základe súvisiacich ustanovení nariadení na bezpečnosť potravín (nariadenie ES č. 178/2002), hygienu potravín (nariadenie ES č. 852/2004) a úradnú kontrolu potravín (nariadenie ES č. 882/2004).

K bodom 18 až 20:

Spresnenie pojmov.

K bodu 21:

Odsek 12 sa vypúšťa v nadväznosti na novelizačný bod 11.

K bodu 22:

Upravuje rozdelenie výšky pokút podľa závažnosti priestupku pri výrobe potravín, manipulácie s nimi, ich umiestňovania na trh, porušovania ostatných povinností súvisiacich s potravinami vrátane marenia postupu úradnej kontroly aj s ohľadom na možnosť bezodplatného prevodu potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

K bodu 23:

Rozširuje oblasť priestupkov, za ktoré možno udeliť pokutu fyzickej osobe.

K bodu 24:

Spresňuje sa oblasť vyňatá spod správneho konania.

K bodu 25:

Upravuje prechodné ustanovenie vyplývajúce z tohto návrhu zákona.

 

 

 

K článku II

K bodom 1, 3 a 4

Doplnenie jednoznačných identifikačných údajov o právnických osobách a fyzických osobách v centrálnom registri hospodárskych zvierat sa navrhuje z dôvodu jednoznačnej identifikácie osôb pri poskytovaní dotácií, kde dochádza k neoprávnenému žiadaniu dotácií na neexistujúce hospodárska zvieratá alebo na hospodárske zvieratá, ktoré v tom čase už vlastní iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Táto evidencia je používaná aj pri zisťovaní prípadného šírenia nákazy v potravinovom reťazci pri identifikácii hospodárskych zvierat, ktoré môžu byť pôvodcom príslušnej nákazy.

K bodu 2

Požiadavka na doplnenie predmetného ustanovenia o usmrcovaní inváznych nepôvodných druhov zvierat vznikla počas prípravy návrhu zákona č. .../2017 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 5

Dopĺňa sa lehota, počas ktorej je vlastník alebo držiteľ hospodárskeho zvieraťa povinný doplniť údaje v centrálnom registri hospodárskych zvierat.

 

K článku III

Ustanovuje delenú účinnosť návrhu zákona.

 

Bratislava 31. augusta 2016

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Gabriela Matečná v. r.

ministerka pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 190
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva žalostné, k zmenám prispela aj kauza Kuciakhttps://www.webnoviny.sk/stihanie-korupcie-na-slovensku-ostava-zalostne-k-zmenam-prispela-aj-kauza-kuciak/

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva aj naďalej žalostné.

Výbor vypočúva uchádzačov o post ústavného sudcuhttp://www.teraz.sk/slovensko/vybor-vypocuva-kandidatov-na-sudcov/418685-clanok.html

Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak ...

Deň väzenskej a justičnej stráže oslávia 28. septembra v Piešťanochhttp://www.teraz.sk/slovensko/pri-prilezitosti-50-vyrocia-organiz/418764-clanok.html

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizuje pri príležitosti ...

Veverka: Novela odpadového zákona je posun, mohla byť ambicióznejšiahttp://www.teraz.sk/slovensko/veverka-novela-odpadoveho-zakona-je-p/418639-clanok.html

Novela zákona o odpadoch, ktorú poslanci tento týždeň posunuli do druhého čítania, je podľa ...

Radíme: Pozostalí dedia nielen majetok, ale aj dlhyhttp://www.teraz.sk/slovensko/radime-pozostali-dedia-nielen-majetok/418675-clanok.html

Dedičstvo sa nadobúda k momentu smrti, keďže smrťou stráca fyzická osoba svoju právnu ...

Gál: Ak sa voľba predsedu NS natiahne, porozhliadnem sa po kandidátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/gal-ak-sa-volba-predsedu-ns-natiahne/418541-clanok.html

Súdna rada v pondelok (9. 9.) na svojom mimoriadnom zasadnutí ani v druhom kole nezvolila nového ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: