TlačPoštaZväčšiZmenši

375/2016 Z. z.

8.1. 2017, 10:03 |  najpravo.sk

                                                    Dôvodová správa

 

A.        Všeobecná časť

 

Predkladaný poslanecký návrh novely zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 447/2015 Z. z.“) rozširuje a zároveň precizuje negatívne vymedzenie predmetu poplatku za rozvoj vyjadrené v § 3 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z.

 

Dôvodom navrhovanej novely zákona č. 447/2015 Z. z. je formulácia § 3 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z., kde sa určuje predmet poplatku za rozvoj. Platné znenie zákona určuje poplatkovú povinnosť za každé vydané právoplatné stavebné povolenie. Odkaz pod čiarou odkazuje na ustanovenia § 66 - 70 zák. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“). Ustanovenia § 66 -70 Stavebného zákona však určujú len procesné podmienky vydávania stavebných povolení. Aká stavebná aktivita podlieha stavebnému povoleniu, určuje Stavebný zákon v ustanoveniach § 54 a § 55 ods. 1.

 

V záujme zachovania právnej istoty stavebníkov, ako aj jednotnej aplikácie zákona č. 447/2015 Z. z. v praxi miestnych/obecných úradov poverených správou poplatku, účelom predloženého poslaneckého návrhu novely zákona č. 447/2015 Z. z. je doplnenie vymedzenia stavieb, ktoré napriek potrebe stavebného povolenia na ich realizáciu, nepodliehajú poplatku za rozvoj. Jedná sa najmä o stavebné úpravy, ktoré priamo súvisia s obnovou bytových domov ako aj iných stavieb, a pri ktorých zároveň nedochádza k zmene úhrnu ich podlahových plôch. K takto definovaným stavbám je možné zaradiť najmä dve skupiny stavebných činností, jedná sa konkrétne o stavebné činnosti smerujúce k rekonštrukcii obvodového plášťa stavby (najmä zateplenie bytových domov) a stavebné činnosti súvisiace s údržbou stavby.

 

1. Zateplenie existujúcej stavby je činnosť, ktorá podlieha stavebnému povoleniu, z dôvodu, že Stavebný zákon v § 55 ods. 1 vyžaduje stavebné povolenie „pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie“ a navyše sa stavebné povolenie vyžaduje aj pri „stavebných úpravách“. Stavebný zákon v ustanovení § 55 ods. 2 vymedzuje, v ktorých prípadoch sa stavebné povolenie nevyžaduje a postačuje ohlásenie stavby stavebnému úradu. V ust. § 55 ods. 2, písm. c) sa uvádza, že stavebné povolenie sa nevyžaduje v prípade „stavebných úprav, ktorými podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti“. 

 

Ustálená prax stavebných úradov potvrdzuje, že zateplenie existujúcej stavby nespĺňa charakteristiku stavebnej činnosti uvedenú v ust. § 55 ods. 2 písm. c) Stavebného zákona, na ktorú stačí ohlásenie stavebnému úradu. Zateplením existujúcej stavby dochádza k podstatnej zmene vzhľadu stavby. Súčasne pri zatepľovaní existujúcich viacpodlažných bytových domov, dochádza k postaveniu konštrukcie lešenia okolo celej zatepľovanej budovy, je potrebné schváliť stavebným úradom projekt organizácie výstavby, z dôvodu, že pri zatepľovaní sa používa významný objem stavebných materiálov. Z uvedeného vyplýva, že zateplenie existujúcej stavby podlieha stavebnému povoleniu a tým aj poplatkovej povinnosti v súlade s aktuálnym znením zákona č. 447/2015 Z. z.

 

Pre odstránenie nejasností pri aplikácií zákona č. 447/2015 Z. z. sa navrhuje zmeniť § 3 ods. 2 písm. a) a zároveň vložiť nové písmeno b), ktoré bez pochybností vylúčia z pôsobnosti zákona č. 447/2015 Z. z. stavebnú aktivitu spojenú so zateplením existujúcich budov (obvodový plášť a strechy) a výmeny pôvodných otvorov (okná a dvere).

 

2. Údržba stavby

V zmysle § 86 ods. 1 Stavebného zákona je každý vlastník stavby povinný v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.

Údržba stavieb vykonávaná najmä prostredníctvom obnovy (bytových) domov zahŕňa obnovu/údržbu technického zariadenia budov, teda rekonštrukcie ležatých a zvislých rozvodov tak v inštalačných šachtách (bytové jadrá) ako aj v suteréne objektu. V prípade týchto činností sa rovnako jedná o stavebnú úpravu, ktorá v závislosti od svojho rozsahu môže podliehať stavebnému povoleniu a tým aj poplatkovej povinnosti v súlade s aktuálnym znením zákona č. 447/2015 Z. z.

Na základe uvedeného poslanecký návrh zákona ustanovuje, že pokiaľ sa na uvedené stavebné činnosti vyžiadané údržbou stavby vyžaduje stavebné povolenie, aj tieto činnosti budú návrhom zákona vyňaté z predmetu poplatku za rozvoj.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Predložený návrh zákona bude mať pozitívny dopad na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, nakoľko bez tejto novely by obce a mestá nemali záujem prijímať VZN, nakoľko by zaťažovali poplatkom aj bytové domy pri ich obnove, modernizácii či zatepľovaní. Predložený návrh zákona má pozitívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I, 1. bodu

Zmenou ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a) dochádza k precizovaniu a zároveň rozšíreniu negatívneho vymedzenia predmetu poplatku za rozvoj v zmysle doplnenia dvoch skupín stavieb, ktorých realizácia, v zmysle rozsahu stavebných činností, ktoré zahŕňajú, podlieha stavebnému povoleniu a tým aj zaťaženiu poplatkom za rozvoj v zmysle platného znenia zákona č. 447/2015 Z. z.

Ich zakotvením do § 3 ods. 2 písm. a) budú stavebné úpravy existujúcej stavby bytového domu, ktorou sa vykonáva zásah do jeho obalovej konštrukcie, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní, ako aj údržba stavby od poplatku za rozvoj oslobodené a to za podmienky, že uvedenými stavebnými činnosťami nedôjde k zmene úhrnu podlahových plôch jej bytov a nebytových priestorov.

 

K čl. I, 2. bodu

Doplnením nového písmena b) v rámci § 3 ods. 2, rovnako ako v predchádzajúcom novelizačnom bode, sa spresňuje a rozširuje skupina stavieb, iných ako bytových domov, ktoré napriek skutočnosti, že na ich realizáciu sa stavebné povolenie vyžaduje, nebudú podliehať poplatkovej povinnosti na základe predmetného zákona. Rovnako aj pri tejto zmene sa bude jednať o prípady obnovy, údržby a modernizácie existujúcich budov, bez zmeny výmery ich podlahovej plochy.

 

 

K čl. II

 

Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona tak, aby termínovo napĺňala všetky lehoty procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky.

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 318
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi  podporiť ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Zákon rozlišuje núdzový a výnimočný stavhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-rozlisuje-nudzovy-a-vynimocn/470441-clanok.html

Výnimočný stav môže byť najdlhšie vyhlásený na 60 dní, možno ho predĺžiť najviac o 30 ...

Centrum právnej pomoci už bude fungovať v takmer bežnom režimehttps://www.teraz.sk/slovensko/centrum-pravnej-pomoci-uz-bude-fungova/470399-clanok.html

Vo väčších kanceláriách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Nitre a Prešove ...

Právnici: Je na mieste zrušiť zákaz zhromažďovania, urobiť to má vládahttps://www.teraz.sk/slovensko/pravnici-je-na-mieste-zrusit-zakaz/470308-clanok.html

Právnici vysvetlili, že zákaz zhromažďovania sa neplatil len počas Veľkej noci, vzhľadom na ...

Slovenské súdy začnú fungovať ako pred koronakrízou, ak dodržia epidemiologické opatreniahttps://www.webnoviny.sk/slovenske-sudy-zacnu-fungovat-ako-pred-koronakrizou-ak-dodrzia-epidemiologicke-opatrenia/

Všetky súdy na Slovensku budú od 1. júna fungovať v režime ako pred koronakrízou.

Plénum má rokovať o voľbe generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/plenum-ma-rokovat-o-volbe-generalne/470175-clanok.html

Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR predložili do parlamentu koaliční ...

M. Krajčí pripravuje zákon pre lekárov, ktorí pracovali počas pandémiehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-krajci-pripravuje-s-mf-sr-zakon-pr/470179-clanok.html

Konkrétne počty lekárov, ktorí si svoju prácu počas pandémie neplnili, však šéf rezortu ...

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor 1/2020

Právny obzor 1/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: